Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's

Paginaminiaturen

Paginaminiaturen zijn kleine voorbeelden van de pagina's in een document. U kunt paginaminiaturen gebruiken om snel naar een geselecteerde pagina te gaan of om de weergave van de pagina aan te passen. Wanneer u een paginaminiatuur verplaatst, kopieert of verwijdert, wordt de bijbehorende pagina verplaatst, gekopieerd of verwijderd.

Opmerking:

Druk op F4 om het navigatiegebied te openen als u de paginaminiaturen niet ziet in het navigatiegebied. Of kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Paginaminiaturen.

Paginaminiaturen in Acrobat

Paginaminiaturen maken

Omdat door paginaminiaturen de bestandsgrootte toeneemt, maakt Acrobat ze niet automatisch.

Opmerking:

Acrobat ondersteunt het insluiten van paginaminiaturen en het opheffen van deze insluiting niet meer. In Acrobat Distiller® is echter een andere methode beschikbaar voor het insluiten van paginaminiaturen.

Paginaminiaturen maken

 1. Klik links op de knop Paginaminiaturen.

  Paginaminiaturen worden weergegeven in het navigatiegebied. Dit proces kan verschillende seconden in beslag nemen, vooral bij grotere documenten. Het genereren van paginaminiaturen kan tijdelijk worden onderbroken als u tijdens dit proces met de toepassing werkt.

Paginaminiaturen vergroten of verkleinen

 1. Kies in het venster Paginaminiaturen de optie Miniaturen op de pagina verkleinen of Miniaturen op de pagina vergroten in het optiemenu  . De standaardgrootte van paginaminiaturen wordt weer hersteld als u de PDF sluit en opnieuw opent.
  Opties voor paginaminiaturen in Acrobat

De tabvolgorde instellen

In het venster Paginaminiaturen kunt u de volgorde instellen waarin een gebruiker de formuliervelden, koppelingen en opmerkingen op elke pagina met de Tab-toets doorloopt.

 1. Klik links op de knop Paginaminiaturen.
 2. Selecteer een paginaminiatuur en kies Pagina-eigenschappen in het optiemenu  .
 3. Klik in het dialoogvenster Pagina-eigenschappen op Tabvolgorde en selecteer de tabvolgorde:

  Rijvolgorde gebruiken

  Hiermee gaat u van links naar rechts door rijen (of van rechts naar links bij een binding van rechts naar links).

  Kolomvolgorde gebruiken

  Hiermee gaat u van links naar rechts of van boven naar beneden door kolommen (of van rechts naar links bij pagina's met een binding van rechts naar links).

  Documentstructuur gebruiken

  Hiermee wordt de volgorde van de ontwerptoepassing gebruikt.

  Opmerking:

  Bij gestructureerde documenten (PDF's die met DTP-toepassingen zijn gemaakt of die codes bevatten) wordt de optie Documentstructuur gebruiken aanbevolen om aan de intentie van de ontwerptoepassing te voldoen.

  Als het document is gemaakt in een lagere versie van Acrobat, is de tabvolgorde standaard ingesteld op Niet opgegeven. Bij deze instelling gaat u met de Tab-toets eerst door formuliervelden, daarna door de koppelingen en vervolgens per rij door de opmerkingen.

Bladwijzers

Een bladwijzer is een type koppeling met beschrijvende tekst in het venster Bladwijzers in het navigatiegebied. Bij elke bladwijzer hoort een andere weergave of pagina in het document. Bladwijzers worden tijdens het maken van de PDF automatisch gegenereerd op basis van de inhoudsopgave-items van documenten die door de meeste DTP-programma's worden gemaakt. Deze bladwijzers worden vaak gecodeerd en kunnen worden gebruikt om bewerkingen in de PDF uit te voeren.

Met een bladwijzer wordt aanvankelijk de pagina weergegeven die in beeld was toen de bladwijzer werd gemaakt. Dit is het doel van de bladwijzer. In Acrobat kunt u bladwijzerdoelen instellen terwijl u elke bladwijzer maakt. Soms is het echter gemakkelijker om een groep bladwijzers te maken en de doelen achteraf in te stellen.

In Acrobat kunt u bladwijzers gebruiken om een plaats in de PDF te markeren waarnaar u wilt teruggaan, of om naar een doel in de PDF, een ander document of een webpagina te gaan. U kunt met bladwijzers ook handelingen uitvoeren, zoals het uitvoeren van een menuoptie of verzenden van een formulier.

Opmerking:

Een Acrobat-gebruiker kan alleen bladwijzers aan een document toevoegen als de beveiligingsinstellingen dat toestaan.

Opties voor paginabladwijzers in Acrobat
Bladwijzers fungeren in sommige PDF's als inhoudsopgave.

Bladwijzers maken

 1. Klik op de knop Bladwijzers aan de linkerkant om het venster Bladwijzers te openen.
 2. Open de pagina waaraan u de bladwijzer wilt koppelen, en pas de weergave-instellingen aan.
 3. Gebruik het gereedschap Selecteren om het gebied van de pagina te selecteren waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen:
  • Als u een bladwijzer wilt maken van één afbeelding, klikt u in de afbeelding of sleept u een rechthoek rond de afbeelding.

  • Als u een bladwijzer wilt maken van een gedeelte van een afbeelding, sleept u een rechthoek rond het gedeelte.

  • Als u een bladwijzer wilt maken van geselecteerde tekst, selecteert u de tekst door te slepen. De geselecteerde tekst wordt het label van de nieuwe bladwijzer. U kunt het label bewerken.

 4. Klik op de bladwijzer waaronder u een nieuwe bladwijzer wilt maken. Als u geen bladwijzer selecteert, wordt de nieuwe bladwijzer automatisch aan het einde van de lijst geplaatst.
 5. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Meer > Bladwijzer toevoegen.

 6. Typ of bewerk in het venster Bladwijzer de naam van de nieuwe bladwijzer.

Een bladwijzer bewerken

In Reader kunt u ervoor zorgen dat bladwijzers gemakkelijker te lezen zijn door de weergave van de bladwijzertekst te wijzigen.

In Acrobat kunt u op elk gewenst moment de kenmerken van een bladwijzer wijzigen.

De naam van een bladwijzer wijzigen

 1. Selecteer de bladwijzer in het venster Bladwijzers, kies Bladwijzer hernoemen in het optiemenu  en typ de nieuwe naam van de bladwijzer.

Tekst in een lange bladwijzer laten omlopen

 1. Klik op de knop Bladwijzers en kies Lange bladwijzers laten omlopen in het optiemenu  .

  Alle tekst van lange bladwijzers wordt weergegeven, ongeacht de breedte van het navigatiegebied. Deze optie is actief wanneer het selectievakje is ingeschakeld en niet-actief wanneer het selectievakje is uitgeschakeld.

De tekstweergave van een bladwijzer wijzigen

U kunt de weergave van een bladwijzer wijzigen om de aandacht op de bladwijzer te vestigen.

 1. Selecteer in het venster Bladwijzers een of meer bladwijzers.
 2. (Alleen Acrobat) Als u de kleur en stijl van de tekst wilt wijzigen, kiest u Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems > Eigenschappenbalk.
  Opmerking:

  Weergave-instellingen die u voor een bladwijzer hebt gedefinieerd, kunt u opnieuw gebruiken. U doet dit door de bladwijzer te selecteren en in het optiemenu  De huidige weergave gebruiken als nieuwe standaardweergave te kiezen.

 3. Als u de fontgrootte wilt wijzigen, kiest u in het optiemenu  de optie Tekstgrootte > [grootte].

Het doel van een bladwijzer wijzigen

 1. Selecteer de bladwijzer in het venster Bladwijzers.
 2. Ga in het documentvenster naar de locatie die u wilt opgeven als het nieuwe doel.
 3. Pas indien nodig de vergroting aan.
 4. Kies Bladwijzerdoel instellen in het optiemenu  .
  Opmerking:

  De optie Bladwijzerdoel instellen is contextgevoelig. Deze wordt alleen weergegeven wanneer u een bestaande geselecteerde bladwijzer hebt.

Een handeling toevoegen aan een bladwijzer

 1. Selecteer een bladwijzer in het venster Bladwijzers.
 2. Kies Eigenschappen in het optiemenu  .
 3. Klik in het dialoogvenster Bladwijzereigenschappen op Handelingen.
 4. Kies een handeling in het menu Handeling selecteren en klik op Toevoegen.

Het standaardzoomniveau voor bladwijzers instellen

 1. Klik in het deelvenster Bladwijzers op het menu Opties .

 2. Klik op Standaardzoomniveau voor bladwijzer instellen en kies het gewenste zoomniveau. Standaard is de optie Zoom overnemen geselecteerd.

  Standaardzoomniveau voor bladwijzer instellen

Het paginanummer wijzigen tijdens het aanpassen van het zoomniveau van meerdere bladwijzers

Wanneer u het zoomniveau van meerdere bladwijzers aanpast, blijft het doelpaginanummer voor de geselecteerde bladwijzers standaard behouden.

Optie om het nummer van de doelpagina te behouden wanneer u het zoomniveau van bladwijzers aanpast
Bladwijzer > Eigenschappen > Handelingen > Naar een pagina in dit document gaan > Bewerken

Ga als volgt te werk om het doelpaginanummer van de bladwijzers te wijzigen:

 1. Selecteer twee of meer bladwijzers waarvan u het zoomniveau wilt wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de bladwijzer en kies Eigenschappen.

 3. Klik in het dialoogvenster Bladwijzereigenschappen op Handelingen.

 4. Kies Naar een pagina in dit document gaan en klik op Bewerken.

 5. Schakel de optie Paginanummer niet wijzigen uit.

Een bladwijzer verwijderen

 1. Selecteer in het venster Bladwijzers een bladwijzer of een bereik bladwijzers. Druk vervolgens op Delete.
  Opmerking:

  Als u een bladwijzer verwijdert, worden alle onderliggende bladwijzers ook verwijderd. Bij het verwijderen van een bladwijzer wordt geen documenttekst verwijderd.

Een bladwijzerhiërarchie maken

U kunt een lijst met bladwijzers nesten om de relatie tussen onderwerpen weer te geven. Bij het nesten wordt een relatie tussen bovenliggende/onderliggende items gemaakt. U kunt deze hiërarchische lijst indien gewenst uit- en samenvouwen.

Een of meer bladwijzers nesten

 1. Selecteer de bladwijzer of het bereik van bladwijzers dat u wilt nesten.
 2. Sleep het pictogram of de pictogrammen naar de positie direct onder het pictogram van de bovenliggende bladwijzer. Het pictogram Lijn  geeft de positie van de pictogram(men) weer.

  De bladwijzer is nu genest, maar de pagina zelf blijft op de oorspronkelijke plaats in het document.

  Bladwijzers nesten in Acrobat
  Een bladwijzer nesten (links) en het resultaat (rechts)

Bladwijzers uit een geneste positie verplaatsen

 1. Selecteer de bladwijzer of het bereik van bladwijzers dat u wilt verplaatsen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de selectie te verplaatsen:
  • Sleep het pictogram of de pictogrammen en plaats de pijl direct onder het label van de bovenliggende bladwijzer.

  • Kies Knippen in het optiemenu , selecteer de bovenliggende bladwijzer en kies vervolgens Plakken onder de geselecteerde bladwijzer in het optiemenu.

  Een bladwijzer verplaatsen uit de geneste positie (links) en het resultaat (rechts)
  Een bladwijzer verplaatsen uit de geneste positie (links) en het resultaat (rechts)

Alle bladwijzers op het hoogste niveau uitvouwen of samenvouwen

 1. Kies in het optiemenu  de optie Bladwijzers op hoogste niveau uitvouwen of Bladwijzers op hoogste niveau samenvouwen.

Gecodeerde bladwijzers toevoegen

Met gecodeerde bladwijzers hebt u meer controle over de pagina-inhoud dan bij gewone bladwijzers. Omdat bij gecodeerde bladwijzers gebruik wordt gemaakt van de onderliggende structuurgegevens van de documentelementen (zoals kopniveaus, alinea's, tabeltitels), kunt u deze bladwijzers gebruiken om het document te bewerken, bijvoorbeeld om de bijbehorende pagina's in de PDF opnieuw te rangschikken of pagina's te verwijderen. Als u een gecodeerde hoofdbladwijzer verplaatst of verwijdert, worden de onderliggende gecodeerde bladwijzers ervan ook verplaatst of verwijderd.

In veel DTP-programma's, zoals Adobe InDesign® en Microsoft Word, worden gestructureerde documenten gemaakt. Als u dergelijke documenten naar PDF converteert, wordt de structuur geconverteerd naar codes die de toevoeging van gecodeerde bladwijzers ondersteunen. Geconverteerde webpagina's bevatten gewoonlijk gecodeerde bladwijzers.

Als uw document geen codes bevat, kunt u deze altijd toevoegen in Acrobat.

 1. Kies in het venster Bladwijzers de optie Nieuwe bladwijzers van structuur in het optiemenu . Als deze optie niet beschikbaar is, is het document niet gestructureerd.
 2. Selecteer de structuurelementen die als gecodeerde bladwijzers moeten worden opgegeven. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt om de selectie toe te voegen.

  De gecodeerde bladwijzers  zijn nu genest onder een nieuwe, naamloze bladwijzer.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account