Flere kontroller og egenskaper

Preflight-verktøyet inneholder en samling av flere kontroller (kalt regler i tidligere versjoner av Acrobat) som du kan legge til i en profil. Disse kontrollene er tilgjengelige i delen Egendefinerte kontroller i hver profil. Du kan endre disse kontrollene på forskjellige måter, alt etter PDF-egenskapen de beskriver. Du kan også opprette enkeltkontroller som kan kjøres raskt uten å være en del av en profil. Når du kjører enkeltkontroller, rapporteres alt flagget innhold som feil i resultatene.

Enkelte egenskaper er definert av en enkel setning som er sann eller usann for et bestemt objekt i en PDF-fil, for eksempel Skrifttypen er ikke innebygd eller Fargebehandlet farge brukt. Enkelte egenskapssetninger angir relasjoner mellom den faktiske verdien for en egenskap (for eksempel tekststørrelse eller spotfargenavn) og verdien du skriver inn i dialogboksen (for eksempel 12 eller Dyp blå). Andre setninger sammenligner numeriske verdier.

Relasjoner mellom egenskapsverdi og angitt verdi

Relasjoner mellom numeriske verdier

Boolske egenskaper

er lik

er ulik

er mindre enn

er sann

inneholder

inneholder ikke

er mindre enn eller lik

er ikke sann

begynner med

begynner ikke med

er lik

slutter med

slutter ikke med

er ulik

finnes i

finnes ikke i

er større enn

er større enn eller lik

Egenskapsgrupper

Egenskapene for definering av en kontroll er gruppert i kategorier. Du kan vise en liste over alle egenskapsgruppene i dialogboksen Rediger kontroll. Du kan også vise de enkelte egenskapene som utgjør hver gruppe, samt en forklaring av hvordan Preflight-verktøyet bruker egenskapene.

Følgende egenskapsgrupper er tilgjengelige:

Tekst

Inkluderer informasjon om hvordan tekst gjengis, om den er skalert anamorfisk eller skråstilt, eller om den kan tilordnes Unicode og dermed kopieres eller eksporteres riktig.

Skrift (Windows) eller Font (Mac OS)

Beskriver alle aspekter av en skrift som brukes til å gjengi en tekst. Legg merke til at tekststørrelsen er en tekstegenskap, ikke en skriftegenskap, ettersom en skrift kan brukes i mange størrelser i et PDF-dokument. Tekststørrelse er inkludert i Tekst-egenskapsgruppen.

Bilde

Inneholder bildeoppløsning, bitdybde, antall bildepunkt, gjengivelsesform med mer.

Farger

Inneholder fargeegenskaper, for eksempel fargerom, alternative fargerom, mønstre og spotfarger. Med alternative fargerom kan Acrobat vise eller skrive ut enkelte spotfarger og flerkomponentspotfarger (DeviceN). Hvis du for eksempel skal gjenskape fargen oransje på en skjerm eller skriver, krever PDF-filen et alternativt fargerom (satt sammen av RGB- eller CMYK-farger) som definerer hvordan spotfargen ser ut.

ICC-fargerom

Inneholder egenskaper for tilgang til egenskapene i de innebygde ICC-profilene som definerer ICC-fargerommene. ICC-profiler inneholder data for oversetting av enhetsavhengige farger til et enhetsuavhengig fargerom, for eksempel Lab. Slik kan du gjenskape farger konsekvent på tvers av plattformer, enheter og ICC-kompatible programmer (for eksempel Adobe Illustrator og Adobe InDesign) Et dokument som inneholder objekter i andre fargerom (for eksempel RGB, CMYK og Gråtoner), kan ha en annen ICC-profil for å kalibrere fargen for hvert fargerom.

Egenskaper for grafikktilstand for fyll

Inneholder grafikktilstandsinformasjon om hvordan områder er fylt, spesielt fargeverdiene til det aktuelle fargerommet.

Egenskaper for grafikktilstand for strøk

Inneholder grafisk informasjon om hvordan linjer er tegnet, spesielt fargeverdiene til det aktuelle fargerommet i tillegg til linjespesifikke egenskaper, for eksempel tykkelse.

Generelle egenskaper for grafikktilstand

Inneholder innstillinger som styrer hvordan tekst, grafikk eller bilder vises på en PDF-side. Overtrykksinnstillinger er for eksempel inkludert her.

Halvtone

Inneholder grafiske innstillinger som er relevante for førtrykksoperasjoner, for eksempel rastervinkler, frekvenser og spotformer.

Sidebeskrivelse

Inkluderer generell informasjon om objekter på en PDF-side, for eksempel hvilken type objekt det er (om det er et bilde, en tekstbit eller en jevn skyggelegging), om det er på innsiden eller utsiden av det synlige området på siden eller hvor langt det er fra tilskjæringsboksen.

OPI

Inneholder egenskaper for analyse av alle eksisterende OPI-koblinger (kommentarer) fra OPI-versjon 1.3 eller 2.0. OPI-oppføringene som er mulige i en PDF-fil, er de samme som i PostScript-filer.

Innebygd PostScript

Viser til PostScript-koden som kan bygges inn i PDF-filen. Det finnes tre egenskaper: én for en PostScript-operator som brukes direkte i en beskrivelse av en side, én for en PostScript-kode som er bygd inn i et PostScript XObject, og én for en tidlig type PostScript XObject, et PostScript Form XObject.

Metadata for objekt

Inkluderer informasjon som er bygd inn i objektet, så som oppretter, oppløsning, fargerom, ettertrykk og nøkkelord. Hvis et Photoshop-bilde med metadata for eksempel plasseres i et InDesign-dokument og dokumentet konverteres til en PDF-fil, kan denne informasjonen innhentes og kontrolleres av egenskapene i denne gruppen.

Merknader

Inneholder de fleste egenskapene for kommentarer og tegnemarkeringer, overlappinger og skrivermerker.

Skjemafelt

Inneholder egenskaper for skjemafelt.

Lag

Ser etter valgfritt innhold, som noen ganger kan påvirke utseendet på siden.

Sider

Inneholder sidetall og sidestørrelser som representerer de ulike dokumentboksene som støttes av Adobe PDF 1.3 og nyere teknologi (medieboks, utfallsboks, tilskjæringsboks og tegningsboks). Denne gruppen inneholder også platenavnene for PDF-sider som hører til en forhåndsseparert PDF-fil.

Dokument

Inkluderer all informasjon som gjelder for hele PDF-filen, for eksempel om dokumentet er kryptert, inneholder skjemafelt eller inneholder bokmerker.

Dokumentinfo

Viser alle standardoppføringene som du også kan få tilgang til med dialogboksen Dokumentinfo i Acrobat, og informasjon som er standardisert av ISO 15930-standarden (PDF/X).

Metadata for dokument

Inkluderer informasjon som er bygd inn i dokumentet, for eksempel tittel, forfatter, opphavsrett og nøkkelord. Denne informasjonen er også tilgjengelig i delen Dokumentmetadata i dialogboksen Dokumentegenskaper i Acrobat. (Velg Fil > Egenskaper, klikk på kategorien Beskrivelse, og klikk deretter Flere metadata.)

Signaturer

Inkluderer informasjon om signaturene i dokumentet.

Strukturert PDF

Inkluderer flere grunnleggende egenskaper for kodestrukturen i en kodet PDF-fil, som PDF/A-standarden definerer begrensninger for.

Utskriftsgjengivelser for PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Definerer hvilken utskriftsprosess PDF-dokumentet er klargjort for. Et PDF-dokument som skal skrives ut med høy oppløsning, inneholder vanligvis en utskriftsgjengivelse som har en innebygd ICC-profil for bruk av en korrekturenhet eller en enhets RIP (rasterbildeprosessoren).

Utskriftsgjengivelse for PDF/X, PDF/A eller PDF/E (egenskaper for ICC-profil)

Inneholder egenskaper for å få tilgang til informasjon fra en ICC-profil som er bygd inn i utskriftsgjengivelsen. Denne gruppen inneholder de samme egenskapene som ICC-profiler for objekter, for eksempel profilnavn og -type. ICC-profilen beskriver utskriftsforholdet for enheten der dokumentet blir vist.

Effektivitet for PDF-innholdsflyten

Hjelper til med å avgjøre hvor effektivt sidebeskrivelsene er kodet. Det er for eksempel mulig å tilføye teksten Hello som en tekstoperator for hele ordet, eller som flere tekstoperatorer for hvert tegn i ordet. Den sistnevnte er mindre effektiv og reduserer hastigheten på sidegjengivelsen. Effektivitetskontrollene returnerer prosentsatsen for flere operatortyper. En lavere verdi er i de fleste tilfeller bedre enn en høyere verdi.

Feil i PDF-syntaksen

Returnerer informasjon om spesifikke syntaksfeil i en PDF-fil. Hvis for eksempel en bestemt nøkkel som kreves av PDF-spesifikasjonen ikke er inkludert, kan det fortsatt være mulig for Acrobat gjengi filen. For forutsigbar PDF-gjengivelse er det imidlertid å foretrekke at alle PDF-filer kodes nøyaktig i henhold til PDF-spesifikasjonen.

Feil i strukturert PDF

Returnerer informasjon om feil i kodestrukturen for en kodet PDF. Det returneres for eksempel en feil hvis typen kodet objekt ikke er riktig spesifisert. Egenskapene i denne gruppen hjelper til med å identifisere feil i kodestrukturen.

Feil i PDF-innholdsflyten

Returnerer informasjon om feil i sidebeskrivelsene i en PDF-fil. Det kreves for eksempel tre talloperander for å definere en RGB-farge. Hvis det er færre enn tre operatorer, er det ikke mulig å gjengi siden. Egenskapene i denne gruppen hjelper til med å finne ut hvorfor en PDF-side ikke gjengis.

Preflight, oversikt over dialogboksen Rediger profil (Egendefinerte kontroller)

Profiler-listen i dialogboksen Rediger profil for Preflight inneholder forhåndsdefinerte profiler som følger med Acrobat, og egendefinerte profiler du har laget. Hvis du velger Egendefinerte kontroller, får du flere alternativer for å velge og endre elementer. Knappene nederst i kolonnen utfører vanlige redigeringsfunksjoner, for eksempel kopiering, fjerning og oppretting. Du kan bruke søkeboksen til å finne en bestemt kontroll.

Egendefinerte kontroller
Egendefinerte kontroller

A. Søk B. Beskrivelse C. Varsler D. Aktiver kontroll E. Opprett ny kontroll og inkluder i gjeldende profil F. Kopier kontroll og tilordne til gjeldende profil G. Rediger kontroll H. Fjern kontroll fra profil I. Inkluder i profil J. Ny kontroll K. Kopier kontroll L. Rediger kontroll M. Slett kontroll 

Legge til kontroller i en profil

Acrobat inneholder flere forhåndsdefinerte preflight-profiler du kan bruke som de er eller endre for å lage egendefinerte profiler. Du kan endre en profil som nesten tilfredsstiller behovene dine, ved å legge til én eller flere kontroller som analyserer dokumentet med ulike kriterier. En eksisterende kontroll kan for eksempel finne all tekst som ikke er ren svart, det vil se tekst som bruker svart pluss litt cyan, magenta og gul. Ettersom dette kan bli et problem når du skriver ut en liten tekst, kan du endre kontrollen slik at den merker tekstobjekter som bruker mer enn én farge og har en tekststørrelse lik eller mindre enn 12 punkt.

Du kan bruke en kontroll på nytt i enhver profil der det er behov. Vær imidlertid klar over at hvis du endrer en kontroll som brukes i flere profiler, endres kontrollen i alle profilene som bruker den. Du unngår å gjøre unødvendige endringer ved å gi kontrollen nytt navn for en bestemt profil. Før du kan redigere en Preflight-profil, må den være låst opp.

 1. Velg en profil i dialogboksen, og klikk på Rediger-koblingen ved siden av profilnavnet, eller velg Rediger Preflight-profiler fra Alternativer-menyen.

 2. Velg Ikke låst fra hurtigmenyen øverst til venstre.

 3. Velg Egendefinerte kontroller fra listen over elementer som vises under profilnavnet.
 4. Du kan arbeide med panelene ved å gjøre ett av følgende:
  • Hvis du raskt vil finne en bestemt kontroll, skriver du inn hele eller deler av navnet i søkeboksen. Bare elementer med søketermen vises. Hvis du fjerner navnet fra søkeboksen, vises alle kontrollene på nytt.

  • For å kjøre en kontroll på profilen velger du kontrollen fra panelet til høyre, klikker på pilen som peker mot venstre og justerer varseltypen (hvis det er nødvendig) på hurtigmenyen nede til venstre i dialogboksen. Varseltypen, som er Feil som standard, angir hvilken type varsling Preflight-verktøyet viser hvis den finner et avvik. Du kan legge til så mange kontroller du trenger.

  • For å fjerne en kontroll fra profilen markerer du den i panelet til venstre og klikker på pilen som peker mot høyre.

  • Dobbeltklikk en kontroll for å redigere den.

Lage eller endre egendefinerte kontroller

Selv om du kan endre alle forhåndsdefinerte kontroller som ikke er låste, er det best å la disse kontrollene være slik de ble konfigurert. Du kan i stedet lage en ny kontroll eller basere en kontroll på en eksisterende.

Merk:

Kontroller med låser er i låste profiler, og kan ikke redigeres før alle profilene som bruker kontrollen, er låst opp.

Opprette en egendefinert kontroll for en profil

 1. Klikk på Velg profiler-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg en profil, og klikk Rediger-knappen ved siden av profilnavnet.

 3. Velg om nødvendig Ikke låst på hurtigmenyen.

 4. Velg Egendefinerte kontroller til venstre i dialogboksen, under profilen.
 5. Gjør ett av følgende under Egendefinerte kontroller i denne profilen i dialogboksen Rediger profil for Preflight:
  • Klikk på Ny-ikonet  i listen over kontroller.

  • Du kan basere den nye kontrollen på en eksisterende kontroll ved å velge ønsket kontroll og klikke på Dupliser-ikonet .

 6. Gjør om nødvendig følgende til venstre i dialogboksen Ny/Kopier kontroll:

  • Skriv inn den meldingen du ønsker å vise når kontrollen finner et avvik (skyter) og når den ikke finner noen avvik. Hvis du for eksempel definerer en kontroll mot bruk av spotfarger, kan meldingen din for når intet avvik finnes være "Dokumentet har ingen spotfarger".

  • Skriv inn en forklaring til kontrollen.

  • Velg elementene som kontrollen skal brukes på.

 7. Til høyre i dialogboksen velger du en gruppe og en egenskap for gruppen, og deretter klikker du på Legg til.

Opprette en enkeltkontroll

 1. Klikk Velg enkeltkontroller-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg Alternativer > Opprett kontroll.

 3. Til høyre i dialogboksen velger du en gruppe og en egenskap for gruppen, og deretter klikker du på Legg til.

  Den nye enkeltkontrollen vises i gruppen alt etter gruppe og egenskap.

Kopiere en enkeltkontroll

 1. Klikk Velg enkeltkontroller-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg en eksisterende kontroll og velg Alternativer > Kopier kontroll.

Definere favorittkontroller

 1. Klikk Velg enkeltkontroller-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Utvid gruppene etter behov.
 3. Velg en enkeltkontroll, klikk på flagget ved siden av navnet, og velg Favoritt.

Se hvor en kontroll eller egenskap brukes

 1. Dobbeltklikk en kontroll i dialogboksen Rediger profil for Preflight, og klikk på Bruk i dialogboksen Rediger kontroll for å se hvilke profiler som bruker kontrollen.