Sammenslåing

Dokumenter eller grafikk som inneholder gjennomsiktighet, må vanligvis gjennom en prosess som kalles sammenslåing før de kan skrives ut. Ved sammenslåing deles gjennomsiktig grafikk opp i vektorbaserte områder og rastrerte områder. Etter hvert som grafikk blir mer kompleks (blanding av bilder, vektorer, tekst, spotfarger, overtrykk og så videre), blir også sammenslåing og resultater mer komplekse.

Sammenslåing kan være nødvendig når du skriver ut, eller når du lagrer eller eksporterer til andre formater som ikke støtter gjennomsiktighet. Hvis du vil beholde gjennomsiktighet uten å bruke sammenslåing når du oppretter PDF-filer, lagrer du filen som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) eller senere.

Du kan angi sammenslåingsinnstillinger og deretter lagre og bruke dem som forvalg for sammenslåing av gjennomsiktige objekter. Gjennomsiktige objekter slås sammen i tråd med innstillingene i det valgte forvalget for sammenslåing.

Merk:

Sammenslåing av gjennomsiktighet kan ikke angres etter at filen er lagret.

Overlappende grafikk
Overlappende grafikk deles opp ved sammenslåing.

Merk:

Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsproblemer ved gjennomsiktighet, kan du se siden Print Service Provider Resources på Adobe Solutions Network (ASN) (bare på engelsk), som du finner på Adobes nettsted.

Forhåndsvisning av sammenslåing, dialogboksoversikt

Bruk forhåndsvisningsalternativene i dialogboksen Forhåndsvisning av sammenslåing for å utheve områder og objekter som er gjennomsiktige i tillegg til dem som er berørt av sammenslåing av gjennomsiktighet. Gjennomsiktig innhold utheves i rødt, og resten av grafikken vises i gråtoner.

Du kan bruke denne informasjonen til å justere sammenslåingsalternativene før du bruker innstillingene, og så lagre dem som innstillinger for sammenslåing. Deretter kan du bruke disse forhåndsinnstillingene fra andre dialogbokser. Eksempel: PDF-optimalisering (Lagre som annet > Optimalisert PDF), dialogboksen Avansert skriveroppsett, og dialogboksen PostScript-innstillinger (Fil > Eksporter til).

Forhåndsvisning av sammenslåing, dialogboks
Dialogboksen Forhåndsvisning av sammenslåing viser en forhåndsvisning av gjeldende PDF-side med innstillinger for forhåndsvisning og sammenslåing.

Åpne dialogboksen Forhåndsvisning av sammenslåing

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Forhåndsvisning av sammenslåing.

Forhåndsvis områdene av grafikken som blir slått sammen.

Bruk forhåndsvisningsalternativene i Forhåndsvisning av sammenslåing for å utheve områder som er berørt av sammenslåing. Du kan bruke denne fargekodede informasjonen til å justere sammenslåingsalternativer.

Merk:

Forhåndsvisning av sammenslåing er ikke beregnet for nøyaktig forhåndsvisning av spotfarger, overtrykk og blandingsmodi. Bruk i stedet modusen Forhåndsvisning av overtrykk til disse formålene.

 1. Vis panelet (eller dialogboksen) Forhåndsvisning av sammenslåing:
  • I Illustrator velger du Vindu > Forhåndsvisning av sammenslåing.

  • I Acrobat velger du Verktøy > Trykkarbeid > Forhåndsvisning av sammenslåing.

  • I InDesign velger du Vindu > Utdata > Forhåndsvisning av sammenslåing.

 2. Velg områdene du ønsker å utheve i Utheving-menyen. Tilgjengeligheten av alternativer avhenger av grafikkens innhold.
 3. Velg sammenslåingsinnstillingene du ønsker å bruke: Velg enten en forhåndsinnstilling, eller angi spesifikke alternativer hvis tilgjengelig.

  Merk:

  (Illustrator) Hvis sammenslåingsinnstillingene ikke er synlige, velger du Visningsalternativer fra panelmenyen for å vise dem.

 4. Hvis grafikken inneholder overtrykte objekter som samhandler med gjennomsiktige objekter, velger du et alternativ fra Overtrykk-menyen i Illustrator. Du kan bevare, simulere eller forkaste overtrykk. I Acrobat velger du Behold overtrykk for å blande fargen på den gjennomsiktige grafikken inn i bakgrunnsfargen og skape en overtrykkseffekt.
 5. Du kan når som helst klikke på Oppdater for å vise en oppdatert forhåndsvisningsversjon basert på innstillingene dine. Det kan hende du må vente i noen sekunder før forhåndsvisningsbildet vises, avhengig av grafikkens kompleksitet. I InDesign kan du også velge Oppdater utheving automatisk.

  Merk:

  I Illustrator og Acrobat klikker du i forhåndsvisningsområdet for å forstørre forhåndsvisningen. Hvis du vil zoome ut, kan du Alt-klikke/Tilvalg-klikke i forhåndsvisningsområdet. Hvis du vil panorere forhåndsvisningen, holder du mellomromstasten nede og drar i forhåndsvisningsområdet.

Alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter

Du kan angi alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter når du oppretter, redigerer eller forhåndsviser forvalg for sammenslåing i Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Alternativer for utheving (forhåndsvisning)

Ingen (fargeforhåndsvisning)

Deaktiverer forhåndsvisning.

Rastrerte, komplekse områder

Uthever områdene som blir rastrert av ytelseshensyn (som angitt med glidebryteren for raster/vektor). Husk at grensene for det uthevede området har større sannsynlighet for å skape overgangsproblemer (avhengig av innstillingene i skriverdriveren og rastreringsoppløsningen). Du kan redusere overgangsproblemer ved å velge Beskjær komplekse områder.

Gjennomsiktige objekter

Uthever objektene som er kilder for gjennomsiktighet, for eksempel objekter som er delvis gjennomsiktige (blant annet bilder med alfakanaler), objekter med blandingsmodi og objekter med tetthetsmasker. Vær også oppmerksom på at stiler og effekter kan inneholde gjennomsiktighet, og overtrykksobjekter kan behandles som kilder for gjennomsiktighet hvis de brukes i gjennomsiktighet, eller hvis overtrykket må slås sammen.

Alle påvirkede objekter

Uthever alle objekter som er involvert i gjennomsiktighet, bl.a. transparente objekter og objekter som blir overlappet av transparente objekter. De uthevede objektene blir påvirket av sammenslåingen – strekene eller mønstrene blir utvidet, deler av dem kan bli rastrert og så videre.

Affected Linked EPS Files (bare Illustrator)

Uthever alle koblede EPS-filer som påvirkes av gjennomsiktighet.

Påvirket grafikk (bare InDesign)

Uthever alt montert innhold som påvirkes av gjennomsiktighet eller gjennomsiktighetseffekter. Dette alternativet er nyttig for trykkerier som må se grafikk som krever spesiell påpasselighet for å kunne skrives ut riktig.

Utvidede mønstre (Illustrator og Acrobat)

Uthever alle mønstre som vil utvides når de brukes i gjennomsiktighet.

Vektoriserte strøk

Uthever alle strøk som vil få konturer hvis de brukes i gjennomsiktighet eller fordi Konverter alle strøk til omriss er valgt.

Vektorisert tekst (Outlined Text) (Illustrator og InDesign)

Uthever all tekst som vil få konturer hvis den brukes i gjennomsiktighet eller fordi Konverter all tekst til konturer er valgt.

Merk:

På den endelige utskriften kan strøk og tekst med konturer vises litt annerledes enn de opprinnelige. Dette gjelder spesielt svært tynne strøk og svært liten tekst. Forhåndsvisning av sammenslåing uthever imidlertid ikke dette endrede utseendet.

Fyll tekst og strøk med raster (bare InDesign)

Uthever tekst og streker som har punktgrafikkfyll som følge av sammenslåing.

Alle rastrerte områder (Illustrator og InDesign)

Uthever objekter og skjæringspunkt mellom objekter som vil rastreres fordi det ikke finnes andre måter å vise dem på i PostScript, eller fordi de er mer komplekse enn terskelen som er angitt med glidebryteren for raster/vektor. Skjæringspunktet mellom to gjennomsiktige graderinger rastreres for eksempel alltid, selv om verdien for raster/vektor er 100. Valget Alle rastrerte områder viser også punktgrafikk (f.eks. Photoshop-filer) som er involvert i gjennomsiktighet, og effekter som f.eks. skygger og uttoning. Vær oppmerksom på at behandlingen tar lengre tid med dette alternativet enn med de andre alternativene.

Alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter

Navn/forvalg

Angir navnet på forvalget. Avhengig av dialogboksen kan du angi et navn i Navn-boksen eller godta standardnavnet. Du kan angi navnet på en eksisterende forvalg for å redigere det forvalget, men du kan ikke redigere standardforvalgene.

Raster-/vektorbalanse

Angir hvor mye vektorinformasjon som vil beholdes. Høye innstillinger beholder flere vektorobjekter, mens lave innstillinger rastrerer flere vektorobjekter. Middels innstillinger beholder enkle områder i vektorform og rastrerer komplekse områder. Velg den laveste innstillingen for å rastrere all grafikk.

Merk:

Hvor mye rastrering som brukes, avhenger av kompleksiteten til siden, og typen overlappende objekter.

Oppløsning for strektegning og tekst

Rastrerer alle objekter, inkludert bilder, vektorgrafikk, tekst og graderinger, til den angitte oppløsningen. Acrobat og InDesign tillater opptil 9600 bildepunkter per tomme (ppi) for strektegninger, og 1200 ppi for graderingsnett. Illustrator tillater opptil 9600 ppi både for strektegninger og graderingsnett. Oppløsningen påvirker presisjonen til skjæringspunktene ved sammenslåing. Oppløsningen for strektegninger og tekst bør normalt være mellom 600 og 1200 for å få høy kvalitet på rastreringen, spesielt for tekst i Serif-skrift eller liten punktstørrelse.

Oppløsning for graderinger og nett / Forløpnings- og nettoppløsning (Gradient And Mesh Resolution)

Angir oppløsningen, fra 72 til 2400 ppi, for graderinger og Illustrator-nettobjekter som rastreres på grunn av sammenslåing. Oppløsningen påvirker presisjonen til skjæringspunktene ved sammenslåing. Forløpnings- og nettoppløsning skal vanligvis angis til mellom 150 og 300 ppt. Kvaliteten på graderinger, skygger og uttoning vil nemlig ikke bli bedre ved høyere oppløsning, men utskriftstiden og filstørrelsen vil øke.

Konverter all tekst til omriss

Konverterer alle typeobjekter (punkttype, områdetype og banetype) til omriss og forkaster all tegninformasjon på sider som inneholder gjennomsiktighet. Dette alternativet sikrer at tekstbredden forblir konsekvent under sammenslåingen. Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer dette alternativet, vil små skrifter se litt tykkere ut når de vises i Acrobat eller skrives ut på skrivebordsskrivere med lav oppløsning. Kvaliteten på teksten påvirkes ikke ved utskrift på skrivere eller fotosettere med høy oppløsning.

Konverter alle strøk til omriss

Konverterer alle strøk til enkle fylte baner på sider som inneholder gjennomsiktighet. Dette alternativet sikrer at strøkbredden forblir konsekvent under sammenslåingen. Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer dette alternativet, vil tynne strøk se litt tykkere ut, og sammenslåingsresultatet kan bli dårligere.

Beskjær kompliserte områder

Sikrer at grensene mellom vektorgrafikk og rastrert grafikk faller langs objektbanene. Dette alternativet reduserer overgangsartefakter som oppstår når deler av et objekt rastreres mens en annen del av objektet beholdes i vektorform. Markering av dette valget kan imidlertid føre til baner som er for komplekse til at skriveren kan håndtere dem.

 

Merk:

Noen skriverdrivere behandler raster og vektor forskjellig, og dette kan noen ganger resultere i fargeoverganger. Du kan kanskje redusere overgangsproblemene ved å deaktivere noen skriverdriverspesifikke fargestyringsinnstillinger. Disse innstillingene varierer fra skriver til skriver. Se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren, for å få mer informasjon.

Overganger-funksjon i Acrobat
Overganger, der punktgrafikk og vektorer møtes.

(Bare Illustrator) Select Preserve Alpha Transparency (bare dialogboksen Flatten Transparency)

Beholder den generelle tettheten i sammenslåtte objekter. Når du bruker dette alternativet, går blandingsmodi og overtrykk tapt. Utseendet beholdes imidlertid i den behandlede grafikken, sammen med graden av alfagjennomsiktighet (som ved rastrering av grafikk med gjennomsiktig bakgrunn). Behold alfagjennomsiktighet (Preserve Alpha Transparency) kan være nyttig når du eksporterer til SWF eller SVG, fordi begge formatene støtter alfagjennomsiktighet.

(Bare Illustrator) Select Preserve Spot Colors And Overprints (bare dialogboksen Flatten Transparency)

Beholder generelt spotfarger. Beholder også overtrykk for objekter som ikke brukes i gjennomsiktighet. Velg dette alternativet når du skal skrive ut separasjoner og dokumentet inneholder spotfarger og overtrykksobjekter. Ikke velg dette alternativet når du skal lagre filer for bruk i sideoppsettsprogrammer. Overtrykte områder som brukes i gjennomsiktighet, slås sammen når dette alternativet er valgt, mens overtrykk i andre områder beholdes. Resultatet er uforutsigbart når filen skrives ut fra et sideoppsettsprogram.

Behold overtrykk (bare Acrobat)

Blander fargen i gjennomsiktig grafikk med bakgrunnsfargen for å skape en overtrykkseffekt.

Forvalg for sammenslåing av gjennomsiktige objekter

Hvis du jevnlig skriver ut eller eksporterer dokumenter som inneholder gjennomsiktighet, kan du automatisere sammenslåingen ved å lagre sammenslåingsinnstillinger i et forvalg for sammenslåing av transparente objekter. Deretter kan du bruke disse innstillingene ved utskrift og ved lagring og eksport av filer til PDF 1.3 (Acrobat 4.0) og i EPS- og PostScript-formater. I Illustrator kan du også bruke dem når du lagrer filer i tidligere versjoner av Illustrator eller kopierer til utklippstavlen. I Acrobat kan du bruke dem når du optimaliserer PDF-filer.

Disse innstillingene angir også hvordan sammenslåing skal skje når du eksporterer til formater som ikke støtter gjennomsiktighet.

Du kan velge en forhåndsinnstilling for sammenslåing av transparente objekter i Avansert-panelet i dialogboksen Skriv ut eller i den formatspesifikke dialogboksen som åpnes etter den første Eksporter- eller Lagre som-dialogboksen. Du kan opprette dine egne forhåndsinnstillinger for sammenslåing eller velge et av standardalternativene som følger med programvaren. Innstillingene i disse standardalternativene er utformet for å tilpasse kvaliteten og hastigheten på sammenslåingen til riktig oppløsning for rastrerte, gjennomsiktige områder, avhengig av hvordan dokumentet er tenkt brukt:

Høy oppløsning

brukes for endelig trykking og for prøvetrykk av høy kvalitet, for eksempel separasjonsbaserte prøvetrykk i farger.

Middels oppløsning

brukes for skrivebordsprøvetrykk og dokumenter som skrives ut etter behov på PostScript-fargeskrivere.

Lav oppløsning

brukes for raske prøvetrykk som skal skrives ut på svart-hvitt-skrivebordsskrivere, og for dokumenter som skal publiseres på Internett eller eksporteres til SVG.

Opprette forhåndsinnstillinger for sammenslåing

Du kan arkivere forhåndsinnstilinger for sammenslåing av transparente objekter i en egen fil. Når du bruker en egen fil, blir det enkelt å sikkerhetskopiere dem eller å gi tilgang til dem for servicebyråer, klienter eller andre i arbeidsgruppen. Når du har opprettet egendefinerte forhåndsinnstillinger for sammenslåing, kan du redigere i PDF Optimizer.

Forhåndsinnstillinger for sammenslåing blir lagret på samme sted skriverinnstillinger:

(Windows XP)

\Documents and Settings\[gjeldende bruker]\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

(Windows Vista®/Windows 7)

\Brukere\[gjeldende bruker]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

(Mac OS)

Brukere/[gjeldende bruker]/Bibliotek/Innstillinger/Adobe/Acrobat/10.0

Merk:

Forhåndsinnstillinger for sammenslåing som er opprettet i Acrobat, har et annet filformat enn forhåndsinnstillingene som er opprettet i andre Adobe-programmer, så du kan ikke dele dem mellom ulike programmer.

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Forhåndsvisning av sammenslåing.

 2. Hvis du vil basere en forhåndsinnstilling på en eksisterende, velger du den på menyen Forhåndsinnstilling.
 3. Angi alternativer for sammenslåing.
 4. Om nødvendig klikker du Tilbakestill for å vende tilbake til standardinnstillingene.
 5. Klikk Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
 6. Skriv inn et navn, og klikk OK.

Merk:

Du sletter en egendefinert forhåndsinnstilling ved å velge den på menyen Forhåndsinnstilling og trykke Slett. Innstillingene Lav, Middels og Høy er innebygd og kan ikke slettes.

Bruke forhåndsinnstillinger for sammenslåing

 1. Gjør ett av følgende:
  • I dialogboksen Forhåndsvisning av sammenslåing velger du en forhåndsinnstilling på menyen, angir et sideområde og klikker Bruk.

  • I PDF Optimizer velger du Gjennomsiktighet til venstre og velger en forhåndsinnstilling fra listen.

  • I dialogboksen Avansert skriveroppsett velger du Utdata-panelet til venstre og velger så en forhåndsinnstilling fra menyen Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktighet.

  • Velg Fil > Eksporter til > Encapsulated PostScript eller PostScript, og klikk deretter Innstillinger. I Utdata-panelet velger du en forhåndsinnstilling fra menyen Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktighet.

Redigere forhåndsinnstilling for sammenslåing i PDF Optimizer.

Du kan endre bare egendefinerte forhåndsinnstilinger.

 1. Velg Fil > Lagre som annet > Optimalisert PDF.
 2. Velg Gjennomsiktighet til venstre.
 3. Dobbeltklikk på den egendefinerte innstillingen du vil redigere, endre innstillingen, og klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet