Global administration | Tildel produkter

 Se, hvordan du kan anmode om adgang til Global Admin Console.

Global Admin Console kan ressourcer distribueres til underordnede organisationer med henblik på styring af og tildeling til brugere i disse organisationer.

En del af processen med at distribuere og administrere Adobe-produkter i organisationer er fordelingen af ressourcer, der er købt i ressourceallokeringer, mellem de organisationer, der skal administreres. Administration af produktressourcer kan distribueres til andre organisationer ved at give hele eller kun en del af ressourcen. Det er ikke alle ressourcer for alle produkter, der kan tildeles sådan. Nogle gange kan produkter ikke distribueres til andre organisationer. Disse produkter er vist på fanen Produktallokering, men der er ingen kontrolelementer til rådighed til at føje dem til andre organisationer.

Forsigtig:

Du kan ikke allokere produkter til en underordnet organisation fra en kontrakt, der er udløbet, og heller ikke hvis organisationen er i inaktiv tilstand. Få mere at vide om kontraktudløb, eller kontakt din virksomheds administrator for at få hjælp til at forhindre, at brugerne i den underordnede organisation mister adgangen til deres Adobe-apps og -tjenester.

Samlet lagring

Vi er i færd med at migrere kunder til den nye, samlede lagringsmodel. Du kan se følgende ændringer, når din organisation er migreret:

 • Globale administratorer får adgang til lageranvendelse og -kvoter på tværs af hierarkiet og kan tildele lagerplads til organisationer via fanen Produktallokering i Global Admin Console.
 • Systemadministratorer og lagringsadministratorer har fuld kontrol over og synlighed af lagerpladsen i hele organisationen. De kan spore og administrere lagring via fanen Lagring i Adobe Admin Console.

Med opdateringerne af Adobe Creative Cloud-lagring er lagringskvoterne fleksible for slutbrugere op til den mængde lagring, som er købt af organisationen. Få mere at vide.

Tildel produkter

På fanen Produktallokering i Global Admin Console vises allokeringsenheder for produkter, virksomheden har købet i hele organisationshierarkiet. Som global administrator kan du tildele disse produktressourcer til en anden organisation i organisationstræet ved at angive den mængde, der skal tildeles. Som global fremviser kan du se og eksportere dataene, men du kan ikke opdatere noget.

Gør følgende for at tildele produkter til en organisation:

 1. Log ind på Global Admin Console, og gå til Produktallokering.

 2. Vælg et produkt på rullelisten for at se, hvordan det er tildelt til forskellige organisationer.

  Hvis en organisation har et produkt ikke i øjeblikket, vises tegnet +.

  Bemærk:

  Hvis den underordnede organisation allerede har en købskontrakt, kan produktallokering være begrænset fra den overordnede organisation til denne underordnede organisation. Få mere at vide.

 3. Klik på + for den relevante organisation for at tildele produktet.

  Nogle produkter indeholder mere end én ressource, der kan tildeles. Når det er tilfældet, er der angivet flere ressourcer i dialogboksen, og der skal angives parametre for hver af dem. Adobe Stock kan for eksempel omfatte Adobe Stock-billedkreditter og -premiumkreditter.

  Produktallokering -Adobe Stock

 4. Angiv produktmængden i den viste dialogboks.

 5. Klik på Gem.

 6. Klik på den relevante knap for at tillade eller forhindre overallokering af en ressource.

  Overallokering

 7. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at tildele ressourcer. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

Bemærk:

Det kan tage fra nogle minutter til flere timer at tildele produkter. Det afhænger af produkttypen og den samlede systembelastning.

  

Tildel og distribuer Adobe Acrobat Sign-brugerlicenser eller -transaktioner

Med Global Admin Console kan du tildele og distribuere Acrobat Sign-brugerlicenser eller -transaktioner overalt i organisationshierarkiet. Enhver organisation inden for hierarkiet i Acrobat Sign med tildelte licenser eller transaktioner, opretter deres egne separate Acrobat Sign-konti.

 • Hver Acrobat Sign-konto, der oprettes, er uafhængig og isoleret, hvad angår administration og indhold.
 • De enkelte Acrobat Sign-konti fungerer helt uafhængigt af andre Acrobat Sign-konti, for eksempel overordnede organisationer eller organisationer på samme niveau.

Få mere at vide om administration af Adobe Acrobat Sign i Admin Console.

For at administrere godkendelsestilføjelser, for eksempel vidensbaseret godkendelse og telefongodkendelse, kan du kontakte din Adobe-repræsentant eller løsningskonsulent.

  

Begrænsninger for produktallokering

Allokering fra en overordnet organisation til en underordnet organisation er begrænset i følgende tilfælde:

 • Hvis begge organisationer har forskellige eksisterende kontrakter med det produkt, som du vil tildele, får du ikke lov til at kombinere den samme løsning i kontrakterne.
 • Hvis begge organisationer har de samme kontrakter, kan du kontakte din Adobe-repræsentant for at anmode om at få et produkt tildelt eller indsende en supportsag, der angiver, at produktallokering i Global Admin Console er blokeret.

Overallokering

Som global administrator kan du tillade overallokering af ressourcer.

I politikken for allokeringer, der er knyttet til produktet og organisationen, er det angivet, om overallokering er tilladt.

Overallokering giver dig mulighed for at tildele en underordnet organisation flere produktressourcer, end der er til rådighed i den overordnede organisation. Dette er nyttigt, når antallet af allokeringer er omtrentligt, og administratoren ikke ønsker hele tiden at skulle tilføje ressourceallokeringer.

Hvis overallokering er deaktiveret for en organisations produktressource, må antallet af tilladelser til underordnede organisationer ikke overstige antallet af tilladelser til den overordnede organisation. Anmodninger om at overtildele en ressource, der har deaktiveret overtildeling, behandles ikke.

Når knappen til overallokering ændres fra aktiveret til deaktiveret, skal tilladelsesværdierne justeres for at eliminere overallokering, før tilladelsesopdateringerne kan foretages, hvis der skulle være tale om overallokering i antallet af tilladelser for en ressource.

Overallokering

Importér og eksportér produktallokeringsdata

Som global administrator kan du eksportere produktallokeringsdata som en JSON- eller CSV-fil. Når dataene er eksporteret, kan du bearbejde dem og derefter uploade dem for at importere ændringerne.

Når de ændrede data uploades, sammenlignes de med de aktuelle data, og ændringerne anvendes på produktallokeringsdataene. Du kan derefter gennemgå og sende de ventende ændringer, så de kan træde i kraft.

Bemærk:

Dette afsnit handler om den eksport- og importfunktion, der er tilgængelig på fanen Produktallokering i Global Admin Console. Du kan finde oplysninger om eksport- og importfunktioner på fanen Organisationer Eksportér og importér organisationsstruktur.

Eksportér modellen for produktallokering

Sådan eksporterer du modellen for produktallokering:
 1. Log ind på Global Admin Console, og gå til fanen Produktallokering.
 2. Klik på , og vælg Eksportér CSV eller Eksportér JSON. Filen downloades. Få mere at vide om eksportformaterne.

Importér modellen for produktallokering

Som global administrator kan du eksportere data, ændre dem og derefter importere den ændrede fil. Sådan importerer du modellen for produktallokering:
 1. Log ind på Global Admin Console, og gå til fanen Produktallokering.
 2. Klik på , og vælg Importér.
 3. Vælg en JSON- eller CSV-fil, der skal uploades.
 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer. Klik på Send ændringer for at udføre dem.

Eksport- og importformater til produktallokering

Der er ikke forskel på eksport- og importformaterne. Når du importerer i CSV-format, kan felterne blive vist i vilkårlig rækkefølge, men de skal altid matche deres overskriftsrække. Når du importerer i JSON-format, kan felterne blive vist i vilkårlig rækkefølge.

Du skal angive handlingen, når du importerer produktallokeringsdata. Handlingen kan være en af følgende:

 • Opdater: angiver en redigering (ændring til værdien af grantedQuantity, allowOverAllocation).
 • Opret: angiver, at der skal føjes en produktressource til den angivne organisation.
 • Slet: angiver sletning af produktet.

Hvis der ikke angives nogen handling, sker der ingen ændringer, når data importeres for den pågældende række i CSV eller det pågældende objekt i JSON.

I den eksporterede fil er der én række eller post for hver produktressource. Nogle produkter har mere end én ressource.

Hvis et produkt har mere end én ressource, kan Update-handlinger anvendes på uafhængige ressourcer, handlingen Delete sletter produktet inklusive alle ressourcer fra en organisation, og handlingen Create kræver en post for hver af ressourcerne i importfilen, så den korrekte mængde af dem alle kan angives. Feltet allowOverAllocation påvirker produkter, uanset hvilken ressource opdateringen blev anvendt på.

Feltnavn Beskrivelse Brug
productName Navn på produktet. For eksempel Alle apps. Skrivebeskyttet
licenseId

Id for et produkt (unikt for et produkt i en organisation).

Når du tilføjer et nyt produkt, kan dette felt være tomt eller angivet til et pladsholder-id, for eksempel new_product_1.  Pladsholder-id'et bruges i tilfælde, hvor andre importerede poster skal henvise til dette produkt. Efter oprettelsen bliver der tildelt et rigtigt licens-id, som erstatter enhver brug af pladsholder-id'et for licensen.

Kan indstilles, når der er tale om en oprettelseshandling
sourceLicenseId Id for overordnet produkt. Det er tomt eller nul, hvis dette repræsenterer et køb og ikke en allokering. Kan indstilles, når der er tale om en oprettelseshandling
productId Id, der identificerer denne produktklasse. Dette id deles mellem produkter af samme type og adskiller sig fra licensId, som identificerer en forekomst af dette produkt. Skrivebeskyttet
resourceName Navn på denne produktressource. For eksempel Brugerlicenser. Skrivebeskyttet
resourceId Id, der identificerer denne produktressource. Kan indstilles, når der er tale om en oprettelseshandling
orgPathName Stinavn for den organisation, som denne produktressource befinder sig i. Segmenter adskilt med "/". Skrivebeskyttet
orgName Simpelt navn på den organisation, som indeholder denne produktressource. Dette er det sidste segment i orgPathName. Skrivebeskyttet
orgId Organisations-id for den organisation, som indeholder denne produktressource. Kan indstilles, når der er tale om en oprettelseshandling
grantedQuantity

Antallet af ressourceenheder, som den overordnede organisation har tildelt den pågældende organisation, eller den købte mængde, hvis produktressourceposten repræsenterer et køb.

Dette felt kan opdateres bortset fra købte produkter eller rodallokeringer, som den globale administrator ikke har tilladelse til at ændre.

Kan opdateres, når der er tale om en opdateringshandling

eller

operation=Create

unit Ressourceenhedens navn. For eksempel Brugere. Skrivebeskyttet
totalAllocations Samlet sum af tildelinger til underordnede organisationer fra denne organisation for produktressourcen. Denne værdi inkluderer de direkte tildelinger til umiddelbare underordnede plus overallokeringer fra disse organisationer. Hvis denne organisation for eksempel tildelte en underordnet organisation 10, og den underordnede derefter tildelte sin underordnede 25, ville totalAllocations være 25: de 10, der blev tildelt til den underordnede, plus en ekstra tildeling på 15 i den pågældende underordnede. Skrivebeskyttet
grantOverage Den mængde, hvormed totalAllocations overstiger grantedQuantity. Hvis totalAllocations ikke overstiger givenQuantity, er denne værdi null eller nul. Skrivebeskyttet
localLicensedQuantity Den mængde af denne ressource, der er tildelt til organisationen til anvendelse, efter fradrag af den mængde, der er tildelt underordnede. Dette er den mængde, der vises som tilgængelig i Admin Console. Denne værdi kan være nul, men er aldrig negativ, selvom denne organisation har tildelt ressourcer til sine underordnede. Skrivebeskyttet
localUsage Antal enheder af ressourcen, der bruges i denne organisation. Eksempelvis tæller uddelegering af en brugerlicens til en bruger som 1 brugsenhed. Skrivebeskyttet
totalUsage Antal enheder af ressourcen, der bruges af denne organisation og alle underordnede. Dette viser brugen af denne ressource i den del af organisationshierarkiet, der har rod i denne organisation. Skrivebeskyttet
useOverage Mængden af det samlede brug, som overstiger organisationens tildeling (organisation og underordnede har brugt mere af ressourcen, end der er til rådighed). Her vises en værdi, som er forskellig fra nul, når totalUsage overstiger localLicensedQuantity, Skrivebeskyttet
allowOverAllocation Angiver, om brugeren har lov til at tildele flere ressourcer til underordnede, selvom der ikke er flere at tildele (tilladt at tildele på trods af overskudstildeling). Denne værdi gælder for alle ressourcer i dette produkt. Hvis der gøres et forsøg på at opdatere allowOverallocation for mere end én ressource af det samme produkt til forskellige værdier, er resultatet tilfældigt.  Kan opdateres, når der er tale om en opdateringshandling
isPurchasedProduct Værdien er sand, hvis produktet er et købt produkt (ikke tildelt af den overordnede organisation). Dette svarer til, at sourceLicenseId har en tom værdi. Skrivebeskyttet
redistributable Værdien er sand, hvis produktet kan tildeles til underordnede organisationer. Hvis værdien er falsk, betyder det, at produktet kun er tilgængeligt i den organisation, hvor det vises, og ressourcerne ikke kan tildeles til en anden organisation. Skrivebeskyttet
operation Er enten tom eller har værdien Opret, Opdater eller Slet. Handling, der skal udføres, når der importeres data.  

Datavalidering

 • Handlingsfeltet skal indeholde en gyldig handling.
 • Produktimportdataene skal have egenskaber og værdier i de påkrævede felter.
 • Egenskaberne for produktimportdataene skal være af den korrekte type.
 • Feltet for produktpolitik (overAllocation) må ikke angives for forskellige ressourcer.
 • Feltet grantedQuantity:
  • Kan ikke ændres til unlimited, hvis det ikke allerede er unlimited.
  • Feltet skal indeholde et ikke-negativt heltal eller strengværdien unlimited.

Tilladelse/tilgængelig validering

 • Der skal være en organisation tilknyttet importdataene. Hvis du opdaterer, skal du sikre dig, at det produkt og den ressource, der er knyttet til importdataene, faktisk findes.

Tilføj produktvalidering

 • SourceLicenseId skal findes.
 • Der skal være en organisation tilknyttet det nye produkt.
 • Det produkt, der oprettes, må ikke findes i forvejen (et produkt med samme licens-id).
 • De ressourcer, der er knyttet til et produkt, der skal oprettes, skal have et tilsvarende productId, der matcher produktets.

Udløbne kontrakter i hierarkiet

Du kan ikke allokere produkter til en underordnet organisation fra en ETLA-kontrakt, der er udløbet. Bannere i appen og meddelelser som den følgende på siderne Oversigt og Produktallokering angiver tydeligt, hvornår kontrakten på en eller flere underordnede organisationer vil udløbe, er udløbet eller er inaktiv.

Kontraktudløb på Global Admin Console

Forsigtig:

Når en ETLA-kontrakt, der er en del af hierarkiet, er inaktiv, fjernes produkterne fra siderne Oversigt og Produktallokering.

Få mere at vide om kontraktudløb, eller kontakt din virksomheds administrator for at få hjælp til at forhindre, at brugerne i den underordnede organisation mister adgangen til deres Adobe-apps og -tjenester.

Mere som dette

Du kan gå tilbage til redigering og opsætning af organisationerne. Hvis du stadig ikke har adgang til Global Admin Console, kan du åbne supportsag fra din Admin Console for at anmode herom.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?