Anpassade filter

Egna filter låter dig skapa din egen filtereffekt. Med det egna filtret kan du ändra ljusstyrkevärdena för varje pixel i bilden enligt en fördefinierad matematisk operation som kallas konvolution. Varje pixel tilldelas ett värde baserat på värdena hos omgivande pixlar. Du kan spara de egna filtren du skapar och använda dem med andra Photoshop-bilder.

Använd knapparna Spara och Läs in om du vill spara och återanvända anpassade filter.

Använda ett anpassat filter

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område på arbetsytan för redigering.
 2. Välj Annat > Egen på menyn Filter.
 3. Välj den mittersta textrutan, som representerar den pixel som undersöks. Ange det värde du vill multiplicera pixelns ljusstyrkevärde med, från ‑999 till +999.
 4. Välj en textruta som representerar en intilliggande pixel. Ange det värde du vill multiplicera den här pixeln med.

  För att t.ex. multiplicera ljusstyrkevärdet för den pixel som ligger direkt till höger om pixeln med 2, skriver du 2 i textrutan till höger om den mittersta textrutan.

  Obs!

  Om du vill undvika att bilden blir helt svart eller vit bör summan av värdena i matrisen vara lika med 1.

 5. Repetera steg 3 och 4 för alla pixlar du vill inkludera i operationen. Du behöver inte skriva in värden i alla textrutor.
 6. För Skala anger du det värde som summan av ljusstyrkevärdena för pixlarna som ingår i beräkningen ska delas med.
 7. För Förflyttning anger du det värde som ska läggas till resultatet av skalberäkningen.
 8. Klicka på OK. Det egna filtret används på varje pixel i bilden, en i taget.

  Obs!

  Du kan klicka på Spara och spara det anpassade filtret som en .ACF-fil. Klicka på Läs in om du vill läsa in ett anpassat filter som du har sparat.

Högpass

Filtret Högpass bibehåller kantdetaljer inom en specificerad radie där skarpa färgövergångar förekommer, och dämpar resten av bilden. (Om du anger radien 0,1 pixlar behålls bara kantpixlarna.) Filtret tar bort lågfrekventa detaljer i bilden och har motsatt effekt jämfört med filtret Gaussisk oskärpa.

Obs!

Du kan använda filtret Högpass för att extrahera linjeteckningar och svartvita områden ur skannade bilder. Om du vill göra det använder du filtret innan du använder kommandot Filter > Justeringar > Tröskelvärde, eller konverterar bilden till bitmappsläge.

 1. Välj Filter > Övrigt > Högpass.

 2. Du kan justera radien för filtret genom att flytta skjutreglaget Radie.

 3. Klicka på OK.

Maximum och Minimum

Filtrena Maximum och Minimum analyserar individuella pixlar i en markering, som filtret Median. Inom en viss radie ersätter filtrena Maximum och Minimum de aktuella pixlarnas ljusstyrkevärden med de omgivande pixlarnas högsta eller lägsta ljusstyrkevärden. Filtret Maximum ger en strypningseffekt, det sprider ut vita områden och klämmer ihop svarta områden. Filtret Minimum ger en spridningseffekt, det sprider ut svarta områden och klämmer ihop vita områden.

Förflyttning

Filtret Förflyttning flyttar en markering en specificerad sträcka horisontellt till höger eller vertikalt nedåt, och lämnar ett tomrum på markeringens ursprungliga plats. Beroende på markeringens storlek kan du fylla tomrummet med en genomskinlig bakgrund, med kantpixlarna, eller med pixlar från bildernas högra eller nedre kanter.

Plugin-programfilter

Du kan installera plug‑in-filter från andra programtillverkare än Adobe. När de installerats visas plugin-programfiltren längst ned på menyn Filter, om inte tillverkaren angett en annan plats.

Om du är intresserad av att skapa plugin-programmoduler kontaktar du Adobe Systems Developer Support.

Obs!

I Windows Application-versionen av Photoshop Elements är plugin-program inte tillgängliga automatiskt och måste läggas till manuellt.

Obs!

Om du har problem eller frågor om ett plugin-programfilter från en tredjepartsleverantör kontaktar du tillverkaren.

Digimarc-filter

I Photoshop Elements utförs en automatisk kontroll av om öppnade foton innehåller Digimarc®-vattenstämplar. Om en vattenstämpel hittas visas en copyrightsymbol i namnlisten i fotofönstret och informationen i avsnitten Copyrightstatus, Copyrightinformation och Ägar-URL i dialogrutan Filinformation.

Identifiera Digimarc-filtret

 1. Välj Filter > Digimarc > Läs vattenmärke. Om filtret hittar ett vattenmärke visas en dialogruta med Digimarc-ID, copyright-år (om tillgängligt), samt bildattribut.
 2. Klicka på OK. Om du har en webbläsare kan du klicka på Web Lookup för att få mer information om vem som är ägare till bilden. Detta alternativ öppnar webbläsaren och visar webbplatsen för Digimarc, där det finns kontaktinformation för aktuellt Digimarc-ID.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy