Løse problemer med tilpassing av flyt med Innhold-panelet

Bruk Innhold-panelet til å løse problemer med tilpassing av flyt i et PDF-dokument når problemene ikke kan løses med verktøyet for leserekkefølge. Et PDF-dokument kan skades når du redigerer innholdsobjekter, og du bør derfor være fortrolig med PDF-struktur før du endrer noe. Du finner omfattende informasjon om PDF-struktur i PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 på siden PDF reference (bare engelsk) på Adobes nettsted.

Innhold-panelet inneholder en hierarkisk visning av objektene som utgjør et PDF-dokument, inkludert selve PDF-objektet. Hvert dokument inneholder én eller flere sider, et sett med merknader (for eksempel kommentar og koblinger) og innholdsobjektene for siden. Innholdsobjektene består av beholdere, tekst, baner og bilder. Objekter vises i den samme rekkefølgen som de vises i på siden, lik koder i den logiske trestrukturen. PDF-dokumenter krever imidlertid ikke koder for at du skal kunne vise eller endre objektstrukturen.

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonspaneler > Innhold.
 2. Utvid dokumentnavnet for å vise sider og objekter.
 3. Flytt en beholder eller et objekt ved å merke beholderen eller objektet, og gjør ett av følgende:
  • Dra beholderen eller objektet til ønsket sted.

  • Velg Klipp ut på Alternativer-menyen, merk koden over plasseringen der du vil lime inn den utklipte koden, og velg Lim inn på Alternativer-menyen.

  Merk:

  Beholderelementer kan ikke limes inn direkte i sideelementer. Hvis du vil flytte en beholder til en annen side, klipper du ut beholderen. Velg deretter en beholder på siden du vil flytte beholderen til, og velger Lim inn på Alternativer-menyen. Dra deretter beholderen ut ett nivå til ønsket plassering.  

Alternativer for Innhold-panelet

I Innhold-panelet bruker du Alternativer-menyen eller høyreklikker et objekt og velger blant følgende alternativer:

Ny beholder

Legger til et beholderobjekt nederst på den merkede siden eller i den merkede beholderen.

Rediger beholderordliste

Angir ordlisten for beholderen. Feil i denne dialogboksen kan skade PDF-dokumentet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for beholdere som inneholder ordlister.

Klipp ut

Klipper ut og kopierer det merkede objektet (ikke det relaterte sideinnholdet).

Lim inn

Limer inn innhold direkte under det merkede objektet på samme hierarkiske nivå.

Lim inn underordnet objekt

Limer inn innhold i det merkdede objektet som et underordnet innholdselement.

Slett

Fjerner objektet (ikke det relaterte sideinnholdet) fra dokumentet.

Søk etter innhold fra utvalg

Søker etter det objektet i Innhold-panelet som inneholder objektet du har merket i dokumentruten.

Søk etter

Søker etter ukodede artefakter, kommentarer og koblinger samt ukodet innhold. Du kan bruke alternativene til å søke på siden eller i dokumentet, og til å legge til koder i elementer som blir funnet.

Opprett artefakt

Definerer merkede objekter som artefakter. Artefakter leses ikke av skjermlesere eller av funksjonen for høytlesing. Det er ofte best å kode sidetall, topptekst og bunntekst som artefakter.

Vis i Koder-panel

Bytter automatisk til Koder-panelet og velger koden som tilsvarer innholdselementet.

Fjern artefakt

Fjerner definisjonen av artefakten fra valgt objekt.

Uthev innhold

Når det er merket av for dette alternativet, er innholdet i dokumentruten som er relatert til et merket objekt i Innhold-panelet, uthevet.

Vis metadata

Gjør det mulig å vise og redigere bilde- eller objektmetadata.

Egenskaper

Åpner dialogboksen Egenskaper for Retusjering.

Koder-panelet

I Koder-panelet kan du vise og redigere koder i den logiske trestrukturen eller kodetreet, i et PDF-dokument. I Koder-panelet vises koder i en hierarkisk rekkefølge som angir lesesekvensen til dokumentet. Det første elementet i denne strukturen er koderoten. Alle andre elementer er koder, og de er underordnet koderoten. Koder bruker kodede elementtyper som vises i vinkelparenteser (< >). Hvert element, inkludert strukturelle elementer som inndelinger og artikler, vises i den logiske strukturrekkefølgen etter type, etterfulgt av en tittel og elementinnholdet, eller en beskrivelse av innholdet. Strukturelle elementer vises vanligvis som beholdere (overordnede koder). De har flere mindre elementer (underordnede koder) i seg.

Merk:

Hvis du vil ha mer informasjon om logiske strukturer, kan du se PDF Reference, sixth edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 på siden PDF reference (bare engelsk) på Adobes nettsted.

Selv om du kan rette opp de fleste kodeproblemer med verktøyet for leserekkefølge, må du bruke Koder-panelet til å håndtere detaljert koding av tabeller og grunnleggende elementer, som avsnitt, lister og inndelinger som krever flere språk. Koder-panelet bør bare brukes som en siste utvei når du skal legge til koder i et dokument manuelt. Finn først ut om kommandoen Legg til koder i dokument kan brukes.

Vise koder i Koder-panelet

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonspaneler > Koder.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Utvid koden for ønsket inndeling.

  • Ctrl-klikk plusstegnet (Windows) eller Alternativ-klikk trekanten (Mac OS) ved siden av koderoten for å vise alle koder i den logiske trestrukturen.

Redigere koder med Koder-panelet

Du kan redigere en kodetittel, endre plasseringen av en kode eller endre kodetypen for et element. Alt sideinnhold må kodes, merkes som en artefakt, eller fjernes fra den logiske trestrukturen.

Redigere en kodetittel

 1. Vis inndelingen for den logiske strukturen du vil redigere, i Koder-panelet.
 2. Rediger tittelen ved å merke koden, velge Egenskaper på Alternativer-menyen, skrive inn tekst i Tittel-boksen og klikke Lukk.

Flytte en kode

 1. Vis Koder-roten, i Koder-panelet, for å vise alle koder.
 2. Velg kodeikonet for elementet du vil flytte.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Dra koden til ønsket sted. Når du drar, vises en linje som angir mulige plasseringer.

  • Velg Klipp ut på Alternativer-menyen, og merk koden som vises over stedet der du vil lime inn den utklipte koden. På Alternativer-menyen velger du Lim inn for å flytte koden til samme nivå som den merkede koden. Du kan også velge Lim inn underordnet for å flytte koden innenfor den merkede koden.

Endre elementtype

 1. Vis inndelingen for den logiske strukturen du vil endre, i Koder-panelet.
 2. Velg et element, og velg Egenskaper på Alternativer-menyen.
 3. Velg en ny elementtype på Type-menyen, og klikk deretter Lukk.

Alternativer for Koder-panelet

I Koder-panelet bruker du Alternativer-menyen eller høyreklikker en kode i den logiske trestrukturen og velger fra følgende alternativer:

Ny kode

Oppretter en kode i den logiske trestrukturen etter elementet som er valgt for øyeblikket. Angi kodetypen og tittelen på den nye koden.

Klipp ut

Fjerner den merkede koden fra gjeldende plassering og plasserer den på utklippstavlen.

Lim inn

Plasserer koden som er på utklippstavlen, på den angitte plasseringen, slik at den merkede koden erstattes.

Lim inn underordnet objekt

Plasserer koden som er på utklippstavlen, på den angitte plasseringen som et underordnet objekt for den merkede koden.

Slett kode

Fjerner den merkede koden.

Søk etter kode fra utvalg

Søker etter den koden i Koder-panelet som inneholder teksten eller objektet som er merket i dokumentruten.

Opprett kode fra merket område

Oppretter en kode i den logiske trestrukturen, etter elementet som er merket i dokumentruten. Angi kodetypen og tittelen på den nye koden.

Søk etter

Søker etter artefakter, OCR-tvilstilfeller og innhold, kommentarer, koblinger og merknader som ikke er merket (ukodet). Du kan bruke alternativer til å søke i siden eller dokumentet og legge til koder i elementer som er funnet.

Endre kode til artefakt

Endrer merkede koder til artefakter og fjerner det kodede innholdet fra trestrukturen.

Kopier innhold til utklippstavle

Kopierer alt innhold innenfor de merkede kodene.

Rediger klassefordeling

Brukes til å legge til, endre og slette klassefordelingen, eller stilordlisten, for dokumentet. Klassefordelinger inneholder attributter som er knyttet til hvert element.

Rediger rollefordeling

Brukes til å legge til, endre og slette rollefordelinger for dokumentet. Rollefordelinger gjør det mulig for hvert dokument å inneholde et unikt definert kodesett. Ved å tilordne disse egendefinerte kodene til forhåndsdefinerte koder i Acrobat, er det lettere å identifisere og redigere egendefinerte koder.

Kodemerknader

Når det er merket av for dette alternativet, legges alle nye kommentarer og skjemafelt til i kodetreet, etter det merkede kodeelementet. Eksisterende kommentarer og skjemafelt legges ikke til i kodetreet. Uthevings- og understrekingskommentarer knyttes til automatisk og kodes med teksten de kommenterer, og de krever ikke dette alternativet.

Dokumentet er av typen kodet PDF

Flagger PDF-dokumentet som et kodet dokument. Fjern merket for å fjerne flagget.

Merk:

Dette alternativet angir ikke nødvendigvis at PDF-dokumentet følger PDF-retningslinjene, og bør brukes med varsomhet.

Uthev innhold

Når det er merket av for dette alternativet, utheves innholdet i dokumentruten når du merker den relaterte koden i Koder-panelet.

Vis metadata

Åpner en skrivebeskyttet dialogboks som inneholder referanseinformasjon om den merkede koden.

Egenskaper

Åpner dialogboksen Egenskaper for Retusjering.

Legge til alternativ tekst og tilleggsinformasjon i koder

Det kan hende at noen kodede PDF-dokumenter ikke inneholder all informasjon du trenger for å gjøre innholdet i dokumentet helt tilgjengelig. Hvis du for eksempel vil gjøre et dokument tilgjengelig for en skjermleser, bør PDF-dokumentet inneholde alternativ tekst for figurer, språkegenskaper for deler av teksten som bruker et annet språk enn standardspråket for dokumentet, og full tekst for forkortelser. Ved å angi riktig språk for ulike tekstelementer sikrer du at riktige tegn brukes når du bruker dokumentet for et annet formål, og at det stavekontrolleres med riktig ordliste.

I Koder-panelet kan du legge til alternativ tekst og flere språk i en kode. (Hvis bare ett språk er nødvendig, velger du det med Fil > Egenskaper i stedet.) Du kan også legge til alternativ tekst ved hjelp av verktøyet for leserekkefølge.

Merk:

Gjør de alternative tekstbeskrivelsene så konsise som mulig.

Skjermlesere kan lese URL-adresser for webkoblinger høyt, men det kan være til stor hjelp for brukerne at du legger til meningsfull alternativ tekst i koblinger. Ved å legge til alternativ tekst kan du for eksempel la en skjermleser be brukeren "gå til tilgjengelighetssiden for Acrobat på adobe.com" i stedet for "gå til http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html".

Du kan legge til alternativ tekst i <Link>-koden for en kobling.

Merk:

Legg til alternativ tekst bare i koder som ikke har underordnede koder. Når du legger til alternativ tekst i en overordnet kode, kan ikke en skjermleser lese noen av de underordnede kodene.

 1. I kodetreet velger du <Link>-koden for koblingen og deretter Egenskaper fra Alternativer-menyen.
 2. Klikk Kode-panelet i dialogboksen Egenskaper for Retusjering.
 3. Skriv inn alternativ tekst for koblingen, og klikk Lukk.

Legge til alternativ tekst for en figur

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonspaneler > Koder.
 2. Utvid den logiske trestrukturen for å finne og merke <Figure>-kodeelementet for bildet.

  Merk:

  Du kan finne en kode på en enklere måte ved å bruke verktøyet for leserekkefølge til å merke figuren, eller teksten i nærheten av figuren i dokumentruten. Derettervelger duSøk etter kode fra merket område fra Alternativer-menyen i Koder-panelet.

 3. Velg Uthev innhold på Alternativer-menyen i Koder-panelet for å se et uthevet dokumentområde som svarer til koden.
 4. Velg Egenskaper på Alternativer-menyen i Koder-panelet.
 5. Klikk Kode-panelet i dialogboksen Egenskaper for Retusjering.
 6. Skriv tekst som beskriver figuren, i feltet Alternativ tekst.

Legge til alternativ tekst for et forkortet begrep

 1. I Koder-panelet finner du den forkortede termen ved å gjøre ett av følgende:
  • Vis kodetreet etter behov for å se elementene som inneholder forkortelsen.

  • Bruk verktøyet for retusjering av tekst eller markeringsverktøyet til å merke forkortelsen i dokumentet, og velg deretter Søk etter kode fra utvalg på Alternativer-menyen for å finne teksten i kodetreet.

 2. Merk koden for det aktuelle elementet, og velg Egenskaper på Alternativer-menyen.

  Merk:

  Hvis forkortelsen inneholder mer tekst, klipper du ut tilleggsteksten og plasserer den i en ny underordnet kode for <Span> i den samme overordnede koden for <Span>.

 3. Klikk Kode-panelet i dialogboksen Egenskaper for Retusjering.
 4. Skriv den fullstendige versjonen av begrepet, i feltet Alternativ tekst.
 5. Klikk Lukk.

Opprette en ny underordnet kode

 1. Merk den overordnede noden i Koder-panelet (ikonet på samme nivå som du vil opprette en underordnet kode på) i kodetreet som du vil opprette en underordnet kode i.
 2. Velg Ny kode på Alternativer-menyen.
 3. Velg aktuell kodetype på hurtigmenyen Type, eller skriv inn en egendefinert kodetype, gi koden et navn (valgfritt), og klikk deretter OK.

Legge til koder i kommentarer

Når du koder et PDF-dokument som inneholder kommentarer, kodes også kommentarene. Hvis du imidlertid legger til kommentarer i et PDF-dokument som allerede er kodet, kodes ikke kommentarene med mindre du først aktiverer koding av kommentarer.

Merk:

Hvis du vil aktivere koding av kommentarer i et PDF-dokument, velger du Kodemerknader på Alternativer-menyen i Koder-panelet. Kommentarer eller markeringer du legger til i PDF-dokumentet, kodes automatisk.

Hvis et dokument inneholder ukodede kommentarer, kan du finne dem i den logiske trestrukturen og kode dem ved hjelp av kommandoen Søk etter i Koder-panelet.

 1. Velg Søk etter på Alternativer-menyen, i Koder-panelet.
 2. Velg Kommentarer som ikke er merket på hurtigmenyen Søk etter, og klikk Søk etter, i dialogboksen Søk etter element.
 3. Når kommentartypen vises i Type-feltet (for eksempel Tekst), klikker du Kodeelement, velger Merknad på hurtigmenyen Type i dialogboksen Ny kode, og deretter klikker du OK.
 4. Klikk Finn neste for å finne og kode alle kommentarer, og klikk deretter Lukk, i dialogboksen Søk etter element.

Rette tabellkoder med kategorien Koder

Bruk verktøyet for leserekkefølge til å kontrollere at tabeller er kodet på riktig måte. Hvis du må strukturere figurer og tekst i tabellcellene, kan du eventuelt opprette tabellen på nytt i programmet der den ble opprettet, før du konverterer den til et tilgjengelig PDF-dokument. Det er en omfattende prosedyre å legge til koder på cellenivå i Acrobat.

Før du gjør noen endringer i tabellelementene, bruker du verktøyet for leserekkefølge til å finne ut om tabellen er kodet på riktig måte.

Kontrollere tabellelementer

 1. Vis koderoten for å vise en tabellkode, i Koder-panelet.
 2. Merk tabellkoden <Table>, og kontroller at den inneholder ett av følgende elementer:
  • Tabellrader, som alle inneholder celler for tabelloverskrift <TH> eller tabelldata <TD>.

  • <THead>-, <TBody>- og <TFoot>-inndelinger, som alle inneholder tabellrader. (Tabellradene inneholder <TH>-celler, <TD>-celler, eller begge deler.)

 3. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Hvis koden for tabellen ikke inneholder disse elementene, men rader, kolonner og celler vises i tabellen i dokumentruten, bruker du verktøyet for leserekkefølge til å merke og definere tabellcellene eller enkeltcellene.

  • Hvis tabellen inneholder rader som går over to eller flere kolonner, angir du ColSpan- og RowSpan-attributter for disse radene i kodestrukturen.

  • Opprett tabellen på nytt i programmet der den ble opprettet, og konverter den deretter til et kodet PDF-dokument.

Angi ColSpan- og RowSpan-attributter

 1. I Koder-panelet velger du et <TD>- eller <TH>-element.
 2. Velg Egenskaper på Alternativer-menyen.
 3. I dialogboksen Egenskaper for Retusjering klikker du Kode-panelet og deretter Rediger attributtobjekter.
 4. Merk Attributtobjekter, og klikk deretter Nytt element for å opprette en ny ordliste for attributtobjekter.
 5. Utvid den nye ordlisten, merk attributtet Oppsett, og klikk deretter Endre element.
 6. Endre oppsettsverdien til Tabell.
 7. Merk ordlisten for attributtobjekt, og klikk Nytt element.
 8. Skriv inn ColSpan eller RowSpan i Nøkkel-boksen i dialogboksen Legg til nøkkel og verdi. Angi antallet kolonner eller rader i Verdi-boksen. Velg Heltall på hurtigmenyen Verditype, og klikk OK.

Standard PDF-koder

Dette avsnittet beskriver standard kodetyper for kodede PDF-dokumenter. Disse standardkodene gir hjelpeprogramvare og -enheter semantiske og strukturelle elementer for å tolke dokumentstrukturen og gjengi innholdet på en meningsfull måte.

PDF-kodearkitekturen kan utvides, og alle PDF-dokumenter kan derfor inneholde et hvilket som helst kodesett som brukes i et redigeringsprogram. Et PDF-dokument kan for eksempel inneholde XML-koder fra et XML-skjema. Egendefinerte koder som du selv definerer (for eksempel kodenavn generert fra avsnittsstiler i et redigeringsprogram), må ha en rollefordeling. Rollefordelingen tilpasser hver egendefinerte kode til en av standardkodene her. Når hjelpeprogramvaren finner en egendefinert kode, kan programvaren kontrollere denne rollefordelingen slik at kodene tolkes riktig. Ved å kode PDF-dokumenter på en av måtene som er beskrevet her, får du vanligvis en riktig rollefordeling for dokumentet.

Merk:

Du kan vise og redigere rollefordelingen for et PDF-dokument ved å velge Alternativer > Rediger rollefordeling i Koder-panelet.

Standardtyper av Adobe-elementkoder er tilgjengelige i dialogboksen Ny kode. De er også tilgjengelige i dialogboksen Egenskaper for Retusjering i Acrobat Pro. Adobe anbefaler at du bruker disse kodetypene fordi de gir de beste resultatene når kodet innhold konverteres til et annet format. Blant formatene er HTML, Microsoft Word eller et tilgjengelig tekstformat for bruk i andre typer hjelpeprogramvare.

Elementer på blokknivå er sideelementer som består av tekst utformet som avsnittslignende skjemaer. Slike elementer er en del av et dokuments logiske struktur. De klassifiseres videre som beholderelementer, overskrifts- eller avsnittselementer, etikett- eller listeelementer, spesielle tekstelementer og tabellelementer.

Beholderelementer

Beholderelementer er elementer på høyeste nivå og definerer den hierarkiske grupperingen for andre elementer på blokknivå.

Dokument

Dokumentelement. Rotelementet i et dokuments kodetre.

Part

Delelement. En stor inndeling av et dokument. Kan gruppere sammen mindre innholdsenheter, for eksempel inndelingselementer, artikkelelementer eller avsnittselementer.

Div

Inndelingselement. Et generisk element på blokknivå eller grupper av elementer på blokknivå.

Art

Artikkelelement. En komplett brødtekst som betraktes som én artikkel.

Sect

Avsnittselement. En generell type beholderelement som kan sammenlignes med Div (DIV Class=“Sect”) i HTML, som vanligvis er en komponent i et delelement eller et artikkelelement.

Overskrifts- og avsnittselementer

Overskrifts- og avsnittselementer er avsnittslignende elementer på blokknivå som inneholder overskrifter på et bestemt nivå og generiske avsnittskoder ( P ). Et overskriftselement (H) bør vises som første underordnede element av en inndeling på høyere nivå. Seks overskriftsnivåer (H1 til H6) er tilgjengelige for programmer som ikke nester avsnitt hierarkisk.

Etikett- og listeelementer

Etikett- og listeelementer er elementer på blokknivå og brukes til å strukturere lister.

L

Listeelement. En sekvens av elementer med lignende betydning eller annen relevans. Nærmeste underordnede elementer bør være elementer for listeobjekter.

LI

Element for listeobjekt. Et hvilken som helst medlem av en liste. Kan ha et etikettelement (valgfritt) og element for brødtekst for liste (obligatorisk) som underordnet element.

LBL

Etikettelement. Et punktmerke, navn eller tall som identifiserer et element og skiller det fra andre elementer i samme liste.

LBody

Listeelement i brødtekst Det beskrivende innholdet i et listeobjekt.

Spesielle tekstelementer

Spesielle tekstelementer identifiserer tekst som ikke brukes som et generisk avsnitt (P).

BlockQuote

Blokksitatelement. Ett eller flere tekstavsnitt som tilskrives en annen enn forfatteren av teksten rundt.

Caption

Bildetekstelement. Et kort tekstutsnitt som beskriver en tabell eller figur.

Index

Stikkordelement. En samling oppføringer av tekst- og referanseelementer som peker til tekst i dokumentets brødtekst.

TOC

Innholdsfortegnelseselement. Et element som inneholder en strukturert liste over objekter, og etiketter som identifiserer disse objektene. Dette elementet har sitt eget atskilte hierarki.

TOCI

Element for innholdsfortegnelsesobjekt. Et objekt i en liste, knyttet til et innholdsfortegnelseselement.

Tabellelementer

Tabellelementer er spesialelementer for strukturering av tabeller.

Table

Tabellelement. Et todimensjonalt oppsett av data- eller tekstceller som inneholder tabellradelementer som underordnede elementer, og som kan ha et bildetekstelement som første eller siste underordnede element.

TR

Tabellradelement. En rad med overskrifter eller data i en tabell. Kan inneholde elementer for tabelloverskrifts- og tabelldataceller.

TD

Element for tabelldatacelle. En tabellcelle som inneholder annen data enn overskrift.

TH

Element for tabelloverskriftscelle. En tabellcelle som inneholder overskriftstekst eller data som beskriver én eller flere rader eller kolonner i en tabell.

Elementer på linjenivå

Elementer på linjenivå identifiserer et tekstområde med bestemt formatering eller virkemåte. Ikke det samme som elementer på blokknivå. Elementer på linjenivå kan plasseres i eller inneholde elementer på blokknivå.

BibEntry

Element for bibliografioppføring. En beskrivelse av hvor sitatinformasjon kan finnes.

Quote

Element for sitatoppføring. En innebygd del av en tekstlinje som tilskrives en annen enn forfatteren av teksten rundt. Ikke det samme som blokksitat (BlockQuote), som er et helt avsnitt eller flere avsnitt.

Span

Element for områdeoppføring. En innebygd del av en tekst. Brukes vanligvis til å avgrense tekst som har bestemte stilegenskaper.

Spesialelementer på linjenivå

Spesialelementer på linjenivå ligner på elementer på linjenivå og beskriver en innebyd del av en tekstlinje som har en spesiell formatering eller virkemåte.

Code

Element for kodeoppføring. Dataprogramtekst bygd inn i et dokument.

Figure

Element for figuroppføring. En grafikk eller grafisk representasjon knyttet til tekst.

Form

Element for skjemaoppføring. En PDF-skjemamerknad som kan fylles ut, eller som er fylt ut.

Formula

Element for formeloppføring. En matematisk formel.

Link

Element for koblingsoppføring. En hyperkobling som er bygd inn i et dokument. Målet kan være i samme dokument, i et annet PDF-dokument eller på et nettsted.

Note

Element for notatoppføring. Forklarende tekst eller dokumentasjon, for eksempel en fotnote eller sluttnote, som det refereres til i brødteksten.

Reference

Element for referanseoppføring. En henvisning til tekst eller data et annet sted i dokumentet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet