Avanserte utskriftsinnstillinger

Hvis normale utskriftsinnstillinger ikke gir det resultatet du forventer, kan det hende du må angi alternativer i dialogboksen Avansert skriveroppsett. Hvis for eksempel utskrevne utdata ikke stemmer overens med dokumentets utseende på skjermen, må du kanskje prøve å skrive ut dokumentet som et bilde (kun PostScript-skrivere). Hvis en PDF-fil bruker skrifter som ikke er bygd inn, må du laste ned skriftene til skriveren når du skriver ut dokumentet.

Andre avanserte utskriftsalternativer i Acrobat Pro DC lar deg legge til skrivermerker til gjengivelsen som skal skrives ut, og lar deg velge hvordan farge skal håndteres.

Angi avanserte utskriftsalternativer (Acrobat Standard)

Dialogboksen Avansert skriveroppsett er tilgjengelig for PostScript-skrivere og andre skrivere.

 1. Klikk Avansert i dialogboksen Skriv ut.

  Merk:

  Du kan finne ut mer om et alternativ ved å velge det. En beskrivelse vises nederst i dialogboksen.

 2. Angi alternativer, og klikk deretter OK.

  Merk:

  Acrobat angir PostScript-nivået automatisk, basert på valgt skriver.

Angi avanserte utskriftsalternativer (Acrobat Pro DC)

Utskriftsinnstillinger beholdes inntil du endrer dem. Når du endrer et alternativ, oppdateres Innstillinger-verdien automatisk fra Acrobat-standard til Egendefinert, og de nye innstillingene beholdes. Du kan også lagre egendefinerte innstillinger med et unikt navn.

 1. Klikk Avansert i dialogboksen Skriv ut.

 2. Hvis det finnes en fil med de tilpassede utskriftsinnstillingene du ønsker, velger du den fra Innstillinger-menyen. Hvis ikke, velger du Acrobat-standard.

  Merk:

  Du kan finne ut mer om et alternativ ved å velge det. En beskrivelse av alternativet vises da nederst i dialogboksen.

 3. Hvis vanlig utskrift ikke gir de ønskede resultatene, kan du velge Skriv ut som bilde og velge en oppløsning i rullegardinlisten.

 4. Velg et av panelene på venstre side i dialogboksen Avansert skriveroppsett, og angi alternativer for sammensatte utdata eller separasjonsutdata.

  Merk:

  Noen av innstillingene i den generelle utskriftsdialogboksen påvirker innstillinger i dialogboksen Avansert skriveroppsett. Hvis du for eksempel velger Skriv ut farge som svart (Windows), påvirker dette fargeinnstillinger i Avansert skriveroppsett.

  Merk:

  Acrobat angir PostScript-nivået automatisk, basert på valgt skriver.

 5. Hvis du vil lagre innstillingene med et unikt navn, klikker du Lagre som (Windows) eller Arkiver som (Mac OS), angir et filnavn og klikker OK.

 6. Klikk OK for å godta innstillingene og gå tilbake til dialogboksen Skriv ut.

PostScript-alternativer

Bruk panelet PostScript-alternativer i dialogboksen Avansert skriveroppsett til å angi alternativer for en bestemt PostScript-skriver. Angi for eksempel hvordan skriverskrifter som ikke er innebygd, skal håndteres, og om asiatiske skrifter skal lastes ned. Hvis en PDF inneholder enhetsavhengige innstillinger, for eksempel raster og overføringsfunksjoner, kan disse innstillingene sendes i PostScript-utdataene for å overstyre standardinnstillingene på skriveren. For å kunne bruke disse alternativene må du være koblet til en PostScript-skriver eller ha valgt en PostScript-skriverdriver som ble installert med en PPD-fil.

Font- og ressurspolicy

Definerer hvordan skrifter og ressurser i dokumentet skal sendes til en skriver når disse skriftene og ressursene ikke finnes på skriveren.

Send ved oppstart

Laster ned alle skrifter og ressurser ved oppstart av utskriftsjobben. Skriftene og ressursene forblir på skriveren til utskriftsjobben er fullført. Dette alternativet er det raskeste, men bruker mest skriverminne.

Send etter område

Laster ned skrifter og ressurser før utskrift av den første siden som bruker dem, og sletter dem når det ikke lenger er behov for dem. Dette alternativet bruker mindre skriverminne. Hvis en PostScript-prosessor endrer rekkefølgen på sidene senere i arbeidsflyten, kan skriftnedlastingen være feil, noe som kan føre til manglende skrifter. Dette alternativet fungerer ikke på alle skrivere.

Send for hver side

Laster ned alle skriftene og ressursene for en gitt side før siden skrives ut, og sletter skriftene når siden er skrevet ut. Dette alternativet bruker minst skriverminne.

Utskriftsmetode (Acrobat Pro DC)

Definerer nivået for PostScript som skal genereres for siden. Velg PostScript-nivået som passer for skriveren.

Språk (Acrobat Pro DC)

Definerer nivået for PostScript som skal genereres for siden. Velg PostScript-nivået som passer for skriveren.

Last ned asiatiske skrifter (Windows), Last ned asiatiske fonter (Mac OS)

Skriver ut dokumenter med asiatiske skrifter som ikke er installert på skriveren eller bygd inn i PDF-filen. De asiatiske skriftene må finnes på systemet.

Send fjerning av underfarge / andel svart (Acrobat Pro DC)

Andel svart beregner hvor mye svart som skal brukes når en bestemt farge gjengis. Fjerning av underfarge (UCR) reduserer cyan, magenta og gule komponenter for å kompensere for tilført andel svart. UCR bruker mindre trykkfarge og brukes derfor for avispapir og ubestrøket papir.

Send raster (Acrobat Pro DC)

Gjør det mulig å sende de innebygde rasterne i stedet for å bruke rasterne i utskriftsenheten. Rasterinformasjonen angir hvor mye blekk det skal brukes et bestemt sted på papiret. Ved å variere punktstørrelse og tetthet skapes en illusjon av forskjellige gråtoner eller kontinuerlig farge. Fire rasterfrekvenser brukes for et CMYK-bilde: én for hver blekktype som brukes i utskriftsprosessen.

Send overføringsfunksjoner (Acrobat Pro DC)

Sender innebygde overføringsfunksjoner Overføringsfunksjonene brukes tradisjonelt til å kompensere for punktstigning eller punktsenkning som forekommer når et bilde overføres til film. Punktstigning oppstår når blekkpunktene som utgjør et utskrevet bilde, er større (for eksempel på grunn av spredning på papiret) enn i rasterfrekvensen. Punktsenkning oppstår når punktene skrives ut mindre. Med dette alternativet brukes overføringsfunksjonen for filen når filen sendes til utskrift.

Send kurveforenkling (Acrobat Pro DC)

gjør det mulig å bruke kurveforenklingsverdien for PDF-filen hvis den allerede har innstillinger for kurveforenkling. Hvis PDF-filen ikke har innstillinger for kurveforenkling, styrer Acrobat dette for PostScript-utskrift. Kurveforenklingsverdien angir grensen for hvor mye Acrobat kan tilnærme en kurve.

Send PS-skjemaobjekter (Acrobat Pro DC)

Sender PostScript-skjemaobjekter for XObject-er for skjema i PDF-filen. Når du velger dette alternativet, reduseres den totale størrelsen på utskriftsjobben, men det kan brukes mer skriverminne. Et XObject for skjema er en beholder for grafikkobjekter (inkludert baneobjekter, takstobjekter og samplede bilder) i PDF-filen. XObjects for skjema oppretter en enkeltbeskrivelse av komplekse objekter som kan forekomme flere ganger i et enkelt dokument, for eksempel bakgrunnsbilder.

Korrigering av misfarget bakgrunn

Forhindrer utskriftsproblemer som røde bokser over grafikk, speilvendte sider eller sider som er opp-ned. Disse problemene kan oppstå når Acrobat eller Reader ikke kan bruke fargegjengivningsordbøker (CRD) på PostScript-skrivere.

Bruk alltid vertskollasjonering (Acrobat Pro DC)

Angir om du vil at Acrobat alltid skal bruke vertskollasjonering for utskrift uten å kontrollere skriverdriveren. Acrobat bruker skriverkollasjonering som standard. Skriverkollasjonering sender utskriftsjobbene enkeltvis til skriveren og gjør det mulig for skriveren å finne ut hvordan sidene skal sorteres. Hvis du for eksempel sender to kopier av en tosiders jobb, mottar skriveren to jobber med to sider. Vertskollasjonering finner ut hvordan sidene skal sorteres i Acrobat og sender deretter jobben til skriveren. Hvis du for eksempel sender to kopier av en tosiders jobb, mottar skriveren én enkelt omorganisert jobb med fire sider.

Skriv ut som bilde

Skriver ut sider som punktgrafikkbilder. Bruk dette alternativet hvis normal utskrift ikke gir de ønskede resultatene, og angi en oppløsning. Dette alternativet er bare tilgjengelig for PostScript-skrivere.

Laste ned asiatiske skrifter til skriver

Velg alternativet Last ned asiatiske skrifter i dialogboksen Avansert skriveroppsett hvis du vil skrive ut en PDF-fil med asiatiske skrifter som ikke er installert på skriveren eller innebygd i dokumentet. Innebygde skrifter lastes ned uavhengig av om dette alternativet er valgt eller ikke. Du kan bruke dette alternativet med en PostScript Level 2-skriver eller høyere. Hvis du vil gjøre asiatiske skrifter tilgjengelige for nedlasting til en skriver, må du kontrollere at du har lastet ned skriftene til datamaskinen ved hjelp av et av alternativene for tilpasset eller fullstendig installasjon under installasjonen av Acrobat.

Hvis det ikke er merket av for Last ned asiatiske skrifter (Windows) eller Last ned asiatiske fonter (Mac OS), skrives PDF-filen ut riktig bare hvis de refererte skriftene er installert på skriveren. Hvis skriveren har lignende skrifter, brukes disse som erstatning. Hvis det ikke finnes passende skrifter på skriveren, brukes Courier til teksten.

Hvis Last ned asiatiske skrifter (Windows) eller Last ned asiatiske fonter (Mac OS) ikke gir det resultatet du ønsker, kan du skrive ut PDF-filen som et punktgrafikkbilde. Skrive ut lengre tid å skrive ut et dokument som et bilde enn å bruke en erstattet skriverskrift.

Merk:

Enkelte skrifter kan ikke lastes ned til en skriver, enten fordi skriften er punktgrafikk, eller fordi skriftinnebygging er begrenset i dokumentet. I disse tilfellene brukes en erstatningsskrift ved utskrift, og det kan hende at utskriften ikke samsvarer med visningen på skjermen.

Alternativer for utdata (Acrobat Pro DC)

Bruk Utdata-panelet i dialogboksen Avansert skriveroppsett til å angi alternativer for utdata.

Farge

Angir forhåndsinnstillinger for sammensatte utdata eller separasjonsutdata Andre alternativer blir tilgjengelige i Utdata-panelet, avhengig av om du velger denne menyen. Hvis du vil ha mer informasjon om fargesammensetning og fargeseparasjon, kan du se Skrive ut farge.

Vend vannrett

Angir retningen til siden i mediet. Vend vannrett eller vend loddrett for å snu dokumentet. Dette alternativet er bare aktivert for separasjoner og deaktivert for sammensetninger.

Negativ

Velg dette alternativet for å skrive ut dokumentet i revers. Slik at svart vises som hvitt o.l., på utskriften. Dette alternativet er bare aktivert for separasjoner og deaktivert for sammensetninger.

Rastrering

Angir linjer per tomme (lpi) og punkt per tomme (ppt)-kombinasjonene.

Overlapping

Angir at overlapping er slått av. Klikk på Forhåndsinnstillinger for overlapping for å håndtere overlappende forhåndsinnstillinger.

Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktighet

Slår sammen gjennomsiktige objekter i samsvar med innstillingene du velger.

Simuler overtrykk

Simulerer virkningen av spotfargeovertrykk i sammensatt utskrift og konverterer spotfarger til prosessfarger for utskrift. Selve dokumentet endres ikke. Dette alternativet er nyttig for utskriftsenheter som ikke støtter overtrykk, og er bare tilgjengelig når du velger Sammensatt på Farge-menyen. Hvis du skal bruke en fil til separasjoner på en RIP (rasterbildeprosessor) eller til endelig utskrift, må du ikke velge dette alternativet.

Merk:

Når du skriver ut på en skriver som støtter overtrykk, må du kontrollere at det ikke er merket av for dette alternativet, slik at skriverens innebygde overtrykksfunksjoner kan brukes.

Bruk høyest tilgjengelig JPEG2000-bildeoppløsning

Angir hvordan eventuell informasjon om oppløsningsprogresjon brukes ved generering av PostScript. Når dette alternativet er valgt, brukes dataene for maksimal oppløsning i bildet. Når alternativet ikke er valgt, er oppløsningsdataene de samme som oppløsningsinnstillingene i panelet Sammenslåing av gjennomsiktighet.

Trykkfargebehandling

Endrer måten trykkfargen behandles på mens den gjeldende PDF-filen er åpen. Se Oversikt over Trykkfargebehandling.

Angi rasterhyppighet (Acrobat Pro DC)

I trykkeribransjen simuleres kontinuerlig tone ved hjelp av punkter (kalt rasterpunkter) som skrives ut i rader (kalt linjer eller linjeraster). Linjene skrives ut i ulike vinkler for å gjøre radene mindre fremtredende. Raster-menyen i Utdata-delen av utskriftsdialogboksen viser anbefalte sett av linjeraster i linjer per tomme (lpi), og oppløsning i punkter per tomme (ppt), basert på valgt PPD. Når du velger trykkfarger i trykkfargelisten, endres verdiene i Frekvens- og Vinkel-boksene og viser deg rasterfrekvensen og -vinkelen for denne trykkfargen.

En rasterfrekvens med høy linjeoppløsning (for eksempel 150 lpi) plasserer punktene tett sammen for å skape et nøye gjengitt bilde i pressen. En rasterfrekvens med lav linjeoppløsning (60 lpi til 85 lpi) plasserer punktene lengre fra hverandre for et mer grovkornet bilde. Størrelsen på punktene bestemmes også av linjeoppløsningen. En rasterfrekvens med høy linjeoppløsning bruker små punkter, mens en rasterfrekvens med lav linjeoppløsning bruker store punkter. Den viktigste faktoren ved å velge rasterfrekvens, er typen av trykkpresse som skal brukes til jobben. Spør trykkeriet ditt om hvor fine linjeraster pressen kan produsere, og ta et valg ut fra dette.

Linjeraster i Acrobat
Linjeraster

A. 65 lpi: Grovkornede raster for trykking av nyhetsbrev og rabattkuponger B. 85 lpi: Gjennomsnittlige raster for trykking av aviser C. 133 lpi: Raster av høy kvalitet for utskrift av magasiner i fire farger D. 177 lpi: Svært fine raster for utskrift av årsrapporter og bilder i kunstbøker 

PPD-filene for fotosettere med høy oppløsning tilbyr en lang rekke mulige rasterfrekvenser, kombinert med diverse fotosetteroppløsninger. PPD-filene for trykkmaskiner med lav oppløsning har vanligvis bare noen få alternativer for linjeraster, vanligvis grovere raster på mellom 53 lpi og 85 lpi. Grovere raster gir imidlertid optimale resultater på trykkmaskiner med lav oppløsning. Hvis du for eksempel bruker finere raster på 100 lpi, reduseres faktisk bildekvaliteten når du bruker en trykkmaskin med lav oppløsning for endelig utskrift.

Følg denne fremgangsmåten for å angi rasterhyppighet:

 1. I Utdata-panelet i dialogboksen Avansert skriveroppsett gjør du ett av følgende:
  • Du velger én av de forhåndsdefinerte kombinasjonene av rasterfrekvens og skriveroppløsning ved å velge et alternativ på Rastrering-menyen.

  • Du angir en egendefinert rasterfrekvens ved å velge platen som skal tilpasses, fra trykkfargelisten og deretter angi lpt-verdien i Frekvens-boksen og en skjermvinkelverdi i Vinkel-boksen.

  Merk:

  Før du definerer egen rasterinformasjon, bør du spørre trykkeriet hvilke frekvenser og vinkler som skal brukes. Vær klar over at noen utskriftsenheter overstyrer standardfrekvensene og -vinklene.

Angi emulsjon og bildeeksponering (Acrobat Pro DC)

Avhengig av hvilken trykkpresse som brukes, og hvordan dataene overføres fra filmen til trykkplatene, må du kanskje gi trykkeriet negativ eller positiv film med emulsjonssiden opp eller ned. Emulsjon er betegnelsen for det fotosensitive laget på et stykke film eller papir. Vanligvis krever trykkerier negativ film i USA og positiv film i Europa og Japan. Kontakt trykkeriet for å finne ut hvilken emulsjonsretning de foretrekker.

Hvis du vil vite om du ser på emulsjonssiden eller siden uten emulsjon (kalles også basesiden), undersøker du den endelige filmen i god belysning. Den ene siden skinner mer enn den andre. Den matte siden er emulsjonssiden. Den skinnende siden er basesiden.

Emulsjonsvalg i Acrobat
Emulsjonsvalg

A. Positivt bilde B. Negativ C. Negativ med emulsjonssiden ned 

Merk:

Innstillingene for emulsjon og bildeeksponering i dialogboksen Skriv ut overstyrer alle innstillinger i skriverdriveren som er i konflikt med disse. Angi alltid utskriftsinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

Følg denne fremgangsmåten for å angi emulsjon og bildeeksponering:

 1. Velg Utdata-panelet til venstre i dialogboksen Avansert skriveroppsett.

 2. Velg Separasjoner under Farge.

 3. Velg ett av følgende under Vend:

  Ingen

  Lager ingen endringer i orientering på bildeområdet. Skriften i bildet kan leses (det vil si "leses riktig") når det fotosensitive laget vender mot deg Dette er standardinnstillingen.

  Horisontal

  Speiler bildeområdet over en vertikal akse, slik at du får "omvendt lesing".

  Vertikal

  Speiler bildeområdet over en vannrett akse, slik at det er opp-ned.

  Horisontal og vertikal

  Speiler bildeområdet over den horisontale og vertikale aksen, slik at du får omvendt lesing. Teksten kan leses når det fotosensitive laget ligger vendt fra deg. Bilder som trykkes på film, trykkes ofte vannrett og loddrett.

 4. Merk alternativet Negativ ved negativ film, og fjern merking av det ved positiv film.

  Merk:

  Alternativet Negativ er også tilgjengelig hvis du velger In-RIP-separasjoner på Farge-menyen.

Inkluder merker og utfallende sider (Acrobat Pro DC)

Du kan plassere skrivermerkene på siden for å angi grensene for dokumentbokser som støttes av Adobe PDF, for eksempel tilskjæringsbokser og utfallsbokser. Disse merkene legges ikke til som sideinnhold, men de inkluderes i PostScript-utdataene.

Alternativene i panelet Merker og utfallende sider er utilgjengelige i disse tilfellene:

 • PDF-filen inkluderer skrivermerker som er lagt til med en annen Acrobat-funksjon, verktøyet Legg til skrivermerker.

 • Beskjæring, utfalls- og tilskjæringsboksene har alle samme størrelse. Beskjæringsboksen defineres i dialogboksen Beskjæringsboks (Velg Verktøy > Trykkeriarbeid > Angi sidebokser). Hvis tegningen inneholder et utfall, må du kontrollere at beskjæringsboksen er stor nok til å få plass til utfallsboksen og andre skrivermerker.

Skrivermerker i Acrobat
Skrivermerker

A. Tilskjæringsmerker B. Passmerker C. Sideinformasjon D. Fargesøyler E. Utfallsmerker 
 1. Velg panelet Merker og utfallende sider til venstre i dialogboksen Avansert skriveroppsett.

 2. Velg de skrivermerkene du ønsker. Merkene vises i forhåndsvisningen til venstre i dialogboksen Avansert skriveroppsett.

Alternativer for merker og utfallende sider

Alle merker

Oppretter alle skrivermerker samtidig.

Stil

Bestemmer utseendet på merkene. Du kan velge standard InDesign-merker eller merker fra andre programmer som er oppført.

Linjebredde

Bestemmer bredden på linjene for tilskjærings-, utfalls- og passmerker.

Tilskjæringsmerker

Plasserer et merke i hvert hjørne av tilskjæringsområdet for å angi grensene for PDF-tilskjæringsboksen.

Utfallsmerker

Plasserer et merke i hvert hjørne av utfallsboksen for å angi grensene for PDF-utfallsboksen. En utfallsboks definerer størrelsen på ekstraområdet for bildet utenfor den definerte sidestørrelsen.

Passmerker

Plasserer merker utenfor beskjæringsområdet for justering av de forskjellige separasjonene i et fargedokument.

Fargesøyler

Legger til en liten firkant med farge for hver gråtone- eller prosessfarge. Spotfarger konvertert til prosessfarger representeres ved hjelp av prosessfarger. Tjenesteleverandøren bruker disse merkene til å justere trykkfargetettheten på trykkpressen.

Sideinformasjon

Plasserer sideinformasjon utenfor beskjæringsområdet for siden. Sideinformasjon inkluderer filnavn, sidetall, gjeldende dato og klokkeslett samt fargeseparasjonsnavn.

Alternativer for fargehåndtering (Acrobat Pro DC)

Bruk panelet for fargehåndtering i dialogboksen Avansert skriveroppsett til å angi alternativer for utskrift av farger. Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift av farge, kan du se Skrive ut farge.

Fargehåndtering

Avgjør om fargehåndtering skal brukes, og om det i så fall skal skje i programmet eller i skriverenheten.

Fargebehandling i Acrobat

Gjør det mulig å velge en ICC-profil som beskriver målutskriftsenheten.

Fargebehandling på skriver

Sender dokumentets fargedata sammen med dokumentprofilen direkte til skriveren og lar skriveren konvertere dokumentet til skriverens fargeområde. De nøyaktige resultatene av fargekonverteringen kan variere fra skriver til skriver.

Samme som kilde (ingen fargehåndtering)

Forkaster all fargehåndteringsinformasjon og sender enhetsfargen til skriveren.

Fargeprofil

Bestemmer hvilken profil som brukes for håndtering av farger ved utskrift.

Utskriftsfarge

Viser utskriftsfarge basert på innstillingene i Utdata-panelet i dialogboksen Avansert skriveroppsett.

Behandle grå som bare K-grå

Velg dette alternativet for å sikre at grafikkobjekter i både gråtone og RGB som har like R-, G- og B-verdier, skrives ut i bare svart (K) når du aktiverer fargehåndtering og angir utskrift av en CMYK-profil til en PostScript-skriver

Behold svart

Angir at rene K-baserte CMYK-farger opprettholdes som K-baserte i CMYK til CMYK-konverteringer som kan oppstå når du aktiverer fargehåndtering og angir utskrift av en CMYK-profil til en PostScript-skriver.

Bevare CMYK-primærfarger

Angir at bare rene primærbaserte (bare C, bare M, bare Y eller bare K) CMYK-farger opprettholdes i CMYK til CMYK-konverteringer som kan oppstå når du aktiverer fargehåndtering og angir utskrift av en CMYK-profil til en PostScript-skriver.

Bruk innstillinger for utskriftsforhåndsvisning

Simulerer utskriftsområdet definert av enheten som er identifisert på Simuleringsprofil-menyen i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift. (Velg Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av utskrift.) Med dette alternativet kan du simulere utseendet fra én enhet på en annen enhet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet