השתמש בנושא זה כדי ללמוד כיצד ליצור פריטי ספרייה ב-Dreamweaver, וכיצד להוסיף ולערוך פריטי ספרייה במסמכים.

ספרייה היא קובץ מיוחד של Dreamweaver המכיל אוסף של משאבים בודדים או עותקים של משאבים שניתן למקם בדפי אינטרנט. המשאבים הכלולים בספרייה נקראים פריטי ספרייה. סוגי הפריטים שניתן לשמור בספרייה כוללים תמונות, טבלאות, צלילים וקבצים שנוצרו באמצעות Adobe Flash. ניתן לעדכן אוטומטית את כל הדפים המשתמשים בפריט ספרייה בכל פעם שעורכים את הפריט.

לדוגמה, בעת בניית אתר אינטרנט גדול לחברה המעוניינת להציג סיסמת פרסומת בכל אחד מהדפים באתר. ניתן ליצור פריט ספרייה שיכיל את הסיסמה ולהשתמש בפריט הספרייה בכל אחד מהדפים. אם הסיסמה משתנה, ניתן לשנות את פריט הספרייה ולעדכן אוטומטית כל אחד מהדפים שמשתמש בה.

Dreamweaver מאחסן פריטי ספרייה בתיקייה Library שבתיקיית השורש המקומית של אתר אינטרנט. לכל אתר יש ספרייה משלו.

ניתן ליצור פריט ספרייה מכל רכיב באזור body של המסמך, כולל טקסט, טבלאות, טפסים, יישומוני Java, רכיבי ActiveX, סרגלי ניווט ותמונות.

בעת שמירת פריטים מקושרים כגון תמונות כפריטי ספרייה, נשמרת בספרייה רק הפנייה לפריט. כדי שפריט הספרייה יפעל כהלכה, הקובץ המקורי חייב להישאר במיקום שצוין.

בכל זאת, שמירת תמונה כפריט ספרייה יכולה להיות שימושית. לדוגמה, ניתן לשמור תג img שלם כפריט ספרייה, דבר המאפשר לשנות בקלות את טקסט alt של התמונה, וכן את תכונת src שלה, בכל האתר. ‏‏(עם זאת, אל תשתמש בשיטה זו לשינוי תכונות רוחב וגובה של תמונה, אלא אם כן אתה משתמש גם בעורך תמונות לשינוי הגודל הממשי של התמונה).

הערה:

אם פריט הספרייה מכיל קישורים, הקישורים עלולים שלא לפעול באתר האינטרנט החדש. כמו כן, תמונות בפריט ספרייה אינן מועתקות לאתר החדש.

בעת שימוש בפריט ספרייה, Dreamweaver מוסיף לדף האינטרנט קישור לפריט, במקום להוסיף את הפריט עצמו. כלומר, Dreamweaver מוסיף למסמך עותק של קוד מקור HTML של פריט זה ומוסיף הערת HTML המכילה הפנייה לפריט המקור החיצוני. הפנייה חיצונית זו מאפשרת עדכון אוטומטי.

בעת יצירת פריט ספרייה הכולל רכיב שמקושרת אליו התנהגות של Dreamweaver‏, ‏Dreamweaver מעתיק לקובץ של פריט הספרייה את הרכיב ואת רכיב הטיפול באירועים שלו (התכונה המציינת איזה אירוע יגרום לביצוע הפעולה, כגון onClick, ‏onLoad או onMouseOver ולאיזו פעולה יש לקרוא כשהאירוע מתרחש). Dreamweaver אינו מעתיק לפריט הספרייה את פונקציות JavaScript המקושרות. במקום זאת, בעת הוספת פריט הספרייה למסמך, Dreamweaver מוסיף אוטומטית את פונקציות JavaScript המתאימות לאזור head של המסמך (אם הן אינן נמצאות בו).

הערה:

בעת כתיבה ידנית של קוד JavaScript (כלומר, יצירתו ללא שימוש בהתנהגויות של Dreamweaver), ניתן להפוך אותו לחלק מפריט ספרייה אם מפעילים את הקוד באמצעות ההתנהגות Call JavaScript. אם אינך מעוניין להשתמש בהתנהגות של Dreamweaver להפעלת הקוד, הקוד אינו נשמר כחלק מפריט הספרייה.

יש דרישות מיוחדות לעריכת ההתנהגויות בפריטי ספרייה. פריטי ספרייה אינם יכולים להכיל גיליונות סגנונות, משום שהקוד של רכיבים אלה הוא חלק מאזור head.

יצירת פריט ספרייה המבוסס על בחירה

 1. בחלון Document, עבור לתצוגת Design ובחר חלק מהמסמך שברצונך לשמור כפריט ספרייה.

 2. בחר Tools ‏> Library >‏ Add Object to Library.

 3. הקלד שם עבור פריט הספרייה החדש ולאחר מכן הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).

  Dreamweaver שומר כל אחד מפריטי הספרייה כקובץ נפרד (עם סיומת הקובץ ‎.lbi) בתיקייה Library שבתיקיית השורש המקומית של אתר האינטרנט.

יצירת פריט ספרייה ריק

 1. ודא שאף פריט לא נבחר בחלון Document.

  אם פריט כלשהו נבחר, הוא ימוקם בפריט הספרייה החדש.

 2. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Library.

 3. לחץ על הלחצן New Library Item בתחתית החלונית.

 4. מבלי לבטל את הבחירה בפריט, הקלד לו שם ולאחר מכן הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).

הוספת פריט ספרייה למסמך

בעת הוספת פריט ספרייה לדף, התוכן עצמו נוסף למסמך יחד עם הפנייה לפריט הספרייה.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בחלון Document.
 2. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Library.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור פריט ספרייה מהחלונית Assets לחלון Document.

  הערה:

  להוספת התוכן של פריט ספרייה מבלי לכלול הפנייה לפריט במסמך, הקש Control ‏(Windows) או Option ‏(Macintosh) תוך כדי גרירת הפריט מהחלונית Assets. הוספת פריט בדרך זו מאפשרת לערוך את הפריט במסמך, אך המסמך לא יתעדכן בעת עדכון דפים המשתמשים בפריט הספרייה.

  • בחר פריט ספרייה ולחץ על Insert.

עריכת פרטי ספרייה ועדכון מסמכים

בעת עריכת פריט ספרייה, ניתן לעדכן את כל המסמכים המשתמשים בפריט זה. אם תבחר שלא לעדכן, המסמכים יישארו מקושרים לפריט הספרייה ותוכל לעדכן אותם בשלב מאוחר יותר.

ניתן לשנות שמות של פריטים כדי לנתק את הקשר בינם לבין מסמכים או תבניות, למחוק פריטים מספריית אתר האינטרנט וליצור מחדש פריט ספרייה חסר.

עריכת פריט ספרייה

 1. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Library.

 2. בחר פריט ספרייה.
 3. לחץ על הלחצן Edit או לחץ פעמיים על פריט הספרייה.

  Dreamweaver פותח חלון חדש, הדומה לחלון Document, לעריכת פריט הספרייה. הרקע האפור מציין שאתה עורך כעת פריט ספרייה במקום מסמך.

 4. בצע את השינויים הרצויים ושמור אותם.
 5. ציין אם ברצונך לעדכן את המסמכים באתר האינטרנט המקומי המשתמשים בפריט הספרייה. לעדכון מיידי, בחר באפשרות Update. אם תבחר באפשרות Don’t Update, המסמכים לא יתעדכנו עד שתבחר בפקודה Tools ‏> Library ‏> Update Current Page או Update Pages.

עדכון המסמך הנוכחי לגרסה הנוכחית של כל פריטי הספרייה

 1. בחר Tools ‏> Library ‏> Update Current Page.

עדכון של כל אתר האינטרנט או של כל המסמכים המשתמשים בפריט ספרייה מסוים

 1. בחר Tools ‏> Library ‏> Update Pages.

 2. בתפריט הנפתח Look In, ציין את הפריטים שברצונך לעדכן:
  • לעדכון כל הדפים באתר האינטרנט שנבחר לגרסה הנוכחית של כל פריטי הספרייה, בחר Entire Site, ולאחר מכן בחר בשם האתר מהתפריט הנפתח הסמוך.

  • לעדכון כל הדפים באתר האינטרנט הנוכחי המשתמשים בפריט הספרייה, בחר Files That Use, ולאחר מכן בחר שם של פריט ספרייה מהתפריט הנפתח הסמוך.

 3. ודא שבחרת Library Items מתחת לאפשרות Update.

  הערה:

  לעדכון בו-זמנית של תבניות, בחר גם באפשרות Templates.

 4. לחץ על Start.

  Dreamweaver מעדכן את הקבצים בהתאם להגדרות שנקבעו. בעת בחירה באפשרות Show Log, ‏Dreamweaver יוצר דוח המציין אם הקבצים עודכנו בהצלחה, לצד מידע נוסף.

שינוי שם של פריט ספרייה

 1. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Library.

 2. בחר בפריט הספרייה, המתן מעט ולאחר מכן לחץ עליו שנית. ‏(אל תלחץ פעמיים; לחיצה כפולה פותחת את הפריט לעריכה).
 3. הזן שם חדש.
 4. לחץ במקום אחר כלשהו, או הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).
 5. קבע אם ברצונך לעדכן את המסמכים המשתמשים בפריט באמצעות בחירה באפשרות Update או Don’t Update.

מחיקת פריט ספרייה מספרייה

בעת מחיקת פריט ספרייה, Dreamweaver מסיר אותו מהספרייה אך אינו משנה את תוכן המסמכים המשתמשים בפריט.

 1. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Library.

 2. בחר בפריט הספרייה.
 3. לחץ על הלחצן Delete או הקש על המקש Delete, ולאחר מכן אשר את מחיקת הפריט.

  הערה:

  לאחר מחיקת פריט ספרייה, לא ניתן להשתמש בפקודה Undo כדי לשחזר אותו. עם זאת, ייתכן שתוכל ליצור אותו מחדש.

יצירה מחדש של פריט ספרייה חסר או מחוק

 1. בחר מופע של הפריט באחד המסמכים.
 2. לחץ על הלחצן Recreate ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties).

התאמה אישית של סימון פריטי ספרייה

ניתן להתאים אישית את צבע הסימון של פריטי ספרייה ולהציג או להסתיר סימון בעזרת הגדרת העדפות Highlighting.

שינוי צבע הסימון של פריטי ספרייה

 1. בחר Edit >‏ Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver >‏ Preferences ‏(Macintosh).
 2. בחר בקטגוריה Highlighting מהרשימה שבצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Preferences.
 3. לחץ על תיבת הצבע של Library Items, ולאחר מכן בחר צבע סימון בעזרת דוגם הצבע (או הזן ערך הקסדצימלי לצבע בתיבת הטקסט).
 4. בחר באפשרות Show להצגת צבע הסימון בחלון Document.
 5. לחץ על OK.

להצגה או להסתרה של הסימון בחלון Document

 1. להצגת הסימון, בחר View ‏> Design View Options ‏> Visual Aids ‏> Invisible Elements. להסתרת הסימון, בטל את הבחירה באפשרות Invisible Elements.

עריכת מאפיינים של פריט ספרייה

ניתן להשתמש ב-Property inspector לפתיחת פריט ספרייה לעריכה, לניתוק פריט ספרייה שנבחר מקובץ המקור שלו או לדריסת פריט באמצעות פריט הספרייה הנוכחי שנבחר.

 1. בחר פריט ספרייה במסמך.
 2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties):

  Src

  הצגת שם הקובץ ומיקום קובץ המקור של פריט הספרייה. מידע זה אינו ניתן לעריכה.

  Open

  פתיחת קובץ המקור של פריט הספרייה לעריכה. פקודה זו מקבילה לבחירת הפריט בחלונית Assets ולחיצה על הלחצן Edit.

  Detach From Original

  ניתוק הקישור בין פריט הספרייה שנבחר לקובץ המקור שלו. ניתן לערוך את הפריט המנותק במסמך, אך הוא חדל להיות פריט ספרייה ואינו מתעדכן בעת שינוי המקור.

  Recreate

  דריסת פריט הספרייה המקורי והחלפתו בבחירה הנוכחית. השתמש באפשרות זו ליצירה מחדש של פריטי ספרייה אם פריט הספרייה המקורי חסר או נמחק בטעות.

הפיכת פריטי ספרייה לניתנים לעריכה במסמך

אם הוספת פריט ספרייה למסמך וברצונך לערוך את הפריט באופן מיוחד לדף זה, עלייך לנתק את הקישור בין הפריט במסמך לספרייה. לאחר הפיכת מופע של פריט ספרייה לניתן לעריכה, מופע זה אינו מתעדכן בעת שינוי פריט הספרייה.

 1. בחר פריט ספרייה במסמך הנוכחי.
 2. לחץ על Detach From Original ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties).

עריכת התנהגות בפריט ספרייה

לעריכת התנהגות בפריט ספרייה, עלייך להוסיף את הפריט למסמך תחילה, ולאחר מכן להפוך את הפריט לניתן לעריכה במסמך זה. לאחר ביצוע השינויים, ניתן ליצור את פריט הספרייה מחדש ולהחליף את הפריט בספרייה בפריט הערוך שבמסמך.

 1. פתח מסמך שמכיל את פריט הספרייה.

  שים לב לשם של פריט הספרייה, וכן לתגים המדויקים שהוא כולל. תזדקק למידע זה בהמשך.

 2. בחר בפריט הספרייה ולאחר מכן לחץ על Detach From Original ב-Property inspector ‏(Window ‏> Properties).
 3. בחר ברכיב שההתנהגות מקושרת אליו.
 4. בחלונית Behaviors ‏(Window >‏ Behaviors), לחץ פעמיים על הפעולה שברצונך לשנות.
 5. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בצע את השינויים הרצויים ולחץ על OK.
 6. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Library.

 7. רשום את השם המדויק, כולל אותיות גדולות וקטנות, של פריט הספרייה המקורי; בחר בו ולאחר מכן לחץ על הלחצן Delete.
 8. בחלון Document, בחר בכל הרכיבים שכלולים בפריט הספרייה.

  ודא שבחרת בדיוק באותם רכיבים שנכללו בפריט הספרייה המקורי.

 9. בחלונית Assets, לחץ על הלחצן New Library Item ולאחר מכן תן לפריט החדש שם זהה לשם הפריט שמחקת. הקפד להשתמש באיות זהה ובאותן אותיות גדולות וקטנות.

 10. לעדכון פריט הספרייה במסמכים אחרים באתר, בחר Tools ‏> Library ‏> Update Pages.

 11. בתפריט הנפתח Look In, בחר באפשרות Files That Use.
 12. בתפריט הנפתח הסמוך, בחר בשם פריט הספרייה שיצרת זה עתה.
 13. באפשרות Update, ודא שבחרת Library Items ולאחר מכן לחץ על Start.
 14. לאחר השלמת העדכונים, לחץ על Close.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת