השתמש בהתנהגויות של JavaScript ב-Adobe Dreamweaver כדי למקם קוד JavaScript במסמכים, כדי שהמבקרים באתר יוכלו לשנות דפי אינטרנט או לבצע משימות מסוימות.

התנהגויות של Adobe Dreamweaver מוסיפות קוד JavaScript למסמכים כדי שהמבקרים באתר יוכלו לשנות דפי אינטרנט בדרכים שונות או לבצע משימות מסוימות. התנהגות היא שילוב של אירוע ופעולה שמונעת על ידי אירוע. החלונית Behaviors מאפשרת להוסיף לדף התנהגות באמצעות בחירת פעולה וציון האירוע שיניע פעולה זו.

הערה:

קוד התנהגות הוא קוד JavaScript מצד הלקוח, כלומר, הוא מופעל בדפדפנים ולא בשרתים.

אירועים הם הודעות שנוצרו על ידי דפדפנים, המציינות שמבקר בדף ביצע פעולה מסוימת. לדוגמה, כשמבקר מזיז את המצביע מעל קישור, הדפדפן יוצר אירוע onMouseOver לקישור זה. לאחר מכן, הדפדפן בודק אם עליו לקרוא בתגובה לקוד JavaScript כלשהו (המצוין בדף הנצפה). אירועים שונים מוגדרים לרכיבי דף שונים. לדוגמה, ברוב הדפדפנים, onMouseOver ו-onClick הם אירועים שמשויכים לקישורים, ואילו onLoad הוא אירוע שמשויך לתמונות ולאזור body של המסמך.

פעולה היא קוד JavaScript מוכן המבצע משימה כגון פתיחת חלון דפדפן, הצגה או הסתרה של רכיב AP, השמעת צליל או עצירת סרטון Adobe Shockwave. הפעולות המצורפות ל-Dreamweaver מציעות תאימות מרבית לדפדפנים שונים.

לאחר קישור התנהגות לרכיב דף, ההתנהגות קוראת לפעולה (קוד JavaScript) שמשויכת לאירוע בכל פעם שהאירוע מתרחש ברכיב זה. ‏(האירועים שניתן להשתמש בהם להנעת פעולה מסוימת עשויים להשתנות בהתאם לדפדפן). לדוגמה, אם תקשור את הפעולה Popup Message לקישור ותציין שהיא תונע על ידי אירוע onMouseOver, ההודעה תיפתח בכל פעם שמשתמש ימקם את המצביע על הקישור.

אירוע בודד יכול להניע מספר פעולות שונות וניתן לציין את סדר הביצוע של פעולות אלה.

Dreamweaver מספק מעל עשרים פעולות. ניתן למצוא פעולות נוספות באתר האינטרנט של Exchange בכתובת www.adobe.com/go/dreamweaver_exchange_il וכן באתרים של מפתחי צד שלישי. אם אתה מתמחה ב-JavaScript, תוכל לכתוב פעולות משלך.

הערה:

המונחים התנהגות ופעולה הם מונחים של Dreamweaver ולא של HTML. מנקודת המבט של הדפדפן, פעולה היא כמו כל קטע קוד JavaScript אחר.

סקירה של החלונית Behaviors

החלונית Behaviors ‏(Window >‏ Behaviors) מאפשרת לקשר התנהגויות לרכיבי דף (בעיקר לתגים) ולשנות פרמטרים של התנהגויות שקושרו קודם לכן.

התנהגויות שקושרו לרכיב הדף הנוכחי שנבחר מופיעות ברשימת ההתנהגויות (האזור הראשי של החלונית) ומסודרות בסדר אלפביתי לפי שם אירוע. אם רשומות פעולות אחדות לאותו אירוע, הן מופעלות לפי סדר הופעתן ברשימה. אם רשימת ההתנהגויות אינה מציגה שום התנהגות, לא קושרו התנהגויות לרכיב הנוכחי שנבחר.

החלונית Behaviors כוללת את האפשרויות הבאות:

Show Set Events

מציג רק את האירועים שקושרו למסמך הנוכחי. אירועים מחולקים לקטגוריות צד לקוח וצד שרת. האירועים הכלולים בכל אחת מהקטגוריות מוצגים ברשימה הניתנת למזעור. Show Set Events היא תצוגת ברירת המחדל.

Show All Events

מציג רשימה אלפביתית של כל האירועים הכלולים בקטגוריה מסוימת.

Add Behavior (+)

מציג רשימה של פעולות שניתן לקשר לרכיב הנוכחי שנבחר. בשעת בחירת פעולה מרשימה זו, מופיעה תיבת דו-שיח המאפשרת לציין פרמטרים לפעולה. אם כל הפעולות מעומעמות, הרכיב שנבחר אינו יכול ליצור אירועים.

Remove Event (–)

מסיר את האירוע והפעולה שנבחרו מרשימת ההתנהגויות.

לחצני חצים למעלה ולמטה

מעבירים את הפעולה שנבחרה למעלה או למטה ברשימת ההתנהגויות של אירוע מסוים. ניתן לשנות את סדר הפעולות לאירוע מסוים בלבד - לדוגמה, ניתן לשנות את סדר ביצוען של פעולות אחדות לאירוע onLoad, אך כל פעולות onLoad נשארות יחד ברשימת ההתנהגויות. לחצני החצים אינם פעילים לפעולות שלא ניתן להעבירן למעלה או למטה ברשימה.

Events

מציג תפריט נפתח, הגלוי רק בשעת בחירת אירוע וכולל את כל האירועים שניתן להשתמש בהם להנעת הפעולה (תפריט זה מופיע בשעת לחיצה על לחצן החץ שליד שם האירוע שנבחר). בהתאם לאובייקט שנבחר, מופיעים אירועים שונים. אם האירועים שציפית להם אינם מופיעים, ודא שבחרת ברכיב הדף או בתג הדף הנכון. ‏(לבחירת תג מסוים, השתמש בבורר התגים שבפינה השמאלית התחתונה של חלון המסמך.)

הערה:

שמות אירועים הרשומים בסוגריים זמינים לקישורים בלבד. בחירה באחד משמות אירועים אלה מוסיפה אוטומטית קישור ריק לרכיב הדף שנבחר ומקשרת את ההתנהגות לקישור זה במקום לרכיב עצמו. הקישור הריק מצוין כ-href="javascript:;"‎ בקוד HTML.

אודות אירועים

כל דפדפן מספק ערכה של אירועים שניתן לשייך לפעולות הרשומות בתפריט Actions (+)‎ שבחלונית Behavior. בשעת ביצוע פעולות בדף האינטרנט - לדוגמה, לחיצה על תמונה - הדפדפן יוצר אירועים. ניתן להשתמש באירועים אלה כדי לקרוא לפונקציות JavaScript שמבצעות פעולה. Dreamweaver כולל פעולות נפוצות רבות שניתן להניע באמצעות אירועים אלה.

לקבלת השמות והתיאורים של האירועים שמספק כל דפדפן, עיין במרכז התמיכה של Dreamweaver בכתובת www.adobe.com/go/dreamweaver_support_il.

אירועים שונים מופיעים בתפריט Events בהתאם לאובייקט שנבחר. כדי לגלות באילו אירועים לרכיב דף מסוים דפדפן מסוים תומך, הוסף את רכיב הדף למסמך, קשר אליו התנהגות ולאחר מכן עיין בתפריט Events שבחלונית Behaviors. ‏(כברירת מחדל, אירועים נשלפים מרשימת האירועים של HTML 4.01, והם נתמכים על-ידי רוב הדפדפנים המודרניים). ייתכן שאירועים לא יהיו פעילים (יעומעמו) אם האובייקטים הקשורים עדיין אינם קיימים בדף או אם האובייקט שנבחר אינו יכול לקבל אירועים. אם האירועים הצפויים אינם מופיעים, ודא שבחרת את האובייקט הנכון.

בשעת קישור התנהגות לתמונה, אירועים מסוימים (כגון onMouseOver) רשומים בסוגריים. אירועים אלה זמינים לקישורים בלבד. כשבוחרים אחד מהם, Dreamweaver מוסיף תג <a>‎ לפני ואחרי התמונה כדי להגדיר קישור ריק. הקישור הריק מיוצג על-ידי javascript:;‎ בתיבה Link שב-Property inspector. ניתן לשנות את ערך הקישור כדי להפוך אותו לקישור אמיתי לדף אחר, אך מחיקת קישור JavaScript ללא החלפתו בקישור אחר תגרום להסרת ההתנהגות.

להצגת התגים שניתן להשתמש בהם יחד עם אירוע מסוים בדפדפן מסוים, חפש את האירוע באחד מהקבצים שבתיקייה Dreamweaver‎/‎Configuration/Behaviors/Events‎‎.

החלת התנהגות

ניתן לקשר התנהגויות למסמך שלם (כלומר, לתג <body>) או לקישורים, לתמונות, לרכיבי טופס ולרכיבי HTML נוספים.

דפדפן היעד שנבחר קובע אילו אירועים ייתמכו לרכיב מסוים.

ניתן לציין יותר מפעולה אחת לכל אירוע. פעולות מתבצעות לפי סדר רישומן בעמודה Actions שבחלונית Behaviors, אך ניתן לשנות סדר זה.

 1. בחר רכיב בדף, כגון תמונה או קישור.

  לקישור התנהגות לדף שלם, לחץ על התג <body> בבורר התגים שבפינה השמאלית התחתונה של חלון המסמך.

 2. בחר באפשרות Window >‏ Behaviors.
 3. לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר פעולה בתפריט Add Behavior.

  לא ניתן לבחור בפעולות המעומעמות בתפריט. ייתכן שהן מעומעמות מפני שאובייקט דרוש אינו קיים במסמך הנוכחי. לדוגמה, הפעולה Control Shockwave או SWF מעומעמת אם המסמך אינו כולל קובצי Shockwave או SWF.

  בשעת בחירת פעולה, מופיעה תיבת דו-שיח שמציגה פרמטרים והנחיות לפעולה.

 4. הזן פרמטרים לפעולה ולחץ על OK.

  כל הפעולות הכלולות ב-Dreamweaver עובדות בדפדפנים מודרניים. פעולות מסוימות אינן פועלות בדפדפנים ישנים יותר, אך הן לא יגרמו לשגיאות.

  הערה:

  רכיבים שהוגדרו כיעד דורשים מזהה ייחודי. לדוגמה, אם ברצונך להחיל את ההתנהגות Swap Image על תמונה, התמונה דורשת מזהה. אם לא צוין מזהה לרכיב, Dreamweaver מציין לו מזהה אוטומטית.

 5. אירוע ברירת המחדל להנעת הפעולה מופיע בעמודה Events. אם אין זה האירוע המניע הרצוי, בחר אירוע אחר מהתפריט הנפתח Events. ‏(לפתיחת התפריט Events, בחר אירוע או פעולה בחלונית Behaviors ולחץ על החץ השחור למטה שבין שם האירוע לשם הפעולה).

שינוי או מחיקה של התנהגות

לאחר קישור התנהגות, ניתן לשנות את האירוע המניע את הפעולה, להוסיף או להסיר פעולות ולשנות פרמטרים לפעולות.

 1. בחר באובייקט שקושרה לו התנהגות.
 2. בחר באפשרות Window >‏ Behaviors.
 3. בצע את השינויים הרצויים:
  • לעריכת פרמטרים של פעולה, לחץ פעמיים על שמה או בחר בה והקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh). לאחר מכן, שנה פרמטרים בתיבת הדו-שיח ולחץ על OK.

  • לשינוי סדר הפעולות לאירוע מסוים, בחר בפעולה ולחץ על לחצני החצים למעלה או למטה. לחלופין, ניתן לבחור בפעולה, לגזור אותה ולהדביק אותה במקום הרצוי בין הפעולות האחרות.

  • למחיקת התנהגות, בחר בה ולחץ על לחצן המינוס (–) או הקש Delete.

עדכון התנהגות

 1. בחר ברכיב שקושרה לו התנהגות.
 2. בחר באפשרות Window >‏ Behaviors ולחץ פעמיים על ההתנהגות.
 3. בצע את השינויים הרצויים ולחץ על OK בתיבת הדו-שיח של ההתנהגות.

  כל המופעים של התנהגות זו בדף מעודכנים. אם דפים נוספים באתר כוללים את ההתנהגות, יש לעדכן כל אחד מהדפים בנפרד.

הורדה והתקנה של התנהגויות צד שלישי

הרחבות רבות זמינות באתר האינטרנט של Exchange עבור Dreamweaver ‏(www.adobe.com/go/dreamweaver_exchange_il).

 1. בחר Window >‏ Behaviors ובחר בפקודה Get More Behaviors בתפריט Add Behavior.

  הדפדפן הראשי נפתח ומציג את אתר האינטרנט Exchange.

 2. בצע עיון או חיפוש לאיתור חבילות.
 3. הורד והתקן את חבילת ההרחבה המבוקשת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת