Om ljudmixning

Ljudmixning består i grunden av att du justerar volymnivåerna så att de ligger i lämpliga intervall inom ett klipp, varefter du justerar dem i förhållande till andra klipp som används i filmen. Du kan till exempel justera volymen i ett klipp med en berättarröst först, så att det inte är för stora skillnader mellan de lägsta och högsta delarna. Därefter höjer du den övergripande volymen, så att rösten hörs tydligt över bakgrundsljud eller -musik i andra klipp.

I Premiere Elements mäts volymändringar i decibel. Nivån 0,0 dB är originalvolymen (inte tystnad). Om du ändrar nivån till ett negativt tal minskar volymen, och om du ändrar nivån till ett positivt tal ökar volymen.

Använd volymgrafen – den gula linje som går vågrätt över ljudspåret i varje klipp – eller Ljudmixning för att styra klippets volym. Du kan använda fönstret Ljudmätare om du vill visa projektets övergripande ljudvolym.

Tänk på följande när du justerar volymnivåer:

 • Om du kombinerar ljudklipp med mycket hög volym på flera spår kan du råka ut för ljudbortfall (en staccatoliknande förvrängning). Minska volymnivåerna för att undvika ljudbortfall.

 • Om du behöver justera volymen separat i olika delar av ett klipp, till exempel för att en persons röst hörs svagt och en annans hörs för mycket, kan du använda nyckelrutor för att variera volymen genom klippet.

 • Om klippets ursprungliga nivå är för hög eller för låg kan du ändra ingångsnivån. Tänk dock på att eventuell förvrängning som orsakas av att klippet har spelats in med för hög volym inte tas bort när du justerar ingångsnivån. I sådana fall är det bäst att spela in klippet på nytt.

Justera volym och mixa ljud i Ljudmixning

Använd Ljudmixning för att justera balans och volym för ljudet i projektets olika spår. Du kan justera balans och nivå för ljud som ingår i videoklipp och för ljudspår och berättarröster. Du kanske vill öka volymen för berättarrösten och minska den för ljudspåret vid olika tidpunkter för att understryka rösten eller för att en tyst röst ska höras över musiken.

Du kan justera inställningarna samtidigt som du lyssnar på ljudspår och visar videospår. Varje spår i Ljudmixning motsvarar ett ljudspår på tidslinjen i expertvyn, och namnges därefter. Efterhand som du justerar läggs nyckelrutor till i spåret. Du kan ange ett minimiintervall för nyckelrutor i ljudinställningarna.

Obs!

Du bör mixa volymen för ett spår från början till slut innan du går vidare till nästa spår. Detsamma gäller balansen.

 1. (Valfritt) Välj Redigera > Inställningar > Ljud/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Ljud och ange ett värde mellan 1 och 2 000 millisekunder för Minsta tidsintervall för uttunning för att begränsa nyckelrutor till intervall som är större än det värdet. Om du inte vill höra ljudet när du arbetar med det avmarkerar du Spela upp ljud under stegning.

 2. Klicka, på tidslinjen i expertvyn, på panelen Verktyg och välj ljudmixningsalternativet eller välj Verktyg > Ljudmixning.

  Obs!

  Om du vill dölja eller visa spår väljer du Visa/dölj spår på ljudmixningspanelens meny och anger sedan de spår du vill visa.

 3. Dra indikatorn för aktuell tid till den plats där du vill börja ljudmixningen.
 4. Klicka på Spela upp på monitorpanelen och justera kontrollerna i Ljudmixning för att lägga till nyckelrutor i spåret automatiskt:
  • Om du vill justera balansen för ett spår vrider du (drar) balansreglaget åt vänster eller höger.

  • Om du vill öka volymen för ett spår drar du nivåreglaget uppåt eller nedåt.

   Anm: Du kan ange avståndet mellan nyckelbildrutor i ljudinställningarna.

   Om du vill stänga av ljudet i ett spår när du mixar klickar du på Ljud av. Det här alternativet stänger bara av ljudet när du mixar, inte permanent.

SmartMix

Ibland är bakgrundsmusiken hög och dialogerna i ett klipp är inte hörbara. För att säkerställa att det går att höra dialogerna måste volymen på bakgrundsmusiken sänkas. SmartMix möjliggör automatisk nivåjustering av bakgrundsmusiken. För bästa resultat ska du placera dialogklippen på spåret Ljud 1 eller på berättarröstspåret (förgrundsspår) och musik på ljudspåret (bakgrundsspår). Premiere Elements söker efter dialog på alla förgrundsspår. Nyckelrutor skapas sedan smart/automatiskt för att sänka volymnivån och säkerställa att dialogen på förgrundsspåret är hörbar. SmartMix-ändringar gäller för alla ljudklipp på tidslinjen i expertvyn, inte bara för det valda klippet. När du använder SmartMix på ett ljudspår tas nyckelrutor som tidigare använts på ljudspåret bort.

Ändra förgrunds- och bakgrundsspår

När du skapar ett spår blir det som standard ett förgrundsspår. Du kan ändra spårtyp efter önskemål. Du kan även inaktivera ett spår för att säkerställa att spåret ignoreras när du utför en SmartMix.

 1. Markera Verktyg > SmartMix.
 2. Välj på panelen SmartMixer ett av följande alternativ på menyn under spårnamnet.
  • Förgrund

  • Bakgrund

  • Inaktiverat

   Anm: Välj alternativet Inaktiverat om du vill ignorera spåret när du använder SmartMix.

Ändra inställningar för Smart Mix

Om du vill ändra SmartMix-alternativen väljer du Redigera > Inställningar > Ljud/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Ljud. Du kan ändra följande alternativ:

Villkor för spårstandard

Ange spårtyp. De tillgängliga alternativen är Förgrund, Bakgrund och Inaktivera. När du skapar ett spår blir det som standard ett bakgrundspår.

Paus i sammanfogning

Ange tröskelvärdet i sekunder.

Lägre bakgrund

Ange en procentsats för hur mycket du vill att volymen ska sänkas.

Normalisera dialogruta

Normalisera dialogerna för att säkerställa att volymen förblir konstant under hela klippet.

Justera volymen på tidslinjen i expertvyn

Du kan justera klippens volym direkt i ljudspåret på tidslinjen i expertvyn. Genom att dra volymgrafen uppåt eller nedåt kan du till exempel få ett klipps volym att matcha intilliggande klipp eller stänga av ljudet helt.

Obs!

Du kan även höja och sänka volymen med nyckelrutor.

 1. Om du vill ändra storlek på ljudspåret så att det syns bättre placerar du pekaren mellan två spår i spårhuvudområdet tills ikonen för höjdjustering visas och drar sedan uppåt eller nedåt.
 2. Välj Volym i det övre vänstra hörnet av klippet. Välj sedan Volym > Klippvolym.
 3. Placera pekaren över volymgrafen, d.v.s. den gula linjen som löper vågrätt över klippets ljudspår. Pekaren ändrar form till en vit dubbelpil.
 4. Dra uppåt eller nedåt för att justera nivån enhetligt. Dra befintliga nyckelrutor om du vill flytta dem.

  När du drar visas decibelnivån. Positiva tal innebär höjd volym och negativa tal innebär sänkt volym.

Justera ingångsnivån för klipp

Om klippets ursprungliga volym är för hög eller för låg kan du ändra ingångsnivån ellerökningen innan du justerar utgångsnivåerna. Men om nivån för källjudet hade en för låg inställning när det spelades in förstärks bruset om ökningen blir större. Du får bäst resultat om du spelar in ljud med en volym som är hög, men inte så hög att den orsakar förvrängning. Utan justering toppar inspelat ljud med bra kvalitet vid mellan 0 och -6 dB på panelen Ljudmätare. Ljudinspelning över 0 dB orsakar ljudbortfall.

 1. Välj klippet på tidslinjen i expertvyn. Om du vill arbeta med flera klipp gör du något av följande:
  • Om du vill markera klipp som inte följer varandra håller du ned Ctrl-/Cmd-tangenten och klickar på varje klipp.

  • Om du vill markera på varandra följande klipp klickar du på panelen Projektresurser och drar markeringsramen runt de markerade klippen.

  • Om du vill markera alla klipp trycker du på Ctrl-A/Cmd-A.

 2. Välj Klipp > Ljudalternativ > Ljudökning.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på nollvärdet och ange ökningsvärdet (0 dB är lika med klippets ursprungliga ökning).

  • Klicka på Normalisera om du automatiskt vill förstärka ökningen om den är för tyst eller reducera den om den är för hög. I Premiere Elements visas vilket värde som krävs för att uppnå maximal ökning utan ljudbortfall.

Stänga av ljudet för ett klipp

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:
  • Om klippet är länkat till video Alt-klickar du på ljudspåret i klippet på tidslinjen i expertvyn för att markera enbart ljuddelen.

  • Om klippet inte är länkat till video klickar du på det för att markera det.

 2. Välj Klipp > Aktivera. (När du inaktiverar ett klipp försvinner markeringen bredvid alternativet i klippmenyn, och klippnamnet tonas ned i spåret.)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy