Användarhandbok Avbryt

Referens för effekter

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Du kan korrigera, förbättra och på andra sätt ändra klipp med effekterna i Adobe Premiere Elements. Alla effekterna har förinställda standardvärden, och när du använder en effekt påverkas klippet direkt. Du kan justera och animera värden efter behov.

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av alla ljud- och videoeffekter som ingår i Adobe Premiere Elements. Endast de egenskaper och verktyg som troligen inte är självförklarande beskrivs. Beskrivningar av effekter som installeras med inspelningskort eller plugin-program från andra tillverkare ingår inte.

I exemplen nedan kan du se några av de videoeffekter som ingår i Adobe Premiere Elements. Om du vill förhandsgranska en effekt som inte finns med i det här galleriet använder du den och förhandsgranskar den på monitorpanelen. (Se Använda och förhandsgranska effekter.)

Obs!

Nedanstående galleri med NewBlue-videoeffekter gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Justering

Automatisk färg, Autokontrast och Autonivåer

Använd Automatisk färg, Autokontrast och Autonivåer när du vill göra snabba, övergripande justeringar i ett klipp. Med Automatisk färg kan du justera kontrast och färg i ett klipp genom att mellantonerna neutraliseras och omfånget för vita och svarta pixlar begränsas. Med Autokontrast kan du justera övergripande kontrast och blandning av färger utan att färgskiftningar läggs till eller tas bort. Med Autonivåer korrigeras högdagrar och skuggor automatiskt. Eftersom varje färgkanal justeras för sig när du använder Autonivåer kan färgskiftningar, eller nyanser, läggas till eller tas bort. Effekterna har en eller fler av följande egenskaper:

Tidsbestämd utjämning

Anger omfånget för intilliggande bildrutor som används för att avgöra hur mycket korrigering som behövs för varje bildruta i förhållande till de omgivande bildrutorna. Om du till exempel ställer in Tidsbestämd utjämning på 1 sekund analyserar Premiere Elements bildrutorna 1 sekund innan bildrutan visas för att avgöra vilka justeringar som krävs. Om du ställer in Tidsbestämd utjämning på 0 analyserar Premiere Elements varje bildruta för sig, utan att ta hänsyn till omgivande bildrutor. Tidsbestämd utjämning kan ge korrigeringarna ett jämnare utseende över tid.

Scenidentifiering

Anger att Premiere Elements ska ignorera scenändringar när du har aktiverat Tidsbestämd utjämning.

Svart klipp och Vitt klipp

Ange hur mycket effekten ska begränsa skuggor och högdagrar inom de nya extrema skuggfärgerna (nivå 0) och högdagerfärgerna (nivå 255) i klippet. Ju större värde, desto större kontrast.

Fäst neutrala mellantoner

(Endast tillgängligt för Automatisk färg) Anger att Premiere Elements ska hitta en genomsnittlig nästan neutral (grå) färg i ett klipp och justera gammavärden för den färgen för att göra den neutral.

Blanda med original

Anger hur många procent av effekten som ska användas i klippet.

Intensitet och kontrast

Med effekten Intensitet och kontrast justeras intensitet och kontrast i hela klippet. Värdet 0,0 anger att inga ändringar ska göras.

Att använda effekten Intensitet och kontrast är det lättaste sättet att göra enkla justeringar av tonomfånget i klippet. Effekten justerar alla pixelvärden i klippet samtidigt – högdagrar, skuggor och mellantoner. Intensitet och kontrast fungerar inte på enskilda färgkanaler.

Kanalmixning

Alla klipp i Premiere Elements består av tre färgkanaler – rött, grönt och blått. Varje färgkanal innehåller luminansvärdena för dess respektive färg. Med effekten Kanalmixning kan du lägga till värdena från vilken som helst av dessa kanaler i någon av de andra kanalerna. Du kan till exempel lägga till luminansvärdena från den gröna kanalen i den röda kanalen. Använd den här effekten när du vill göra kreativa färgjusteringar som är svåra att göra med de andra verktygen för färgjustering. Skapa gråskaleklipp med hög kvalitet genom att välja hur många procent gråskala som ska användas från varje färgkanal, skapa sepiatonade eller andra tonade klipp av hög kvalitet eller byt och duplicera kanaler. Du kan till exempel använda den här effekten för ett helt ersätta en brusig blå kanal med värden från en ren grön kanal.

Var och en av egenskaperna för effekten Kanalmixning är märkt med en färgnamnskombination. Ordet till vänster om bindestrecket anger egenskapens utdatakanal och ordet till höger dess indatakanal. Egenskapen Röd-Grön har till exempel den röda kanalen som utdatakanal och den gröna som indatakanal. Du kan använda den för att lägga till luminansvärdena för den gröna kanalen i den röda.

Videoklipp och tillhörande röda, gröna och blåa kanaler

Egenskaper för kanalmixning

A. Utdatakanal B. Indatakanal C. Värde 

Värdet till höger om varje egenskapsnamn anger det procenttal med vilket den angivna indatakanalen bidrar till utdatakanalen. Detta tal kan variera från -200 % till 200 %.

Med Konst-egenskaperna för varje utdatakanal kan du ange ett basvärde som ska läggas till i dessa utdata. Ett Röd-Konst-värde på 50 lägger till exempel till 50 % av den fullständiga luminansen (50 % av 255 eller ca 127) i varje pixel i den röda utdatakanalen.

Med alternativet Monokrom kan du skapa ett gråskaleklipp från utdatakanalens värden. Monokrom är användbart för klipp som du vill omvandla till gråskala. Om du markerar det här alternativet, justerar kanalvärdena och sedan avmarkerar alternativet kan du ändra blandningen i varje kanal separat och skapa ett utseende som ser handtonat ut.

Mixa kanaler i ett klipp

 1. Använd effekten Kanalmixning och klicka sedan på knappen Använda effekter. Utöka effekten Kanalmixning och dra en kanals värde till vänster för att minska den kanalens bidrag till utdatakanalen. Dra värdet till höger för att öka kanalens bidrag till utdatakanalen. Du kan också klicka på ett understruket värde, skriva ett värde mellan -200 och +200 i värderutan och trycka på Retur. Om du använder ett negativt värde inverteras källkanalen innan den läggs till i utdatakanalen.
 2. (Valfritt) Dra eller ange ett värde för kanalens konstanta värde. Det här värdet lägger till en basmängd av kanalen i utdatakanalen.
 3. (Valfritt) Markera Monokrom om du vill använda samma inställningar för alla utdatakanaler och skapa ett klipp som bara innehåller gråvärden.
 4. Klicka på Klar.

Extrahera

Med effekten Extrahera kan du ta bort färger från ett videoklipp eller en stillbild och skapa intrycket av en texturerad gråskala. Du kan bestämma hur klippet ska se ut genom att ange omfånget av grånivåer som ska omvandlas till vitt eller svart.

Ange inställningar för Extrahera

 1. Använd effekten.
 2. Klicka på knappen Använda effekter och sedan på knappen Inställningar till höger om effektnamnet.
 3. Dra de två trianglarna under histogrammet (ett diagram som visar antalet pixlar vid varje intensitetsnivå i den aktuella nyckelrutan) för att ange det pixelomfång som ska omvandlas till vitt eller svart i dialogrutan Inställningar för Extrahera. Pixlar mellan trianglarna omvandlas till vitt. Alla andra pixlar omvandlas till svart.
 4. Dra skjutreglaget för mjukhet om du vill lägga in nivåer av grått i de pixlar som har omvandlats till vitt. Ett högt värde för mjukhet ger mer grått.
 5. (Valfritt) Markera Invertera om du vill ändra ordning på det omfång som ska omvandlas till vitt eller svart och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Klar.

Bildstyrning

Effekten Bildstyrning efterliknar funktionerna hos en videoförstärkare. Den här effekten justerar intensitet, kontrast, nyans och mättnad i klipp.

Ljuseffekter

Ljuseffekterna använder kreativa ljuseffekter på klipp med upp till fem ljus. Med ljuseffekterna kan du styra ljusegenskaper som ljustyp, riktning, intensitet, färg, ljuscentrum och ljudspridning. Med kontrollen Ojämnhetslager kan du dessutom använda texturer och mönster från annat material för att skapa specialljuseffekter, till exempel en tredimensionell yteffekt.

Färgreduktion

Med effekten Färgreduktion kan du ange antalet tonnivåer (eller intensitetsvärden) för varje kanal i ett klipp och mappa pixlar till den närmast matchande nivån. Om du till exempel väljer två tonnivåer i ett RGB-klipp får du två toner för rött, två toner för grönt och två toner för blått. Värdena spänner från 2 till 255. Resultatet av den här effekten syns tydligast om du minskar antalet grånivåer i ett gråskaleklipp, men Färgreduktion ger även intressanta effekter i färgklipp.

Använd Nivå om du vill justera antalet tonnivåer för varje kanal som Färgreduktion ska mappa befintliga färger till.

Skugga/högdager

Använd effekten Skugga/högdager om du vill göra skuggade motiv i ett klipp ljusare eller reducera högdagrarna. Med den här effekten kan du inte göra hela klippet mörkare eller ljusare, utan bara justera skuggor och högdagrar för sig beroende på omgivande pixlar. Du kan även justera den övergripande kontrasten i ett klipp. Standardinställningarna är optimerade för att korrigera klipp med motljusproblem.

Automatiska mängder

Anger att Adobe Premiere Elements automatiskt ska analysera och korrigera problem med högdagrar eller skuggor som härrör från motljus. Det här alternativet är markerat som standard. Avmarkera det om du vill aktivera manuella kontroller för korrigering av skugga och högdager.

Skuggmängd

Gör skuggorna i klippet ljusare. Den här kontrollen är bara aktiv om du avmarkerar Automatiska mängder.

Högdagermängd

Gör högdagrarna i klippet mörkare. Den här kontrollen är bara aktiv om du avmarkerar Automatiska mängder.

Tidsbestämd utjämning

Anger omfånget för intilliggande bildrutor som Adobe Premiere Elements analyserar för att avgöra hur mycket korrigering som behövs för varje bildruta i förhållande till de omgivande bildrutorna. Om du till exempel ställer in Tidsbestämd utjämning på 1 sekund analyseras bildrutorna 1 sekund före den bildruta som visas för att avgöra vilka justeringar för skugga och högdager som krävs. Om du ställer in Tidsbestämd utjämning på 0 analyseras varje bildruta för sig, utan att omgivande bildrutor beaktas. Tidsbestämd utjämning kan ge korrigeringarna ett jämnare utseende över tid. Den här kontrollen är bara aktiv om du markerar Automatiska mängder.

Scenidentifiering

Anger att scenändringar ska ignoreras när du har aktiverat Tidsbestämd utjämning.

Blanda med original

Anger hur många procent av effekten som ska användas i klippet.

Utöka kategorin Fler alternativ om du vill använda någon av följande kontroller:

Tonbredd för skugga och Tonbredd för högdager

Används för att ange omfånget för justerbara toner i skuggor och högdagrar. Lägre värden begränsar det justerbara omfånget till de mörkaste respektive ljusaste områdena. Högre värden utökar det justerbara omfånget. Dessa kontroller är användbara om du vill isolera områden som ska justeras. Om du till exempel vill göra ett mörkt område ljusare utan att påverka mellantonerna anger du ett lågt värde för Tonbredd för skugga, så blir bara de mörkaste delarna av klippet ljusare när du justerar Skuggmängd.

Skuggradie och Högdagerradie

Anger storleken (i pixlar) för det område runt en pixel som används i effekten för att avgöra om pixeln finns i skugga eller högdager. Vanligtvis bör detta värde ungefär motsvara storleken på det motiv du vill arbeta med i bilden.

Färgkorrigering

Anger graden av färgkorrigering som används i effekten för justerade skuggor och högdagrar. Ju högre värdet är, desto mer mättade blir färgerna. Ju större korrigering du vill göra i skuggorna och högdagrarna, desto större blir omfånget för den färgkorrigering som är tillgänglig.

Tips: Om du vill ändra färgen i hela klippet använder du effekten Nyans/mättnad när du har använt effekten Skugga/högdager.

Mellantonskontrast

Anger graden av kontrast som effekten ger mellantonerna. Högre värden ökar kontrasten endast i mellantonerna, medan skuggorna blir mörkare och högdagrarna blir ljusare.

Svart klipp och Vitt klipp

Ange hur mycket effekten ska klippa skuggor och högdagrar till de nya extrema skuggfärgerna (nivå 0) och högdagerfärgerna (nivå 255) i klippet. Ju större värde, desto större kontrast.

Oskärpa och skärpa

Kantutjämning (endast Windows)

Med effekten Kantutjämning jämnas kanterna ut mellan områden med färger som står i stark kontrast. När färgerna blandas skapas övergångsnyanser som gör övergången mellan mörka och ljusa områden mjukare.

Obs! Du kan inte använda nyckelbildrutor med effekten Kantutjämning.

Kantutjämning

A. Utan Kantutjämning B. Med Kantutjämning 

Snabb oskärpa

Använd effekten Snabb oskärpa för att ange hur mycket oskärpa du vill ha i ett klipp. Du kan ange att oskärpan ska vara vågrät, lodrät eller båda. Med Snabb oskärpa får du snabbare oskärpa än med Gaussisk oskärpa.

Gaussisk oskärpa

Med effekten Gaussisk oskärpa kan du göra klippet mjukare och mindre skarp samt eliminera brus. Du kan ange att oskärpan ska vara vågrät, lodrät eller båda. ("Gaussisk" härrör till den klockformade kurva som genereras när de berörda pixlarnas färgvärden mappas.)

Eftersläpning (endast Windows)

Med effekten Eftersläpning överlappas transparenser från de omedelbart föregående bildrutorna i den aktuella bildrutan. Den här effekten kan till exempel vara praktisk när du vill visa ett rörligt objekts rörelsebana, till exempel en studsande boll. Du kan inte använda nyckelrutor i den här effekten.

Eftersläpning, effekt

Skärpa (endast Windows)

Med effekten Skärpa ökas kontrasten där färgändringar sker.

Kanal

Invertera

Med effekten Invertera (video) inverteras ett klipps färginformation.

Kanal

Anger vilken eller vilka kanaler som ska inverteras. Varje grupp med poster fungerar i en viss färgrymd och inverterar antingen hela klippet i den färgrymden eller en enskild kanal. RGB består av tre additiva färgkanaler: rött, grönt och blått. HLS består av tre beräknade färgkanaler: nyans, ljushet och mättnad. YIQ är färgrymden för luminans och krominans i NTSC, där Y är luminanssignalen och I och Q krominanssignalerna för infas och 90 graders fasförskjutning. Det är alfa, inte någon färgrymd, som gör det möjligt att invertera klippets alfakanal.

Blanda med original

Blandar det inverterade klippet med originalet. Du kan använda en toning i det inverterade klippet.

Färgkorrigering

Automatisk toning och livfullhet

För effekten Automatisk toning används automatiskt inställningarna i Adobe Premiere Elements för exponering, intensitet, kontrast, svärta och vithet. Du kan välja att använda standardinställningarna eller redigera parametrarna sedan effekterna tillämpats på klippet.

Obs!

Parametrarna för automatisk toning tillämpas automatiskt på varje bildruta, medan livfullheten måste ställas in manuellt.

Med lysterinställningarna förhindrar du att färgerna övermättas när det högsta mättnadsvärdet har uppnåtts. Du kan till exempel använda lysterinställningar för att förhindra övermättnad av hudtoner. Mättnadsnivåerna för färger med lägre mättnad påverkas mer än färger med högre mättnadsgrad.

Trevägsfärgkorrigering

Med effekten Trevägsfärgkorrigering kan du göra subtila korrigeringar av ett klipps nyans, mättnad och intensitet för skuggor, mellantoner och högdagrar. Ange det färgintervall som ska korrigeras med kontrollerna för sekundär färgkorrigering om du vill finjustera ändringarna ännu mer.

Redigeringsalternativ för trevägsfärgkorrigering

Tonomfång

När du förhandsgranskar en bild med hjälp av tonomfånget visas bildens svarta områden (skuggor), grå områden (mellantoner) och vita områden (högdagrar).

Förhandsgranska påverkat område

De områden i bilden som ändringarna används på visas. Om du till exempel korrigerar mellantoner visas de grå områden som påverkas i bilden.

Svartbalans, Gråbalans, Vitbalans

Tilldelar en svart, mellantonsgrå eller vit balans till klippet. För vitbalans använder du till exempel en rent vit färg som mål. Trevägsfärgkorrigeringen ändrar färgen i bilden så att målfärgen ser vit ut. Använd de olika pipetterna för att ta ett prov på en målfärg i bilden eller välj en färg i Adobes Färgväljare.

Färgkorrigering med färghjulet

A. Nyansvinkel B. Balansstyrka C. Balansökning D. Balansvinkel 

Nyansvinkel för högdagrar/mellantoner/skuggor

Roterar färgen mot målfärgen. Standardvärdet är 0. Med negativa värden roteras periferin i färghjulet åt vänster och positiva värden roterar färghjulet åt höger.

Balansstyrka för högdagrar/mellantoner/skuggor

Styr intensiteten på den färg som läggs till i videon. Om du flyttar cirkeln ut från mitten ökar styrkan (intensiteten). Du kan finjustera intensiteten genom att flytta på handtaget för Balansökning.

Balansökning för högdagrar/mellantoner/skuggor

Påverkar hur grov eller fin justeringen av Balansstyrka och Balansvinkel är, relativt sett. För subtila (fina) justeringar håller du det vinkelräta handtaget för den här kontrollen nära hjulets mitt. Om du vill ha en grövre justering rör du handtaget ut mot ytterkanten.

Mättnad för högdagrar/mellantoner/skuggor

Justerar färgmättnad i högdagrar, mellantoner och skuggor. Standardvärdet är 100, vilket inte påverkar färgerna. Värden mindre än 100 minskar mättnaden och vid 0 är alla färger borttagna. Värden större än 100 skapar mer mättade färger.

Balansvinkel

Ändrar videofärgen mot målfärgen. Om du flyttar cirkeln för Balansstyrka mot en viss nyans ändras färgen därefter. Den kombinerade justeringen av Balansstyrka och Balansökning styr ändringens intensitet.

HSL-justering

Du kan justera nyans, mättnad och luminans för specifika färger i bilden eller videon med effekten HSL-justering. Använd skjutreglagen på panelen Använda effekter för att justera nyans, luminans och mättnad för följande färger i bilden:

 • Röd
 • Orange
 • Gul
 • Grön
 • Turkos
 • Blå
 • Lila
 • Magenta

Med HSL-justering kan du ge videon ett spelfilmsutseende.

 

 

Delad ton

Använd färgbalansjustering för att tona skuggor och högdagrar i bilden med två olika färger.

Använd effekten för delad toning för att tona högdagrarna i bilden med en viss färg och skuggorna med en annan färg. Du får bäst resultat om bildens högdagrar och skuggor har motsatta färger. Använd reglagen för nyans och mättnad för att justera nyansen och mättnaden för både högdagrar och skuggor.

Förvrängning

Obs!

Förvrängningsalternativen är bara tillgängliga i Windows.

Böj (endast Windows)

Med effekten Böj förvrängs klippet genom att en vågeffekt som går både lodrätt och vågrätt genom klippet skapas. Du kan skapa många olika vågformer med olika storlekar och hastigheter. Om du vill ändra följande effektegenskaper för horisontalmåttet, vertikala måttet eller båda, markerar du klippet med effekten på tidslinjen i expertvyn. Klicka på knappen Använda effekter och sedan på knappen Inställningar till höger om effektnamnet på panelen Använda effekter.

Riktning

Anger vågens riktning. Inställningen In anger att vågorna rör sig mot mitten av klippet. Inställningen Ut anger att vågorna startar i mitten och rör sig mot klippets kant.

Våg

Anger vågens form. Välj mellan sinusvåg, cirkel, triangel eller fyrkant.

Intensitet

Anger vågens höjd.

Hastighet

Anger vågens frekvens. Om du vill att vågen bara ska gå lodrätt eller vågrätt flyttar du skjutreglaget Hastighet så långt det går åt vänster för den riktning du inte vill använda.

Bredd

Anger vågens bredd.

Fäst hörna 

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Fäst hörna förvrängs ett klipp genom att något av dess fyra hörn flyttas. Använd effekten om du vill sträcka ut, krympa, skeva eller vrida ett klipp, eller om du vill simulera ett perspektiv eller en rörelse som svängs upp från kanten i ett lager, till exempel en dörr som öppnas.

Fäst hörna

A. Originalklipp B. Hörnet flyttat C. Slutligt klipp 

Linsförvrängning

Med effekten Linsförvrängning kan du ge intryck av att klippet visas genom en förvrängd lins.

Krökning

Ändrar linsens krökning. Ange ett negativt värde om du vill göra klippet konkavt och ett positivt värde om du vill göra det konvext.

Lodrät och vågrät decentrering

Ändrar linsens fokuspunkt så att klippet böjs och suddas ut. Vid de högsta inställningarna vrids klippet in i sig själv.

Lodrät och vågrät prismaeffekt

Skapar ett resultat som liknar lodrät och vågrät decentrering, förutom att klippet inte vrids in i sig själv vid de högsta inställningarna.

Fyllningsfärg

Anger bakgrundsfärg.

Fyll alfakanal

När det här alternativet är markerat blir bakgrunden genomskinlig så att underliggande spår syns. Om du vill använda det här alternativet från panelen Använda effekter, klickar du på knappen Inställningar till höger om effektnamnet.

Spegelvänd

Med effekten Spegelvänd skapas en spegelbild av klippet och dess sidomittpunkt placeras vid en vridningspunkt som du anger. Du kan få både denna punkts placering och reflektionsvinkeln att ändras över tid.

Speglingsmitt

Det första värdet du anger avgör vridningspunktens vågräta position. Det andra värdet avgör dess lodräta position.

Speglingsvinkel

Det här värdet fastställer den vinkel med vilken spegelbilden vrids vid vridningspunkten.

Krusning (endast Windows)

Effekten Krusning ger ett böljande mönster i ett klipp, som ringar på en vattenyta. Det går att justera form, grad och riktning för krusningen samt bakgrundsfärgen.

Sfär 

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Sfär lindas klippet runt en klotform, vilket ger objekt och text ett tredimensionellt utseende. Du anger sfärens storlek genom att skriva in ett värde från 0,1 till 2 500 för radien. Placera effekten genom att ange vågräta och lodräta värden för Sfärens mitt.

Omforma

Med effekten Omforma kan du göra tvådimensionella geometriska omformningar av ett klipp. Använd effekten Omforma om du vill skeva ett klipp längs en axel. Du kan använda effekten Omforma i stället för att använda klippets fasta effekter om du vill återge inställningar för ankarpunkt, position, skala eller opacitet innan du återger några andra standardeffekter.

Ankarpunkt

Anger den punkt i ett x,y-koordinatsystem, som klippet skalas eller skevas runt.

Position

Anger platsen för klippets centrum (ankarpunkt) i ett x,y-koordinatsystem.

Skalningshöjd

Skalar höjden uppåt eller nedåt som en procentandel av källklippets höjd.

Skalningsbredd

Skalar bredden uppåt eller nedåt som en procentandel av källklippets bredd.

Enhetlig skala

Skalar höjd och bredd proportionellt.

Skeva

Anger mängden skevning.

Skevningsaxel

Den axel som skevningen baseras på. Om skevningen är 0 händer inget om du ändrar axeln.

Rotation

Anger antalet fullständiga rotationer samt med vilken grad klippet roterar.

Opacitet

Anger graden av transparens i klippet, i procentandelar.

Obs! Omforma är en effekt från Adobe After Effects som innehåller kontrollen Slutarvinkel och alternativet Använd kompositionens slutarvinkel som bara kan användas i Adobe After Effects.

Virvel

Effekten Virvel roterar klippet runt dess mittpunkt. Klippet roteras skarpare i mitten än ute i kanterna.

Vågförvrängning

Effekten Vågförvrängning förvränger klippet och gör det vågformigt.

Vågtyp

Med alternativen på snabbmenyn anger du vågens typ.

Våghöjd

Anger vågens höjd.

Vågbredd

Anger avståndet från en vågkam till nästa.

Riktning

Anger vågens riktning i grader.

Våghastighet

Anger frekvensen för vågens pulsning vid uppspelning.

Fästning

Med alternativen på snabbmenyn anger du vågens orientering.

Fas

Anger startpunkten där vågcykeln börjar i grader.

Kantutjämning

Med alternativen på snabbmenyn styr du mängden oskärpa som används för att jämna ut vågkanterna.

Generera

Linsöverstrålning

Effekten Linsöverstrålning simulerar den brytning som uppstår när ett skarpt ljus lyser in i en kameralins.

Överstrålningens mittpunkt

Anger själva mittpunkten.

Intensitet för överstrålning

Anger intensitet i procent. Värdena kan variera från 0 % till 300 %.

Linstyp

Anger den typ av lins som ska simuleras.

Blanda med original

Anger i vilken omfattning effekten kommer att blandas med källklippet.

Handstil

Skapar en effekt av text som skrivs för hand på skärmen. Positionen för handstilseffekten animeras genom att nyckelbildrutor skapas på panelen Effektkontroller. Vi rekommenderar att du bara använder den här effekten för video. Det kan leda till allvarliga prestandaförsämringar om den här effekten används på stillbilder eller syntetiska klipp.

 1. Välj effekten Handstil på panelen Effekter och använd den på ett videoklipp på tidslinjen.

 2. Markera klippet på tidslinjen och utöka effekten (Handstil) på panelen Använda effekter.

 3. Placera redigeringslinjen i början av klippet.

 4. Dra den lilla cirkeln med plustecknet (+) i mitten i fönstret Monitor till den plats där du vill börja skriva.

 5. Om du vill animera penselpositionen öppnar du nyckelbildrutekontrollen och växlar parametern Penselposition.

 6. Öka penselstorleken från 2 till ett högre värde (till exempel 10).

 7. Flytta indikatorn för aktuell tid några bildrutor på tidslinjen för att flytta punkten för Handstil till en ny plats. Upprepa så många gånger du behöver och förhandsvisa effekten.

  Obs! Du kan även ändra och animera de andra parametrarna, som Penselhårdhet och Penselopacitet.

Bildstyrning

Svartvit

Med effekten Svartvit kan du konvertera ett färgklipp till gråskala, alltså så att färger visas som nyanser av grått. Du kan inte använda nyckelrutor i den här effekten.

Färgbalans (HLS)

Effekten Färgbalans (HLS) ändrar klippets nivåer för nyans, ljushet och mättnad.

Nyans

Anger klippets färgschema.

Ljushet

Anger klippets intensitet.

Mättnad

Anger intensiteten för färgerna i klippet.

Obs! Om du ställer in Mättnad på -100 omvandlas filmen till gråskala.

Färgbalans (RGB)

Med effekten Färgbalans ändras färgerna i klippet genom att RGB-nivåerna ändras. Justera färgnivåerna genom att dra skjutreglagen Rött, Grönt och Blått.

Färgisolering

Med effekten Färgisolering kan du konvertera ett klipp till gråskala, förutom angivna färger. Använd effekten Färgisolering om du vill lyfta fram en viss del av ett klipp. Om du till exempel har ett klipp av en basketmatch kan du lyfta fram basketbollen genom att markera och bevara dess färg och sedan visa resten av klippet i gråskala. Tänk dock på att du bara kan använda effekten Färgisolering för att isolera färger i klippet, inte objekt.

Ange inställningar för Färgisolering

 1. Använd effekten.

 2. Markera klippet med effekten på panelen Projektresurser och klicka sedan på knappen Redigera effekter. Klicka sedan på knappen Inställningar till höger om effektnamnet på panelen Använda effekter.

 3. I dialogrutan Inställningar för Färgisolering väljer du sedan den färg du vill bevara genom att klicka på en färg i området Klipprov till vänster (pekaren ändras till en pipett) eller genom att klicka på färgrutan och sedan välja en färg i dialogrutan Färgväljaren.

 4. Dra skjutreglaget Likhet för att öka eller minska omfånget för den angivna färgen.

 5. Om du vill ha en omvänd effekt, så att alla färger utom den angivna färgen bevaras, markerar du alternativet Invertera och klickar på OK.

 6. Klicka på Klar.

Färgersättning

Med effekten Färgersättning kan du ersätta alla förekomster av en markerad färg med en ny färg och ändå bevara alla grånivåer. Om du använder den här effekten kan du ändra färg på ett objekt i ett klipp genom att markera det och sedan justera kontrollerna för att skapa en annan färg.

Ersätta en färg

 1. Använd effekten.

 2. Markera effekten på panelen Projektresurser och klicka sedan på knappen Använda effekter. Klicka sedan på knappen Inställningar till höger om effektnamnet på panelen Använda effekter.

 3. I dialogrutan Färgersättning väljer du sedan den färg du vill ersätta genom att klicka på en färg i området Klipprov till vänster (pekaren ändras till en pipett) eller genom att klicka på färgrutan Målfärg och sedan välja en färg i dialogrutan Färgväljaren.

 4. Välj ersättningsfärg genom att klicka på färgrutan Ersättningsfärg.

 5. Du kan bredda eller minska omfånget för den färg du ersätter genom att dra i skjutreglaget Likhet.

 6. Välj egenskapen Enfärgat om du vill ersätta den angivna färgen utan att bevara några grånivåer och klicka på OK.

 7. Klicka på Klar.

Gammakorrigering

Med effekten Gammakorrigering kan du göra ett klipp ljusare eller mörkare utan att ändra skuggor och högdagrar i någon större mån. Det som sker är att intensitetsnivåerna för mellantonerna (de mellangrå nivåerna) ändras, medan de mörka och ljusa områdena inte påverkas. Standardinställningen för gamma är 7. Du kan justera gamma från 1 till 28.

Tona

Effekten Tona ändrar klippets färginformation. För varje pixel anger luminansvärdet en blandning av två färger. Omvandla svart till och Omvandla vitt till anger vilka färger mörka och ljusa pixlar mappas till. Mellanliggande pixlar tilldelas mellanliggande värden. Med Mängd att tona anges effektens intensitet.

Transparens

Mer information om att använda transparenseffekter för att skapa transparens finns i Överlagring och genomskinlighet.

Alfajustering

Använd effekten Alfajustering i stället för effekten Opacitet om du behöver ändra standardåtergivningsordningen för fasta effekter. Ändra procentandelen för opacitet om du vill skapa nivåer av genomskinlighet. Med följande kontroller kan du tolka alfakanalen i klippet.

Obs!

Med den här effekten ignoreras eller inverteras alfakanalen endast i en instans av klippet. Om du vill justera alfakanalen i alla instanser av klippet måste du använda kommandot Tolka tagning.

Ignorera alfa

Ignorerar klippets alfakanal.

Invertera alfa

Inverterar de genomskinliga och ogenomskinliga områdena i klippet.

Endast mask

Visar bara alfakanalen.

Alfajustering

A. Klipp med alfakanal B. Ignorera alfa C. Invertera alfa D. Endast mask 

Transparens för blå skärm och Transparens för grön skärm (endast Windows)

Med effekten Transparens för blå skärm och Transparens för grön skärm skapas ett nyckelhål med alla klippixlar som liknar en vanlig blå eller grön skärm så att de blir transparenta. Den här effekten används ofta för att ersätta en blå eller grön bakgrund med ett annat klipp, exempelvis för att visa väderkartan bakom meteorologen under nyhetssändningar.

Effektiv användning av transparens för blå eller grön skärm kräver bilder där bakgrunden är en ljus, vanlig blå eller grön skärm med jämn belysning. Se till att personer och objekt som placeras framför bakgrunden inte matchar dess färg (såvida de inte har delar som du vill göra genomskinliga). För tagningar med en enfärgad bakgrund som inte motsvarar detta kan du prova att använda effekten Färgtransparens eller Videomerge.

Du kan justera följande inställningar på panelen Använda effekter

Tröskelvärde

Anger den nivå av blått eller grönt som avgör vilka områden i klippet som blir genomskinliga. Dra reglaget för tröskelvärdet till vänster för att öka genomskinligheten. Använd alternativet Endast mask om du vill visa de svarta (genomskinliga) områdena när du drar reglaget för tröskelvärde.

Brytfrekvens

Ställer in opacitet för de ogenomskinliga områdena som inställningen Tröskelvärde anger. Dra värdet för brytfrekvens till höger om du vill öka opaciteten. Markera alternativet Endast mask om du vill visa de vita (ogenomskinliga) områdena när du drar värdet för brytfrekvens.

Utjämning

Anger graden av kantutjämning för gränsen mellan genomskinliga och ogenomskinliga områden. Välj Ingen om du vill ha skarpa kanter utan kantutjämning. Detta alternativ är användbart när du vill behålla skarpa kanter, exempelvis i titlar. Välj Låg eller Hög för olika grader av utjämning.

Endast mask

Visar bara klippets alfakanal. Svart representerar genomskinliga områden, vitt representerar ogenomskinliga områden och grått representerar delvis genomskinliga områden.

Färgtransparens (endast Windows)

Effekten Färgtransparens skapar transparens av en färg eller ett färgintervall. Du kan använda denna nyckel för en scen som är filmad mot en skärm med ett visst färgintervall, t.ex. en skuggad blå skärm. Välj en nyckelfärg genom att klicka på färgrutan eller genom att klicka på pipetten och välja en färg på monitorpanelen. Du kan styra omfånget av genomskinliga färger genom att justera toleransnivån. Du kan även göra kanterna runt det genomskinliga området mjukare om du vill skapa en jämn övergång mellan de genomskinliga och de ogenomskinliga områdena.

Färgtransparens

A. Originalklipp B. Blå färg görs genomskinlig C. Klipp på andra spåret D. Slutligt sammansatt klipp 

Obs!

Du kan använda effekten Färgtransparens flera gånger i ett klipp om du vill göra flera färger genomskinliga.

Justera följande inställningar för Färgtransparens efter behov:

Likhet

Utökar eller minskar det färgintervall som ska göras genomskinligt. Intervallet utökas med högre värden.

Blanda

Blandar det klipp du gör genomskinligt med det underliggande klippet. Högre värden ger större blandning av klippet.

Tröskelvärde

Styr mängden skuggor i det färgintervall som görs genomskinligt. Fler skuggor behålls med högre värden.

Brytfrekvens

Gör skuggorna mörkare eller ljusare. Dra åt höger för att göra skuggorna mörkare, men dra inte förbi reglaget för tröskelvärde. Om du gör det inverteras alla grå och genomskinliga pixlar.

Utjämning

Anger graden av kantutjämning för gränsen mellan genomskinliga och ogenomskinliga områden. Med kantutjämning blandas pixlarna så att kanterna blir mjukare. Välj Ingen om du vill ha skarpa kanter utan kantutjämning. Detta alternativ är användbart när du vill behålla skarpa kanter, exempelvis i titlar. Välj Låg eller Hög för olika grader av utjämning.

Endast mask

Visar endast klippets alfakanal, enligt inställningarna för nyckeln. Om Endast mask är valt visas ogenomskinliga områden i klippet med vit färg, genomskinliga områden med svart färg och delvis genomskinliga områden med grå färg. Om du tar bort alla grå områden visas en ren transparens med skarpa kanter.

Effekten Differensprojektionsyta

Effekten Differensprojektionsyta skapar transparens genom att jämföra ett källklipp med ett differensklipp och gör sedan pixlar i källbilden som överensstämmer med både position och färg i differensbilden transparenta. I allmänhet används den för att göra en statisk bakgrund bakom en rörlig objekt transparent. Objektet placeras sedan på en annan bakgrund. Differensklippet är ofta helt enkelt en bildruta i en bakgrundsfilm (innan det rörliga objektet förekom i motivet). Av denna anledning är effekten Differensprojektionsyta mest lämplig för scener som filmats med en stationär kamera och en stillastående bakgrund.

Effekten Differensprojektionsyta

A. Ursprungsbild B. Bakgrundsbild  C. Bild på andra spåret D. Slutgiltig sammansatt bild 

Skräpprojektionsyta (fyra punkter, åtta punkter och sexton punkter)

Använd dessa effekter om du vill använda en skräpprojektionsyta med fyra, åtta eller sexton justeringspunkter för mer detaljerad transparens. Sedan du tillämpat effekten klickar du på knappen Använda effekter och sedan på effektnamnet på panelen Använda effekter för att visa handtagen för skräpprojektionsytan på monitorpanelen. Dra handtagen på monitorpanelen för att justera projektionsytan.

Effekten Transparens för bildprojektionsyta

Transparens för bildprojektionsyta fastställer transparenta områden utifrån bildprojektionsytans värden för alfakanal och intensitet. För att få förutsägbara resultat ska du välja en gråskalebild för bildprojektionsytan, om du inte vill förändra färger i klippet. Färger på bildprojektionsytan tar bort samma färgnivå från klippet som du skapar transparens i. Exempelvis vita områden i klippet som motsvarar röda områden på bildprojektionsytan visas blågröna (eftersom vitt i en RGB-bild består av 100 % rött, 100 % blått och 100 % grönt). Då rött också blir transparent i klippet behåller endast blå och gröna färger de ursprungliga värdena. Välj projektionsyta genom att klicka på inställningsknappen på panelen Använda effekter.

En stillbild som används som projektionsyta (vänster) definierar genomskinliga områden på det överlagrade klippet (mitten) så att bakgrundsklippet syns (höger).

Alfa för projektionsyta

Sammanfogar klipp med värdena för alfakanal för bildprojektionsytan.

Luma för projektionsyta

Sammanfogar klipp med värdena för luminans för bildprojektionsytan.

Effekten Lumatransparens

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Lumatransparens gör alla områden i ett lager med en angiven luminans eller intensitet transparenta. Använd den här effekten om föremål som du vill använda för att skapa en projektionsyta har luminansvärden som skiljer sig mycket från bakgrunden. Om du till exempel vill skapa en projektionsyta för musiknoter på en vit bakgrund kan du göra de ljusare värdena transparenta, vilket innebär att de mörka musiknoterna blir de enda ogenomskinliga områdena.

Den vita bakgrunden på originalet (överst och vänster) tas bort med effekten Lumatransparens och placeras över det undre lagret (höger).

Tröskelvärde

Anger intervallet för mörkare värden som är transparenta. Högre värden utökar transparensintervallet.

Brytfrekvens

Ställer in opacitet för de ogenomskinliga områdena som skjutreglaget Tröskelvärde anger. Ju högre värde, desto större genomskinlighet.

Tips: Du kan även använda effekten Lumatransparens om du vill göra ljusa områden transparenta genom att ställa in inställningen Tröskel på ett lågt värde och Brytfrekvens på ett högt värde.

Transparens för ej röd

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Transparens för ej röd skapas genomskinlighet för gröna eller blå bakgrunder. Den här effekten liknar Transparens för blå skärm och Transparens för grön skärm, men den kan även användas för att blanda två klipp. Dessutom minskar Transparens för ej röd eventuell kantstrålning på ogenomskinliga objekt. Du kan använda Transparens för ej röd för att göra gröna skärmar genomskinliga när du vill styra en blandning eller när Transparens för blå skärm eller Transparens för grön skärm inte ger önskat resultat.

Du kan anpassa följande inställningar för Transparens för ej röd på panelen Använda effekter:

Tröskelvärde

Anger den nivå av blått eller grönt som avgör vilka områden i klippet som blir genomskinliga. Dra reglaget för tröskelvärdet till vänster för att öka genomskinligheten. Använd alternativet Endast mask om du vill visa de svarta (genomskinliga) områdena när du drar reglaget för tröskelvärde.

Brytfrekvens

Ställer in opacitet för de ogenomskinliga områdena som inställningen Tröskelvärde anger. Ju högre värde, desto större genomskinlighet. Dra åt höger tills det ogenomskinliga området ser ut som du önskar.

Överstrålning

Tar bort blå eller grön överskottsfärg från kanterna på ogenomskinliga delar i ett klipp. Välj Ingen om du vill inaktivera överstrålning. Välj Grön eller Blå om du vill ta bort överskottskanter från en grön eller blå skärm.

Utjämning

Anger graden av kantutjämning för gränsen mellan genomskinliga och ogenomskinliga områden. Välj Ingen om du vill ha skarpa kanter utan kantutjämning. Detta alternativ är användbart när du vill behålla skarpa kanter, exempelvis i titlar. Välj Låg eller Hög för olika grader av utjämning.

Endast mask

Visar bara klippets alfakanal. Svart representerar genomskinliga områden, vitt representerar ogenomskinliga områden och grått representerar delvis genomskinliga områden.

Obs!

Du kan kombinera Transparens för ej röd med Transparens för blå skärm, Transparens för grön skärm eller Videomerge om du vill jämna ut områden som är svåra att göra genomskinliga.

Effekten Ta bort projektionsyta

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Ta bort projektionsyta tar bort färgkanter från klipp som förmultiplicerats med en färg. Det är användbart när du kombinerar alfakanaler med fyllningstexturer från separata filer. Om du importerar film med en förmultiplicerad alfakanal kanske du är tvungen att ta bort haloeffekter från en bild. Haloeffekter orsakas av stor kontrast mellan en bilds färg och bakgrundsfärgen (eller projektionsytans färg). Genom att ta bort eller förändra projektionsytans färg kan du ta bort haloeffekter.

Välj projektionsytans färg från menyn Typ av projektionsyta.

Effekten Transparens för RGB-differens (endast Windows)

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Transparens för RGB-differens är en enklare version av effekten Frägtransparens. Du kan använda den för att välja ett intervall av målfärgen, men du kan inte blanda bilden eller justera transparensen i gråtoner. Använd effekten Transparens för RGB-differens för scener som är starkt upplysta och inte innehåller skuggor eller för råklippta versioner som inte behöver finjusteras.

Färg

Anger vilken färg i videon som görs transparent av masken.

Likhet

Utökar eller minskar intervallet för målfärgen som ska göras genomskinligt. Intervallet utökas med högre värden.

Utjämning

Anger graden av kantutjämning för gränsen mellan genomskinliga och ogenomskinliga områden. Välj Ingen om du vill ha skarpa kanter utan kantutjämning. Detta alternativ är användbart när du vill behålla skarpa kanter, exempelvis i titlar. Välj Låg eller Hög för olika grader av utjämning.

Endast mask

Visar bara klippets alfakanal. Svart representerar genomskinliga områden, vitt representerar ogenomskinliga områden och grått representerar delvis genomskinliga områden.

Skugga

Lägger till 50 % grå, 50 % ogenomskinlig skuggförskjutning fyra pixlar nedåt och åt höger från de ogenomskinliga områdena i originalklippbilden. Det här alternativet fungerar bäst med enkel grafik, till exempel titlar.

Transparens för spårprojektionsyta

Effekten Transparens för spårprojektionsyta visar ett klipp (bakgrundsklipp) genom att annat (överliggande klipp) med hjälp av en tredje fil (projektionsyta), som skapar genomskinliga områden i det överliggande klippet. För denna effekt krävs två klipp och en projektionsyta, som alla finns i var sitt spår. Vita områden i projektionsytan är ogenomskinliga i det överliggande klippet, så att underliggande klipp inte syns igenom det. Svarta områden i projektionsytan är genomskinliga och grå områden är delvis genomskinliga.

Du kan skapa projektionsytor på olika sätt:

 • Använd titelvyn om du vill skapa text eller former (använd endast gråskalebilder om du tänker skapa transparens med hjälp av lumainformation), spara titeln och importera sedan filen som projektionsyta.

 • Skapa en projektionsyta från ett klipp genom att använda någon av effekterna Videomerge, Automatisk transparens, Färgtransparens, Transparens för blå skärm, Transparens för grön skärm eller Transparens för ej röd. Välj sedan alternativet Endast mask för effekten.

 • Använd Adobe Photoshop Elements, Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop för att skapa en gråskalebild som du kan importera till Premiere Elements.

Transparens för spårprojektionsyta har följande inställningar:

Projektionsyta

Visar de videospår som innehåller klipp som kan användas som projektionsytor. Välj ett spår i listan.

Sammansatt användning

Om du väljer Alfa för projektionsyta på den här snabbmenyn ställs projektionsytans genomskinlighet in baserat på dess alfakanal. Luma för projektionsyta ställer in genomskinligheten baserat på projektionsytans luminans eller intensitet.

Invertera

Kastar om ordningen på bakgrunds- och förgrundsklippen.

Konstnärliga effekter från NewBlue

Airbrush

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Airbrush skapar du en airbrusheffekt genom att jämna ut färger samtidigt som de skarpa kanterna bevaras.

Spray

Här ställer du in bredden på airbrushmunstycket. Öka värdet för att blanda färger över större områden. Minska värdet för att detaljer i enskilda färger ska bli tydligare.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Färga

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Färga omvandlas bilden till svartvitt och sedan förbättras vissa områden med hjälp av en eller två färger som du anger. De områden som förbättras är de som innehåller en av de två färger du anger. Du kan ange de två färger som dominerar i bilden och justera hur mycket färg som används.

Om du bara vill använda en färg drar du värdet för styrka till 0 för den andra färgen.

Färg A och färg B

Ange de färger som dominerar i bilden. Använd pipetten för att välja färger direkt i bilden eller klicka på färgrutan om du vill välja en färg i Färgväljaren. Intensitet eller matthet påverkar inte resultatet, däremot är nyansen viktig. Du kan till exempel välja en mörkgrön eller ljusgrön färg och få samma resultat. Du kan anpassa färgen genom att klicka på färgrutan och ändra färgen i Färgväljaren.

Styrka A och Styrka B

Styr den associerade färgens påverkan. Ju högre styrka på färgen, desto mer används den för att färga intilliggande nyanser.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Streckbild

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Streckbild konverterar en bild till en serie punkter och streck på en enfärgad bakgrund.

Papper

Anger bakgrundsfärgen. Använd pipetten för att välja en färg direkt i bilden eller klicka på färgrutan om du vill välja en färg i Färgväljaren.

Bläck

Anger den bläckfärg som ska användas på strecken. Använd pipetten eller färgrutan för att välja en färg.

Täthet

Anger med vilken känslighet strecken skapas. Dra längst åt vänster om du vill ha få eller inga streck. Dra åt höger så blir bilden alltmer ifylld med streck som fyller ut strukturerna.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Metallisk

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Metallisk målar du bilden så att den ser ut att vara gjord av metall. Du kan styra metallens färg, dess beteende och hur mycket den blandas med den ursprungliga bilden.

Färg

Anger metallens färg. Använd pipetten för att välja en färg direkt i bilden eller klicka på färgrutan om du vill välja en färg i Färgväljaren.

Metall

Anger hur mycket metall som blandas in i bilden. Använd detta tillsammans med kontrollen Bild för att skapa en bra blandning mellan metallen och den ursprungliga bilden.

Bild

Anger hur mycket av den ursprungliga bilden som blandas med metallen. Om du blandar metall med de ursprungliga färgerna skapas ett mer attraktivt resultat. Öka både Metall och Bild för att öka intensiteten.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Pastellskiss

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Pastellskiss dämpas färgerna och skarpa linjer ritas längs kanterna, vilket får bilden att se ut som om den ritats med pastellfärger.

Täthet

Anger med vilken känslighet linjerna skapas. Dra till vänster för att minska antalet linjer och till höger för att öka antalet.

Blanda

Anger hur den ursprungliga bilden ska blandas med den skissade bilden. Dra till höger om du vill att mer av den ursprungliga bilden ska synas. Dra till vänster om du vill få ett mer skissartat utseende.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Filmeffekter från NewBlue

Gammal film

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Gammal film får videon att se ut som en gammal film, med repor, skakningar och kornighet som du kan justera för bästa resultat.

Skador

Anger mängden skador på filmen, inklusive slitage och repor.

Färg-sepia-svartvitt

Förändrar filmens färg från färg till svartvitt via en sepiatoning.

Skakningar

Styr mängden kameraskakningar i scenen.

Slitage

Anger typ av filmslitage. Använd detta tillsammans med Skador.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Rörelseeffekter från NewBlue Effektelement

Aktiv kamera

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Aktiv kamera simuleras alla möjliga kameraflyttningar, från darriga handtagningar och kraftiga stötar till jämna tagningar i rörelse.

Vågrätt

Anger mängden rörelse längs den vågräta axeln (sida till sida).

Lodrätt

Anger mängden rörelse längs den lodräta axeln (uppåt och nedåt).

Beskär

Förstorar bilden så att den inte klipps av i kanterna på grund av kamerarörelser. Beroende på inställningarna för Vågrätt och Lodrätt drar du den här kontrollen precis så mycket som behövs för att dölja alla bildkanter.

Hastighet

Anger den hastighet med vilken kameran rör sig från en position till en annan.

Skakningar

Anger hastighet och intensitet för slumpmässiga skakningar när kameran rör sig från en position till en annan.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Jordbävning

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Jordbävning återskapas det kaos som jordbävningar ger upphov till genom att bilden flyttas, roteras och görs suddig, vilket simulerar en skakig kamera.

Styrka

Anger rörelsens styrka. Dra till vänster för små rörelser. Dra längst bort till höger för att få största möjliga rörelse.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Skevningsenergi

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Skevningsenergi vrids bilden med en skevningsoskärpa på två axlar. Tänk dig en rad med böcker, som lutar åt höger, i en hylla. Om du knuffar dem åt vänster lutar de alla åt vänster istället. Med skevningseffekten kan du öka eller minska skevningen (vinkeln) på den första bilden och sedan görs bilden suddig i skevningens riktning.

Vågrät skevning

Anger den vågräta skevningen. När bilden skevas vågrätt blir den allt suddigare i kanterna efterhand som den flyttas upp från skevningens mittpunkt.

Lodrät skevning

Anger den lodräta skevningen. När bilden skevas lodrätt blir den allt suddigare upp- och nedtill efterhand som den flyttas ut från skevningens mittpunkt.

Vinkel

Roterar skevningens suddighet i grader.

Mittpunkt

Anger mittpunkten för skevningens suddighet.

Blanda

Anger mängden oskärpa som ska blandas in i bilden. Dra hela vägen till vänster om du inte vill ha någon oskärpa alls. Dra till höger om du vill öka procenttalet för oskärpa tills den ursprungliga bilden har ersatts helt av den suddiga bilden.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Zoomningsoskärpa

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Zoomningsoskärpa simulerar en kamerazoomning i en bild och lägger till rörelseoskärpa, som du kan justera uppåt eller nedåt för bästa resultat.

Zooma

Anger zoomningens storlek. Dra till höger om du vill öka förstoringen. Efterhand som du ökar skapas en oskärpa som börjar i den ursprungliga bilden och utökas till den förstorade versionen av bilden.

Blanda

Anger mängden oskärpa som ska blandas in i den skarpa bilden. Om du drar Blanda hela vägen till vänster försvinner oskärpan. Dra till höger om du vill öka procenttalet för oskärpa tills den ursprungliga bilden har ersatts helt av den suddiga bilden.

Mittpunkt

Anger zoomningens ursprung.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

NewBlue-effekten Cartoonr

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

NewBlue-effekten Cartoonr Plus är den senaste effekten som du kan använda på filmklipp i Adobe Premiere Elements Editor. Använd effekten Tecknad serie om du vill att filmklippen ska likna en tecknad serie. Med den här effekten kan du få ett vanligt filmklipp att likna tecknad film.

Du kan anpassa effekten med dess olika parametrar.

Täthet

Styr hur många streck som ritas. Med det lägsta värdet ritas bara de enklaste och mest uppenbara strecken.

Rensa

Tar bort smuts och brus mellan strecken.

Bredd

Anger streckens bredd. Om du ökar värdet ökar streckens totala bredd.

Mix

Avgör intensiteten på de svarta streck som blandas in i bilden. Öka värdet om du vill ha heldragna svarta streck.

Lager

Avgör det antal färglager som används för att färglägga bilden. Ange ett lågt värde om du vill ha breda, distinkta lager. Öka värdet om du vill blanda samman färgerna till en kontinuerligt skiftande palett.

Utjämna

Styr lagerkanternas jämnhet. Låga värden ger skarpa lagerkanter med hög upplösning. Höga värden anger att lagren går in och ut ur bildstrecken.

Skärpa

Ökar skärpan på lagerkanterna. Vid högre värden skapas en hård, skarp effekt.

Skuggning

Lägger till en skuggning runt kanten på objekt i bilden, så att den ser mer dramatisk ut.

Färgskiftning

När du ändrar värdet ändras färgerna till andra färger, som ligger inom primärfärgens spektrum.

Färg

Anger färgmättnaden. Om du minskar värdet skapas en monokrom bild. Öka värdet om du vill ha klara färger.

Intensitet

Anger bildens övergripande ljusstyrka.

Kontrast

Ökar kontrasten mellan mörka och ljusa områden i bilden.

Blanda

Blandar den ursprungliga bilden med den tecknade. Minska värdet om du vill att bilden ska ligga närmare originalet. Öka värdet om du vill ha en mer tecknad effekt.

Perspektiv

Enkel 3D

Med effekten Enkel 3D kan du manipulera ett klipp i ett tänkt tredimensionellt utrymme. Du kan rotera klippet runt vågräta och lodräta axlar och flytta det mot eller från dig. Du kan även skapa en speglande högdager, som ger intryck av att ljuset reflekteras från en roterad yta. Ljuskällan för den speglande högdagern är alltid ovanför, bakom och till vänster om betraktaren. Eftersom ljuset kommer från ovan måste klippet lutas bakåt för att reflektionen ska uppstå. Speglande högdagrar ger tredimensionella bilder ett mer realistiskt utseende.

Kontroller för Enkel 3D

A. Vågrät rotation B. Vågrät rotation och lodrät rotation C. Vågrät rotation, lodrät rotation och avstånd 

Vågrät rotation

Styr den vågräta rotationen (rotation runt en lodrät axel). Du kan rotera förbi 90° om du vill visa klippets baksida, som är en spegelbild av framsidan.

Lodrät rotation

Styr den lodräta rotationen (rotation runt en vågrät axel).

Avstånd till bild

Anger klippets avstånd från betraktaren. När avståndet ökar dras klippet tillbaka.

Speglande högdager

Lägger till en ljusglimt som reflekteras på det roterade lagrets yta, som om ett ljus uppifrån lyser på ytan. När Förhandsgranska som trådram är aktiverat anges den speglande högdagern med ett rött plustecken (+) om den inte syns i lagret (högdagerns centrum korsar inte klippet) och med ett grönt plustecken (+) om högdagern syns. Du måste skapa en förhandsgranskning för att effekten Speglande högdager ska visas på monitorpanelen.

Förhandsgranskning

Ritar en kontur av det tredimensionella klippet. Eftersom det kan ta lång tid att bearbeta ett klipp tredimensionellt återges konturen snabbt, så att du kan justera kontrollerna och få den rotation du vill ha. Avmarkera Förhandsgranskning när du är klar med konturklippet om du vill se det slutgiltiga resultatet.

Alfaavfasning

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Alfaavfasning läggs en fasad kant och ljus till i klippets alfakonturer, vilket ofta ger tvådimensionella element ett tredimensionellt utseende. (Om klippet inte har någon alfakanal eller om alfakanalen är helt ogenomskinlig används effekten på klippets kanter.) Den kant som skapas med den här effekten är lite mjukare än den som skapas med effekten Avfasade kanter. Den här effekten fungerar bra med text som innehåller en alfakanal.

Avfasade kanter

Effekten Avfasade kanter ger ett mejslat, upplyst tredimensionellt utseende till ett klipps kanter. Kantens placering bestäms av källklippets alfakanal. Till skillnad från Alfaavfasning blir kanterna som skapas med den här effekten alltid rektangulära, så klipp vars alfakanaler inte är rektangulära får inte rätt utseende. Alla kanter har samma tjocklek.

Skugga

Med effekten Skugga läggs en skugga till bakom klippet. Formen på denna skugga avgörs av klippets alfakanal. Till skillnad från de flesta andra effekter kan du med Skugga skapa en skugga som ligger utanför klippets gränser (storleken på klippets källa).

Eftersom alfakanalen används i Skugga fungerar effekten bra med 32-bitars filer från ritprogram och 3D-återgivningsprogram med stöd för alfakanalen.

Obs!

Skugga fungerar bäst när det är den sista effekten som återges, och du bör därför lägga till den här effekten sist. Du kan skapa en realistisk skugga på animerade klipp genom att använda och animera den rörliga eller grundläggande 3D-effekten innan du använder skuggan.

Förvandla pixlar

Fasett (endast Windows)

Med effekten Fasett samlas pixlar med liknande färgvärden ihop i celler, vilket ger en målerisk effekt. Du kan inte använda nyckelrutor i den här effekten.

Återgivning

Blixt

Med Ljuseffekt kan du skapa blixtar och andra elektriska effekter, bland annat en så kallad Jakobs stege (en energistråle som går mellan två metallstavar, en effekt som ofta ses i Frankenstein-filmer) mellan två angivna punkter i ett klipp. Effekten Blixt animeras automatiskt utan nyckelrutor över klippets tidsomfång.

Startpunkt, Slutpunkt

Anger var blixten börjar och slutar.

Segment

Anger antalet segment som utgör den huvudsakliga blixten. Högre värden ger fler detaljer, men gör rörelsen mindre jämn.

Amplitud

Anger storleken på blixtens vågrörelser som en procentandel av lagerbredden.

Detaljnivå, Detaljamplitud

Anger hur mycket detaljer som läggs till i blixten och eventuella förgreningar. För detaljnivå ligger de typiska värdena mellan 2 och 3. För detaljamplitud är ett typiskt värde 0,3. Högre värden för dessa kontroller passar bäst för stillbilder, då de kan göra animeringar otydliga.

Förgreningar

Anger hur många förgreningar som ska visas i blixtsegmentens ändar. Värdet 0 ger inga förgreningar och värdet 1,0 ger förgreningar vid varje segment.

Fler förgreningar

Anger mängden förgreningar som ska utgå från förgreningarna. Högre värden ger trädliknande blixtar.

Förgreningsvinkel

Anger storleken på vinkeln mellan en förgrening och huvudblixten.

Längd på förgreningssegment

Anger längden för varje förgreningssegment som en fraktion av snittlängden för segmenten i blixten.

Förgreningssegment

Anger det maximala antalet segment för varje förgrening. Om du vill skapa långa förgreningar anger du höga värden både för förgreningssegmentets längd och för förgreningssegmenten.

Förgreningsbredd

Anger snittbredden för varje gren som en fraktion av blixtens bredd.

Justera följande kontroller för effekten Blixt:

Hastighet

Anger hur snabbt blixten rör sig i vågor.

Stabilitet

Avgör hur nära den linje, som anges av start- och slutpunkterna, blixten böljar. Med lägre värden håller sig blixten nära linjen, och med högre värden svänger den kraftigt fram och tillbaka. Använd Stabilitet med Dragningskraft om du vill simulera den så kallade Jakobs stege-effekten och sedan få blixten att gå tillbaka till en plats längs startlinjen när den har dragits i dragningskraftens riktning. Om värdet för Stabilitet är för lågt kan inte blixten sträckas ut i en båge innan den går tillbaka, och om värdet är för högt studsar blixten omkring.

Fast slutpunkt

Avgör om blixtens ändpunkt ska ligga fast på ett ställe. Om den här kontrollen inte är markerad böljar blixtens ände runt slutpunkten.

Bredd, Breddvariation

Anger bredden för huvudblixten samt hur mycket bredden i de olika segmenten kan variera. Ändringar i bredd sker slumpvis. Värdet 0 ger inga breddändringar och värdet 1 ger maximala breddändringar.

Kärnans bredd

Anger bredden för innerglöden enligt värdet för Färg på insida. Värdet för Kärnans bredd står i relation till blixtens totala bredd.

Färg på utsida, Färg på insida

Anger de färger som ska användas för blixtens ytter- och innerglöd. Eftersom effekten Blixt lägger till dessa färger ovanpå befintliga färger i kompositionen ger primärfärger ofta bäst resultat. Ljusa färger blir ofta mycket ljusare och ibland vita, beroende på intensiteten hos färgerna under.

Dragningskraft, Dragningsriktning

Ange styrka och riktning för den kraft som drar blixten. Använd kontrollen Dragningskraft tillsammans med kontrollen Stabilitet om du vill skapa en Jakobs stege-effekt.

Startvärde

Anger en startpunkt för slumpgenerering av de blixteffekter du har angett. Eftersom slumpmässiga blixtrörelser kan störa andra klipp eller lager kan du starta slumpgenereringen vid en annan punkt genom att ange ett annat värde för Startvärde, vilket ändrar blixtens rörelse.

Blandningsläge

Anger hur blixten läggs till i lagret. I Adobe Premiere Elements finns stöd för blandningslägen för lager som kan användas för att ändra hur lager påverkar varandra. Du använder ofta något av de vanliga lägena i det vardagliga arbetet. Om till exempel bilden är för mörk kan du snabbt göra den ljusare genom att duplicera fotolagret på lagerpaletten. Därefter ändrar du läget för det duplicerade lagret till Raster. Använd opacitetsfiltret för att välja blandningslägen för olika lager i videon. Premiere Elements har stöd för 27 blandningslägen. Välj ett blandningsläge i listan och tillämpa det på bilden. Använd reglagen för att öka eller minska dess påverkan.

Simulering

Styr blixtgenereringen bildruta för bildruta. Om du markerar alternativet Kör igen vid varje bildruta omgenereras blixten vid varje bildruta. Om du vill att blixten alltid ska se ut på samma sätt vid varje bildruta varje gång du kör den bör du inte markera den här kontrollen. Om du markerar den här kontrollen kan återgivningstiden öka.

Ramp

Med effekten Ramp skapas en färgövertoning som blandas med det ursprungliga klippinnehållet. Skapa linjära eller radiella ramper och variera rampernas plats och färger över tid. Använd egenskaperna för start och slut för att ange start- och slutpositioner. Använd kontrollen Rampspridning om du vill sprida rampfärgerna och undvika ränder.

Obs!

Oftast går det inte så bra att sända ramper. Tydliga ränder uppstår eftersom sändningens krominanssignal inte har tillräcklig upplösning för att återskapa rampen jämnt. Med kontrollen Rampspridning sprids rampfärgerna och de ränder som kan uppfattas av ögat försvinner.

Videostabilisering

Stabilisering

Stabiliseringseffekten avlägsnar oönskade kameraskakningar genom att analysera videobilden och spårningsobjekt i bilden. Om hela bilden plötsligt flyttas kompenserar effekten för rörelsen genom att flytta bilden i motsatt riktning och på så sätt motverkas skakningen. Du kan ange graden av utjämning. När effekten flyttar bilden blir filmen tom på en sida. Ange hur utrymmet ska fyllas ut genom att använda Bakgrund - Använd original, zoomning eller båda alternativen.

Utjämning

Ange grad av stabilisering. När effekten är helt neddragen tas endast de minsta skakningarna och vibrationerna bort. När den är maximerad hålls kamerarörelserna stabila under en lång tidsperiod. Om kamerarörelsen är medveten (till exempel panorering över en scen) kan ett högt inställt värde få effekten att avlägsna rörelsen. Därmed är det viktigt att ställa in lämplig utjämning för varje scen.

Bakgrund - Använd original

Fyller i tomma utrymmen med originalvideobilden. Det här alternativet fungerar bäst för små rörelser.

Zooma

Förstorar bilden så att tomma utrymmen fylls ut. Ju mer stabilisering som krävs (ju skakigare originalbilden är), desto mer bör du zooma in för att kompensera.

Korrigeringsgräns för zoom

Förhindrar att stabiliseringen rör sig längre ut än kanterna på den förstorade (inzoomade) bilden. Det här alternativet inaktiverar stabilisering när den når kanten, eftersom det inte möjliggör fullständig rörelsekompensering. Använd det här alternativet om du vill säkerställa att kanterna aldrig visas.

NewBlue, Inc., www.newbluefx.com.

Stilisera

Alfaglöd

Med effekten Alfaglöd läggs färg till runt kanterna i en maskerad alfakanal. Du kan ange att en enskild färg ska tonas ut eller ändras till en annan färg när den rör sig bort från kanten.

Glöd

Styr hur långt färgen sträcker sig från alfakanalens kant. En högre inställning ger större glöd (och kan ge väldigt långsam behandling före uppspelning eller export).

Intensitet

Styr glödens inledande opacitet.

Startfärg

Visar den aktuella glödfärgen. Klicka på färgrutan om du vill välja en annan färg.

Slutfärg

Gör det möjligt att lägga till ännu en färg i glödens ytterkant.

Tona ut

Anger om färgerna ska tonas ut eller inte.

Färgrelief

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Färgrelief ger objektkanter i klippet skärpa utan att någon av klippets ursprungliga färger påverkas.

Riktning

Anger den synbara riktning som högdagerkällan lyser i, i grader. Med inställningen 45° faller skuggan i nordöstlig riktning.

Relief

Anger reliefens synbara höjd i pixlar. Inställningen för Relief styr i själva verket den maximala bredden hos kanter med högdagrar.

Kontrast

Anger skärpan på klippinnehållets kanter. Vid lägre värden syns effekten bara vid distinkta kanter. Om du ökar inställningen blir högdagern mer påtaglig.

Blanda med original

Lägger till en procentandel av det ursprungliga källklippet i slutresultatet.

Relief

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Effekten Relief ger skärpa åt objektkanter i klippet samt undertrycker färger. Effekten ger även kanterna högdager från en viss vinkel.

Riktning

Anger den synbara riktning som högdagerkällan lyser i, i grader. Med inställningen 45° faller skuggan i nordöstlig riktning.

Relief

Anger reliefens synbara höjd i pixlar. Inställningen för Relief styr i själva verket den maximala bredden hos kanter med högdagrar.

Kontrast

Anger skärpan på klippinnehållets kanter. Vid lägre värden syns effekten bara vid distinkta kanter. Om du ökar inställningen blir högdagern mer påtaglig.

Blanda med original

Lägger till en procentandel av det ursprungliga källklippet i slutresultatet.

Hitta konturer

Med effekten Hitta konturer kan du identifiera de områden i klippet som har markanta övergångar och förstärka konturerna. Konturerna kan visas som mörka linjer mot en vit bakgrund eller färgade linjer mot en svart bakgrund. När effekten Hitta konturer används ser klippen ofta ut som skisser eller fotonegativ av originalet.

Invertera

Inverterar klippet efter att konturerna har identifierats. När Invertera inte är markerat visas konturerna som mörka linjer mot en vit bakgrund. När Invertera är markerat visas konturerna som ljusa linjer mot en svart bakgrund.

Blanda med original

Lägger till en procentandel av det ursprungliga källklippet i slutresultatet.

Mosaik

Med effekten Mosaik fylls ett lager med enfärgade rektanglar. Detta är användbart om du vill skapa ett mycket pixeliserat klipp.

Vågräta/Lodräta block

Anger antalet mosaikblock i varje riktning.

Skarpa färger

Ger varje platta samma färg som pixeln i dess mitt i det opåverkade klippet. Annars får plattorna den genomsnittliga färgen i motsvarande område i det opåverkade klippet.

Brus

Med effekten Brus ändras pixelvärdena slumpmässigt i hela klippet.

Brusmängd

Anger mängden brus och därmed mängden förvrängning genom slumpmässig förskjutning av pixlarna. Intervallet är 0 % (ingen effekt) till 100 % (klippet kanske inte går att känna igen).

Brustyp

Ändrar värdena för rött, grönt och blått slumpmässigt och individuellt för klippets pixlar när Använd färgbrus är markerat. Annars läggs samma värde till i alla kanaler.

Begränsa

Avgör om bruset får pixelfärgerna att begränsas. När en pixels färgvärde blir så stort som det kan bli gör Begränsa att värdet stannar där. Om den här funktionen inte är aktiv räknas färgvärdet om eller startar igen vid lägre värden. Om Begränsa är markerat går det att känna igen klippet även vid 100 % brus. Om du vill ha ett helt slumpstyrt klipp stänger du av Begränsa och aktiverar Använd färgbrus.

Replikering

Med effekten Replikering delas skärmen upp i plattor, och hela klippet visas i varje platta. Ange antalet plattor per kolumn och rad genom att dra skjutreglaget.

Solarisera

Med effekten Solarisera skapas en blandning mellan ett negativt och ett positivt klipp så att klippet ser ut att omges av en gloria. Den här effekten ger samma resultat som om du kort exponerar ett negativ för ljus under framkallningen.

Stroboskop

Med effekten Stroboskop läggs en aritmetisk effekt till i klippet vid regelbundna eller slumpmässiga intervall. Till exempel kan klippet var femte sekund bli helt vitt under en tiondels sekund eller så kan klippets färger inverteras vid slumpmässiga intervall.

Stroboskopfärg

Anger stroboskopets färg. Klicka på den vita rutan för att välja en färg från Färgväljaren eller använd pipetten för att välja en färg från klippet.

Blanda med original

Anger effektens intensitet. Med värdet 0 visas effekten med full intensitet. Högre värden minskar effektens intensitet.

Stroboskoplängd

Anger hur länge stroboskopeffekten varar i sekunder.

Stroboskopperiod

Anger tiden i sekunder mellan starterna för på varandra följande stroboskopeffekter. Om Stroboskoplängd till exempel har ställts in på 0,1 sekunder, och Stroboskopperiod har ställts in på 1,0 sekunder, pågår effekten under 0,1 sekund för att sedan försvinna i 0,9 sekunder. Om det här värdet är lägre än värdet för Stroboskoplängd är stroboskopeffekten konstant.

Sannolikhet för slumpmässigt stroboskop

Anger sannolikheten för att någon bildruta i klippet ska få stroboskopeffekt, vilket ger skenet av en slumpmässig effekt.

Stroboskop

Anger hur effekten används. Alternativet Använd endast på färg ger stroboskopeffekt på alla färgkanaler. Med Gör lagret genomskinligt blir klippet genomskinligt när stroboskopeffekten används.

Stroboskopoperator

Anger vilken aritmetisk operator som ska användas när Använd endast på färg är markerat på menyn Stroboskop. Standardinställningen är Kopiera.

Startvärde

Ljuseffekterna fungerar slumpvis.

Texturera

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Med effekten Texturera kan du få klippet att se ut som om det har ett annat klipps textur. Du kan till exempel få ett klipp av ett träd att se ut som om det har samma textur som tegelstenar samt styra texturdjupet och den synbara ljuskällan.

Texturlager

Ange källan för den textur som du vill använda i listan över videospår på snabbmenyn. Om du vill visa texturen utan att se det klipp som används för texturen anger du opaciteten för texturklippet till noll. Om du vill inaktivera texturen väljer du Ingen.

Ljusriktning

Ändrar riktningen för ljuskällan, vilket innebär att skuggornas placering och djup ändras.

Texturkontrast

Anger texturens intensitet. Lägre inställningar minskar mängden synlig textur.

Texturplacering

Anger hur effekten används. Med Upprepa textur används texturen upprepade gånger över klippet. Med Centrera textur placeras texturen i mitten av klippet. Med Töj textur för att passa anpassas texturen efter det markerade klippets mått.

Tid

Eko

Effekten Eko kombinerar en bildruta med föregående bildrutor från samma klipp. Effekten kan användas på många olika sätt, från enkla visuella ekon till strimmiga och suddiga effekter. Den här effekten syns bara när klippet innehåller rörelse. Som standard ignoreras alla effekter du har lagt till tidigare när du använder effekten Eko.

Eko

A. Originalklipp B. Klipp med låga ekovärden C. Klipp med ökat antal ekon 

Ekotid

Anger tiden mellan ekon i sekunder. Negativa värden skapar ekon från tidigare bildrutor och positiva värden skapar ekon från kommande bildrutor.

Antal ekon

Anger antalet bildrutor som ska kombineras för effekten Eko. Om till exempel två ekon har angetts skapas ett nytt klipp av [aktuell tid], [aktuell tid + ekotid] och [aktuell tid + 2 x ekotid].

Inledande intensitet

Anger intensiteten för den inledande bildrutan i ekosekvensen. Om värdet till exempel har angetts till 1 kombineras den första bildrutan med full intensitet. Om värdet är 0,5 kombineras den första bildrutan med halv intensitet.

Minskning

Anger intensitetsförhållandet för efterföljande ekon. Om Minskning till exempel har värdet 0,5 blir det första ekot hälften så intensivt som den inledande intensiteten. Det andra ekot blir sedan hälften av det, d.v.s. 0,25 gånger den inledande intensiteten.

Ekooperator

Anger vilka operationer som ska utföras mellan ekon. Med Lägg till kombineras ekona genom att deras pixelvärden läggs ihop. Om startintensiteten är för hög kan det här läget snabbt bli överladdat så att vita strimmor bildas. Ställ in Inledande intensitet på 1,0 per antal ekon och Minskning på 1,0 om du vill att ekona ska blandas jämnt. Med Maximal kombineras ekona genom att det största pixelvärdet tas från alla ekon. Med Minimal kombineras ekona genom att det minsta pixelvärdet tas från alla ekon. Med Raster emuleras kombinationen genom att ekona skjuts in mellan varandra optiskt. Detta liknar Lägg till, men effekten överladdas inte lika snabbt. Med Sammansatt i bakände används ekonas alfakanaler för att sammanfoga dem bakände mot framände. Med Sammansatt i framände används ekonas alfakanaler för att sammanfoga dem framände mot bakände. Blanda kombinerar ekovärdena genom att beräkna värdenas medelvärde.

Tid för färgreduktion

Effekten Tid för färgreduktion ändrar bildrutefrekvensen för ett klipp till en frekvens du anger. Du kan använda funktionen för att sakta ned ett klipp med 30 fps till 24 fps för att få en filmliknande effekt, sakta ned det till 18 fps för att efterlikna ryckigheten i gamla hemmafilmer eller sakta ned det ännu mer för att få en stroboskopeffekt.

Omforma

Kameravy (endast Windows)

Med effekten Kameravy kan du förvränga ett klipp genom att simulera en kamera som visar motivet i olika vinklar. Genom att styra kamerans läge kan du förvränga bildens form.

Latitud

Flyttar kameran lodrätt. Den här effekten gör att klippet ser ut att vändas lodrätt.

Longitud

Flyttar kameran vågrätt. Den här effekten gör att klippet ser ut att vändas vågrätt.

Rullning

Rullar kameran så att klippet ser ut att rotera.

Zoomningsavstånd

Ändrar kameraobjektivets zoomningsavstånd. Kortare avstånd ger vidare vyer, och längre zoomningsavstånd ger snävare vyer på närmre håll.

Avstånd

Anger avståndet mellan kameran och klippets mitt.

Zooma

Förstorar eller förminskar visningen av klippet.

Fyllningsfärg

Anger bakgrundsfärg.

Fyll alfakanal

När det här alternativet är markerat blir bakgrunden genomskinlig (användbart om klippet med effekten ligger ovanpå ett annat). Om du vill använda det här alternativet från panelen Använda effekter, klickar du på knappen Inställningar till höger om effektnamnet.

Klipp av (endast Windows)

Med effekten Klipp av kan du trimma rader av pixlar från klippets kanter och ersätta de trimmade områdena med en angiven bakgrundsfärg. Om du vill att det trimmade klippet ska återfå sin originalstorlek automatiskt i Adobe Premiere Elements använder du effekten Beskär i stället för Klipp av.

Vänster, Uppifrån, Höger, Nedifrån

Beskär varje kant av klippet separat.

Fyllningsfärg

Anger den färg som ersätter de trimmade områdena. Standardfärgen är svart.

Enheter

Anger de enheter som används i skjutreglagen, antingen i pixlar eller i procentandelar av bildrutorna. Klicka på knappen Inställningar till höger om effektnamnet om du vill ställa in enheter.

Beskär

Med effekten Beskär kan du trimma rader av pixlar från ett klipps kanter, och om du markerar alternativet Zoom återfår det trimmade klippet automatiskt sin originalstorlek. Använd skjutreglagen om du vill beskära varje kant av klippet för sig. Du kan beskära med pixlar eller med en procentandel av klippet.

Kantludd

Med effekten Kantludd läggs en mörkare avfasning med mjukt fokus till ett klipps kanter. Om du vill justera bredden på luddet drar du reglaget för Mängd till vänster eller höger.

Vänd vågrätt

Med effekten Vänd vågrätt vänds alla bildrutor i ett klipp från vänster till höger, men klippet spelas fortfarande upp framåt.

Håll kvar vågrätt (endast Windows)

Med Håll kvar vågrätt skevas bildrutorna till vänster eller höger. Effekten liknar inställningen för vågrät justering på tv-apparater. Använd skjutreglaget för att styra klippets lutning.

Rullning

Med effekten Rullning kan du rulla ett klipp till vänster eller höger, uppåt eller nedåt, som om klippet satt på en cylinder.

Vänd lodrätt

Med effekten Vänd lodrätt vänds ett klipp upp och ned. Du kan inte använda nyckelrutor i den här effekten.

Håll kvar lodrätt (endast Windows)

Med effekten Håll kvar lodrätt rullas klippet uppåt. Effekten liknar funktionen för vertikal justering på tv-apparater. Du kan inte använda nyckelrutor i den här effekten.

Videomerge

Effekten Videomerge bestämmer automatiskt det valda klippets bakgrund och gör den transparent. Video eller bildklipp i spåren nedanför det blir synliga genom de områden som är transparenta. Om du vill att en annan färg ska bli transparent väljer du alternativet för att välja färg och väljer en annan färg i klippet.

För bäst resultat ska du göra följande när du filmar en video som du vill använda transparens för:

 • Skapa en stark (helst mörk eller mättad), jämn och enhetlig färg som du filmar mot.

 • Se till att bakgrunden är starkt och jämnt belyst för att undvika skuggor.

 • Undvik hudfärg och -nyanser som påminner om motivets kläder eller hårfärg. (I annat fall blir hud, kläder eller hår också transparent.)

Alternativ för Videomerge

Använd färg

Klicka här om du vill ange en annan färg som transparent.

Färg

Klicka på färgrutan om du vill välja en ny färg från Färgväljaren, eller klicka på pipetten och klicka på en färg i klippet. Om du vill använda det här alternativet väljer du först Välj färg.

Förinställningar

Välj mellan Mjuk, Normalt eller Detaljerad om du vill ange mjukheten på transparensens kanter.

Tolerans

Anger det färgintervall som avgör vilka områden i klippet som blir genomskinliga. Genom att dra skjutreglaget åt höger ökas färgintervallet så att liknande färger blir genomskinliga.

Ljudeffekter

Balans

Med effekten Balans kan du styra de relativa volymerna i vänster- och högerkanalerna. Positiva värden ökar den högra kanalens dominans, och negativa värden ökar den vänstra kanalens dominans. Du kan använda detta för att kompensera, exempelvis om ljudet från en kanal dränker de andra kanalerna.

Bas

Med effekten Bas kan du öka eller minska lägre frekvenser (200 Hz och lägre). Förstärkning anger med hur många decibel de lägre frekvenserna ska ökas.

Ljudökning

Ljudökning hjälper till att normalisera ljudet antingen genom att öka eller minska det för att passa andra ljudkällor.

Kanalvolym

Med effekten Kanalvolym kan du styra volymen för varje kanal i ett stereoklipp eller -spår för sig. Med Kanalvolym minskas inte volymen på en kanal automatiskt om du ökar volymen på en annan, till skillnad från effekten Balans. Du kan till exempel använda detta för att öka volymen på en röst i vänster kanal, utan att volymen på en röst i höger kanal påverkas. Varje kanals nivå mäts i decibel.

Fördröjning

Med effekten Fördröjning läggs ett eko av ljudklippet till och spelas upp efter en viss tid.

Fördröjning

Anger hur lång tid det ska gå innan ekot spelas upp. Det högsta värdet är 2 sekunder.

Feedback

Anger en procentandel av den fördröjda signalen som ska läggas till igen i fördröjningen så att flera fördröjda ekon skapas.

Mix

Styr mängden eko.

Fyll vänster, Fyll höger

Effekten Fyll vänster duplicerar informationen i ljudklippets vänstra kanal och placerar den i den högra kanalen, samtidigt som informationen från originalklippets högra kanal ignoreras. Effekten Fyll Höger duplicerar informationen i den högra kanalen och placerar den i den vänstra kanalen, samtidigt som den befintliga informationen från den vänstra kanalen ignoreras. Du kan till exempel använda den här effekten på material som har spelats in med en monomikrofon till bara en kanal på en videokamera, så att talarens röst utökas från en kanal till båda.

Högpass, Lågpass

Med effekten Högpass tas frekvenser under den angivna frekvensen för Brytfrekvens bort. Använd den för att minska lågfrekventa brus och störningar.

Med effekten Lågpass tas frekvenser över den angivna frekvensen för Brytfrekvens bort. Använd den för att ta bort högfrekventa brus, pip och visslingar.

Invertera

Med effekten Invertera inverteras alla kanalers faser. Använd den för att exempelvis synkronisera ljudet från olika videokameror som har spelat in samma händelse.

NewBlue – Ljudförbättring

Gäller för 2022 och tidigare versioner.

Ljudförbättring som rengör och förbättrar ljudet. Innehåller funktioner för brusminskning och komprimering samt funktioner för att göra diskanten klarare och för att lägga till genklang.

Brusminskning

Anger mängden brusminskning som ska användas på ljudet. Vrid ratten till höger för att minska bakgrundsbruset.

Komprimering

Framhäver lägre ljudsignaler och utjämnar ljudet så att det blir mer enhetligt. Komprimering är särskilt användbart för konversationer eftersom alla röster hamnar på samma nivå. Vrid ratten till höger för att öka komprimeringen.

Intensitet

Gör ljudsignalen lite ljusare. Vrid ratten till höger för att göra ljudet ”ljusare”. Detta kan förbättra lite otydliga inspelningar.

Stämning

Lägger till lite genklang i mixen. Vrid ratten till höger för att öka mängden genklang.

NewBlue – Automatisk ljudavstängning

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Automatisk ljudavstängning minskar bakgrundsbruset genom att stänga av allt ljud när signalen går under ett visst tröskelvärde.

Miniminivå

Anger den lägsta godtagbara signalnivån. Endast ljud över miniminivån spelas upp. Ljud som går under miniminivån raderas av Automatisk ljudavstängning. Vrid ratten längst åt vänster om du vill att i stort sett allt ljud ska spelas upp. Vrid ratten åt höger om du vill öka känsligheten så att bara de högsta ljuden spelas upp.

Minskning

Styr den hastighet med vilken ljud tas bort när ljudnivån går under ett angett minimivärde. De flesta ljud har en naturlig ljudminskning. En snabb borttagning direkt efter att minskningen når minimivärdet låter onaturligt. Om minskningen å andra sidan tar lång tid hörs desto mer bakgrundsbrus. Vrid ratten till vänster om du vill tona ut snabbt. Vrid ratten till höger om du vill ha en längre minskning.

NewBlue – Rengöring

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Tar bort många oönskade ljud från mixen. Effekten innehåller brusreducering och toneliminering, vilket är praktiskt för att ta bort isolerade toner som surr.

Brusminskning

Anger mängden brusminskning som ska användas på ljudet. Vrid ratten till höger för att minska bakgrundsbruset.

Surrfrekvens

Anger avklippningsfrekvensen för toneliminering. Om du känner till frekvensen (t.ex. elsurr med 60 Hz) väljer du den frekvensen. Om du inte känner till frekvensen gör du så här:

 1. Vrid reglaget för surrbeskärning så långt till vänster som möjligt så att tonen förstärks.

 2. Vrid reglaget för surrfrekvens så att du hittar den punkt där tonen du vill ta bort är som högst.

När du har isolerat frekvensen vrider du reglaget för surrbeskärning till höger för att ange djupet för tonelimineringen.

De flesta toner är inte rena, utan innehåller övertoner eller harmonier. Vrid reglaget för surrharmonier till höger för att lägga till tonborttagning av högre harmonier. Överdriv inte, eftersom den ökade filtreringen även kan klippa bort önskat ljud.

NewBlue – Surrborttagning

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Surrborttagning tar bort surrande från ljudet. Ström är den vanligaste orsaken till surrande. Orsaken kan till exempel vara en mikrofonsladd som går för nära en strömsladd eller ljudet från en dimmad lampa. Den här typen av surrande är enkelt att isolera, eftersom det alltid har samma frekvens. I Nordamerika är frekvensen 60 Hz. I andra länder är frekvensen 50 Hz. Surrborttagning använder ett bandspärr-filter på surrljudets frekvens. Men ibland räcker det inte. Surrsignalen förvrängs ofta, vilket lägger till fler toner. Surrborttagning beräknar frekvenserna för dessa extratoner och tar bort dem också.

Tonläge

Anger den frekvens som ska tas bort. Vanligtvis är frekvensen 50 Hz eller 60 Hz. Men du kan vrida ratten för att välja valfri frekvens mellan 40 och 75 Hz. De två vanligaste frekvenserna, 50 Hz och 60 Hz, finns som förinställningar.

Styrka

Anger styrkan på surrfiltret. Börja med ratten till vänster och vrid den åt höger tills surrandet försvinner. Kontrollera att du har ställt in reglagen för tonläge och surrförvrängning korrekt. Om du inte har ställt in reglagen för tonläge och surrförvrängning korrekt tas fel del av signalen bort.

Surrförvrängning

Skickar information till Surrborttagning om surrtonens förvrängning. Ett förvrängt surrljud har övertoner med högre frekvens, som också måste tas bort. Vrid ratten åt höger för att ta bort mer av de här övertonerna (kallas även ”harmonier”). Antalet övertoner som tas bort beror på förvrängningsnivån.

NewBlue – Brustoning

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Minskar bakgrundsbruset genom att minska volymen på tystare ljud stegvis.

Tröskelvärde

Anger signalnivån för dämpning. Brustoning lämnar alla ljud som är högre än tröskelvärdet oförändrade, medan ljud under tröskeln tonas ned. Vrid ratten till vänster om du vill ange ett lågt tröskelvärde. Vrid ratten så långt till höger som möjligt om du vill tona alla ljud utom de allra högsta.

Tona

Avgör hur ljud under tröskelvärdet ska tonas ut. Vrid ratten till vänster om du vill ha minsta möjliga uttoning. Vrid ratten så långt till höger som möjligt om du vill stänga av alla ljud under tröskelvärdet helt. Lämplig nivå är ungefär i mitten.

NewBlue-brusreducering

Gäller för 2022 och tidigare versioner. 

Tar bort bakgrundsbrus. Använd effekten för att rengöra videofilmer som spelats in under sämre ljudförhållanden.

Styrka

Anger styrkan på brusminskning. Vrid ratten så långt till vänster som möjligt om du inte vill ha någon brusreducering alls. Vrid ratten till mitten för att sänka bakgrundsbruset avsevärt samtidigt som högre ljud bevaras i förgrunden. Vrid ratten mer åt höger för att tona ut alltmer av signalen.

Notch

Med effekten Notch kan du ta bort frekvenser som ligger nära det angivna centrumet. Kontrollen Center anger vilken frekvens som ska tas bort. Om du tar bort strömledningssurr anger du ett värde som överensstämmer med den strömledningsfrekvens som används i det system där klippet spelades in. I Nordamerika och Japan skriver du till exempel 60 Hz, och i de flesta andra länder 50 Hz.

Växla kanaler

Med effekten Växla kanaler växlar du placeringen av vänster och höger kanalinformation.

Diskant

Med effekten Diskant kan du öka eller minska högre frekvenser (4 000 Hz och högre). Kontrollen Förstärkning anger mängden som ska ökas eller minskas i decibel. Använd den för att exempelvis kompensera när basinstrument dränker diskantinstrument i ett ljudspår.

Volym

Använd Volymeffekten i stället för effekten Fast volym om du vill återge volymen före andra Standardeffekter. Volymeffekten skapar ett kuvert till ett klipp så att du kan öka ljudnivån utan ljudbortfall. Ljudbortfall inträffar när signalen överskrider det dynamiska omfång som maskinvaran medger och ger ofta förvrängt ljud. Positiva värden innebär höjd volym och negativa värden innebär sänkt volym. Effekten Volym är bara tillgänglig för klipp.

Obs!

Du kan göra de flesta volymändringar genom att använda den fasta volymeffekten. Du kan använda den här extra volymeffekten om andra effekter (som Reverb eller Bas) ökar eller minskar klippvolymen för mycket. Du kan också tona bort ljudvolymen i ett klipp samtidigt som du tonar in nästa genom att dra någon av ljudövergångarna från effektvyn på aktivitetspanelen till skärningspunkten mellan klippen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online