Du kan lägga till text och former med olika färger, stilar och effekter i en bild. Skapa och redigera text med verktygen för vågrät och lodrät text. Du kan skapa enkelradig text och stycketext.

Text

Skapa och redigera text med verktygen för vågrät () och lodrät () text. Den nya text du skriver läggs till i ett nytt textlager. Du kan skapa enkelradig text och stycketext. Varje rad i enkelradig text är fristående. Längden på en rad växer eller krymper när du redigerar den men den radbryts inte till nästa rad. Tryck på Enter om du vill skapa en ny rad med text. Stycketext radbryts inom de styckegränser som du anger.

Text
Enkelradig text (längst upp på bilden) och stycketext (längst ned på bilden).

Obs!

Du kan använda textmaskhjälpmedlen (Alt-klicka på textverktyget som ändrar aktuellt verktyg) till att skapa en markering i form av text. Därefter kan du använda olika effekter och utstansning på texten.

Om du klickar med ett textverktyg i en bild öppnas redigeringsläget så att du kan skriva och redigera text. Du måste då genomföra ändringarna i texten innan du kan utföra andra åtgärder, till exempel välja menyalternativ. Textverktyget är i redigeringsläge när du ser knappen Genomför  och knappen Avbryt  under texten.

Obs!

Om du lägger till text till en bild som är i indexfärgläge skapas inget nytt textlager i Photoshop Elements. Texten du anger visas som maskerad text.

Lägga till text

 1. Välj verktyget Vågrät text () eller Lodrät text () i verktygsfältet.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en enstaka textrad klickar du på bilden för att ange en insättningspunkt för texten.

  • Om du vill skapa stycketext skapar du en textruta genom att dra en rektangel.

  Det lilla strecket på textmarkören anger positionen för textens baslinje. För vågrät text är baslinjen den rad som texten vilar på, och för lodrät text markerar baslinjen tecknens centrumlinje.

 3. (Valfritt) Markera textalternativ, t.ex. teckensnitt, stil, storlek och färg, i alternativfältet Verktygsalternativ.

 4. Skriv önskade tecken. Om du inte skapade en textruta kan du skapa en ny rad genom att trycka på Enter.

  Texten visas i ett eget lager. Om du vill se lagren trycker du på F11 i läget Expert.

 5. Gör färdigt textlagret på något av följande sätt:
  • Klicka på Genomför ().

  • Tryck på Enter på det numeriska tangentbordet.

  • Klicka på bilden utanför textrutan.

  • Välj ett annat verktyg i verktygslådan.

Alternativ för textverktyg

Ange följande alternativ för textverktyg i alternativfältet:

Teckensnitt

Använder en teckensnittsfamilj på ny eller befintlig text.

Stil

Använder teckenstilar, t.ex. fetstil, på ny eller befintlig text.

Teckenstorlek

Använder en teckenstorlek på ny eller befintlig text.

Menyn Färg

Använder en färg för ny eller markerad text.

Menyn Radavstånd

Anger avståndet mellan raderna i ny eller markerad text.

Spärra/knip

Anger avståndet mellan tecken i ny eller vald text.  

Faux fet

Använder fetstil på ny eller befintlig text. Använd det här alternativet om det inte finns något alternativ för fetstil för teckensnittet i fråga på menyn Stil.

Faux kursiv 

Använder kursiv stil på ny eller befintlig text. Använd det här alternativet om det inte finns något alternativ för kursiv eller sned stil för teckensnittet på menyn Stil.

Understruken 

Stryker under ny text eller markerad befintlig text.

Genomstruken 

Genomstryker ny text eller markerad befintlig text.

Justera text

Anger textjustering. Om textorienteringen är vågrät kan du justera text: vänster, centrerad eller höger. För lodrät orientering: överkant, centrerad eller underkant.

Växla textorientering

Ändrar vågrät text till lodrät text och tvärtom.

Tänja text

Tänjer text i det markerade lagret.

Kantutjämning

Använder kantutjämning för att jämna ut texten.

Använda kantutjämning
Använda kantutjämning

A. Kantutjämning av B. Kantutjämning på 

Använda verktyget Text på form

Du kan lägga till text till de former som finns i verktyget Text i form.

 1. Använd verktyget Text på form (). Om du snabbt vill byta textverktyg trycker du på och klickar på det aktuella verktyget.

  Verktyg för text i form
  Verktyg för text i form

 2. Välj i vilken av de tillgängliga formerna du vill lägga till text. Dra pekaren över bilden för att skapa formen.

 3. Om du vill lägga till text till bilden för du pekaren över banan tills pekaren ändras till textläget. Lägg till text genom att klicka på punkten.

  Redigera text på samma sätt som du gör med vanlig text.

  Klicka och ange text
  Klicka och ange text.

 4. När du har lagt till text klickar du på Genomför (). För vissa av formerna måste texten skrivas på insidan. Du kan flytta runt texten på banan eller på insidan/utsidan genom att hålla ned Kommando samtidigt som du klickar och drar med musen (texten visas i en liten pil). Du kan dra pekaren till ett markerat område - textbanan kan vara både inuti och utanpå ett område.

Använda verktyget Text i markering

Lägg till text till konturen på en bana skapad från en markering. När du har bekräftat en markering kommer den att konverteras till en bana på vilken du kan skriva text.

 1. Använd verktyget Text i markering (). Om du snabbt vill byta textverktyg trycker du på och klickar på det aktuella verktyget.

Verktyget Text i markering
Verktyget Text i markering

2. Placera pekaren på objektet i bilden och dra tills du uppnår önskad markering. Du kan justera storleken på din markering genom förskjutningsreglaget.

Markera
Markera.

När du har bekräftat markeringen kommer den att konverteras till en bana.

3. Om du vill lägga till text till bilden för du pekaren över banan när pekaren ändras till textläge. Lägg till text genom att klicka på punkten.

Lägga till text
Lägga till text.

När du har lagt till text kan du redigera den som vanlig text.

4. När du har lagt till text klickar du på Genomför. Avbryt om du vill börja om med arbetsflödet.

Använda verktyget Text på anpassad bana

Du kan dra och lägga till text längs med anpassade banor.

 1. Välj verktyget Text på anpassad bana (). Om du snabbt vill byta textverktyg trycker du på och klickar på det aktuella verktyget.

  Verktyget Text på anpassad bana
  Verktyget Text på anpassad bana

 2. Rita en bana över bilden. Du kan bekräfta eller avbryta den ritade banan från verktygsfältet om du vill rita om den.

 3. Om du vill förfina eller rita om banan väljer du Ändra i fältet för verktygsalternativ. Använd noderna som visas på banan för att ändra den.

 4. När du är klar med banan klickar du med musen någonstans utefter banan för att skriva text. Redigera text på samma sätt som du gör med vanlig text.

  Lägga till text
  Lägga till text.

 5. När du har lagt till text väljer du Genomför ().

Skapa och använda maskerad text

Med verktyget Vågrät textmask och verktyget Lodrät textmask kan du skapa en markering med samma form som texten. Du kan åstadkomma roliga effekter med textmarkeringsgränser genom att klippa ut text ur bilder och låta bakgrunden lysa igenom eller klistra in den markerade texten i en ny bild. Du kan skapa personligare bilder genom att experimentera med de olika alternativen.

Vågrät textmask som används för att skapa en fylld markering
Vågrät textmask som används för att skapa en fylld markering.

 1. Använd läget Expert och markera det lager där du vill att markeringen ska visas. Bäst resultat får du om du inte skapar textmarkeringsgränsen på ett textlager.
 2. Välj verktyget Vågrät textmask () eller Lodrät textmask ().
 3. Välj ytterligare textalternativ (se Alternativ för textverktyg) och ange texten.

Textmarkeringsgränsen visas på det aktiva lagret i bilden.