Om klipp- och tidslinjemarkörer

Du kan märka ut viktiga ställen i ett klipp eller en film genom att placera ut markörer. Markörer hjälper dig att montera, ordna och synkronisera klipp. De kan även användas för att lägga till kommentarer på tidslinjen i expertvyn.

En film eller ett klipp kan innehålla upp till 100 numrerade markörer (märkta från 0 till 99). Dessutom kan det finnas ett obegränsat antal onumrerade markörer. Du kan även lägga till menymarkörer för att skapa en skivmeny i Adobe Premiere Elements.

Att arbeta med klipp och markörer påminner om att arbeta med in- och utgångspunkter. Det är emellertid in- och utgångspunkterna som anger de verkliga start- och slutpunkterna för ett klipp. Markörer användas bara som referenser och de påverkar inte klipp i den färdiga filmen.

ac_timeline_markers_tm
Markörer på tidslinjen i expertvyn

A. Tidslinjemarkör B. Menymarkör C. Markörmeny D. Taktmarkör 

Obs! Med knappen Identifiera slag skapar du markörer vid de huvudsakliga taktslagen i ljudspåret så att du kan synkronisera klippen i takt med ljudet.

Markörer som du lägger till i ett klipp i en film visas bara i den instansen av klippet. Markörer som du lägger till i ett källklipp visas i alla instanser av det klipp som du sedan lägger till i filmen. När du lägger till markörer i ett källklipp påverkas inte instanser av klippet som redan finns i filmen.

När du markerar ett klipp på panelen Projektresurser, visas på monitorpanelen endast markörerna i klippet.

När du markerar ett klipp på tidslinjen i expertvyn, visas bara tidslinjemarkörer. Klippmarkörer visas som ikoner inom klippet på tidslinjen i expertvyn. Tidslinjemarkörer visas på tidslinjalen.

Obs!

Information om hur du lägger till, flyttar och tar bort markörer i ett klipp eller en film finns i Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer i hjälpen för Adobe Premiere Elements.

Lägga till markörer för klipp och tidslinje

Du kan lägga till markörer i ett klipp på panelen Projektresurser, en instans av ett klipp på tidslinjen i expertvyn eller på tidslinjalen. Det finns två typer av markörer: klippmarkörer och tidslinjemarkörer.

Vanligtvis lägger du till klippmarkörer för att märka ut viktiga ställen i ett enskilt klipp (till exempel för att identifiera vissa åtgärder eller ljud). Du lägger till tidslinjemarkörer på tidslinjalen för att märka scener, platser för titlar eller andra viktiga punkter i filmen. Tidslinjemarkörer kan innehålla kommentarer och URL-länkar till webbsidor.

Du kan numrera markörerna eller använda onumrerade markörer. Använd numrerade markörer om du tänker använda många markörer. Du kan snabbt hoppa från till exempel markören 5 till markören 40, om markörerna är numrerade. Om de är onumrerade, kan du bara hoppa mellan intilliggande markörer.

Om du vill använda markörerna för att logga kommentarer kan du numrera dem så att det blir enkelt att hänvisa till dem. Du kan till exempel logga kommentarer såsom ”Kontrollera färgen vid markör 12” eller ”Se kommentarer vid markör 42” för någon som du samarbetar med.

Lägga till en markör i ett källklipp eller en klippinstans

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till en markör i ett källklipp dubbelklickar du på klippet på panelen Projektresurser.

  • Om du vill lägga till en markör i en klippinstans dubbelklickar du på klippet på tidslinjen i expertvyn.

  Klippet öppnas i förhandsgranskningsfönstret.

 2. Flytta indikatorn för aktuell tid i förhandsgranskningsfönstret till den bildruta där du vill ställa in markören.
 3. Välj Klipp > Ställ in klippmarkör och välj antingen Onumrerade, Nästa tillgängliga numrerade eller Andra numrerade.
 4. Om du väljer Andra numrerade skriver du in ett nummer i fältet Ställ in numrerad markör och klickar på OK.

Om du lade till markören i källklippet sparas den i klippet och visas i alla efterföljande instanser av klippet på tidslinjen i expertvyn.

Om du lade till markören i klippinstansen visas den bara i den instansen av klippet på tidslinjen i expertvyn.

Lägga till en markör på tidslinjen i expertvyn

 1. Klicka på ett tomt utrymme i ett video- eller ljudspår på tidslinjen i expertvyn. Tidslinjen på expertvyn aktiveras och alla tidigare klipp avmarkeras.
 2. Flytta indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till den bildruta där du vill ställa in markören.
 3. Högerklicka/Ctrl-klicka på tidslinjalen eller monitorpanelen, eller välj Tidslinje > Ställ in markör för tidslinje och välj sedan något av följande alternativ:

  Onumrerad

  Ställer in en onumrerad markör.

  Nästa tillgängliga numrerade

  Ställer in en numrerad markör med det lägsta lediga numret.

  Andra numrerade

  Öppnar en dialogruta där du kan ange ett tillgängligt nummer från 0 till 99.
  Tips! Du kan infoga markörer medan en film eller ett klipp spelas upp. Klicka på ikonen Ställ in onumrerad markör på monitorpanelen, eller tryck på tangenten * (asterisk), på de platser du vill märka.

Markören visas vid indikatorn för aktuell tid på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn.

Förutom att märka ut viktiga bildrutor i en film kan markörer för tidslinje även innehålla kommentarer, kapitelnummer eller webbadresser. Du kan bara ta med kommentarer, kapitelnummer och webblänkar i markörer för tidslinje, inte i klippmarkörer.

Om du vill importera filmen till Adobe® Encore® kan du använda tidslinjemarkörer för att ange kapitellänkar. I Encore konverteras tidslinjemarkörer med text eller nummer i kapitelfältet automatiskt till kapitelpunkter. Dessutom placeras innehållet i fältet Kommentar i fältet Beskrivning för kapitelpunkten.

Använd tidslinjemarkörer för att ändra andra delar av webbsidan för en onlinefilm, som skapar bildrutebaserade webbsidor.

Markörer för tidslinje kan ange en webbadress och en webbsidebildruta. När du inkluderar filmen i en bildrutebaserad webbsida visas de olika specificerade länkarna i den angivna bildrutan i webbläsaren.

När filmen spelas upp ändras webbsidan allt eftersom varje markör nås. Om du till exempel har en semesterfilm som spelas upp på en familjewebbsida kan du visa kommentarer och stillbilder från semestern i de andra bildrutorna på webbsidan. Den här metoden kräver noggrann planering för att bildrutor och innehåll ska stämma överens. Du måste exportera filmen med en filtyp som har stöd för webbmarkörer: QuickTime eller Windows Media.

Du kan ange att markörerna ska vara längre än en bildruta. På tidslinjen i expertvyn skjuter höger sida av ikonen för tidslinjemarkör ut för att ange dess längd.

 1. Dubbelklicka på en tidslinjemarkör på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn för att öppna dialogrutan Markör.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en kommentar skriver du texten i fältet Kommentarer.

  • Om du vill ändra markörens längd drar du längdvärdet eller markerar värdet genom att klicka på det, skriver ett nytt värde och trycker på Retur.

  • Om du vill skapa en kapitelpunkt för Adobe Encore anger du namn eller nummer för kapitlet i rutan Kapitel.

  • Om du vill skapa en webblänk anger du webbadressen och bildrutans nummer i rutorna Webbadress och Bildrutemål. Bildrutans nummer måste överensstämma med en bildruta på den webbsida som innehåller filmen.

 3. Om du vill infoga kommentarer eller ange alternativ för andra markörer för tidslinje trycker du på Föregående eller Nästa.
 4. Upprepa steg 1–3 tills du har ändrat färdigt i markörerna för tidslinje och klicka på OK.

Flytta och ta bort markörer

Du kan dra markörer på tidslinjen i expertvyn. Om du vill ändra de befintliga klippmarkörerna i filmen, öppnar du en instans av klippet i förhandsgranskningsfönstret och gör ändringarna. Du kan inte ändra klippmarkörer direkt på tidslinjen i expertvyn.

Tidslinjemarkörer sitter inte ihop med de bildrutor de märker ut. När du infogar ett klipp förblir de befintliga tidslinjemarkörerna på sin ursprungliga plats på tidslinjalen. Klippmarkörer ändras emellertid med klippet.

Flytta en markör

 1. Dra markören till en ny plats på tidslinjalen på tidslinjen i expertvyn. Om du drar bortom någon av tidslinjalens kanter rullas tidslinjalen.

  Obs!

  Du kan inte flytta en klippmarkör på tidslinjen i expertvyn. Öppna i stället klippet i förhandsgranskningsfönstret och dra markören på tidslinjalen i förhandsgranskningsfönstret.

Ta bort en markör för tidslinje

 1. Flytta indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till tidslinjemarkören.

  Obs!

  Om du vill placera indikatorn för aktuell tid exakt på en markör zoomar du antingen in helt i tidslinjalen, så att du kan se dess exakta position, eller väljer Tidslinje > Gå till markör för tidslinje och sedan Nästa, Föregående eller Numrerad på menyn.

 2. Välj Tidslinje > Radera markör för tidslinje och välj ett alternativ på menyn:

  Tidslinjemarkör vid indikator för aktuell tid

  Tar bort tidslinjemarkören vid den aktuella tiden. (Om alternativet inte är tillgängligt har du inte placerat indikatorn för aktuell tid exakt på markören.)

  Alla markörer

  Med Alla markörer tar du bort alla tidslinjemarkörer från filmen.

  Numrerad

  Med det här alternativet tar du bort en numrerad tidslinjemarkör från en lista över numrerade markörer.

  Obs! Du kan inte ta bort en tidslinjemarkör genom att dra bort den från tidslinjalen.

Ta bort en klippmarkör

 1. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn.
 2. Flytta indikatorn för aktuell tid till klippmarkören.

  Obs!

  Zooma in helt på tidslinjalen så att du ser den exakta platsen när du placerar indikatorn för aktuell tid på en markör. Du kan även välja Klipp > Gå till klippmarkör och sedan välja Föregående eller Numrerad på menyn.

 3. Välj Klipp > Radera klippmarkör och välj ett alternativ på menyn:

  Aktuell markör

  Tar bort markören vid den aktuella tiden. (Om alternativet inte är tillgängligt har du inte placerat indikatorn för aktuell tid exakt på markören.)

  Alla markörer

  Tar bort alla klippmarkörer från klippet.

  Numrerad

  Tar bort en numrerad klippmarkör från en lista över alla numrerade markörer.

Radera alla markörer

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill radera alla klippmarkörer från ett klipp markerar du klippet på tidslinjen i expertvyn.

  • Om du vill radera alla tidslinjemarkörer från tidslinjen i expertvyn kontrollerar du att inga klipp har markerats i filmen.

 2. Välj antingen Klipp > Radera klippmarkör > Alla markörer eller Tidslinje > Radera markör för tidslinje > Alla markörer.

Gå till en klipp- eller tidslinjemarkör på tidslinjen i expertvyn

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill gå till en klippmarkör i ett klipp markerar du klippet på tidslinjen i expertvyn.

  • Om du vill gå till en markör för en tidslinje i en film kontrollerar du att inga klipp har markerats på tidslinjen i expertvyn.

 2. Välj antingen Klipp > Gå till klippmarkör eller Tidslinje > Gå till markör för tidslinje och välj Nästa, Föregående eller Numrerad på menyn.

  Obs!

  För att du ska kunna placera klippen vid en markör bör kommandot Fäst vara markerat på menyn Tidslinje. (En bock anger att det är markerat.) Sedan fästs klippen vid markörerna när du drar dem på plats på tidslinjen i expertvyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy