Allmänna inställningar för delning

Anpassa inställningar för delning

Oavsett vilken filtyp du valt att dela passar förinställningarna (standardinställningar) de flesta program och ger ett högkvalitativt resultat. Du kan dock ändra dem om du har särskilda krav som inte uppfylls av standardförinställningarna. Du kan ange anpassade inställningar när du delar med alternativet Dator eller Mobiltelefoner och -spelare.

Obs!

Om du saknar ingående kunskaper om video och ändrar de avancerade inställningarna kan uppspelningen ge oönskade resultat.

Exportinställningarna uppdateras inte när du arbetar med projektet, men det kan vara en god idé att kontrollera att alla exportinställningar fortfarande stämmer. När du ändrar ett alternativ skapar du en förinställning som du kan namnge, spara och sedan använda i senare projekt. Alla förinställningar som du skapar visas på menyn Förinställningar tillsammans med standardinställningar på panelen Publicera och dela.

En del programvara för inspelningskort eller plug in-program har egna dialogrutor med specifika alternativ. Om de alternativ som visas skiljer sig från alternativen i den här användarhandboken läser du i dokumentationen för inspelningskortet eller plug in-programmet.

Anpassa avancerade delningsinställningar

När du delar en fil med något av alternativen i panelen Publicera och dela kan du anpassa alternativen och spara anpassade förinställningar i dialogrutan Exportinställningar.

 1. Klicka på panelen Publicera och dela på Dator eller Mobiltelefoner och spelare.
 2. Ange det format som du vill använda för att spara och klicka sedan på knappen Avancerat.
 3. Välj Exportera video, Exportera ljud eller båda längst upp i dialogrutan Exportinställningar för att ange vilka typer av spår som ska exporteras.
 4. Klicka på fliken för den kategori du vill ändra (Format, Video, Ljud, Multiplexer eller Mottagare) och ändra motsvarande alternativ på panelen. Vilka flikar och alternativ som visas beror på vilken exporttyp du väljer.
 5. Klicka på OK när du är klar med ändringarna.
 6. Skriv in ett namn på förinställningen i dialogrutan Välj namn och klicka på OK.

Videoinställningar

Följande alternativ finns på panelen Video i dialogrutan Exportinställningar (du kan se dem när du delar ett projekt med alternativet Dator eller Mobiltelefoner och -spelare). Notera att inte alla alternativ är tillgängliga för alla förinställningar.

Exportera video

Exporterar videospåren. Avmarkera det här alternativet om du vill förhindra export av videospår.

Exportera ljud

Exporterar ljudspåren. Avmarkera det här alternativet om du vill förhindra export av ljudspår.

Video-codec

Anger den codec eller det komprimeringsschema som finns på datorn.

Kvalitet

Anger kvalitetsnivån för den slutgiltiga filen. En inställning på 3,0 är en bra allmän inställning, men en video med mycket rörelse kan behöva en högre inställning. Ju högre kvalitetsinställningen är, desto längre tid tar det att återge filen.

Tv-standard

Anpassar utdata till NTSC- eller PAL-standard.

Bredd på bildruta [pixlar]

Skalar utdatabildrutornas vågräta storlek till den angivna bredden.

Höjd på bildruta [pixlar]

Skalar utdatabildrutornas lodräta storlek till den angivna höjden.

Bildrutefrekvens [bildrutor/sek]

Anger bildrutefrekvensen för utdata för antingen NTSC- eller PAL-formatet.

Fältordning (eller Fält)

Anger om utdatafilernas bildrutor är sammanflätade, och i så fall om det övre eller nedre fältet är dominant. Inga fält (progressiv skanning) motsvarar progressiv skanning, vilket är korrekt inställning för visning på dator och för rörlig film. Välj Övre fält först eller Nedre fält först (standard) när du exporterar video för ett sammanflätat medium som NTSC, PAL eller SECAM. För DV-video gäller vanligtvis Nedre fält först. En del nyare videokameror utan band producerar emellertid video med omvänd fältordning, du bör därför kontrollera detta i dokumentationen till videokameran.

Pixelproportioner

Anger förhållandet mellan varje pixels bredd och höjd, vilket avgör antalet pixlar som krävs för att få en viss bildstorlek. Vissa format använder fyrkantiga pixlar, medan andra använder icke-fyrkantiga.

Intervall för nyckelrutor (sekunder)

Anger antalet sekunder som ska passera innan en nyckelruta skapas i codecenheten vid export av video.

Kodning av bithastighet

Anger om codecenheten använder en konstant eller variabel bithastighet i den exporterade filen.

I allmänhet är en bildruta mer komplex och svårare att komprimera om den innehåller mycket detaljer eller skiljer sig markant från omkringliggande bildrutor, som ofta är fallet i scener med rörelse.

Anm: När CBR- och VBR-filer med samma innehåll och filstorlek jämförs, kan en CBR-fil spelas upp mer pålitligt på fler system, eftersom en fast datahastighet är mindre krävande för mediespelare och datorprocessorer. En VBR-fil har emellertid oftast bättre bildkvalitet, eftersom komprimeringsgraden anpassas efter bildinnehållet vid VBR-kodning.

CBR

Konstant bithastighet (CBR) garanterar att datahastigheten i den exporterade filen är konstant inom de gränser du anger. Eftersom komplexa avsnitt då använder samma bithastighet som enkla är det troligt att komplexa avsnitt försämras på grund av komprimeringen.

VBR

Med variabel bithastighet (VBR) varierar den exporterade filens datahastighet inom ett angivet intervall, vilket möjliggör högre bithastigheter och minskad komprimering för de mer komplexa avsnitten och lägre bithastigheter för de enklare avsnitten.

Bithastighet

Anger antalet megabitar per sekund som du vill att den kodade filen ska ha. Det här alternativet visas bara om du väljer CBR för kodning av bithastighet.

Följande alternativ visas bara om du har valt VBR för kodning av bithastighet:

Minimal bithastighet [Mbit/s]

Anger minsta antal megabitar per sekund som du vill att kodningsenheten ska använda. Minsta möjliga bithastighet varierar från ett format till ett annat. För MPEG2-dvd måste den lägsta bithastigheten vara minst 1,5 Mbit/s.

Önskad bithastighet [Mbit/s]

Anger antalet megabit per sekund (Mbit/s) som du vill att den kodade filen ska ha.

Maximal bithastighet [Mbit/s]

Anger högsta antal megabitar per sekund som du vill att kodningsenheten ska använda.

M-bilder

Anger antalet B-bilder (bidirektionella bildrutor) mellan på varandra följande I-bilder (intrakodade bildrutor) och P-bilder (prediktiva bildrutor). Det här alternativet är endast tillgängligt för MPEG-format.

N-bilder

Anger antalet bilder mellan I-bilder (intrakodade bildrutor). Detta värde måste vara en multipel av värdet för M-bilder. Det här alternativet är endast tillgängligt för MPEG-format.

Stängd GOP var

Anger frekvensen för varje stängd GOP (Group of Pictures), som inte kan referera till bildrutor utanför den stängda GOP:en. En GOP består av en sekvens med I-, B- och P-bilder. (Det här alternativet är tillgängligt när du väljer någon av Förinställningarna för multimediekompatibel (MPEG1 Multimediakompatibel eller MPEG2 Multimediakompatibel) i dialogrutan Exportera MPEG och sedan klickar på avancerat.)

Automatisk GOP-placering

När det är markerat anges GOP-placering automatiskt. (Det här alternativet är tillgängligt när du väljer någon av förinställningarna för Multimediekompatibel i dialogrutan Exportera MPEG och sedan klickar på avancerat.)

Anm: MPEG-1- och MPEG-2-formaten innehåller flera avancerade alternativ som inte anges här. I de flesta fall anges lämpliga alternativ automatiskt när du väljer ett format eller en förinställning som är anpassad för aktuella utdata. Detaljerad information om alternativ som inte finns med här finns i specifikationerna för MPEG-1- och MPEG-2-formaten.

Ljudinställningar

Följande alternativ finns på panelen Ljud i dialogrutan Exportinställningar (du kan se dem när du delar ett projekt med alternativet Dator eller Mobiltelefoner och -spelare). Notera att inte alla alternativ är tillgängliga för alla förinställningar.

Ljudformat

Anger typ av ljudutdata, som AAC eller MP3, och kan avgöra vilken ljudcodec som används.

Ljud-codec

Anger den codec som ska användas i Premiere Elements vid komprimering av ljud. Vilka codecenheter som är tillgängliga beror på vilken filtyp du angav i delen Allmänt i dialogrutan Exportinställningar. Vissa filtyper och inspelningskort har endast stöd för okomprimerat ljud, som har högst kvalitet men tar upp mest diskutrymme. Läs dokumentationen för inspelningskortet innan du väljer en ljudcodec.

Samplingsfrekvens

Anger hastigheten för export. Välj en högre hastighet om du vill ha bättre ljudkvalitet i en exporterad fil eller en lägre hastighet om du vill minska behandlingstiden och kraven på diskutrymme. Cd-kvalitet är 44,1 kHz. Omsampling, att ange en annan frekvens än originalljudets, kräver också ytterligare bearbetningstid. Undvik omsampling genom att hämta ljud vid den slutliga ljudfrekvensen.

Samplingstyp

Anger bitdjupet för export. Välj högre bitdjup och stereo om du vill ha bättre kvalitet, eller lägre bitdjup och mono om du vill minska behandlingstiden och kraven på diskutrymme. Cd-kvalitet är 16-bitars stereo.

Kanaler

Anger hur många ljudkanaler som finns i den exporterade filen. Som standard har stereo två ljudkanaler och mono en. Om du väljer att exportera ett stereospår som mono mixas ljudet ned.

Varva

Anger hur ofta ljudinformation infogas i videobildrutor i den exporterade filen. Information om rekommenderad inställning finns i dokumentationen för inspelningskortet. Ett värde på 1 bildruta innebär att när en bildruta spelas upp laddas ljudet för den bildrutans längd i RAM så att det kan spelas tills nästa bildruta visas. Om ljudet bryts vid uppspelning kan det betyda att varvningsvärdet orsakar att datorn behandlar ljudet oftare än den kan hantera. Om du ökar värdet kan Premiere Elements lagra längre ljudsegment som inte behöver behandlas så ofta, men högre varvningsvärden kräver mer RAM. De flesta hårddiskar fungerar bäst vid varvningsvärden på 1/2 till 1 sekund.

Bithastighet

Anger antalet megabitar per sekund som du vill att den kodade filen ska ha. I allmänhet ger en hög bithastighet både bättre kvalitet och större filstorlek. Det här alternativet är tillgängligt för AAC, MPEG och vissa Windows Media-ljudcodecenheter.

Anm: Alternativ som inte finns med här är formatspecifika. Detaljerad information om dessa finns i specifikationerna för de formaten.

Bithastighetsläge

Anger om codecenheten använder en konstant eller variabel bithastighet i den exporterade filen. Konstant garanterar att datahastigheten i den exporterade filen är konstant inom de gränser du anger. Eftersom komplexa avsnitt då använder samma bithastighet som enkla är det troligt att komplexa avsnitt försämras på grund av komprimeringen. Variabel varierar den exporterade filens datahastighet inom ett angivet intervall, vilket möjliggöra högre bithastighet och minskad komprimering för de mer komplexa avsnitten och lägre bithastighet för mindre komplexa.

I allmänhet är en bildruta mer komplex och svårare att komprimera om den innehåller mycket detaljer eller skiljer sig markant från omkringliggande bildrutor, som ofta är fallet i scener med rörelse.

Anm: När CBR- och VBR-filer med samma innehåll och filstorlek jämförs, kan en CBR-fil spelas upp mer pålitligt på fler system, eftersom en fast datahastighet är mindre krävande för mediespelare och datorprocessorer. En VBR-fil har emellertid oftast bättre bildkvalitet, eftersom komprimeringsgraden anpassas efter bildinnehållet vid VBR-kodning.

Kodningsomgångar

Anger det antal gånger som klippet analyseras före kodningen. Kodning i flera omgångar ökar den tid det tar att koda filen, men ger oftast både bättre komprimering och bättre bildkvalitet.

Anm: Alternativ som inte finns med här är formatspecifika. Detaljerad information om dessa finns i specifikationerna för de formaten.

Multiplexinginställningar

Multiplexing kombinerar flera dataflöden in i en signal. En del format så som Apple iPod, innehåller en eller flera av följande Multiplexing-alternativ:

Multiplexing

Specificerar den typ av multiplexing som du vill använda. Välj det format från vilket du planerar att spela upp videon: DVD, 3GPP eller MP4. Om du inte vill använda multiplexing väljer du Ingen.

Flödeskompatibilitet

Anger det medium från vilket videon kommer att spelas upp: PSP (PlayStation Portable), iPod eller Standard.

Aktivera en komponent för att dela

Premiere Elements inkluderar ett antal komponenter, som codecenheter, som måste aktiveras första gången du använder dem. Första gången du försöker exportera ett visst format kan du till exempel bli ombedd att aktivera en komponent.

Om du är ansluten till internet, sker komponentaktivering automatiskt. Om du inte är ansluten till Internet visas dialogrutan Aktivera komponent.

 1. Anslut till Internet när dialogrutan Aktivera komponent visas.
 2. Klicka på Kopiera för att kopiera serienumret i dialogrutan Aktivera komponent.
 3. Klicka på webbadressen för att gå till webbplatsen för aktivering.
 4. Klistra in serienumret i ID-rutan på webbplatsen.
 5. Välj land/region och klicka sedan på Skicka.

  Webbplatsen för aktivering visar en upplåsningsnyckel.

 6. Kopiera den här upplåsningsnyckeln, klistra in den i dialogrutan Aktivera komponent och klicka sedan på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto