הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות איסוף מידע ממשתמשים

ניתן להשתמש בטופסי אינטרנט או בקישורי-על כדי לאסוף מידע ממשתמשים, לאחסן מידע זה בזיכרון השרת ולאחר מכן להשתמש במידע ליצירת תגובה דינמית בהתאם לקלט שהתקבל מהמשתמש. הכלים הנפוצים ביותר לאיסוף מידע ממשתמשים הם טופסי HTML וקישורי-על.

טופסי HTML

מאפשרים לאסוף מידע ממשתמשים ולאחסן אותו בזיכרון השרת. טופס HTML יכול לשלוח את המידע כפרמטרי טופס או כפרמטרי URL.

קישורי-על

מאפשרים לאסוף מידע ממשתמשים ולאחסן אותו בזיכרון השרת. עלייך לציין ערך (או ערכים) שנמסרים כשהמשתמש לוחץ על קישור - לדוגמה, העדפה - באמצעות צירוף הערך לכתובת URL המצוינת בתג העיגון. כשמשתמש לוחץ על הקישור, הדפדפן שולח לשרת את כתובת URL והערך שצורף.

פרמטרי טופס HTML

פרמטרי טופס נשלחים לשרת באמצעות טופס HTML המשתמש בשיטה POST או GET.

בעת השימוש בשיטה POST, הפרמטרים נשלחים לשרת האינטרנט כחלק מכותרת המסמך, והם אינם גלויים או נגישים לאנשים המציגים את הדף באמצעות שיטות רגילות. יש להשתמש בשיטה POST לערכים המשפיעים על תוכן מסד נתונים (לדוגמה, הוספה, עדכון או מחיקה של רשומות) או לערכים הנשלחים בדואר אלקטרוני.

השיטה GET מצרפת פרמטרים לכתובת URL המבוקשת. הפרמטרים גלויים לכל מי שמציג את הדף. יש להשתמש בשיטה GET לטופסי חיפוש.

Dreamweaver מאפשר לעצב במהירות טופסי HTML ששולחים פרמטרי טופס לשרת. יש לשים לב לשיטה שמשתמשים בה להעברת מידע מהדפדפן לשרת.

פרמטרי טופס מקבלים את השמות של אובייקטי הטופס המתאימים להם. לדוגמה, אם הטופס כולל שדה טקסט בשם txtLastName, פרמטר הטופס הבא נשלח לשרת כשהמשתמש לוחץ על הלחצן Submit:

txtLastName=enteredvalue

במקרים שבהם יישום אינטרנט מצפה לקבל ערך פרמטר מדויק (לדוגמה, כשהוא מבצע פעולה בהתאם לאפשרות שנבחרה מבין אפשרויות אחדות), השתמש באובייקט טופס מסוג לחצן אפשרות, תיבת סימון או רשימה/תפריט לפיקוח על הערכים שהמשתמש יכול למסור. הדבר מונע ממשתמשים להקליד מידע שגוי ולגרום בכך לשגיאת יישום. הדוגמה הבאה מתארת טופס תפריט נפתח המציע שלוש אפשרויות:

טופס תפריט נפתח
טופס תפריט נפתח

כל ברירת תפריט מתאימה לערך עם קידוד קשה שנמסר לשרת כפרמטר טופס. בדוגמה הבאה, תיבת הדו-שיח List Values מתאימה כל אחד מהפריטים ברשימה לערך (Add,‏ Update או Delete):

תיבת הדו-שיח List Values
תיבת הדו-שיח List Values

לאחר שנוצר פרמטר טופס, Dreamweaver יכול לאחזר את הערך ולהשתמש בו ביישום אינטרנט. לאחר הגדרת פרמטר הטופס ב-Dreamweaver, ניתן להוסיף את הערך שלו לדף.

פרמטרי URL

פרמטרי URL מאפשרים להעביר מידע שסופק על-ידי המשתמש מהדפדפן לשרת. כששרת מקבל בקשה ופרמטרים שמצורפים לכתובת URL של הבקשה, השרת מעניק לדף המבוקש גישה לפרמטרים לפני הגשת הדף לדפדפן.

פרמטר URL הוא צמד שם-ערך שמצורף לכתובת URL. הפרמטר מתחיל בסימן שאלה (?) ובנוי בצורה name=value. אם יש יותר מפרמטר URL אחד, כל אחד מהפרמטרים מופרד בתו חיבור (&). הדוגמה הבאה מציגה פרמטר URL שכולל שני צמדי שם-ערך:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

בתהליך העבודה שמתואר בדוגמה זו, היישום הוא "חלון ראווה" של חנות באינטרנט. מכיוון שמפתחי האתר מעוניינים להגיע לקהל רחב ככל האפשר, האתר מתוכנן לתמוך במטבעות זרים. כשמשתמשים נכנסים ליישום באתר, הם יכולים לבחור במטבע שבו יוצגו מחירי הפריטים הזמינים.

  1. הדפדפן מבקש את הדף report.cfm מהשרת. הבקשה כוללת את פרמטר URL ‏Currency="euro"‎. המשתנה Currency="euro"‎ מציין שכל הסכומים הכספיים המאוחזרים יוצגו ביורו של האיחוד האירופי.

  2. השרת שומר את פרמטר URL בזיכרון באופן זמני.

  3. הדף report.cfm משתמש בפרמטר לאחזור עלות הפריטים ביורו. ניתן לשמור סכומים כספיים אלה בטבלת מסד נתונים של מטבעות שונים או להמירם ממטבע יחיד שמקושר לכל הפריטים (כל מטבע שנתמך על-ידי היישום).

  4. השרת שולח את הדף report.cfm ומציג את ערך הפריטים במטבע המבוקש. כשהמשתמש מסיים את המופע, השרת מוחק את הערך של פרמטרי URL ומפנה זיכרון שרת לאחסון בקשות משתמש חדשות.

    פרמטרי URL נוצרים גם בעת שימוש בשיטה GET של HTTP יחד עם טופס HTML. השיטה GET מציינת שערך הפרמטר יצורף לבקשת URL בעת מסירת הטופס.

    שימוש נפוץ בפרמטרי URL כולל התאמה אישית של אתר אינטרנט בהתאם להעדפות משתמש. לדוגמה, פרמטר URL המורכב משם משתמש וסיסמה יכול לשמש לאימות הזהות של משתמש ולהצגת המידע המתאים למנוי שהמשתמש רכש בלבד. דוגמאות נפוצות לכך כוללות אתרי אינטרנט כלכליים שמציגים מחירי מניות בודדות לפי סמלים של שווקי מניות שהמשתמש בחר קודם לכן. בדרך כלל, מפתחים של יישומי אינטרנט משתמשים בפרמטרי URL להעברת ערכים למשתנים בתוך יישומים. לדוגמה, ניתן להעביר מילות חיפוש למשתני SQL ביישום אינטרנט ליצירת תוצאות חיפוש .

    פרמטרי URL

יצירת פרמטרי URL בקישור HTML מתבצעת באמצעות התכונה href של תג העיגון HTML. ניתן ליצור פרמטרי URL ישירות בתכונה בתצוגת Code ‏(View >‏ Code), או באמצעות צירוף פרמטרי URL לסוף כתובת URL של הקישור בתיבה Link של מפקח המאפיינים.

בדוגמה הבאה, שלושה קישורים יוצרים פרמטר URL בודד (action) עם שלושה ערכים אפשריים (Add,‏‏ Update ו-Delete). כשהמשתמש לוחץ על קישור, ערך פרמטר נשלח לשרת והפעולה המבוקשת מתבצעת.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties) מאפשר ליצור פרמטריURL זהים באמצעות בחירת הקישור וצירוף הערכים של פרמטר URL לסוף כתובת URL של הקישור בתיבה Link.

מפקח המאפיינים
מפקח המאפיינים

לאחר שנוצר פרמטר URL, ‏Dreamweaver יכול לאחזר את הערך ולהשתמש בו ביישום אינטרנט. לאחר הגדרת פרמטר URL ב-Dreamweaver, ניתן להוסיף את הערך שלו לדף.