Camera Raw-filer

Vid digital fotografering tas en bild av kamerans bildsensor i en bildfil. En bildfil bearbetas och komprimeras oftast innan den lagras på kamerans minneskort. Men det går även att lagra en bild utan bearbetning eller komprimering på en kamera, som en Raw-fil.   Tänk på Camera Raw-filer som fotonegativ. Du kan öppna en Camera Raw-fil i Photoshop Elements, bearbeta den och spara den, i stället för att förlita dig på att filen bearbetas i kameran. Genom att arbeta med Camera Raw-filer kan du ange rätt vitbalans, tonomfång, kontrast, färgmättnad och skärpa.

Om du vill använda Camera Raw-filer ställer du in kameran så att filerna sparas med det egna Camera Raw-filformatet. När du hämtar filerna från kameran har de filnamnstillägget NEF, CR2, CRW eller liknande Camera Raw-format. I Photoshop Elements kan du endast öppna Raw-filer från vissa kameror.

I Photoshop Elements sparas inte dina ändringar i den ursprungliga Raw-filen (ickeförstörande redigering). När du har bearbetat Camera raw-filen med funktionerna i dialogrutan Camera Raw, kan du välja att öppna en bearbetad Camera Raw-fil i Photoshop Elements. Du kan redigera filen och spara den i ett format som stöds i Photoshop Elements.   Den ursprungliga Raw-filen ändras inte.

Processversioner

En processversion är ett sätt att dechiffrera Camera Raw-filformatet. Standardversionen som används är processversion 2012. Det här sättet att dechiffrera Camera Raw-filformatet ger dig sätt att arbeta med de senaste och förbättrade funktionerna i Raw-filformatet. Photoshop Elements innehåller tre processversioner (en aktuell och två äldre versioner). Fullständig lista med versioner är:

 • Processversion 2012 (standard som används i Adobe Photoshop Elements 11)
 • Processversion 2010 (används i Adobe Photoshop Elements 10)
 • Processversion 2003 (används i Adobe Photoshop Elements 9 eller tidigare)

Vilken processversion används i min Raw-bild?

När du öppnar en Raw-fil som inte har öppnats i en tidigare utgåva av Photoshop Elements används standardprocessversionen 2012. Om du öppnar en Camera Raw-fil i en tidigare version av Photoshop Elements, används dock en äldre processversion.

Om du vill kontrollera vilken processversion som används på din Raw-bild klickar du på fliken för kamerakalibrering i dialogrutan Camera Raw 9.1. Processfältet visar den processversion som används.

Obs! Om du inte använder processversion 2012 visas en ikon under Camera Raw-bilden som visar att en äldre version används.

Kan jag växla mellan olika processversioner?

Ja. Klicka på fliken för kamerakalibrering i dialogrutan Camera Raw 9.1 och välj i listrutan den processversion som du vill använda.

Vilken version är bäst för dig?

Med processversion 2012 kan du arbeta med de senaste förbättringarna i Raw-formatet. Om du har flera Camera Raw-bilder som öppnats med tidigare versioner av Photoshop Elements (och därmed använder äldre processversioner) kan du välja att använda en äldre processversion för dina nyare Camera Raw-bilder. Det underlättar konsekvensen mellan äldre och nyare bilder och du kan underhålla ditt äldre arbetsflöde.

Vad är skillnaderna mellan processversionerna?

 • Fliken Grundläggande. I processversion 2012 ersätter skjutreglagen Högdagrar, Skuggor och Vita reglagen Återställning, Fyll ljus och Intensitet.
 • Fliken Detalj:
  • I processversion 2012 har skjutreglaget Färgdetalj lagts till. Det här skjutreglaget förblir avaktiverat tills skjutreglaget Färg ändras.
  • I processversion 2012 har Luminansdetalj och Luminanskontrast lagts till. Dessa skjutreglage är avaktiverade tills Luminans ändras.

Obs! När du växlar till en äldre processversion avaktiveras de nyare skjutreglagen som är kompatibla med de senaste processversionerna.

Dialogrutan Camera Raw
Dialogrutan Camera Raw

A. Visningsalternativ B. Klicka på fliken Allmänt eller Noggrannhet om du vill få åtkomst till andra funktioner C. RGB-värden D. Histogram E. Bildinställningar F. Menyn Mer G. Verktyg H. Zoomnivåer I. Alternativ för bitdjup 

Öppna och bearbeta Camera Raw-filer

 1. Välj Arkiv > Öppna på arbetsytan Editor.
 2. Bläddra efter och välj en eller flera Camera Raw-filer, och klicka på Öppna.

  I histogrammet i dialogrutan Camera Raw visas bildens tonomfång med de aktuella inställningarna. När du gör inställningsjusteringar uppdateras histogrammet automatiskt.

 3. (Valfritt) Justera bildvisningen med kontroller, t.ex. zoomverktyget, eller alternativ, t.ex. skuggor och högdagrar, som visar bortfall i förhandsvisningsområdet. (Mer information finns i Camera Raw-kontroller.)

  Obs!

  När du markerar Förhandsvisa visas en förhandsvisning av bilden med de ändringar du har gjort. Om du avmarkerar Förhandsvisa visas Camera Raw-bilden med originalinställningarna på den aktuella fliken, kombinerade med inställningarna på de dolda flikarna.

 4. Om du vill rotera bilden 90° motsols eller 90° medsols klickar du på knapparna Rotera bild  .
 5. Om du vill använda inställningarna från den föregående Camera Raw-bilden eller standardinställningarna för kameran väljer du ett alternativ på menyn Inställningar (menyn Inställningar > Föregående konvertering). Att använda samma alternativ är praktiskt om du t.ex. snabbt vill bearbeta bilder med likartade ljusförhållanden. (Mer information finns i Ange egna kamerainställningar.)

 6. (Valfritt) Ange alternativ för att justera vitbalansen. (Mer information finns i Vitbalanskontroller för Camera Raw.)

  Obs!

  Du kan följa RGB-värdena på pixlar i bilden allt eftersom du justerar dem i dialogrutan Camera Raw. Placera zoomverktyget, handverktyget, vitbalansverktyget eller beskärningsverktyget över en förhandsvisningsbild, så visas RGB-värdena precis nedanför pekaren.

 7. Du kan göra tonjusteringar med skjutreglagen för exponering, ljusstyrka, kontrast och mättnad. (Se Ton- och bildjusteringar i Camera Raw-filer.)

  Om du vill ångra manuella justeringar och göra justeringar automatiskt markerar du Automatisk. Om du vill återställa alla alternativ till dess ursprungliga inställningar håller du ned Alt och klickar på Återställ.

 8. Gör något av följande:
  • Om du vill öppna en kopia av Camera Raw-bildfilen i Photoshop Elements (med Camera Raw-inställningarna använda ) klickar du på Öppna bild. Du kan redigera bilden och spara den i ett format som stöds av Photoshop Elements. Den ursprungliga Camera Raw-filen ändras inte.
  • Klicka på Avbryt om du vill ignorera ändringarna och stänga dialogrutan.

  Obs!

  Digital Negative-formatet (DNG) är Adobes standardformat för Camera Raw-filer. DNG-filer är användbara till att arkivera Camera Raw-bilder, eftersom de innehåller obearbetade data från kamerans sensor och data som anger hur bilden ska se ut. Inställningar för Camera Raw-bilder kan lagras i DNG-filer i stället för i underordnade XMP-filer eller i Camera Raw-databasen.

Justera skärpa i Camera Raw-filer

Med skjutreglaget Skärpa kan du justera bildskärpan så att du får den kantdefinition du vill ha. Justering av skärpa är en variant av filtret Oskarp mask i Adobe Photoshop. Justeringen hittar pixlar som skiljer sig från omgivande pixlar, baserat på det tröskelvärde som du anger, och ökar pixlarnas kontrast med det värde som du anger. När du öppnar en Camera Raw-fil beräknas tröskelvärdet baserat på kameramodell, ISO och exponeringskompensation. Du kan välja om skärpa används på alla bilder eller på förhandsvisningsbilder.

 1. Zooma förhandsvisningsbilden till minst 100 %.
 2. Klicka på fliken Noggrannhet.
 3. Flytta skjutreglaget Skärpa åt höger om du vill öka skärpan och åt vänster om du vill minska den. Om värdet noll anges stängs skärpefunktionen av. I allmänhet ställer du in skjutreglaget Skärpa på ett lägre värde om du vill ha renare bilder.

  Obs!

  Om du inte planerar att redigera bilden i Photoshop Elements, använder du skjutreglaget för Camera Raw-skärpa. Om du vill redigera bilden i Photoshop Elements avaktiverar du Camera Raw-skärpa. Använd sedan skärpefiltren i Photoshop Elements som ett sista steg efter att all annan redigering och storleksändring har gjorts.

Minska brus i Camera Raw-bilder

På fliken Noggrannhet i dialogrutan Camera Raw kan du göra inställningar för att reducera brus i bilder, d.v.s. överflödiga detaljer som försämrar bildkvaliteten. Till brus räknas luminansbrus (gråskalebrus), som får en bild att se grynig ut, och färgbrus, som syns som färgdetaljer i bilden. I bilder som tas med höga ISO-hastigheter eller med enklare digitalkameror kan det förekomma märkbart brus.

Om du flyttar skjutreglaget Luminansutjämning till höger reduceras gråskalebruset, och om du flyttar skjutreglaget Färgbrusminskning till höger så reduceras färgbruset.

När du gör justeringar med Luminansutjämning eller Färgbrusminskning kan du först förhandsvisa bilderna i 100 % för att se dem bättre.

Minska brus i Camera Raw-bilder
När du flyttar skjutreglaget Luminansutjämning åt höger reduceras gråskalebruset.

Spara ändringar i Camera Raw-bilder

Du kan spara ändringar i en Camera Raw-fil. I dialogrutan Camera Raw sparar du Camera Raw-bilden tillsammans med dina ändringar i en DNG-fil. Att spara filen innebär inte att den öppnas automatiskt i Photoshop Elements. (Om du vill öppna en Camera Raw-fil använder du kommandot Öppna. Sedan redigerar och sparar du filen, som du gör med alla andra bilder.)

 1. I dialogrutan Camera Raw använder du justeringar på en eller flera Camera Raw-filer.
 2. Klicka på Spara bild.

 3. Ange var filen ska sparas i dialogrutan Alternativ för spara, och vilket filnamn som ska användas om du sparar mer än en Camera Raw-fil.

  Ytterligare alternativ:

  • Bädda in snabba påfyllningsdata: Bäddar in en mycket mindre kopia av Camera Raw-bilden i DNG-filen för att förbättra hastigheten som Raw-bilden förhandsvisas med.
  • Använd förlustgivande komprimering: Minskar filstorleken på DNG-filen och orsakar kvalitetsförlust. Rekommenderas enbart för de raw-bilder som ska lagras och kommer aldrig användas för utskrift eller produktion (annan användning).
  • Bädda in den ursprungliga Raw-filen: lagra alla ursprungliga Camera Raw-bilddata i DNG-filen. 
 4. Klicka på Spara.

Öppna en Camera Raw-bild på arbetsytan Redigeraren

När du har bearbetat en Camera Raw-bild i dialogrutan Camera Raw kan du öppna och redigera den på arbetsytan Editor.

 1. I dialogrutan Camera Raw använder du justeringar på en eller flera Camera Raw-filer.
 2. Klicka på Öppna bild. Dialogrutan Camera Raw stängs, och fotot öppnas på arbetsytan Redigeraren.

Inställningar och kontroller

Camera Raw-kontroller

Zoom

Zoomvärdet för förhandsvisning ställs på nästa förinställda värde när du klickar i förhandsvisningsbilden. Zooma ut genom att Alt-klicka. Zooma in ett önskat område i förhandsvisningsbilden genom att dra zoomverktyget i förhandsvisningsbilden. Dubbelklicka på zoomverktyget om du vill återgå till att använda zoomvärdet 100 %.

Hand

Flyttar bilden i förhandsvisningsfönstret om förhandsvisningsbildens zoomvärde är högre än 100 %. Håll ned blankstegstangenten om du vill aktivera handverktyget samtidigt som du använder ett annat verktyg. Dubbelklicka på handverktyget för att centrera förhandsvisningsbilden i fönstret.

Vitbalansverktyget

Ändrar området som du klickar på till en neutral gråton, så att färgskiftningar tas bort och bildens färger korrigeras. Temperatur- och toningsvärdena ändras till värden som motsvarar färgjusteringen.

Beskärning

Tar bort en del av en bild Markera den del du vill behålla genom att dra med verktyget på förhandsvisningsbilden och därefter trycka på Enter.

Räta upp

Använd verktyget Räta upp om du vill räta upp en bild lodrätt eller vågrätt. Dessutom kan du med verktyget anpassa bildstorleken och beskära bilden så att den anpassas till arbetsytan.

Borttagning av röda ögon

Tar bort röda ögon på foton av människor, och gröna eller vita ögon på djur.

Öppna dialogrutan Inställningar

Öppnar dialogrutan för Camera Raw-inställningar.

Roteringsknappar

Roterar fotot motsols eller medsols.

Ange egna kamerainställningar

När du öppnar en Camera Raw-fil i Photoshop Elements avläses filens information om vilken kamera bilden togs med. Därefter aktiveras rätt kamerainställningar för bilden. Om du alltid gör likartade justeringar kan du ändra standardinställningarna för kameran. Inställningar kan också göras för olika kameramodeller, men inte för flera kameror av samma modell.

 • Du kan spara de aktuella inställningarna som standardinställningar för den kamera med vilken bilden togs. Du gör det genom att klicka på ikonen och välja Spara ny Camera Raw-standard.
 • Om du vill använda standardinställningar för Photoshop Elements för kameran klickar du på ikonen och väljer sedan Återställ Camera Raw-standard.
 • Om du vill rensa de föregående inställningarna klickar du på ikonen och väljer Rensa importerade inställningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy