Duplicera ett lager i en bild

Du kan duplicera valfritt lager, inklusive bakgrundslagret, i en bild.

 1. Markera ett eller flera lager i panelen Lager och duplicera lagret genom att göra något av följande:
  • Om du vill duplicera och ändra namn på lagret väljer du Lager > Duplicera lager, eller Duplicera lager på Mer-menyn i panelen Lager. Namnge det duplicerade lagret och klicka på OK.

  • Om du vill duplicera ett lager utan att ge det ett namn, markerar du lagret och drar det till knappen Nytt lager i panelen Lager.

  • Högerklicka på lagernamnet eller miniatyrbilden och välj Duplicera lager.

Duplicera ett eller flera lager i en annan bild

Du kan duplicera valfritt lager, inklusive bakgrundslagret, från en bild till en annan. Tänk på att målbildens pixeldimensioner avgör hur stor utskriften av det duplicerade lagret kan vara. Om pixeldimensionerna inte är desamma för båda bilderna kan det duplicerade lagret dessutom bli mindre eller större än förväntat.

 1. Öppna källbilden. Om du ska kopiera ett lager till en befintlig bild i stället för till en ny öppnar du även målbilden.
 2. Markera namnet/namnen på det/de lager som du vill duplicera i panelen Lager i källdokumentet. Om du vill markera mer än ett lager håller du ned Ctrl-tangenten (Kommando i Mac OS) och klickar på lagrens namn.
 3. Välj Lager > Duplicera lager eller välj Duplicera lager på Mer-menyn i panelen Lager.
 4. Skriv ett namn för det duplicerade lagret i dialogrutan Duplicera lager och välj ett måldokument för lagret. Klicka därefter på OK.
  • Välj ett filnamn på snabbmenyn Dokument om du vill duplicera lagret i en befintlig bild.

  • Skapa ett nytt dokument för lagret genom att välja Nytt på menyn Dokument och ange ett namn på den nya filen. En bild som har skapats genom duplicering av ett lager har ingen bakgrund.

Kopiera ett lager från en bild till en annan

Du kan kopiera valfritt lager, inklusive bakgrundslagret, från en bild till en annan. Tänk på att målbildens upplösning avgör hur stor utskriften av lagret kan vara. Om pixeldimensionerna inte är desamma för båda bilderna kan det kopierade lagret dessutom bli mindre eller större än förväntat.

 1. Öppna de två bilder som du vill använda.
 2. Markera lagret som du vill kopiera i panelen Lager för källbilden.
 3. Gör något av följande:
  • Markera alla pixlar i lagret genom att välja Markera > Allt, och sedan Redigera > Kopiera. Aktivera målbilden och välj Redigera > Klistra in.

  • Dra lagernamnet från panelen Lager för källbilden till målbilden.

  • Använd flyttverktyget (under Markering i verktygslådan) för att dra lagret från källbilden till målbilden.

   Det kopierade lagret visas i målbilden, ovanpå det aktiva lagret i panelen Lager. Om det lager som du drar är större än målbilden visas endast en del av lagret. Du kan använda verktyget Flytta för att dra andra delar av lagret till visningsområdet.

  Obs!

  Håll ned Skift när du drar ett lager om du vill kopiera det till samma position som i källbilden (om käll- och målbilden har samma pixelmått) eller till målbildens mittpunkt (om käll- och målbilden har olika pixelmått).

Kopiera ett lager
Dra bambulagret till en annan bild

Flytta innehållet i ett lager

Lager kan liknas vid bilder som är staplade på glasskivor. Du kan flytta ett lager i en stapel om du vill ändra vilken del av lagerinnehållet som ska visas i förhållande till de överliggande och underliggande lagren.

 1. Om du vill flytta flera lager samtidigt länkar du samman dem i panelen Lager genom att markera lagren och sedan klicka på ikonen Länka lager i endera lagret.
 2. Under Markering i verktygslådan väljer du verktyget Flytta.
 3. Gör något av följande:
  • Flytta det markerade lagret eller lagren till önskad plats genom att dra i bilden.

  • Du kan använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta lagret eller lagren en pixel i taget, eller hålla ned Skift och en piltangent för att flytta lagret 10 pixlar i taget.

  • Håll ned Skift medan du drar om du vill flytta lagret eller lagren rakt uppåt, rakt nedåt, rakt åt sidan eller 45° diagonalt.

Ändra staplingsordning för lager

Staplingsordningen avgör om ett lager visas framför eller bakom andra lager.

Som standard måste bakgrundslagret ligga underst i stapeln. Innan du kan flytta bakgrundslagret måste du först konvertera det till ett vanligt lager.

Ändra staplingsordning för lager
När ett lager dras under ett annat lager ändras staplingsordningen

 1. Markera ett eller flera lager i panelen Lager. Om du vill markera mer än ett lager håller du ned Ctrl-tangenten och klickar på alla lager som ska markeras.
 2. Gör något av följande om du vill ändra staplingsordningen:
  • Dra lagret eller lagren uppåt eller nedåt i panelen Lager till den nya positionen.

  • Välj Lager > Ordna, och välj sedan Lägg överst, Lägg över, Lägg under eller Lägg underst.

När lager är länkade kan du flytta deras innehåll samtidigt. Du kan även kopiera, klistra in, slå ihop och använda omformningar samtidigt i alla länkade lager. Någon gång kan du vilja redigera eller flytta ett länkat lager. Du kan då bryta länken mellan lagren och arbeta med ett lager i taget.

 1. Gör något av följande när du vill skapa länkar mellan lager:
  • Markera ett lager och klicka på länkikonen på ett annat lager.

  • Markera de lager du vill länka. Om du vill markera mer än ett lager håller du ned Ctrl (Kommando i Mac OS) och klickar på de lager som ska markeras. Klicka på länkikonen på endera lagret.

  • När flera lager är markerade högerklickar du och väljer alternativet Länka lager.

 2. Gör något av följande när du vill bryta länkar mellan lager:
  • Om du vill bryta länken till ett enda lager klickar du på länkikonen för ett lager.

  • Om du vill bryta länkar till flera lager markerar du flera lager, högerklickar och väljer alternativet Bryt länkar mellan lager.

Sammanfoga lager

Lager kan öka filstorleken på en bild avsevärt. Du kan minska filstorleken genom att sammanfoga lagren i en bild. Du bör inte sammanfoga lagren förrän du har redigerat dem färdigt och skapat den bild du vill ha.

Sammanfoga lager
Exempel på sammanfogning

Du kan välja att bara sammanfoga länkade lager, bara synliga lager, bara lager med lager under sig eller bara markerade lager. Du kan också sammanfoga innehållet i alla synliga lager i ett markerat lager utan att ta bort de andra synliga lagren (det här minskar dock inte filstorleken).

När du har arbetat färdigt med en bild kan du göra om den till ett lager. När en bild görs om till ett lager sammanfogas alla synliga lager, alla dolda lager ignoreras och genomskinliga områden fylls med vitt.

 1. Gå till panelen Lager och kontrollera att en ögonikon visas (inte överkorsad) bredvid varje lager som du vill sammanfoga.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill sammanfoga markerade lager Ctrl-klickar du (Kommando i Mac OS) på de lager du vill sammanfoga. Högerklicka och välj Sammanfoga lager.

  • Om du vill sammanfoga ett lager med lagret direkt under markerar du det översta lagret i lagerparet och väljer sedan Lägg samman nedåt på menyn Lager eller på den snabbmenyn i panelen Lager.

  Obs!

  Om det undre lagret i ett lagerpar är ett form-, text- eller fyllningslager måste du förenkla lagret. Om det understa lagret i paret är ett justeringslager kan du inte välja Sammanfoga nedåt.

  • Om du vill sammanfoga alla synliga lager döljer du de lager som du inte vill sammanfoga och väljer Lägg samman synliga på menyn Lager eller på snabbmenyn i panelen Lager.
  • Om du vill sammanfoga alla synliga länkade lager markerar du ett av de länkade lagren och väljer Lägg samman länkade på menyn Lager eller på snabbmenyn i panelen Lager.

  Obs!

  Om det understa sammanfogade lagret är ett textlager, formlager, enfärgat fyllningslager, övertoningsfyllningslager eller mönsterfyllningslager måste du först förenkla lagret.

Sammanfoga lager i ett annat lager

Följ nedanstående steg om du vill behålla de lager som du lägger samman intakta. Resultatet är ett nytt sammanslaget lager plus alla ursprungliga lager.

 1. Klicka på ögonikonen bredvid lager som du inte vill sammanfoga (ikonen visas överstruken), och se till att ögonikonen syns (inte överkorsad) för de lager du vill sammanfoga.
 2. Välj det lager som alla synliga lager ska läggas samman i. Du kan antingen skapa ett nytt lager för sammanslagningen eller välja ett befintligt lager i panelen Lager.
 3. Håll ned Alt och välj Lägg samman synliga på Lager-menyn eller på Mer-menyn i panelen Lager. En kopia av alla synliga lager läggs samman med det markerade lagret.

Lägga samman en bild

När du lägger samman alla lager i en bild till ett enda läggs alla synliga lager samman med bakgrunden. På så sätt minskas filstorleken väsentligt. När alla lager omvandlas till ett enda lager kastas alla dolda lager och alla genomskinliga områden fylls med vitt. Oftast är det mest praktiskt att vänta med att utjämna lagren tills du är klar med redigeringen av de enskilda lagren.

 1. Kontrollera att alla lager som ska tas med är synliga.
 2. Välj Gör till ett lager på Lager-menyn eller på menyn Mer i panelen Lager.

  Obs!

  Skillnaden mellan storleken på en fil med flera lager och en med bara ett lager framgår om du väljer Dokumentstorlek på snabbmenyn i statusfältet nederst i bildfönstret.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy