Med panorerings- och zoomningsverktyget i Adobe Premiere Elements kan du skapa videoliknande effekter från bilder och filmklipp. Effekterna fungerar bäst för filmklipp när det inte förekommer så många rörelser i klippet.

När du arbetar med panorerings- och zoomningsverktyget markerar du objekten och i vilken ordning som de ska panoreras och zoomas. I Adobe Premiere Elements finns alternativ så att du kan välja den effekt som passar bäst för dig.

Tillämpa panorerings- och zoomningseffekter

Du kan tillämpa panorerings- och zoomningseffekter på alla bilder som har ett format som stöds i Adobe Premiere Elements. Om du vill se en lista med de bildformat som stöds går du till Filformat som stöds.

Genom att använda Frys bildruta kan för filmklipp skapa en bild av en enda bildruta. Importera bilden till tidslinjen i Adobe Premiere Elements och tillämpa panorerings- och zoomningseffekterna.

Öppna panorerings- och zoomningsverktyget

 1. Markera den bild som du vill använda panorerings- och zoomningseffekten på.

 2. Dra bilden till tidslinjen.

 3. Välj Verktyg > Panorering och zoomning i menyfältet.

Verktyget identifierar automatiskt ansikten och skapar automatiskt panorerings- och zoomningssekvenser för att fokusera på ansikten.

Panorerings- och zoomningsverktyget följer Z-mönstret för att identifiera och skapa sekvenser för identifierade ansikten. Välj alternativet Omvänd automatisk panoreringsriktning i dialogrutan med inställningar om du vill följa S-mönstret. Du behöver återställa och återanvända inställningen för att ändringarna ska tillämpas på bildrutor som redan används.

pan_and_zoom_settings_v1
Panorerings- och zoomningsinställningar

Lägga till fokusbildrutor

Innan du tillämpar en panorerings- och zoomningseffekt identifierar du objekten i bilden som du vill panorera eller zooma med fokusbildrutor. Fokusbildrutor består av rektanglar som du kan ändra storlek på och som identifierar platsen för objektet i en bild.

I en bild med mer än tre fokusbildrutor visas endast den markerade fokusbildrutan samt den före och efter.

Om en bild inte har analysrats tidigare visas följande fokusbildrutor när du klickar på ikonen för panorerings- och zoomningsverktyget:

ac_focus_frames
Fokusbildruta

A. Hantag för att ändra storlek B. Fokusbildruta C. Bildrutenummer D. Ta bort fokusbildruta E. Tid för panorering F. Zoomalternativ för fokusbildruta 
ac_panzoom_timeline
Panorerings- och zoomningsverktyg: Tidslinje och miniatyrbildsvisning

A. Tidslinjen B. Markör för fokusbildruta C. Miniatyrbildsvisning D. Indikator för aktuell tid 
 • En fokusbildruta på den slutförda bilden.

 • En fokusbildruta mitt på bilden.

 1. Klicka på Ny bildruta i Panorerings- och zoomningsverktyget för att lägga till fokusbildrutor i mediet.

Lägga till fokusbildrutor manuellt

 1. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på objekten eller området där du vill placera en fokusbildruta.

  • Markera bildrutan efter vilken du vill att den nya fokusbildrutan ska visas och klicka på Ny bildruta. Den nya fokusbildrutan visas mitt i visningsområdet.

   Markera den nya fokusbildrutan och flytta markören över bildrutan och vänta tills panoreringsikonen (hand) visas. Dra fokusbildrutan över det aktuella objektet.

  • I tidslinjen flyttar du indikatorn för aktuell tid. En ”spökbildruta” (tom bildruta med prickade kanter) visas på skärmen. Flytta indikatorn för aktuell tid så att den pekar i den riktning där du vill lägga till den nya bildrutan och klicka sedan på ”spökbildrutan”. En ny fokusram läggs till vid den aktuella positionen.

  • Om du vill lägga till en fokusbildruta mellan två fokusbildrutor, flyttar du indikatorn för aktuella till positionen mellan respektive fokusmarkör i tidslinjen. Klicka på Ny bildrutan.

I en bild med mer än tre fokusbildrutor visas endast den markerade fokusbildrutan samt den före och efter.

Lägga till fokusbildrutor i tidigare analyserade bilder

Bildrutetips är rödfärgade rektanglar som visas på media. När du klickar på ett bildrutetips ändras det till en fokusbildruta.

Obs!

Kontrollera att du klickar endast en gång på bildrutetipset. Om du dubbelklickar på ett bildrutetips läggs två fokusbildrutor till.

Ändra fokusbildrutor

Flytta fokusbildrutor

 1. Markera fokusbildrutan.

 2. Flytta markören över kanten på fokusbildrutan så visas panoreringsikonen (hand).

 3. Dra fokusbildrutan över det aktuella objektet.

Ordna om fokusbildrutor för att ändra panoreringssekvens (endast foton)

Antalet fokusbildrutor bestämmer panoreringssekvensen, sekvensen i vilken ordning objekten ska panoreras i. Exempelvis ändras fokus till objektet med fokusbildruta 3 efter det att objektet med fokusbildrutan 2 har panorerats.

 1. Gör något av följande för att ändra numrering på fokusbildrutor:

  • Flytta fokusbildrutemarkörerna i tidslinjen så att de kommer i den ordning som du vill att motsvarande fokusbildruta ska visas. När du ändrar position för fokusbildrutemarkörerna ändras numreringen automatiskt för fokusbildrutorna i enlighet med i vilken ordning de placeras i tidslinjen.

  • Flytta runt fokusbildrutorna i miniatyrremsan.

Ändra storlek på fokusbildrutor

 1. Gör något av följande:

  • Markera fokusbildrutan och flytta musen över ett av hörnen så att du ser storleksändringsikonen (dubbelsidig pil). Dra för att ändra storlek på bildrutan.

  • Om du vill zooma i steg markerar du fokusbildrutan och flyttar musen över fokusbildrutan. Klicka på zoomkontrollerna ”+” eller ”-” för att stegvis ändra storlek på bildrutorna.

Ta bort fokusbildrutor

 1. Flytta musen över fokusbildrutan. Klicka på ”X”-knappen eller tryck på Delete-tangenten.

Ändra panoreringstid

När du ändrar panoreringstiden ändras tiden mellan en fokusbildruta och nästa. Panoreringstiden visas i anslutningen mellan de båda fokusbildrutorna.

 1. Klicka på panoreringstiden.

 2. Ställ i dialogrutan Tid för Panorering in ett önskat värde, antingen med handreglaget eller genom att ange värdet i dialogrutan.

Du kan även justera fokusbildrutemarkörerna i tidslinjen för att ändra panoreringstiden.

Ändra tid för att hålla kvar

Håll kvar är den tid som fokus stannar kvar på ett objekt innan panoreringen aktiveras. Genom att öka håll kvar-tiden förlängs den tid som objektet visas när det är i fokus.

 1. Markera fokusbildrutan och flytta musen över fokusbildrutan.

 2. Klicka på håll kvar-tiden.

 3. I Tid för Håll kvar använder du reglaget för att ställa in tidsangivelsen till önskat värde.

  ac_holdtime_change
  Ändra tid för att hålla kvar

Du kan även ändra håll kvar-tiden genom att dra markören till höger vågrätt bort från fokusbildrutan i tidslinjen.

Förhandsgranska panorerings- och zoomningseffekter

 1. Klicka på Spela upp utdata för att förhandsgranska panorerings- och zoomningseffekter på förhandsgranskningspanelen. Du kan använda reglaget för indikatorn för aktuell tid för att manuellt förhandsgranska effekten.

Ändra standardinställningar

 1. Klicka på Inställningar i panorerings- och zoomningsverktyget.

 2. Ställ in panoreringen och håll kvar-tider efter egna önskemål.

Använda zoomen för att exakt placera fokusbildrutor

Du kan använda zoomningsalternativen i panorerings- och zoomningsverktyget för att ändra storlek på en fokusbildruta mer än vad du kan i den normala vyn.

ac_zoom_controls
Zoomningsalternativ

Exempelvis är fokusbildrutan i normalvyn förminskad till en storlek så att den inte kan förminskas ytterligare. Storleken är emellertid inte tillräckligt liten för objektet som du vill fokusera. Du ska i fall som detta zooma objektet och sedan minska storleken på fokusbildrutan.

Tillämpa panorerings- och zoomningseffekter på videoklipp

Panorerings- och zoomningseffekter fungerar bäst på videoklipp som inte har så många objektrörelser i klippet.

Du kan skapa endast en fokusbildruta för varje filmbildruta i filmklippet.

 1. Högerklicka på mediepanelen på filmklippen och välja Kör Autoanalyserare.

 2. Dra filmklippet till tidslinjen.

 3. Klicka på ikonen för panorering och zoomning.

 4. Om du vill skapa en fokusbildruta flyttar du indikatorn för aktuell tid till en position i tidslinjen där det inte finns några andra fokusbildrutor. Klicka på Ny bildrutan.

Du kan arbeta med fokusbildrutor i videoklipp på samma sätt som du arbetar med dem i bilder. Däremot visas endast de alternativ som är relevanta för filmklipp i panorerings- och zoomningsverktyget.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy