Dette dokumentet forklarer hvordan du angir handlingsknapper i PDF-skjemaer. (Hvis du ønsker informasjon om hvordan du oppretter et skjema fra bunnen av, distribuerer, sporer et skjema eller fyller ut og signerer et skjema, klikker du på riktig kobling over. Hvis du vil lese vanlige spørsmål om skjemaer, klikker du på koblingen Vanlige spørsmål om skjemaer.)

 

Knapper

Knapper forbindes vanligvis med skjemaer, men du kan også legge dem til i dokumenter. Knapper kan åpne en fil, spille av en lyd eller et filmklipp, sende data til en webserver, og mye mer. Når du skal bestemme hvordan en handling skal innledes, må du huske at knapper kan tilby følgende funksjoner som koblinger og bokmerker ikke kan:

 • En knapp kan aktivere én enkelt handling eller en serie med handlinger.

 • En knapp kan endre utseende som svar på musehandlinger.

 • En knapp kan kopieres på tvers av mange sider på en enkel måte.

 • Musehandlinger kan aktivere forskjellige knappehandlinger. Mus ned (et klikk), Mus opp (slippe etter et klikk), Mus inn (flytte pekeren over knappen) og Mus ut (flytte pekeren vekk fra knappen) kan alle for eksempel starte en annen handling for samme knapp.

  Knapper er en enkel, intuitiv måte å la brukere starte en handling på i PDF-dokumenter. Knapper kan ha en kombinasjon av etiketter og ikoner for å lede brukere gjennom en serie handlinger eller hendelser ved å endres når musen beveges. Du kan for eksempel lage knapper med Spill av-, Pause- og Stopp-etiketter og riktige ikoner. Deretter kan du angi handlinger for disse knappene for å spille av, stoppe midlertidig og stoppe et filmklipp. Du kan velge alle kombinasjoner av musevirkemåter for en knapp, og angi en kombinasjon av handlinger for en musevirkemåte.

Legge til en knapp i et Acrobat PDF-skjema

 1. Pass på at du er i redigeringsmodus ved å velge Verktøy > Klargjør skjema, og velg deretter knappen på verktøylinjen. Markøren endrer form til et trådkors.

 2. På siden klikker du der du vil legge til knappen, for å opprette en knapp med standardstørrelse. For en knapp med egendefinert størrelse drar du et rektangel for å definere størrelsen på knappen.
 3. Dobbeltklikk knappefeltet, og angi deretter navn, tekst for verktøytips og andre vanlige egenskaper.
 4. Klikk kategorien Utseende, og angi deretter alternativer for hvordan knappen skal se ut på siden. Vær oppmerksom på at hvis du velger en bakgrunnsfarge, vil du ikke kunne se gjennom til eventuelle bilder bak knappen. Tekstalternativene påvirker etiketten du angir i kategorien Alternativer, ikke knappenavnet i kategorien Generelt.

  Merk:

  Hvis Aktiver alternativer for høyre-til-venstre-språk er valgt i Internasjonal-panelet i dialogboksen Egenskaper, inneholder kategorien Utseende alternativer for endring av sifferstil og tekstretning for knapper.

 5. Klikk kategorien Alternativer, og velg alternativene for å avgjøre hvordan etiketter og ikoner vises på knappen.
 6. Klikk kategorien Handlinger. Angi alternativer for hva som skal skje når knappen klikkes, for eksempel hoppe til en annen side eller spille av et medieklipp.
 7. Klikk Lukk.

  Merk:

  Hvis du oppretter et sett med knapper, kan du feste objektet til rutenettlinjer eller hjelpelinjer.

 8. Hvis du vil forhåndsvise og teste knappen, klikker du Forhåndsvisning til høyre på verktøylinjen. Når du er ferdig, kan du klikke Rediger for å gå tilbake til Klargjør skjema-verktøyet, eller klikke kryssikonet til høyre på verktøylinjen for å lukke verktøyet.

Legge til en knapp for sending

Acrobat kontrollerer automatisk skjemaet når du distribuerer det. Hvis Acrobat ikke finner noen Send-knapp, blir det lagt til en Send skjema-knapp på dokumentmeldingslinjen. Brukerne kan klikke Send skjema-knappen for å sende utfylte skjemaer tilbake til deg. Hvis du ikke vil bruke Send skjema-knappen som opprettes av Acrobat, kan du legge til en egendefinert Send-knapp i skjemaet.

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Bruk knappeverktøyet  til å dra over området der du vil at knappen skal vises. Dobbeltklikk knappen, og angi alternativer i kategoriene Generelt og Alternativer.

 3. I kategorien Alternativer velger du et alternativ på Oppsett-menyen for knappeetikett, ikonbilde eller begge deler. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Skriv inn tekst i Etikett-boksen slik at man ser at knappen er en Send-knapp.

  • Klikk Velg Ikon, og skriv inn banen til en bildefil, eller klikk Bla gjennom for å finne bildefilen du vil bruke.

 4. I kategorien Handlinger velger du Send et skjemaVelg handling-menyen, og deretter klikker du Legg til.

 5. Gjør ett av følgende i dialogboksen Send skjemautvalg:
  • Hvis du vil samle skjemadata på en server, skriver du inn plasseringen i Angi en URL-adresse for denne koblingen. Eksempel: http://www.[domene]/[mappe]/[undermappe]/ for en Internett-adresse, eller \\[server]\[mappe]\[undermappe]\ for en plassering på et lokalt nettverk.

  • Hvis du vil samle inn skjemadata som e-postvedlegg, skriver du inn mailto:, etterfulgt av e-postadressen. Skriv for eksempel inn mailto:ingen@adobe.com.

 6. Velg alternativer for Eksporter format, Feltutvalg og Datoalternativer, og klikk OK.

 7. Klikk på Lukk.

 8. Hvis du vil forhåndsvise og teste knappen, klikker du Forhåndsvisning til høyre på verktøylinjen. Når du er ferdig, kan du klikke Rediger for å gå tilbake til Klargjør skjema-verktøyet, eller klikke kryssikonet til høyre på verktøylinjen for å lukke verktøyet.

Merk:

Hvis dataene returneres i FDF- eller XFDF-format, må URL-adressen til serveren slutte med suffikset #FDF, for eksempel http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

Alternativer for Send skjemautvalg

Følgende alternativer er tilgjengelige i dialogboksen Send skjemautvalg:

Angi en URL-adresse for denne koblingen

Angir URL-adressen for samling av skjemadataene.

FDF

Returnerer brukerinndataene uten å sende tilbake den underliggende PDF-filen. Du kan velge alternativer for å inkludere Feltdata, Kommentarer og Trinnvise endringer i PDF.

Merk:

Alternativet for trinnvise endringer er nyttig når du vil motta digitale signaturer på en måte som er lett å lese og rekonstruere på en server.

HTML

Returnerer skjemaet i HTML-format.

XFDF

Returnerer brukerinndataene som en XML-fil. Du kan velge om du vil inkludere kommentarer i feltdataene, eller bare feltdataene.

PDF

Returnerer hele PDF-filen sammen med brukerinndataene.

Feltutvalg

Angir hvilke felt som returneres. Hvis du bare vil motta noen av de utfylte feltdataene, velger du Bare disse, klikker Velg felt og velger hvilke felt som skal inkluderes eller utelates, i dialogboksen Feltutvalg.

Du kan for eksempel bruke dette alternativet til å utelate noen beregnede eller dupliserte skjemafelt som bare er nyttig for brukeren, men som ikke gir deg noen ny informasjon.

Datoalternativer

Standardiserer formatet for datoer som brukeren skriver inn.

Få knapper til å endre utseende

En knapp kan ha en etikett, et ikon eller begge deler. Du kan endre hvordan knappen vises i hver musestatus (Opp, Ned og Berøring). Du kan for eksempel lage en knapp som har en Hjemmeside-etikett helt til pekeren flyttes over knappen, og da kan den for eksempel ha etiketten Klikk for å returnere til hjemmeside.

Du kan opprette knappeikoner fra et hvilket som helst filformat som kan vises i Acrobat, blant annet PDF, JPEG, GIF og andre bildeformater. Hele siden brukes samme hvilket format du bruker, og derfor må du beskjære bildet eller siden først hvis du vil bruke bare en del av en side som et ikon. Den minste tillatte PDF-sidestørrelsen er 2,54 ganger 2,54 cm (1 ganger 1 tomme). Hvis du vil at ikonet skal vises som mindre enn 1 ganger 1 tomme, kan du skalere det til å passe størrelsen på boksen som er tegnet med knappeverktøyet. Hvis du klikker Avansert i kategorien Alternativer i dialogboksen Egenskaper for knapp, kan du avgjøre hvordan et knappeikon skaleres for å passe på en knapp.

Knappoppsett
Knappoppsett

A. Bare etikett B. Bare ikon C. Ikon øverst, etikett nederst D. Etikett øverst, ikon nederst E. Ikon til venstre, etikett til høyre F. Etikett til venstre, ikon til høyre G. Etikett over ikon 

Redigere en knapp

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Velg knappefeltet, og gjør deretter noe av følgende:
  • Hvis du vil redigere egenskapene for knappefeltet, dobbeltklikker du knappen.

  • Hvis du vil endre utseendet på knappene, bruker du alternativene i kategorien Utseende i dialogboksen Egenskaper for knapp.

  • Hvis du vil justere, midtstille eller distribuere knappen med andre skjemafelt eller endre størrelse på eller duplisere knappen, høyreklikker du knappen og velger et alternativ på hurtigmenyen.

 3. Lukk eventuelt alle åpne dialogbokser. Klikk kryssikonet til høyre på Klargjør skjema-verktøylinjen for å lukke verktøyet.

Angi egenskaper for knappevisning i Acrobat:

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Dobbeltklikk en knapp, og klikk deretter kategorien Alternativer i dialogboksen Egenskaper for knapp.
 3. For oppsett velger du etikettvisningstypen du vil bruke. (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skalerer knappeikoner, se neste fremgangsmåte.)
 4. For virkemåte angir du hvordan knappene skal vises når de klikkes.
 5. Hvis du vil definere etiketten eller ikonet som vises på knappen, gjør du følgende:
  • Hvis et etikettalternativ velges på Oppsett-menyen, skriver du inn teksten i Etikett-boksen.

  • Hvis et ikonalternativ velges på Oppsett-menyen, klikker du Velg ikon, klikker Bla gjennom og velger filen. (Klikk Fjern for å fjerne det valgte ikonet.)

 6. Lukk eventuelt alle åpne dialogbokser. Klikk kryssikonet til høyre på Klargjør skjema-verktøylinjen for å lukke verktøyet.

Alternativer for knappevirkemåter

Ingen

Beholder samme knappeutseende.

Trykk

Angir utseende for musetilstandene Opp, Ned og Berøring. Velg et alternativ under Tilstand, og angi deretter et etikett- eller ikonalternativ:

Opp

Angir hvordan knappen ser ut når museknappen ikke klikkes.

Ned

Angir hvordan knappen ser ut når musen klikkes på knappen, men før den slippes.

Berøring

Angir hvordan knappen ser ut når pekeren holdes over knappen.

Omriss

Uthever knappens kantlinje.

Inverter

Reverserer de mørke og lyse skyggene på knappen.

Skalere og plassere knapper

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Dobbeltklikk en eksisterende knapp for å åpne dialogboksen Egenskaper for knapp.
 3. Klikk kategorien Alternativer, velg et av ikonalternativene på Oppsett-menyen, og klikk deretter Avansert.

  Merk:

  Avansert-knappen er ikke tilgjengelig hvis du velger Bare etikett på Oppsett-menyen.

 4. Velg et alternativ på Ved skalering-menyen:

  Alltid

  Skalerer ikonet som definert, uavhengig av størrelsen i forhold til knappestørrelsen.

  Aldri

  Beholder den opprinnelige størrelsen på ikonet. Hvis ikonet ikke får plass innenfor knappens kantlinje, beskjæres det. Hvis Aldri er valgt, er ikke skaleringsalternativene tilgjengelige.

  Ikonet er for stort

  Skalerer ikonet som definert bare hvis det er større enn knappen.

  Ikonet er for lite

  Skalerer ikonet som definert bare hvis det er mindre enn knappen.

 5. Skala-menyen velger du om du ikonet skal skaleres proporsjonalt eller ikke. Hvis ikonet ikke skaleres proporsjonalt, kan det hende det forskyves.

 6. Hvis du vil kontrollere at verken topp og bunn eller venstre og høyre sider av ikonet flyter over knappekantene, velger du Tilpass til grenser.

 7. Hvis du vil angi hvor ikonet skal plasseres på en knapp, drar du glidebryterpilene. Ikonplassering defineres i samsvar med prosentandelen av plass som beholdes mellom ikonet og den venstre feltgrensen, og mellom ikonet og den nedre feltgrensen. Standardinnstillingen (50, 50) plasserer ikonet i midten av et felt. Du kan velge Tilbakestill når som helst for å gå tilbake til standard plasseringsinnstilling.

 8. Klikk OK og deretter Lukk.

 9. Hvis du vil forhåndsvise og teste knappen, klikker du Forhåndsvisning til høyre på verktøylinjen. Når du er ferdig, kan du klikke Rediger for å gå tilbake til Klargjør skjema-verktøyet, eller klikke kryssikonet til høyre på verktøylinjen for å lukke verktøyet.

Skjule en Acrobat-knapp, bortsett fra ved berøring

I noen tilfeller vil du kanskje at knappeområdet skal være usynlig helt til pekeren flyttes over det. Du kan lage interessante visuelle effekter i et dokument ved å veksle mellom å vise og skjule en knapp. Når du for eksempel flytter en peker over en by på et kart, kan et detaljert kart over byen vises, og det detaljerte kartet forsvinner når pekeren flyttes bort fra byen.

Vise og skjule ikoner
Vise og skjule ikoner

A. Peker ikke over knappeområde B. Peker over knappeområde C. Peker forlater knappeområde 
 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Bruk knappeverktøyet  til å dra over området der du vil at hurtigknappen skal vises. Hvis PDF-filen for eksempel inneholder et kart over Frankrike, drar du over området der du vil at et detaljert kart over Paris skal vises.

 3. Dobbeltklikk knappen, og klikk deretter kategorien Alternativer og velg Bare ikonOppsett-menyen.

 4. Velg TrykkVirkemåte-menyen, og velg deretter Berøring fra Tilstand-listen.

 5. Klikk Velg Ikon, og velg deretter Bla gjennom. Velg filtypen under Filtype, gå til bildefilens plassering og dobbeltklikk filen. I dette eksemplet velger du et kart over Paris. Klikk OK for å godta det forhåndsviste bildet som knappen.

 6. Velg kategorien Utseende. Om nødvendig fjerner du merket for Rammefarge og Fyllfarge, og klikker deretter Lukk.

 7. Hvis du er i redigeringsmodus, klikker du Forhåndsvisning. Bildefeltet du definerte, vises når pekeren holdes over knappen og forsvinner når den går ut av området.

  Merk:

  Hvis du vil at bildet skal være større enn berøringsområdet, eller hvis du vil at bildet skal hentes fra et annet sted enn bildeknappen som dukker opp, bruker du handlingen Vis/skjul et felt. Først angir du et ikon for knappen som skal vises og skjules. Deretter lager du enda en knapp som fungerer som aktiveringspunkt når musen beveges over den. Du tilordner ikke et ikon for utseendet på den andre knappen. I stedet bruker du kategorien Handlinger til å vise den første knappen når pekeren holdes over den andre knappen, og skjuler den første knappen når pekeren flyttes bort.

 8. Når du er ferdig, kan du klikke Rediger for å gå tilbake til Klargjør skjema-verktøyet, eller klikke kryssikonet til høyre på verktøylinjen for å lukke verktøyet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet