Du kan stabilisera skakiga videotagningar med alternativet Skakningsstabilisering. Skakningsstabilisering tar bort skakningar som orsakas av kamerarörelser, så att du kan förvandla skakiga handfilmade sekvenser till jämna klipp.

Skakningsstabilisering är tillgängligt i både snabbvyn och expertvyn. Du bör dock använda skakningsstabilisering i expertläge för att få bäst resultat. Expertvyn har avancerade alternativ för att finjustera resultatet av skakningsstabilisering.

Du bör arbeta med små avsnitt av klipp som innehåller oönskade skakningar när du använder skakningsstabilisering. Du kan trimma eller dela ett klipp för att dela det i mindre avsnitt.

Läs Trimma klipp om du vill veta mer om hur du trimmar klipp. Läs Dela klipp om du vill veta mer om hur du delar klipp.

Använda skakningsstabilisering i snabbvyn

 1. Klicka på Snabb för att växla till snabbvyn. Markera det videoklipp på vilket du vill använda skakningsstabilisering i tidslinjen.  

 2. Klicka på Justera för att öppna panelen Justera. Klicka på Skakningsstabilisering.

  Alternativet Skakningsstabilisering på panelen Justera
 3. Välj önskat läge för skakningsstabilisering baserat på dina behov:

  • Snabb: Välj det här läget om du snabbt vill analysera ett klipp och stabilisera skakningarna. Det här läget är optimerat för prestanda och analyserar varannan bildruta. Det går fortare, men resultatet är inte optimerat.
  • Detaljerad: Välj det här läget om du vill analysera varje bildruta och få ett bättre resultat. Det detaljerade läget tar längre tid.
  Snabbläge och detaljerat läge
 4. Panelen Använda effekter öppnas och skakningsstabilisering läggs till som en av effekterna.

  Skakningsstabilisering pågår – återstående tid

  Du kan fortsätta att arbeta med projektet under tiden bildrutorna bearbetas.

 5. Du kan klicka på Avbryt om du vill stoppa bearbetningen av bildrutorna. Klicka på Stabilisera för att starta bearbetningen igen.

Använda skakningsstabilisering i expertvyn

Expertvyn rekommenderas för att utföra skakningsstabilisering på videoklipp. Du kan konfigurera de avancerade alternativen i den här vyn för att förbättra skakningsborttagningen.

 1. Klicka på fliken Expert för att växla till expertvyn. Om du vill stabilisera rörelse i ett visst videoklipp markerar du det klippet i tidslinjen.

 2. Klicka på Justera för att öppna panelen Justera. Klicka på Skakningsstabilisering.

  Alternativet Skakningsstabilisering på panelen Justera
 3. Klicka på Snabb eller Detaljerad för att välja läge för skakningsstabilisering. Avsnittet Använda skakningsstabilisering i snabbläge innehåller mer information om lägena.

  Snabbläge och detaljerat läge
 4. Panelen Använda effekter öppnas och skakningsstabilisering läggs till som en av effekterna.

  Skakningsstabilisering pågår – återstående tid

  Du kan fortsätta att arbeta med projektet under tiden bildrutorna bearbetas.  

 5. Klicka på Avancerat om du vill visa tillgängliga avancerade alternativ. Du kan välja alternativ för att undvika extrem beskärning eller justera övriga parametrar.

  Avancerade alternativ – Skakningsstabilisering

  Alternativen på fliken Avancerat visas. Du kan konfigurera de här alternativen för att finjustera användningen av skakningsstabilisering på videoklippen.

  1. Rörelse: Styr det avsedda resultatet för tagningen. Jämn rörelse bevarar den ursprungliga kamerarörelsen, men gör den jämnare. När detta är markerat aktiveras jämnhet för att styra hur jämn kamerarörelsen blir. Alternativet Ingen rörelse försöker ta bort all kamerarörelse från tagningen. Den här inställningen används för tagningar där minst en del av huvudmotivet ligger inom bildrutan för hela det intervall som stabiliseras.
  2. Jämnhet: Använd skjutreglaget för att öka eller minska jämnheten i videoklippet. Lägre värden ligger närmare kamerans ursprungliga rörelse, medan högre värden är jämnare. Värden över 100 kräver mer beskärning av bilden. Aktiveras när resultatet är inställt på Jämn rörelse.
  3. Videobildruta: Definierar hur videobildrutorna ska stabiliseras. Läs mer i Inställningar för videobildruta.
  4. Öka stabilisering: När detta är markerat startas stabiliseringen igen för att hitta de element som ska spåras. När du markerar det här alternativet inleds en analys och korrigering av klippet. Analysen är långsam, men ger det bästa resultatet.
  5. Krusning för rullande slutare: Stabiliseringen korrigerar automatiskt den krusning som förekommer i tagningar med stabiliserad rullande slutare. Automatisk reducering är standardvärdet. Använd Avancerad reducering om tagningen innehåller större krusningar.
  6. Beskär jämfört med Utjämna: Vid beskärning styr detta förhållandet mellan jämnhet och skalning för beskärningsrektangeln när den flyttas över den stabiliserade bilden. Lägre värden är jämnare, men mer av bilden visas. Vid 100 % är resultatet detsamma som med alternativet Stabilisera bara med manuell beskärning. Avsnittet Definiera videobildruta innehåller information om alternativet Stabilisera bara.
  7. Kantludd för syntes: Anger mängden ludd för de syntetiserade delarna. Det är bara aktiverat när du använder Videobildruta med Stabilisera, Syntetisera kanter. Det är bara aktiverat när du använder Stabilisera, Syntetisera kanter. Använd kontrollen för ludd för att jämna ut kanter där de syntetiserade pixlarna möter den ursprungliga bildrutan. Avsnittet Definiera videobildruta innehåller information om alternativet Stabilisera, Syntetisera kanter.

  Du kan klicka på Avbryt om du vill avbryta och inte använda effekten på klippet. Klicka på Stabilisera igen för att börja stabilisera klippet.

Inställningar för videobildruta

Alternativet Videobildruta styr hur kanten visas i ett stabiliseringsresultat. Det kan ställas in på något av följande:

 • Stabilisera bara: Visar hela bildrutan, inklusive de rörliga kanterna. Stabilisera bara visar hur mycket arbete som utförs för att stabiliseras bilden, och detta syns tydligt runt kanterna.
 • Stabilisera, Beskär: Beskär de rörliga kanterna utan skalning.
 • Stabilisera, Beskär, Skala automatiskt (standard): Beskär de rörliga kanterna och skalar upp bilden så att den fyller bildrutan.
 • Stabilisera, Syntetisera kanter: Fyller i de tomma områdena som skapas av de rörliga kanterna med innehåll från tidigare och senare bildrutor.

Rekommendationer vid användning av skakningsstabilisering

 • Skakningsstabilisering är en minnesintensiv och tidskrävande åtgärd. Även om du kan använda programmet under bearbetningen går det långsamt. När skakningsstabiliseringen är klar återgår programmet till det normala läget. Du bör identifiera den skakiga delen av materialet först och sedan dela klippet för att hämta de delarna och köra skakningsstabiliseringen enbart på dem.
 • Om du använder skakningsstabilisering i expertvyn kan du prova med snabbläget först. Snabbläget är snabbare, men kan ge upphov till oönskad beskärning i resultatet. Om du inte är nöjd med resultatet provar du med läget Detaljerad. Aktivera Öka stabilisering i delen Avancerat när du använder läget Detaljerad för att få bättre resultat.
 • Se till att projektinställningarna och klippinställningarna alltid matchar.
  • Ibland matchar klippet inte det aktuella projektet, men matchar i stället en av programmets förinställningar för projektinställningar. I så fall måste klippets dimensioner matcha projektinställningarna. Skapa ett nytt projekt för att lösa det här problemet.
  • Det kan också hända att klippet varken matchar det aktuella projektet eller någon av programmets förinställningar för projektinställningar. Exportera i så fall klippet till ett av standardformaten och skapa sedan ett nytt projekt med det klippet för att åtgärda problemet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy