Om handlinger

Du kan angi at en handling skal utføres når et bokmerke eller en kobling blir klikket, eller når en side vises. Du kan for eksempel bruke koblinger og bokmerker for å hoppe til ulike steder i et dokument, utføre menykommandoer eller andre handlinger. Handlinger angis i dialogboksen Egenskaper.

Du kan angi en handling for bokmerker eller koblinger som skal utføres når bokmerket eller koblingen klikkes. For andre elementer, for eksempel sider, medieklipp og skjemafelt, definerer du en utløser som fører til at handlingen utføres, og deretter definerer du selve handlingen. Du kan legge til flere handlinger i en utløser.

Alternativet Låst hindrer at utseende og handlinger som er angitt for et objekt, blir endret ved en feiltakelse.

Legg til en handling i bokmerker, skjemafelt, knapper eller klipp

 1. Gjør ett av følgende:
  • Høyreklikk bokmerket med håndverktøyet, og velg Egenskaper.

  • Dobbeltklikk koblingen, medieklippet eller skjemafeltet med Verktøy > Rike medier > Velg objekt, og velg Egenskaper.

 2. Velg kategorien Handlinger.

 3. Merk handlingstypen som skal utføres, på menyen Velg handling, og klikk deretter Legg til. Du kan legge til flere handlinger. Handlinger utføres i rekkefølgen de vises i Handlinger-listen.

 4. (Valgfritt) Merk en handling i kategorien Handlinger, og bruk knappene til å endre plasseringen til handlingen eller redigere eller slette den.

 5. Klikk OK for å godta handlingene. Hvis du vil lukke Rike medier-verktøyet, klikker du kryssikonet til høyre på verktøylinjen.

Legge til handlinger i sideminiatyrer

Hvis du vil forbedre interaktiviteten til et dokument, kan du angi at bestemte handlinger, for eksempel endring av zoomverdi, skal utføres når en side åpnes eller lukkes.

 1. Klikk Sideminiatyrer-knappen til venstre.

 2. Velg sideminiatyren som tilsvarer siden, og velg Sideegenskaper på Alternativer-menyen .

 3. Velg kategorien Handlinger.

 4. Velg Åpne side på menyen Velg utløser for å angi en handling når siden åpnes, eller velg Lukk side for å angi en handling når siden lukkes.

 5. Velg en handling på Velg handling-menyen, og klikk Legg til.

 6. Angi alternativer for handlingen, og klikk OK. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av handlingen som er valgt.

 7. Hvis du vil opprette en serie med handlinger, velger du en annen handling på menyen og klikker Legg til på nytt. Bruk Opp- og Ned-knappen til å ordne handlingene i den rekkefølgen de skal utføres i.

  Merk:

  Hvis du angir en handling som bytter til Fullskjermvisning når en side åpnes eller lukkes, slås Fullskjermvisning på neste gang samme side åpnes eller lukkes.

 8. Lukk eventuelt alle åpne dialogbokser. Klikk kryssikonet til høyre på verktøylinjen for å lukke verktøyet.

Handlingstyper

Du kan tilordne følgende handlinger til koblinger, bokmerker, sider, medieklipp og skjemafelt:

Kjør et menyelement

Utfører en angitt menykommando.

Gå til en 3D-/multimedievisning

Hopper til den angitte 3D-visningen.

Gå til en sidevisning

Hopper til det angitte målet i gjeldende dokument eller i et annet dokument.

Importer skjemadata

Henter skjemadata fra en annen fil og plasserer dataene i det aktive skjemaet.

Multimedieoperasjon (Acrobat 9 og senere)

Utfører en angitt handling for et multimedieobjekt i filen (spiller for eksempel av en lydfil). Du må legge til multimedieobjektet i filen før du kan angi en handling for det.

Åpne en fil

Starter og åpner en fil. Hvis du distribuerer en PDF-fil med en kobling til en annen fil, må leseren ha det opprinnelige programmet for den koblede filen for å kunne åpne den. (Det kan hende at du må legge til åpningsinnstillinger for målfilen.)

Åpne en webkobling

Hopper til et angitt mål på Internett. Du kan bruke http-, ftp- eller mailto-protokoller til å definere koblingen.

Spill av en lyd

Spiller av en angitt lydfil. Lyden bygges inn i PDF-dokumentet i et kryssplattformformat.

Spill av mediet (Acrobat 5-kompatibelt)

Spiller av en angitt QuickTime- eller AVI-film som er kompatibel med Acrobat 5. Den angitte filmen må være bygd inn i et PDF-dokument.

Spill av mediet (Acrobat 6-kompatibelt og senere)

Spiller av en angitt film som er kompatibel med Acrobat 6. Den angitte filmen må være bygd inn i et PDF-dokument.

Les en artikkel

Følger en artikkeltråd i det aktive dokumentet eller i et annet PDF-dokument.

Tilbakestill et skjema

Fjerner tidligere innskrevne data fra et skjema. Du kan bruke dialogboksen Velg felt til å kontrollere tilbakestilte felt.

Kjør et JavaScript

Kjører angitt JavaScript.

Angi synlighet for lag

Bestemmer hvilke laginnstillinger som er aktive. Før du legger til denne handlingen, må du angi riktige laginnstillinger.

Vis/skjul et felt

Bytter mellom å vise og skjule et felt i et PDF-dokument. Dette alternativet er spesielt nyttig i skjemafelt. Hvis du for eksempel vil at et objekt skal vises hver gang pekeren føres over en knapp, kan du angi en handling som viser et felt for utløseren Mus inn og skjuler et felt for utløseren Mus ut.

Send et skjema

Sender skjemadata til den angitte URL-adressen.

Utløsertyper

Utløsere bestemmer hvordan handlinger aktiveres i medieklipp, på sider og i skjemafelt. Du kan for eksempel angi at et film- eller lydklipp skal avspilles når en side åpnes eller lukkes. Alternativene som er tilgjengelige, avhenger av hvilket sideelement som er valgt.

Du kan bruke følgende utløsere for medieklipp og skjemafelt (ikke koblinger eller bokmerker):

Mus opp (Acrobat Pro DC)

Når museknappen slippes etter et klikk. Dette er den vanligste knappeutløseren fordi den gir brukeren en siste sjanse til å dra pekeren unna knappen uten å aktivere handlingen.

Side synlig (bare medieklipp)

Når siden som inneholder medieklippet er synlig, uansett om siden er gjeldende side eller ikke. En side kan være synlig selv om den ikke er gjeldende side, for eksempel når et sideoppsett for kontinuerlig visning viser sider side ved side.

Side usynlig (bare medieklipp)

Når siden som inneholder medieklippet, flyttes ut av visningen.

Start inn (bare medieklipp)

Når siden som inneholder medieklippet, blir gjeldende side.

Side ut (bare medieklipp)

Når en bruker forlater siden som inneholder medieklippet.

Mus opp

Når museknappen klikkes (uten å slippes). I de fleste tilfeller er Mus opp den beste utløseren.

Mus inn

Når pekeren plasseres i feltet eller avspillingsområdet.

Mus ut

Når pekeren flyttes bort fra feltet eller avspillingsområdet.

Ved mottaksfokus (bare medieklipp)

Når koblingsområdet får fokus, enten gjennom en musehandling eller med tabulatortasten.

Ved tapsfokus (bare medieklipp)

Når fokus flyttes til et annet koblingsområde.

JavaScript i Acrobat

Språket JavaScript ble utviklet av Netscape Communications for å gjøre det enklere å lage interaktive nettsider. Adobe har forbedret JavaScript slik at du på en enkel måte kan integrere interaktivitet i PDF-dokumenter.

Du kan utføre JavaScript-kode ved å bruke handlinger som er knyttet til bokmerker, koblinger og sider. Ved å bruke kommandoen Angi dokumenthandlinger kan du opprette JavaScript-handlinger som gjelder for hele dokumentet. Hvis du for eksempel velger Dokument er lagret, kjøres JavaScript etter at dokumentet er lagret.

Acrobat Pro DC kreves for å bruke JavaScript med skjemaer og handlingsveivisere.

I Acrobat Pro DC kan du også bruke JavaScript med PDF-skjemaer og handlingsveiviseren. Den vanligste bruken av JavaScript i skjemaer er ved formatering av data, beregning av data, validering av data og tilordning av handlinger. Skript på feltnivå er knyttet til et bestemt skjemafelt eller flere felt, for eksempel en knapp. Denne typen skript utføres når det skjer en hendelse, for eksempel handlingen Mus opp.

Hvis du vil lære hvordan du oppretter JavaScript-skript, kan du laste ned JavaScript-håndbøkene fra Adobes nettsted. Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ inneholder bakgrunnsinformasjon om opplæringer, og JavaScript™ for Acrobat®API Reference inneholder detaljert referanseinformasjon. Disse og andre JavaScript-ressurser finnes på Adobes nettsted.