Verilere dayanan grafikler, baskı veya web projeleri için görüntünün birden fazla sürümünü hızlı ve doğru biçimde oluşturmayı sağlar. Örneğin, tamamı şablon tasarımına dayanan bir Web reklam bandının farklı metin ve görüntülerle 100 adet sürümünü oluşturabilirsiniz.

Şablonlardan ve veri kümelerinden grafikler oluşturmak için bu genel adımları izleyin:

Şablon olarak kullanılacak temel grafiği oluşturun.

Grafikte değiştirmek istediğiniz öğeleri ayırmak üzere katmanları kullanın.

Grafikteki değişkenleri tanımlayın.

Değişkenler, görüntünün değişen bölümlerini belirtir. (Bkz. Değişkenleri tanımlama.)

Veri kümeleri oluşturun veya içe aktarın.

Şablonda veri kümeleri oluşturabilir veya bunları metin dosyasından içe aktarabilirsiniz. (Bkz. Veri kümesi tanımlama ve Harici dosyalarda veri kümeleri oluşturma.)

Her veri kümesi içeren belgenin önizlemesini görüntüleyin.

Grafiklerinizin son halini görmek için tüm dosyaları dışa aktarmadan önce önizlemelerini görüntüleyebilirsiniz. (Bkz. Veri kümesini önizleme veya uygulama.)

Grafiklerinizi, verilerle dışa aktararak oluşturun.

Grafiklerinizi, Photoshop (PSD) dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz. (Bkz. Veri kümeleri kullanarak grafikler oluşturma.)

Photoshop Değişkenler ile görüntünün farklı sürümleri
Değişkenler kullanarak görüntünün farklı sürümlerini oluşturma

A. Kaynak dosya şablonu B. Kullanıcı katmanları değişkenler olarak tanımlar. C. Her biri farklı bir değişken veri kümesiyle olmak üzere görüntünün değişik sürümleri oluşturulabilir. 

Değişkenleri tanımla

Şablondaki değişecek öğeleri tanımlamak için değişkenleri kullanırsınız. Üç değişken türü tanımlayabilirsiniz. Görünürlük değişkenleri bir katmanın içeriğini görüntüler veya gizler. Piksel Değiştirme değişkenleri, bir katmandaki pikselleri başka bir görüntü dosyasındaki piksellerle değiştirir. Metin Değiştirme değişkenleri, yazım katmanındaki metin dizesini değiştirir.

Not:

GoLive tüm metin ve görünürlük değişkenlerini tanır ancak Piksel Değiştirme değişkenlerini tanımaz.

Photoshop değişkenleri tanımlama
Aynı şablonu temel alan bir görüntünün iki sürümü

A. Görünürlük değişkeni B. Piksel Değiştirme değişkeni C. Metin Değiştirme değişkeni 

Arka Plan katmanı için değişkenler tanımlayamazsınız.

 1. Görüntü > Değişkenler > Tanımla'yı seçin.
 2. Değişken olarak tanımlamak istediğiniz içeriğin bulunduğu Katman açılır menüsünden bir katman seçin.
 3. Bir veya daha fazla değişken türü seçin:

  Görünürlük

  Katmanın içeriğini görüntüler veya gizler.

  Piksel Değiştirme

  Katmandaki pikselleri başka bir görüntü dosyasındaki piksellerle değiştirir.

  Metin Değiştirme

  Yazım katmanındaki metin dizesini değiştirir.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ad seçin ve değişken için bir ad girin. Değişken adları bir harf, alt çizgi veya iki nokta üst üste ile başlamalıdır. Adlar boşluk veya özel karakterler (nokta, tire, alt çizgi ve iki nokta üst üste haricinde) içeremez.

  • Bu katmana bağ oluşturmak için Ad açılır menüsünden mevcut bir değişken seçin. Aynı değişkene bağlanan katmanlar, bağ simgesiyle birlikte Ad menüsünün yanında görüntülenir.

 5. Piksel Değiştirme değişkenleri aşağıdaki seçenekleri belirler.
  • Değiştirme görüntüsünü ölçeklendirmek için bir yöntem seçin: Sığdır, görüntüyü sınırlama kutusuna sığacak biçimde ölçeklendirir (sınırlama kutusunun bölümlerini boş bırakabilir); Doldur, görüntüyü sınırlama kutusunu tamamen dolduracak biçimde ölçeklendirir (görüntünün sınırlama kutusunun dışına uzanmasına neden olabilir); Olduğu Gibi, görüntüyü ölçeklendirmez; Uydur, görüntüyü sınırlama kutusuna uyacak biçimde orantısız olarak ölçeklendirir.

  • Görüntüyü sınırlama kutusunun içine yerleştirmek üzere bir hizalama seçmek için hizalama simgesinde  bir tutamacı tıklatın. (Bu seçenek Uydur için kullanılamaz.)

  • Görüntünün sınırlama kutusuna sığmayan alanlarını kırpmak için Sınırlama Kutusuna Kırp seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca Doldur veya Olduğu Gibi değiştirme yöntemi seçili olduğunda kullanılabilir. (Bu seçenek Uydur için kullanılamaz.)

 6. Farklı bir katman için değişkenleri tanımlamak üzere Katman açılır menüsünden bir katman seçin. Değişken içeren katmanın adının yanında bir yıldız görüntülenir. Katmanlar arasında ilerlemek için gezinme oklarını kullanabilirsiniz.
 7. Tamam'ı tıklatın.

Değişkeni yeniden adlandırma

 1. Görüntü > Değişkenler > Tanımla'yı seçin.
 2. Katman açılır menüsünden değişkeni içeren katmanı seçin:
 3. Değişkeni yeniden adlandırmak için Ad metin kutusuna adı girin. Değişken adları bir harf, alt çizgi veya iki nokta üst üste ile başlamalıdır. Adlar boşluk veya özel karakterler (nokta, tire, alt çizgi ve iki nokta üst üste haricinde) içeremez.
 4. Değişkeni kaldırmak için seçimini kaldırın.

Veri kümesi tanımlama

Veri kümesi, değişkenler ve ilişkili veriler koleksiyonudur. Oluşturmak istediğiniz her grafik sürümü için bir veri kümesi tanımlarsınız.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görüntü > Değişkenler > Veri Kümeleri'ni seçin.

  • Değişkenler iletişim kutusu açılırsa, iletişim kutusunun üstünde açılır menüden Veri Kümeleri'ni seçin veya İleri'yi tıklatın.

  Not:

  Varsayılan veri kümesini düzenlemeden önce en az bir değişken tanımlamalısınız.

 2. Yeni Veri Kümesi düğmesini  tıklatın.
 3. Ad açılır menüsünden veya iletişim kutusunun altındaki listeden bir değişken seçin.
 4. Değişken verilerini düzenleyin:
  • Görünürlük değişkenleri için , katmanın içeriğini görüntülemek üzere Görünür'ü veya saklamak amacıyla Görünmez'i seçin.

  • Piksel Değiştirme değişkenleri için , Dosya Seç'i tıklatın ve değiştirme görüntüsü dosyasını seçin. Katmanı bulunduğu durumda bırakmak için veri kümesi uygulanmadan önce Değiştirme'yi tıklatın.

  Not:

  Değiştirmeyin seçeneği, daha önce bir değiştirme yapıldıysa, dosyayı orijinal durumuna sıfırlamaz.

  • Metin Değiştirme değişkenleri için , Değer metin kutusuna metin dizesini girin.
 5. Oluşturmak istediğiniz her grafik sürümü için diğer veri kümelerini tanımlayın.

Önce Veri Kümesi açılır menüsünden veri kümesi katmanını seçerek ve ardından seçeneklerini düzenleyerek veri kümesi katmanını düzenleyebilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz. Veri kümeleri arasında ilerlemek için ok simgelerini kullanın. Veri kümesini silmek için Sil simgesini tıklatın.

Veri kümesini önizleme veya uygulama

Tüm değişkenleri ve veri kümelerini olduğu gibi bırakarak temel görüntüye veri kümesinin içeriğini uygulayabilirsiniz. Bu, veri kümesinin değerlerini içermek için PSD belgesinin görünümünü değiştirir. Ayrıca, her veri kümesiyle grafiğin sürümlerinin nasıl görüneceğine de önizleme uygulayabilirsiniz.

Not:

Veri kümesi uygulama orijinal belgenizin üzerine yazar.

 1. Görüntü > Veri Kümesini Uygula'yı seçin. Listeden veri kümesini seçin ve belge penceresinde görüntüye önizleme uygulayın. Veri kümesini uygulamak için Uygula'yı tıklatın. Önizliyorsanız ve temel görüntüyü değiştirmek istemiyorsanız, iptal düğmesini tıklatın.

  Ayrıca, Değişkenler iletişim kutusunun Veri Kümesi sayfasındaki veri kümesini uygulayabilir ve önizleme uygulayabilirsiniz.

Veri kümeleri kullanarak grafikler oluşturma

Değişkenleri ve veri kümelerinden birini veya daha fazlasını tanımladıktan sonra, veri kümesi değerlerini kullanarak toplu iş modunda görüntüler oluşturabilirsiniz. Görüntüleri PSD dosyaları olarak elde edebilirsiniz.

 1. Dosya > Dışa Aktar > Dosyalar Olarak Veri Kümeleri'ni seçin.
 2. Oluşturulan tüm dosyalar için bir temel ad girin. İsterseniz, kendi dosya adlandırma şemanızı oluşturabilirsiniz.
 3. Dosyalarınız için bir hedef dizin seçmek üzere Klasör Seç düğmesini tıklatın.
 4. Dışa aktarılacak veri kümelerini seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Harici dosyalarda veri kümeleri oluşturma

Tüm değişken verilerini içeren harici bir metin dosyası oluşturup bu dosyayı değişkenleri içeren PSD belgesine yükleyerek çok sayıda veri kümesini hızla oluşturabilirsiniz. Yöntemlerden biri, verilerinizi metin dosyasına veya Microsoft Excel elektronik tabloya girmek ve ardından bunu sekmeli veya virgülle ayrılmış dosyaya dışa aktarmaktır.

Harici metin dosyasının söz dizimi aşağıdaki gibidir ("Değişken" veya "Değer" ile başlayan her satır, dosyanızda kendi başına tüm bir satırdır):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Tüm değişken adları, değerlerin birbirini izleyen satırlarda verildiği düzende, ilk satırda listelenir. İzleyen her satır, belirtilen her değişkenin değerleriyle birlikte tek bir veri kümesini temsil eder.

Not:

Metnin birden çok satırını veri kümesindeki metnin tek bir satırı olarak oluşturmak için metni çift tırnak içine alın ve sekmeli veya virgülle ayrılmış dosyanızda satır başı olmasını istediğiniz yere yeni satır başı karakteri ekleyin. 

Harici metin dosyası söz dizimi öğeleri

<sep>

Her değişken adını veya değeri ayıran, virgülle ayrılmış (CSV) veya sekmeli (sekmeyle ayrılmış) dosya.

<nl>

Her veri kümesini sonlandıran ve satır beslemesi, satır başı veya her ikisi de olabilen yeni satır karakteri.

“true” ve “false”

Görünürlük değişkeni için izin verilen değerler.

Boşluklar

Sınırlayıcılar çevresindeki boşluklar dosyayı ayrıştırırken kaldırılır; değer dizesindeki kelimeler arasında bulunan boşluklar (örneğin, aynı türde iki tane) ve başlangıç ile son boşluklar çift tırnak içindeyse (örneğin "bir tür") korunur.

Çift tırnaklar

Başka bir çift tırnakla başlıyorsa, bir değerin bölümü olabilir (örneğin, ""B"", veri kümesindeki "B" olabilir).

<sep> veya <nl> değişken değerinin bir bölümüyse, tüm değer çift tırnak içine alınmalıdır.

PSD belgesinde tanımlanan tüm değişkenler metin dosyasında tanımlanmalıdır. Metin dosyasındaki değişken sayısı, belgedeki sayıyla eşleşmezse bir hata görüntülenir.

Örnek veri kümesi:

Lale ve ayçiçeği değişkenlerini içeren çiçekler için bir şablon kullanarak, aşağıdaki gibi görünen bir metin dosyası oluşturabilirsiniz:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Not:

Metin dosyası görüntü dosyasıyla aynı klasördeyse, görüntü konumu için göreli bir yol kullanabilirsiniz. Örneğin, örnekteki son öğe şu olabilir: true, VIOLET, violet.jpg.

Veri kümesi içe aktarma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya > İçe Aktar > Veri Kümeleri Değişkeni'ni seçin.

  • Görüntü > Değişkenler > Veri Kümeleri'ni seçin ve İçe Aktar düğmesini tıklatın.

 2. İçe aktarılacak metin dosyasına gidin.
 3. İçe aktarma seçeneklerinizi ayarlayın.

  Veri Kümesi Adları İçin İlk Sütunu Kullan

  Metin dosyasının ilk sütununun içeriğini kullanarak her veri kümesini adlandırır (listelenen ilk değişkenin değerleri). Aksi durumda, veri kümeleri "Veri Kümesi 1, Veri Kümesi 2 vb" olarak adlandırılır.

  Mevcut Veri Kümelerini Değiştir

  İçe aktarmadan önce mevcut veri kümelerini siler.

 4. Metin dosyasının kodlamasını belirleyin veya ayarı Otomatik olarak bırakın.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi