Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma

Yorumları görüntüleme

Yorumlar listesi belge penceresinin sağ bölmesinde görüntülenir. Yorumlar listesi PDF'deki tüm yorumları gösterir; ayrıca, sıralama ve filtreleme gibi genel seçeneklerin yanı sıra yorumlarla çalışırken kullanılan diğer seçenekleri içeren bir araç çubuğu da içerir.

Yorumlar listesi (Acrobat'ta)
Yorumlar listesi

 1. Araçlar > Yorum'u seçin.

  Yorumlar araç seti ikincil araç çubuğunda; Yorumlar listesi ise sağdaki bölmede görüntülenir.

 2. Yorumlar listesinin sağ üst köşesindeki Seçenekler menüsünü kullanarak aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Yorumları genişletin veya daraltın. Yorumlar Listesi'nin seçenekler menüsünden Tümünü Genişlet veya Tümünü Daralt'ı tıklatın. Tek bir yorumu genişletmek için yorumu veya yorumdaki () bağlantısını tıklatın. Tek bir yorumu daraltmak için yorumdaki () bağlantısını tıklatın.
  • Yorum Özeti Oluşturma veya Yazdırma.
  • Yorumları İçe ve Dışa Aktarma.
  • Word veya AutoCAD'e Dışa Aktarma.
  • Yorumlama Tercihlerini Belirtme.

Uzun yorumların daha iyi okunabilmesi için Yorum listesini genişletebilirsiniz.

 • Bölmeyi yeniden ölçeklendirmek için imlecinizi bölmenin sol sınırına hizalayın ve sola veya sağa doğru sürükleyin.

Yorumları Yorumlar listesinde sayfa, yazar, tarih, tür, okunma durumu veya renge göre sıralayabilirsiniz. Yanıt akışında yalnızca ilk mesaj sıralanır ve yanıt mesajları akıştaki ilk mesajla aynı kategoride sıralanır.

 1. Araçlar > Yorum'u seçin.

 2. Yorum listesinde, Yorumları Sırala alanından bir menü seçeneği belirleyin.

Duruma, inceleyene (yazara), türe veya renge göre yorumları gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz. Filtreleme, yorumların hem belge penceresindeki, hem de Yorumlar listesindeki görünümünü etkiler. Yorumları yazdırırken veya özetlerken, gizli yorumların yazdırılıp yazdırılmayacağını veya özetlenip özetlenmeyeceğini belirtebilirsiniz. Yanıtlanan bir not yorumunu gizlediğinizde, akıştaki diğer tüm yanıtlar da gizlenir.

Not:

E-posta tabanlı incelemelerde yorumları başlatana gönderdiğinizde, gizli yorumlar dahil edilmez.

 1. Yorumlar listesindeki Yorumları filtrele menüsünde  aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Tüm filtreleri temizlemek için Tümünü Temizle'yi seçin. Alternatif olarak Ctrl+8 (Windows) veya Command+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Tüm yorumları göstermek veya gizlemek için düğmeyi kullanın. Alternatif olarak, Ctrl+Shift+8 (Windows) veya Command+Shift+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Yorumları filtrelemek için görüntülenmesini istediğiniz kategorileri seçin. Örneğin, belgenizde yalnızca çözümlenmemiş durumda bıraktığınız yapışkan not yorumlarının görünmesini istiyorsanız sadece yapışkan not yorumlarının görüntülenmesi için > Tür > Yapışkan Notları'ı seçin, ardından da sadece çözümlenmemiş yapışkan not yorumlarının görüntülenmesi için > Durum > Çözümlenmemiş seçeneğini belirleyin.

  • Tüm açılır notları açmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Notları Aç'ı seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

  • Tüm açılır notları kapatmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Notları Simge Durumuna Küçült'ü seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

Yorumlara yanıt verme

Not:

Acrobat Reader'da, yorum özellikleri yalnızca yorum ekleme özelliğinin etkin olduğu PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Yorumları yanıtlama genellikle katılımcılardiğerkişilerin yorumlarını okuyabildiklerinde paylaşılan incelemelerde kullanışlıdır. Ayrıca inceleyenlerin önerilerinin nasıl uygulandığını görmelerini sağlamak için inceleme başlatıcıları tarafından da kullanılabilirler. Bir yoruma bir veya daha çok inceleyen yanıt verdiğinde, yanıtlardan oluşan kümeye dizi denir. Yorumlar listesinde, tüm yanıtlar gösterilir. Yanıtlar orijinal yorumun altında girintili olarak görülür.

 1. Yorum için açılır notu açın.
 2. Açılır notun sağ üst köşesindeki Yanıtla'yı tıklatın.

 3. Yanıtınızı gösterilen kutuya yazın.
 1. Yorumlar listesinden bir yorum seçin.
 2. Yanıtınızı gösterilen kutuya yazın.

 1. Bir yorum seçin ve belgeyi inceleyen kullanıcının dikkatini çekmek için @bahsetme özelliğini kullanın.

 2. Yanıtınızı gösterilen kutuya yazın.

Bir PDF'deki yorumlarınızı silebilirsiniz. Ancak diğer inceleyenlerin yorumlarını silemezsiniz.

 1. Açılır notta, yanıtı sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Yorumların yazar adını değiştirme

Bir PDF dosyasının yorumlarında görüntülenen adınızı değiştirebilirsiniz. Şu işlemleri yapın:

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (Mac) bölümüne gidin. Yorum Ekleme kategorisinde, Yazar Adı Olarak Her Zaman Sisteme Giriş Adını Kullan seçeneğinin onayını kaldırıp Tamam
  'ı tıklatın.

 2. Yorumlar listesinden bir yorum seçin. Seçenekler menüsünden () Özellikler'i seçin.

  Yorum özellikleri

 3. Yorum özellikleri iletişim kutusunda Genel sekmesine giderek Yazar alanından adınızı belirtin.

  Yazar adını değiştirme

 4. Özellikleri Varsayılan Yap seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Durumu ayarlama

Adobe Document Cloud kullanılarak paylaşılan PDF'ler için

Durum, okuduğunuz, çözümlediğiniz veya ek işlem yapılması gereken yorumları izlemek bakımından kullanışlıdır. İnceleme durumunu ayarlayarak katılımcılara yorumu nasıl ele alacağınızı bildirebilirsiniz.

Yorumu Yorumlar listesinden seçin ve sağ tıklatın. Alternatif olarak seçili yorum için Seçenekler menüsünü () tıklatarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Yorumu çözümlendi olarak işaretlemek için Çözümle seçeneğini belirleyin.
 • Yorumu okunmadı olarak işaretlemek için Okunmadı Olarak İşaretle seçeneğini belirleyin.

Bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'ler için

Durum veya onay işareti ayarlama

 Windows'da hangi yorumları Word belgesine aktaracağınızı belirtmek için bir durum veya onay işareti kullanabilirsiniz. İnceleme durumunu ayarlayarak, bir grup yorumu gösterebilir ya da gizleyebilir ve katılımcılara yorumu nasıl işleyeceklerini bildirebilirsiniz. İnceleme durumu bir kez ayarlandığında, inceleme durumunu Yok olarak değiştirseniz bile, Yorumlar listesinde inceleme durumu görünümünü yorumdan kaldıramazsınız. Onay işaretleri kişisel kullanımınıza yöneliktir ve yorumların durumunu değiştirmediğiniz sürece başkaları PDF'yi görüntülediğinde görünmez.

 1. Yorumlar listesinden yorumu seçin ve Seçenekler menüsünün gösterilmesi için sağ tıklatın. Ardından Durumu Ayarla menüsünden bir seçenek belirleyin.

  İnceleme durumu, yorumda, inceleme durumunu ayarlayan kişinin adı ile birlikte görüntülenir. Söz konusu yorumun inceleme durumu başka bir inceleyen tarafından da ayarlanırsa Yorumlar listesinde her iki inceleyenin de adları ve inceleme durumları görüntülenir.

 2. Yorumun değişiklik geçmişini görüntülemek için not simgesini, işaretlemeyi veya açılır notun başlık çubuğunu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin. İnceleme Geçmişi sekmesini tıklatın.

Yorumları onay işareti ile işaretleme

 1. Yorumlar listesinden bir yorum seçin. Seçenekler menüsünden () Onay İşareti Ekle'yi seçin. Ayrıca yorumu sağ tıklatarak Onay İşareti Ekle'yi de seçebilirsiniz. Yorumda bir onay işareti simgesi () görünür.

Not:

Onay kutusu, varsayılan olarak gizlidir. Onay kutularını birden çok belgede kullanırsanız Acrobat, tüm belgeler için onay kutularını etkinleştirmenizi ister.

Onay kutusunu tüm yorumlarda göstermek için aşağıdakileri yapın:

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (macOS) seçeneğine gidin. Tercihler iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Yorum Ekleme kategorisinde, Yorum Yapma bölümünün altındaki Onay Kutusunu Göster seçeneğini belirleyin.

  Onay kutusunu göster

 3. Tamam'ı tıklatın.

Onay kutusu, artık tüm yorumlarda kullanılabilir. Onay işareti eklemek için yorumun yanındaki onay kutusunu seçin.

Yorum özeti yazdırma

Yorumları özetlemek, PDF'yle ilişkilendirilmiş tüm yorumların genel bir özetini almak için kullanışlı bir yoldur. Yorumları özetlediğinizde, yorumlar içeren ve yazdırabileceğiniz bir PDF oluşturursunuz veya doğrudan özeti yazdırabilirsiniz. Özet, yorumların türetildiği PDF ile ilişkili veya bu PDF'e bağlı değildir.

Yorum özetleri için sayfa mizanpajı seçenekleri
Yorum özetleri için sayfa mizanpajı seçenekleri

A. Tek sayfada bağlantı çizgileri içeren belge ve yorumlar B. Ayrı sayfalarda bağlantı çizgileri içeren belge ve yorumlar C. Yalnızca yorumlar D. Sıra numaraları içeren belge ve yorumlar 

Acrobat, varsayılan değer olarak, PDF'leri uygulanan damgalarla birlikte yazdırır. Yorumların nasıl yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için Yorumlar listesinden  > Yorum Özeti ile Yazdır'ı seçin.

 1. Yorumları, sadece özette yer almasını istediğiniz yorumlar gösterilecek şekilde filtreleyin. (Yorumlar listesinde Yorumları Filtrele'yi tıklatın ve gösterilmesini istediğiniz yorum kategorilerini seçin.)

  Filtre kategorisi

 2. Yorumların nasıl yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için  > Yorum Özeti ile Yazdır'ı seçin. Alternatif olarak, yorumların ayrı bir PDF'sini oluşturmak için  > Yorum Özeti Oluştur'u seçin.

 3. Yorum Özeti Oluştur iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Belge ve yorumlar için bir mizanpaj seçin. Mizanpaj, kullanılabilir seçenekleri belirler.

  • Yorumların nasıl sıralanacağını seçin.

  • Sayfa aralığını belirtin ve yorum içermeyen sayfaların dahil edilip edilmeyeceğini seçin.

  • Özette tüm yorumların mı yoksa yalnızca görüntülenmekte olan yorumların mı görüneceğini seçin.

 4. Yorum Özeti Oluştur'u tıklatın.

Yorum bulma

Belirli bir sözcüğü veya sözcük grubunu arayarak Yorumlar listesinde yorumu bulun.

 1. Yorumlar listesini görüntülemek için Araçlar > Yorum'u tıklatın.

 2. öğesini tıklatın. Yorumlarda Ara alanında, aramak istediğiniz kelime veya kelime grubunu belirtin.

Yorumlar Listesi, arama ölçütleriyle eşleşen yorumları gösterir; yorumların sayısı panel üstbilgisinde gösterilir.

Yorumları silme

Paylaşımlı incelemede ne diğer inceleyenlerin yorumlarını, ne de kilitli yorumları silebilirsiniz.

Not:

Bir PDF'deki yorumların tümünü silmek için Araçlar > Redaksiyon > Gizli Bilgileri Kaldır'ı seçin. Ardından Sonuçlar bölmesinden Yorumlar ve işaretlemeler seçeneğini işaretleyin. Bu özellik Reader uygulamasında kullanılamaz.

Yorum silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yorumu seçin ve Delete (Sil) tuşuna basın.

  • Yorumlar listesinde, silmek istediğiniz yorumu sağ tıklatın ve içerik menüsünden Sil'i seçin.

   Not: Delete tuşuna basmadan önce yorumun seçili olduğundan emin olun.

Yorumun kilidini açma

Yalnızca bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'ler için mevcuttur

Not:

Yalnızca bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'ler için mevcuttur

 1. Yorumu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

 2. Kilitli seçeneğinin işaretini kaldırın.

Yorumlardaki tüm metne yazım denetimi yapma

Not yorumlarına ve form alanlarına eklediğiniz metinde yazım denetimi yapabilirsiniz. Ancak ilgili Adobe PDF'deki metinde yazım denetimi yapamazsınız.

 1. Yorumu seçin. Seçenekler menüsünden Düzenle'yi seçin.

 2. Metni sağ tıklatın ve Yazımı Denetle'yi seçin.

 3. Başlat'ı tıklatın. Sözcük değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili sözcüğü düzenleyin. Değişikliklerinizi geri almak için Düzenlemeyi Geri Al 'ı tıklatın. Yaptığınız değişikliği kabul etmek için Değiştir'i tıklatın.

  • Önerilen bir düzeltmeyi çift tıklatın.

  • Önerilen bir düzeltmeyi seçin ve Değiştir'i tıklatın. Tanınmayan bir sözcüğün her örneğini önerilen düzeltmeyle değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın