Använda effekter med justeringslager

I Adobe Premiere Elements kan du använda ett justeringslager när du vill använda samma effekt på flera klipp i tidslinjen. Effekter som används på ett justeringslager påverkar alla underliggande lager i lagerordningen.

Du kan använda kombinationer av effekter på ett och samma justeringslager. Du kan också använda flera justeringslager för att styra fler effekter.

Skapa ett justeringslager

Du kan skapa ett justeringslager i snabbvyn eller expertvyn. Tillvägagångssättet skiljer sig något mellan de båda vyerna.

Skapa ett justeringslager i snabbvyn

Följ de här stegen för att skapa ett justeringslager i snabbvyn:

 1. Klicka på Effekter i åtgärdsfältet.

 2. Klicka för att markera en effekt. Det finns olika effekter du kan använda för att förbättra videoklipp. Klicka på listrutan för att välja effekter som finns under Videoeffekter eller Filmeffekter.

 3. Dra och släpp effekten på källmonitorn för att skapa ett justeringslager för effekten. Klicka på Ja om du vill använda den på hela filmen (alla videoklipp som finns på tidslinjen). Klicka på Nej om du vill använda den på det videoklipp som är markerat just nu.

 4. Du kan redigera eller förbättra justeringslagret ytterligare på panelen Justera/Använda effekter.

 5. Klicka på Justera på panelen Justera. Klicka på Hela filmen på panelen Justera för att redigera justeringslager som används på hela klippet.

  • Smart Fix: Klicka på Smart Fix om du vill korrigera videomaterialet automatiskt. Smart Fix analyserar och korrigerar videomaterialet så att det ser bättre ut.
  • Automatisk smart ton: Klicka på Hela filmen. Klick på Använd om du vill korrigera klippet automatiskt med Automatisk smart ton.
  • Färg/Ljus/Andra effekter: Du kan ändra dessa attribut för justeringslagret. Du kan till exempel klicka på Färg för att justera nyans, ljushet, mättnad och livfullhet. Klicka på en effekt under Färg > Nyans för att experimentera med de olika typerna av nyanser.

  Klicka på Mer och justera reglagen för att öka eller minska intensiteten för ett visst effektattribut.

 6. Klicka på Använda effekter på panelen Justera för att visa de effekter som har använts. Klicka på en effekt för att visa och redigera effektens egenskaper.

  Du kan till exempel klicka på triangeln bredvid Rörelse eller klicka på Rörelse för att utöka effekten. Du kan flytta reglagen för att justera exempelvis skala och rotation.

Skapa ett justeringslager i expertvyn

Du kan använda en kombination av effekter genom att använda olika justeringslager i expertvyn. Följ de här stegen för att skapa ett justeringslager i expertvyn:

 1. Klicka på Effekter i åtgärdsfältet.

 2. Klicka för att markera en effekt. Det finns olika effekter du kan använda för att förbättra videoklipp. Klicka på listrutan för att välja effekter som finns i de olika effektkategorierna.

 3. Dra och släpp effekten på källmonitorn för att skapa ett justeringslager för effekten. Klicka på Ja om du vill använda den på hela filmen (alla videoklipp som finns på tidslinjen). Klicka på Nej om du vill använda den på det videoklipp som är markerat just nu.

  Justeringslagret visas som ett lager på tidslinjen.

 4. Du kan redigera effektinställningarna ytterligare på panelen Justera/Använda effekter.

 5. Klicka på Justera på panelen Justera. Klicka på Hela filmen på panelen Justera för att redigera ett justeringslager som används på hela klippet.

  • Smart Fix: Klicka på Smart Fix om du vill korrigera videomaterialet automatiskt. Smart Fix analyserar och korrigerar videomaterialet så att det ser bättre ut.
  • Färg/Ljus/Andra effekter: Du kan ändra dessa attribut för justeringslagret. Du kan till exempel klicka på Färg för att justera nyans, ljushet, mättnad och livfullhet. Klicka på en effekt under Färg > Nyans för att experimentera med de olika typerna av nyanser.

  Klicka på Mer och justera reglagen för att öka eller minska intensiteten för ett visst effektattribut.

 6. Klicka på Använda effekter på panelen Justera för att visa de effekter som har använts. Klicka på en effekt för att visa effektens redigeringsbara egenskaper.

  Du kan till exempel klicka på triangeln bredvid Rörelse eller klicka på Rörelse för att utöka effekten. Du kan flytta reglagen för att justera exempelvis skala och rotation.

  Obs!

  Så här tar du bort en viss effekt i ett justeringslager: Klicka på Använda effekter och klicka på papperskorgsymbolen för att ta bort en viss effekt.

Ändra storlek på ett justeringslager

Du kan ändra längden på ett justeringslager. Så här ändrar du storlek på ett justeringslager:

 1. Klicka på justeringslagret i tidslinjen.

 2. Dra ankarpunkten i mitten av skärmen för att flytta justeringslagret och dra sedan klippets kant för att skala ned det.

Använda blandningslägen

I Premiere Elements kan du välja hur ett klipp på ett spår i en tidslinje blandas med (eller läggs över) klipp på underliggande spår.

 1. Placera ett klipp på ett spår över ett annat spår i en tidslinje. Klippet på det högre spåret blandas med (läggs över) klippet på det undre spåret.

 2. Markera klippet på det högre spåret och välj panelen Använda effekter.

 3. Klicka på triangeln bredvid Opacitet på panelen Effektkontroller för att visa de tillgängliga alternativen för att konfigurera opacitet.

 4. Dra värdet för opacitet till vänster för att ange opaciteten till mindre än 100 %.

 5. Klicka på triangeln på menyn Blandningsläge.

 6. Välj ett blandningsläge i listan med blandningslägen.

Blandningsläge

Referens för blandningslägen

Du hittar ingående information om begreppen och algoritmerna bakom dessa blandningslägen så som de implementeras i flera Adobe-program i PDF-referensmaterialet på Adobes webbplats.

Menyn Blandningsläge är uppdelad i sex kategorier baserat på likheter mellan blandningslägenas resultat. Kategorinamnen visas inte i gränssnittet, utan kategorierna skiljs bara åt med avdelarlinjer på menyn.

Kategorin Normal

Normal, Lös upp. Den resulterande färgen på en pixel påverkas inte av färgen på den underliggande pixeln, om inte opaciteten är mindre än 100 % för källagret. Blandningsläget Lös upp gör vissa av pixlarna i källagret genomskinliga.

Kategorin Subtraktiv

Mörkare, Multiplicera, Efterbelys med färg, Linjär efterbelysning, Mörkare färg. Dessa blandningslägen gör färgerna mörkare, vissa genom att blanda färger på ungefär samma sätt som pigment blandas i målarfärg.

Kategorin Additiv

Ljusare, Raster, Färgskugga, Linjär skugga (Lägg till), Ljusare färg. Dessa blandningslägen gör färgerna ljusare, vissa genom att blanda färger på ungefär samma sätt som projicerat ljus blandas.

Kategorin Komplex

Övertäckning, Mjukt ljus, Skarpt ljus, Klart ljus, Linjärt ljus, Strålljus, Hård blandning. Dessa blandningslägen utför olika åtgärder på källan och de underliggande färgerna beroende på om någon av färgerna är ljusare än 50 % grått.

Kategorin Differens

Differens, Uteslutning, Subtrahera, Dividera. Dessa blandningslägen skapar färger baserat på skillnaderna mellan värdena för källfärgen och den underliggande färgen.

Kategorin HSL

Nyans, Mättnad, Färg, Luminans. Dessa blandningslägen överför en eller flera av komponenterna i HSL-representationen av färgen (nyans, mättnad och luminans) från den underliggande färgen till den resulterande färgen.

Beskrivningar av blandningsläget

I följande beskrivningar används dessa termer:

 • Källfärgen är färgen på det lager på vilket blandningsläget används.

 • Den underliggande färgen är färgen på de sammansatta lagren under källagret på panelen Tidslinje.

 • Den resulterande färgen är resultatet av blandningsåtgärden, d.v.s. färgen på sammansättningen.

Normal

Den resulterande färgen är källfärgen. I det här läget ignoreras den underliggande färgen. Normal är standardläget.

Lös upp

Den resulterande färgen för varje pixel är antingen källfärgen eller den underliggande färgen. Sannolikheten för om den resulterande färgen är källfärgen beror på källans opacitet. Om källans opacitet är 100 % är den resulterande färgen källfärgen. Om källans opacitet är 0 % är den resulterande färgen den underliggande färgen.

Mörkare

Varje resulterande färgkanalsvärde är det lägre (mörkare) av värdet för källfärgkanalen och värdet för motsvarande underliggande färgkanal.

Multiplicera

För varje färgkanal gäller att detta multiplicerar värdet för källfärgkanalen med värdet för den underliggande färgkanalen och dividerar med maxvärdet för pixlar med 8 bitar/kanal, 16 bitar/kanal eller 32 bitar/kanal, beroende på projektets färgdjup. Den resulterande färgen är aldrig ljusare än originalet. Om någon av indatafärgerna är svart är den resulterande färgen svart. Om någon av indatafärgerna är vit är den resulterande färgen den andra indatafärgen. Det här blandningsläget simulerar att rita med flera tuschpennor på papper eller placera flera gelatinfilter framför en ljuskälla. Vid blandning med någon annan färg än svart eller vitt resulterar varje lager eller penseldrag med det här blandningsläget i en mörkare färg.

Efterbelys med färg

Den resulterande färgen är en mörkare version av källfärgen som reflekterar den underliggande färgen genom att öka kontrasten. Helt vitt i det ursprungliga lagret ändrar inte den underliggande färgen.

Linjär efterbelysning

Den resulterande färgen är en mörkare version av källfärgen som reflekterar den underliggande färgen. Helt vit färg medför inte någon förändring.

Mörkare färg

Varje resulterande pixel är den mörkare av värdet för källfärgen och värdet för motsvarande underliggande färg. Mörkare färg liknar Mörkare, men Mörkare färg fungerar inte på enskilda färgkanaler.

Linjär skugga (Lägg till)

Varje resulterande färgkanalsvärde är summan av motsvarande färgkanalsvärden för källfärgen och den underliggande färgen. Den resulterande färgen är aldrig mörkare än någon av indatafärgerna.

Gör ljusare

Varje resulterande färgkanalsvärde är det högre (ljusare) av värdet för källfärgkanalen och värdet för motsvarande underliggande färgkanal.

Raster

Multiplicerar kanalvärdenas komplementfärger och tar sedan resultatets komplementfärg. Den resulterande färgen är aldrig mörkare än någon av indatafärgerna. Att använda Bildskärmsläge påminner om att projicera flera diabilder samtidigt på en enda bildskärm.

Färgskugga

Den resulterande färgen är en ljusare version av källfärgen som reflekterar den underliggande färgen genom att minska kontrasten. Om källfärgen är rent svart är den resulterande färgen den underliggande färgen.

Linjär skugga (Lägg till)

Den resulterande färgen är en ljusare version av källfärgen som reflekterar den underliggande färgen genom att öka intensiteten. Om källfärgen är rent svart är den resulterande färgen den underliggande färgen.

Ljusare färg

Varje resulterande pixel är den ljusare av värdet för källfärgen och värdet för motsvarande underliggande färg. Ljusare färg liknar Ljusare, men Ljusare färg fungerar inte på enskilda färgkanaler.

Täcka över

Multiplicerar eller rastrerar värdena för den ingående färgkanalen, beroende på om den underliggande färgen är ljusare än 50 % grått eller inte. Resultatet bevarar högdagrar och skuggor i det underliggande lagret.

Mjukt ljus

Gör färgkanalsvärdena för det underliggande lagret mörkare eller ljusare, beroende på källfärgen. Effekten påminner om den du får när du belyser det underliggande lagret med en dämpad strålkastare. För varje färgkanalsvärde gäller att om källfärgen är ljusare än 50 % grått är den resulterande färgen ljusare än den underliggande färgen, som om den skuggats. Om källfärgen är mörkare än 50 % grått är den resulterande färgen mörkare än den underliggande färgen, som om den efterbelysts. Ett lager med helt svart eller vitt blir betydligt mörkare eller ljusare, men blir inte helt svart eller vitt.

Skarpt ljus

Multiplicerar eller rastrerar värdet för den ingående färgkanalen, beroende på den ursprungliga källfärgen. Effekten påminner om den du får när du belyser lagret med en stark strålkastare. För varje färgkanalsvärde gäller att om den underliggande färgen är ljusare än 50 % grått blir lagret ljusare, som om det rastrerats. Om den underliggande färgen är mörkare än 50 % grått blir lagret mörkare, som om det vore multiplicerat. Det här läget är användbart för att ge intryck av skuggor på ett lager.

Klart ljus

Efterbelyser eller skuggar färgerna genom att öka eller minska kontrasten beroende på den underliggande färgen. Om den underliggande färgen är ljusare än 50 % grått blir lagret ljusare, eftersom kontrasten minskas. Om den underliggande färgen är mörkare än 50 % grått blir lagret mörkare, eftersom kontrasten ökas.

Linjärt ljus

Efterbelyser eller skuggar färgerna genom att öka eller minska intensiteten beroende på den underliggande färgen. Om den underliggande färgen är ljusare än 50 % grått blir lagret ljusare, eftersom intensiteten ökas. Om den underliggande färgen är mörkare än 50 % grått blir lagret mörkare, eftersom intensiteten minskas.

Strålljus

Ersätter färgerna beroende på den underliggande färgen. Om den underliggande färgen är ljusare än 50 % grått ersätts pixlar som är mörkare än den underliggande färgen, och pixlar som är ljusare än den underliggande färgen förändras inte. Om den underliggande färgen är mörkare än 50 % grått ersätts pixlar som är ljusare än den underliggande färgen, och pixlar som är mörkare än den underliggande färgen förändras inte.

Hård blandning

Ökar kontrasten i det underliggande lagret som syns under en mask i källagret. Maskstorleken avgör det kontrasterade området, och det inverterade källagret fastställer mitten av det kontrasterade området.

Differens

För varje färgkanal gäller att det mörkare av indatavärdena subtraheras från det ljusare. Om du målar med vitt inverteras bakgrundsfärgen, men om du målar med svart sker ingen förändring.

Obs!

Om du har två lager med ett identiskt visuellt element som du vill justera placerar du det ena lagret ovanpå det andra och anger blandningsläget för det översta lagret till Differens. Sedan kan du flytta ett av lagren tills alla pixlar för det visuella element som du vill justera är svarta, vilket innebär att skillnaden mellan pixlarna är noll och att elementen alltså ligger exakt ovanpå varandra.

Uteslutning

Ger en effekt som påminner om läget Differens men med lägre kontrast. Om källfärgen är vit är den resulterande färgen komplementfärgen för den underliggande färgen. Om källfärgen är svart är den resulterande färgen den underliggande färgen.

Subtrahera

Subtraherar källfärgen från den underliggande färgen. Om källfärgen är svart är den resulterande färgen den underliggande färgen. De resulterande färgvärdena kan vara mindre än 0 i projekt med 32 bitar/kanal.

Dela upp

Dividerar den underliggande färgen med källfärgen. Om källfärgen är vit är den resulterande färgen den underliggande färgen. De resulterande färgvärdena kan vara större än 1,0 i projekt med 32 bitar/kanal.

Nyans

Den resulterande färgen har den underliggande färgens luminans och mättnad och källfärgens nyans.

Mättnad

Den resulterande färgen har den underliggande färgens luminans och nyans och källfärgens mättnad.

Färg

Den resulterande färgen har den underliggande färgens luminans och källfärgens nyans och mättnad. Det här blandningsläget bevarar gråskalenivåerna i den underliggande färgen. Det här blandningsläget är användbart för att färglägga gråskalebilder och för att tona färgbilder.

Luminans

Den resulterande färgen har den underliggande färgens nyans och mättnad och källfärgens luminans. Det här läget är motsatsen till läget Färg.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto