In dit artikel wordt beschreven hoe u een SCCM-pakket maakt waarmee u een Adobe-distributiepakket kunt distribueren. Omdat zowel Adobe als Microsoft de term pakket gebruiken en er momenteel twee versies van de Microsoft-software gangbaar zijn, hanteren we in dit hoofdstuk voor de duidelijkheid de volgende conventies voor de benaming:

 • Wanneer we verwijzen naar een pakket dat is gemaakt met SCCM 2007, spreken we van een SCCM-pakket tenzij de context overduidelijk is; dan spreken we gewoon van een pakket.
 • Wanneer we verwijzen naar een pakket dat is gemaakt met Adobe® Creative Cloud™ Packager, spreken we van een Adobe-distributiepakket of Adobe-pakket. We gebruiken nooit alleen de term pakket als we een Adobe-pakket bedoelen.

Voorbereiding

SCCM is ontwikkeld voor een breed scala aan netwerkconfiguraties. De beste keuze voor de distributieconfiguratie voor het Adobe-pakket en de bijbehorende productinstallatiemap is de optie TS, waarbij het Adobe-pakket en de productinstallatiemap samen op dezelfde distributieserver of -servers worden geplaatst.

Bij een pakket voor distributie in Windows maakt Creative Cloud Packager twee mappen in de door u opgegeven locatie voor Opslaan in: Exceptions en Build.

De map Exceptions bevat mappen met verschillende soorten installatieprogramma's (EXE, AIR, MSI), die niet kunnen worden gedistribueerd met het standaard MSI-installatieprogramma (omdat dit geen ingesloten installatieprogramma kan bevatten). U moet voor elk van deze mappen een SCCM-installatieprogramma maken volgens de instructies in het bestand ExceptionInfo.txt op het hoogste niveau van de map Exceptions. De map kan leeg zijn als uw pakket geen afhankelijkheden van andere installatieprogramma's heeft.

De map Build bevat een MSI-bestand waarvan de bestandsnaam de door u opgegeven pakketnaam is, en een submap met de naam Setup. De submappen zijn vereist om het MSI-bestand uit te voeren en het product te installeren.

Opmerking: De pakketten die zijn gemaakt door Creative Cloud Packager, gebruiken het Adobe-subsysteem voor installatieprogramma's op de achtergrond. Dit systeem gebruikt het systeemeigen Windows-installatieprogramma, MSI. Daarom kunt u geen Adobe-installatiepakket verpakken in een Windows-pakket voor gebruik met MSI omdat Windows een dergelijk recursief gebruik van MSI verbiedt.

Een SCCM-pakket maken

Het maken van een SCCM-pakket omvat twee stappen. Eerst maakt u een nieuw SCCM-pakket en vervolgens maakt u installatie- en verwijderprogramma's.

Een nieuw SCCM-pakket maken

 1. Open de wizard New Package.

  • Open de SCCM-console.
  • Navigeer naar Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Klik met de rechtermuisknop op Packages, kies New en klik op Package.
 2. Geef in de wizard New Package een naam op voor het nieuwe SCCM-pakket.

  Op het tabblad General:

  • Geef de naam van het nieuwe SCCM-pakket op in het veld Name. Dit veld is vereist.
  • U kunt ook waarden opgeven voor de optionele velden Version, Manufacturer, Language en Comment.
  • Klik op Next.
 3. Geef de gegevensbron voor het SCCM-pakket op.

  Op het tabblad Data Source:

  • Selecteer This Package Contains Source Files.
  • Klik op Set aan de rechterkant van het veld Source Directory. Selecteer in het dialoogvenster Set Source Directory het type pad dat u wilt gebruiken (UNC of Local) en zoek of typ het pad naar de map Build dat het MSI-bestand en de ondersteunende mappen bevat. Klik op OK.
  • Op het tabblad Data Source wordt het pad dat u zojuist hebt geselecteerd, weergegeven in het veld Source Directory. Selecteer Always obtain files from the source directory onder dat veld.
   Stel de andere opties naar keuze in en klik op Next.
 4. Geef aan op welke distributiepunten het SCCM-pakket wordt opgeslagen.

  Selecteer op het tabblad Data Access Access the Distribution Folder through Common ConfigMgr package share en klik op Next.

 5. Geef distributie-instellingen op.

  • Kies een verzendingsprioriteit op het tabblad Distribution Settings. Selecteer indien gewenst een waarde voor Preferred Sender. Selecteer andere instellingen naar keuze en klik op Next.
  • Selecteer op het tabblad Reporting de gewenste instellingen en klik op Next.
  • Selecteer op het tabblad Security de gewenste instellingen en klik op Next.
 6. Bekijk de samenvatting van het nieuwe SCCM-pakket.

  • Controleer alle instellingen voor het nieuwe SCCM-pakket. Als u iets moet wijzigen, gebruikt u de knop Previous om de wijzigingen aan te brengen en gaat u vervolgens weer terug naar dit scherm met de knop Next.
  • Klik op Next. Het tabblad Confirmation wordt weergegeven.
  • Klik op Close om het maken van pakketten te beëindigen.

Installatie- en verwijderprogramma’s voor het SCCM-pakket maken

Creative Cloud Packager genereert één MSI-bestand in de map Build waarmee u het product of de suite kunt installeren en verwijderen. (Updatepakketten kunnen niet worden verwijderd, dit is alleen mogelijk bij installatiepakketten.)

Als u wilt, kunt u twee afzonderlijke SCCM-programma's voor een installatiepakket maken, één voor installatie en één voor verwijdering. Geef deze programma's namen waardoor het voor de gebruikers van de doelcomputers duidelijk is wat de opdrachten doen.

 1. Open de wizard New Program.

  • Navigeer vanuit de SCCM-console naar Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Selecteer het SCCM-pakket dat u hebt gemaakt.
  • Selecteer daaronder Programs > New > Program.
 2. Geef in de wizard New Program de opdrachtregel voor het programma op.

  Op het tabblad General:

  Geef een beschrijvende naam op (zoals PS_1_installeren of PS_1_verwijderen) in het veld Name, en een opmerking waarin wordt uitgelegd wat het programma doet.

  Klik op Browse. Selecteer in het dialoogvenster Open File het bestandstype All Files (*.*) en blader vervolgens naar het MSI-/EXE-bestand en selecteer het. De details van deze stap variëren voor elke opdracht die u maakt.

  Blader naar het EXE-bestand voor het installatiepakket.

  Als u weer terugkeert naar de wizard New Program, kunt u de gewenste markeringen of opties toevoegen aan de opdracht, achter de bestandsnaam in het tekstvak Command Line.

  U moet de parameter silent gebruiken voor een onbeheerde installatie. 

  Syntaxis:

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Voorbeeld:

  setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  Zie Distribueren via de opdrachtregel op Windows-computers voor meer informatie over het gebruik van deze opdracht.

  Blader naar het MSI-bestand voor het verwijderingspakket.

  Gebruik voor het verwijderingspakket de opdracht msiexec met de parameter /uninstall.

  Voorbeeld:

  msiexec.exe /uninstall PS_1.msi /quiet

 3. Op het tabblad Environment:

  • Selecteer in het veld Program Can Run de optie Whether or not a user is logged on.
  • Selecteer in het gedeelte Run mode Run with administrative rights. Controleer of Allow users to interact with this program is uitgeschakeld (OFF).

  Opmerking: Als u het programma niet uitvoert met beheerdersrechten, schrijft Application Manager het logbestand naar een andere locatie. Zie 'Installatielogbestanden'.

 4. Stel de velden op de tabbladen Advanced, Windows Installer en MOM Maintenance naar wens in en klik op Next.

 5. Controleer de informatie in het samenvattingsscherm. Als er iets moet worden gewijzigd, moet u dit nu doen. Klik in het samenvattingsscherm op Next. Het scherm Wizard Completed wordt weergegeven. Klik op Close om het maken van het programma te beëindigen.

Installatieprogramma's en verwijderingsprogramma's voor componenten van Exceptions maken

Maak installatieprogramma's en verwijderingsprogramma's voor de MSI-, EXE- of AIR-installatieprogramma’s in de map Exceptions met de opdrachten die staan beschreven in het bestand ExceptionInfo.txt. Dit bestand bevindt zich op het hoogste niveau van de map Exceptions.

Als u bijvoorbeeld een SCCM-installatiepakket wilt maken voor een MSI-installatieprogramma voor Adobe Flash Player 10, gebruikt u deze opdracht:

msiexec.exe /i AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Als u het verwijderingsprogramma wilt maken, gebruikt u /uninstall in plaats van /i

msiexec.exe /uninstall AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Waarschuwing: Voor op AIR gebaseerde installatieprogramma's kunt u op dezelfde manier een installatieprogramma maken dat op de achtergrond wordt uitgevoerd, met de opdracht die vermeld staat in het bestand ExceptionInfo.txt. Voor deze componenten kunt u echter geen verwijderingsprogramma maken dat op de achtergrond werkt. Als u deze AIR-applicaties wilt verwijderen, moet u dat mogelijk handmatig doen.

Distributiepunten voor het SCCM-pakket selecteren

 1. Open de wizard New Distribution Points.

  • Navigeer in de SCCM-console naar Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Selecteer het SCCM-pakket dat u hebt gemaakt.
  • Selecteer daaronder Distribution Points > New Distribution Points. Er wordt een introductiescherm weergegeven. Klik op Next.
 2. Selecteer in de wizard New Distribution Points de distributiepunten waarnaar u het SCCM-pakket wilt kopiëren.

  Er wordt hierbij verondersteld dat de distributiepunten die u voor dit SCCM-pakket wilt gebruiken, al zijn gemaakt. U kunt een of meer distributiepunten selecteren voor dit pakket.

 3. Controleer het scherm Wizard Completed en klik op Close.

De SCCM-pakketprogramma's aankondigen

U moet de aanwijzingen in deze sectie één keer opvolgen voor elk SCCM-pakketprogramma dat u wilt aankondigen. 

Bij deze aanwijzingen wordt ervan uitgegaan dat u al een verzameling met doelsystemen hebt waarop u de SCCM-pakketprogramma's gaat aankondigen.

 1. Open de wizard Distribute Software to Collection.

  • Navigeer in de SCCM-console naar Computer Management > Collections.
  • Ga naar de verzameling die u wilt gebruiken om dit SCCM-pakket aan te kondigen.
  • Klik met de rechtermuisknop op de naam van de verzameling en kies Distribute > Software.
 2. Kies in de wizard Distribute Software to Collection het SCCM-pakket dat u wilt aankondigen.

  Op het tabblad Package:

  • Schakel Select an existing package in.
  • Klik op de knop Browse naast het tekstveld. Ga in het dialoogvenster Select a Package naar het gewenste SCCM-pakket en selecteer het. Klik vervolgens op OK. Uw selectie wordt weergegeven in het tekstveld op het tabblad Package.
  • Klik op Next.
 3. Controleer of u de distributiepunten waarnaar u het SCCM-pakket wilt kopiëren, hebt geselecteerd.

  Controleer op het tabblad Distribution of u de distributiepunten waarnaar u dit SCCM-pakket wilt kopiëren, hebt geselecteerd. Klik vervolgens op Next.

 4. Selecteer het SCCM-pakketprogramma dat u wilt aankondigen.

  Op het tabblad Select Program:

  • De naam en de programma's van het SCCM-pakket worden weergegeven. Selecteer in het gedeelte Programs: het programma dat u wilt aankondigen.
  • Klik op Next.
 5. Stel de kenmerken van de aankondiging in.

  Op het tabblad Advertisement Name:

  • Geef in het veld Name een naam op voor de aankondiging.
  • U kunt ook in het veld Comment een opmerking invoeren die de aankondiging beschrijft.
  • Klik op Next.

  Op het tabblad Advertisement Subcollection:

  • De naam van de verzameling die u voor deze aankondiging hebt gekozen, wordt weergegeven in het veld Collection. Geef aan of deze aankondiging moet worden verzonden naar subverzamelingen van deze verzameling. De resultaten van uw keuze worden weergegeven in het veld onder aan het tabblad.
  • Klik op Next.

  Op het tabblad Advertisement Schedule:

  • Stel de datum en tijd in waarop de aankondiging moet worden uitgevoerd.
  • Geef aan of de aankondiging moet verlopen. Als u wilt dat de aankondiging verloopt, stelt u de verloopdatum en -tijd in.
  • Geef de gewenste andere instellingen op en klik op Next.

  Op het tabblad Assign Program:

  • Geef aan of het uitvoeren van dit programma verplicht is. Zo ja, geef dan de datum en tijd op waarop u de uitvoering wilt afdwingen. De aankondigingsdatum van het vorige tabblad wordt hier voor het gemak weergegeven.
  • Stel zo nodig een vervaldatum in.
  • Stel de overige opties naar wens in.
  • Klik op Next.
 6. Bekijk het samenvattingsscherm voor de aankondiging.

  Controleer de informatie in het samenvattingsscherm. Als er iets moet worden gewijzigd, moet u dit nu doen. Klik in het samenvattingsscherm op Next.

  Het scherm Wizard Completed wordt weergegeven. Klik op Close om het maken van de aankondiging te beëindigen.

Wanneer het SCCM-pakket is aangekondigd, wordt op de Windows-werkbalk van de doelcomputers een melding weergegeven waarin wordt aangegeven dat een programma is gepland om te worden uitgevoerd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid