Geospatiale PDF-filer

En geospatial PDF-fil inneholder informasjon som kreves for å georeferere stedsdata. Når geografiske data importeres til en PDF-fil, beholder Acrobat de geografiske koordinatene. Med disse koordinatene kan du vise og arbeide interaktivt med PDF-filen for å finne og markere stedsdata.

Geografiske data kan være vektor- eller rasterbaserte eller en kombinasjon av begge deler. Når du har importert geografiske data til Acrobat, kan du bruke dataene på forskjellige måter:

 • Finne og markere stedskoordinater

 • Måle avstand, perimeter og område

 • Endre koordinatsystem og målenhet

 • Kopiere stedskoordinater til utklippstavlen og deretter bruke dem til å vise steder i ulike karttjenester på Internett

Opprette geospatiale PDF-filer

Du kan opprette en geospatial PDF-fil på følgende måter:

 • Åpne en geospatial TIFF- (GeoTIFF) eller JPEG 2000-fil

 • Georegistrere et PDF-kart eller skannede geografiske data

Når du åpner en importert fil, vises målinger, punktposisjoner og lengde i geografiske koordinater som du kan endre, måle og markere. Du kan også sette sammen et PDF-kart fra flere forskjellige kilder.

Åpne GeoTIFF- og JPEG 2000-filer

GeoTIFF- og JPEG 2000-filer er rasterbilder som du kan importere som nye dokumenter eller som lag til et eksisterende dokument. Acrobat tar vare på de geografiske koordinatene som er bygd inn i filen. Disse filene beholder de geografiske dataene ved import. Hvis du importerer filene til eksisterende dokumenter, konverteres koordinatsystemet i filene til dokumentets koordinatsystem.

 1. Velg Fil > Opprett > PDF fra fil.

 2. Velg den geospatiale filen du vil importere.
 3. Velg innstillinger, og klikk deretter OK.

Importere formfiler

Du kan importere en formfil som et nytt lag til en eksisterende PDF-fil. Formfilen må overlappe gjeldende PDF-kart, ellers blir den ikke importert. Hvis den overlapper bare delvis, importeres bare den delen som overlapper gjeldende PDF-fil.

En formfil består av flere filer med forskjellige filtyper. Acrobat krever både SHP-filen og DBF-filen ved import.

 1. Åpne et PDF-kart, og velg Vis > Vis/skjul Navigasjonsruter > Lag.

 2. Velg Alternativer i Lag-sidepanelet, og klikk Importer som lag.

 3. Bla til SHP-filen, og velg den.
 4. Klikk Innstillinger, og endre Linjeegenskaper til en heltrukket linje og linjefargen til blå.

Arbeide interaktivt med geospatiale PDF-filer

Når du åpner en geospatial PDF-fil, kan du finne steder, måle avstander og legge til stedsmarkører. Du kan også kopiere koordinater til utklippstavlen og bruke dem i en karttjeneste på Internett.

Vis de geografiske måleverktøyene ved å velge Verktøy > Mål.

Bruk det geografiske plasseringsverktøyet til å utføre disse oppgavene:

 • Vise breddegrad og lengdegrad når du holder markøren over et område som inneholder geografisk informasjon

 • Markere et sted med en geografisk merknad

 • Søke etter et sted i et dokument

Finne steder på kart

 1. Åpne en geografisk PDF-fil, og velg Verktøy > Mål > Geografisk plassering-verktøy.

 2. Høyreklikk i kartet, og klikk deretter Finn et sted.

 3. Skriv inn bredde- og lengdegradsverdier (enten grader, minutter og sekunder eller desimal) i de to tekstboksene, og klikk deretter Søk.

  Hvis minst ett sted er tilgjengelig, markeres stedet men en blå firkant, og siden midtstilles rundt det markerte stedet.

 4. Hvis PDF-filen inneholder mer enn ett kart, klikker du Neste- eller Forrige-knappen for å vise eventuelle flere resultater. Flere steder er tilgjengelige i ulike situasjoner:

  • Når et dokument inneholder flere kart (foreksempelhvis en PDF inneholder et mindre kart innenfor et større kart, som en by i et kart over en delstat eller et land). Når du søker etter et sted i byen, finner Acrobat stedet både på det store kartet og på bykartet.

  • Når et dokument inneholder flere sider med kart (side én kan for eksempel være et kart over et land, og side to et kart over en delstat eller by i landet).

 5. (Valgfritt) Hvis du vil legge til en kommentar (for eksempel stedsnavn eller adresse), klikker du stedsmarkøren og legger til informasjonen i kommentarboksen.
 6. Du avslutter søket ved å høyreklikke i kartet. Deretter velger du Skjul søk etter sted for å fjerne søkeboksene.

Markere geografiske steder

 1. Åpne en geografisk PDF-fil, og velg Verktøy > Mål > Geografisk plassering-verktøy.

 2. Flytt musepekeren over dokumentet for å vise bredde- og lengdegradsverdier for områder som inneholder geografisk informasjon. Høyreklikk i kartet, og gjør deretter ett av følgende:
  • Klikk Finn et sted for å finne et sted. Skriv inn bredde- og lengdegradsverdiene, og klikk Søk.

  • Klikk Merk sted for å markere et sted med geografisk informasjon.

 3. (Valgfritt) Hvis du vil legge til en kommentar (for eksempel stedsnavn eller adresse), klikker du stedsmarkøren og legger til informasjonen i kommentarboksen.

Måle avstand, perimeter og område på kart

Når du åpner en geospatial PDF-fil, leser måleverktøyene i Acrobat den geografiske informasjonen og måler avstand og område i stedet for side- eller objektmål. Bruk måleverktøyene til å beregne avstand, perimeter og område i en geospatial PDF-fil. Når du flytter musepekeren over innholdet i dokumentet, vises festemarkører som angir at du befinner deg på en bane eller et endepunkt for bane. Du kan også se breddegraden og lengdegraden for markørposisjonen når du holder musepekeren over geografisk innhold.

 1. Velg Verktøy > Mål > Måleverktøy.

 2. Velg en målingstype i Måleverktøy-visningen: Avstand , Område eller Perimeter .

 3. Velg et festealternativ:
  • Fest til baner

  • Fest til endepunkter

  • Fest til midtpunkter

  • Fest til skjæringspunkter

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du bruker avstandsverktøyet, klikker du der du vil starte målingen, drar til endepunktet og klikker igjen. Avstanden vises nederst til høyre.

  • Hvis du bruker perimeterverktøyet, klikker du kartet i et av perimeterhjørnene og drar til hvert hjørne. Klikk i hvert hjørne, og dobbeltklikk deretter i endepunktet. Perimetertørrelsen vises i informasjonsvinduet.

  • Hvis du bruker områdeverktøyet, klikker du kartet i et av områdehjørnene og drar til et annet hjørne. Klikk før du endrer retning. Dobbeltklikk i endepunktet for å vise hele området.

 5. Du avslutter målingen ved å høyreklikke og velge Fullfør mål. Eller velg Avbryt mål.

Kopiere stedskoordinater til utklippstavlen for bruk med en karttjeneste på Internett

Når du har funnet et sted i en geospatial PDF-fil, kan du kopiere koordinatene til utklippstavlen. Fra utklippstavlen kan du lime inn dataene i en webbasert karttjeneste som leser bredde- og lengdegradskoordinater.

 1. Velg Verktøy > Mål > Geografisk plassering-verktøy, og høyreklikk deretter stedet på kartet og velg Merk sted.

 2. Åpne stedsmerknaden og kopier stedsinformasjonen.

  Acrobat kopierer dataene i dette formatet: breddegrad og deretter lengdegrad, atskilt med et mellomrom. Lim inn dataene i adressefeltet i en webbasert karttjeneste som kan tolke stedsdata.

Endre målenheter i et dokument

Hvis du vil endre målenhet, høyreklikker du i kartet med måleverktøyet og velger Avstandsenhet eller Arealenhet. Deretter velger du en målingstype.

Endre geospatiale måleinnstillinger

Du kan endre målenhet for alle geospatiale PDF-filer i dialogboksen Innstillinger. Klikk Mål (geo) under Kategorier.

Aktiver målmarkering

Legger til en etikett i en geografisk måling. Når Aktiver målmarkering er valgt, velger du Bruk etikett og skriver inn en etikett for målinger.

Innstillinger for festing

Velg banedelene som målinger skal festes til.

Vis verdi som

Angir hvordan bredde- og lengdegradsverdier beregnes. Velg Desimal for å vise breddegrad og lengdegrad som en desimalbrøk. Velg Grader, minutter, sekunder for å dele inn hver lengdegrad i 60 minutter, som igjen er inndelt i 60 sekunder.

Vis retning som

Velg Signert eller Navngitt. Navngitt retning vises som N (nord) eller S (sør) ved siden av Breddegrad, og som Ø (øst) og V (vest) for Lengdegrad.

Vis alltid breddegrad og lengdegrad som WGS 1984

Merk av for dette alternativet for å sikre at breddegrad og lengdegrad bruker gjeldende standard referanseramme for Jorden (World Geodetic System 1984). For eldre kart som er tegnet med et tidligere rutenett (for eksempel NAD 1927), kan du fjerne merket for dette alternativet for å se de opprinnelige verdiene. Når et eldre kart registreres med de opprinnelige koordinatene, kan koordinatposisjonene avvike fra gjeldende standarder som brukes i GPS-enheter og i karttjenester på Internett.

Bruk standard avstandsenhet

Velg målenheten du vil bruke.

Bruk standard arealenhet

Areal kan måles i en annen enhet enn avstand.

Ikke vis gjennomsiktighetslag i GeoTIFF- og JPEG 2000-bilder

Rasterbildeformater inneholder et gjennomsiktighetslag som du kan fjerne hvis du vil.

Eksportere steds- og målingsmarkeringer

Du kan eksportere geografiske steds- og målingsdata til en FDF-fil. Hver geografiske merknad har en GPTS-oppføring. Oppføringen svarer til breddegraden og lengdegraden for hvert av merknadspunktene. Følgende typer informasjon kan eksporteres:

 • Markerte steder angitt med det geografiske plasseringsverktøyet

 • Avstands-, perimeter- (omkrets-) og områdemålinger angitt med måleverktøyet over geografisk innhold

Geografiske data kan eksporteres via Kommentarliste-panelet.

 1. Hvis du vil eksportere alle kommentarer, åpner du Kommentarliste-panelet (Verktøy > Kommentar) og velger Alternativer > Eksportere alle til datafil.

 2. Hvis du vil eksportere et delsett av kommentarene, velger du først kommentarene og deretter Alternativer > Eksporter utvalgte til datafil. Skriv inn filnavnet, og klikk Lagre. FDF-filen lagres.