Podczas korzystania z kolorów dodatkowych i przezroczystości, Illustrator czasami modyfikuje zawartość pliku, aby zachować wygląd kompozycji w formacie Postscript i innych procesach spłaszczania przezroczystości. Gdy Illustrator modyfikuje zawartość podczas procesu spłaszczania, kolory dodatkowe, użyte w określonych scenariuszach dotyczących przezroczystości, wymagają czasami konwersji do kolorów podstawowych. Chociaż z każdą kolejną wersją programu Illustrator przypadki takie są coraz mniej powszechne, poniższe pozycje adresują pozostałe ograniczenia związane z zachowaniem kolorów dodatkowych podczas interakcji z przezroczystością w programie Illustrator CS3 lub nowszej wersji oraz CS2.

Efekty rastrowe

W programie Illustrator CS2, w przypadku zastosowania efektów rastrowych (na przykład Rasteryzuj i rozmycie Gaussowskie), na poziomie obiektu, grupy lub warstwy wobec obiektów, które zawierają wiele kolorów dodatkowych lub kombinację kolorów dodatkowych i podstawowych, Illustrator konwertuje kolor obiektu do przestrzeni kolorów podstawowych dokumentu, skali szarości lub bitmapy. Możesz wybrać jedną z tych opcji w oknie dialogowym Ustawienia efektów rastrowych. Na przykład w przypadku zwykłego prostokąta z wypełnieniem kolorem dodatkowym i obrysem kolorem czarnym, podstawowym, wypełnienie kolorem dodatkowym zostanie przekształcone na kolor podstawowy. Jednak, jeśli wszystkie atrybuty obiektu, grupy lub warstwy są pokryte jednym kolorem dodatkowym, wtedy kolor dodatkowy zostaje zachowany niezależnie od miejsca, gdzie zastosowano efekt. Ilustrator w wersji CS3 i kolejnych zachowuje kolor dodatkowy w każdym z powyższych scenariuszy.

Pole wyboru Zachowaj kolory dodatkowe, gdy to możliwe (CS2) lub Zachowaj kolory dodatkowe (CS3 i późniejsze wersje) w oknie dialogowym Ustawienia efektów rastrowych nie jest domyślnie zaznaczone w przypadku otwierania plików programu Illustrator utworzonych w wersjach wcześniejszych niż CS2. Ustawienie to sprawia, że zachowanie tych plików podczas drukowania jest zgodne z poprzednimi wersjami programu Illustrator. Wybór w polu Zachowaj kolory dodatkowe, gdy to możliwe w programie Illustrator CS2 zostaje zapamiętany w przypadku ponownego wczytania plików.

Gradienty i siatki gradientu

Ilustrator w wersji CS3 i nowszych oraz CS2 (lub Cs2 i nowszych) zachowuje gradienty kolor-dodatkowy-do-koloru-dodatkowego oraz kolo-dodatkowy-do-koloru-podstawowego zarówno w scenariuszach nieprzezroczystych jak i przejrzystych. Aby wydrukować lub wyeksportować kolory dodatkowe w gradientach, wybierz opcję Zachowaj kolory dodatkowe i nadruki w oknie dialogowym Obiekt > Spłaszcz przezroczystość.

W programie Illustrator CS2, gdy siatka gradientowa zawiera więcej niż jeden kolor dodatkowy, lub zawiera kolor podstawowy i kolor dodatkowy, Illustrator konwertuje siatkę do przestrzeni kolorów podstawowych dokumentu. Illustrator w wersji CS3 lub nowszej zachowuje kolor podstawowy w obu opisanych powyższej przypadkach użycia gradientu.

Mieszanki kolorów dodatkowych

Podczas tworzenia mieszanki dwóch różnych obiektów z kolorami dodatkowymi, Illustrator konwertuje wszystkie kroki pośrednie do przestrzeni kolorów podstawowych dokumentu.

Rasteryzacja

W programie Illustrator CS2, polecenie Obiekt > Rasteryzuj > pozwala przekonwertować wszystkie kolory dodatkowe do przestrzeni kolorów podstawowych dokumentu, skali szarości lub bitmapy. Po rasteryzacji kolory dodatkowe nie zostają zachowane. Polecenie Efekty > Rasteryzuj podlega ograniczeniom dotyczącym efektów, opisanym w sekcji Efekty rastrowe (powyżej) i spowoduje „Zachowanie kolorów dodatkowych, gdy to możliwe” jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona w oknie dialogowym Ustawienia efektów rastrowych.

Illustrator w wersji CS3 lub nowszej umożliwia zachowanie kolorów dodatkowych w przypadku używania zarówno polecenia Obiekt > Rasteryzuj jak i polecenia Efekty > Rasteryzuj, poprzez zaznaczenie opcji Zachowaj kolory dodatkowe odpowiednio w oknie dialogowym Obiekt > Rasteryzuj i Efekty > Ustawienia efektów rastrowych dokumentu.

Narzędzie Aktywny obrys

Ilustrator w wersji CS3 i nowszych oraz w wersji CS2 zachowuje kolory dodatkowe w obiektach rastrowych w skali szarości, gdy kolor dodatkowy został zastosowany w programie Illustrator. Kolory dodatkowe we wszystkich innych plikach w formatów rastrowych, niezależnie od tego, czy podlinkowane czy osadzone, są konwertowane na kolory podstawowe lub ignorowane przy korzystaniu z polecenia Aktywny obrys.

Filtry SVG

Po zastosowaniu dowolnego filtra SVG w programie Illustrator CS2, kolory dodatkowe zostaną przekonwertowane na przestrzeń kolorów podstawowych dokumentu.

Importowane pliki w formatach rastrowych

Metody dostosowania kolorów dodatkowych, importowanych z formatów rastrowych, zostały w programie Illustrator w wersji CS3 i późniejszych oraz w wersji CS2 znacznie udoskonalone w porównaniu z wersjami wcześniejszymi. Ilustrator CS2 zachowuje kolory dodatkowe w osadzonych natywnych plikach Photoshop jako rastrową maskę krycia nad prostokątem, który jest wypełniony kolorem dodatkowym, ustawioną jako nadruk, zaś Illustrator w wersji CS3 i nowszych konwertuje obraz na obiekt rastrowy deviceN (wszystkie kolory podstawowe i dodatkowe zostają zachowane razem w formacie NChannel). Illustrator w wersji CS3 i nowszych, w wersji CS2 (lub CS i nowszych)zachowuje kolory dodatkowe w osadzonych plikach PDF jako grafikę nie-natywną. Jedyne wciąż istniejące istotne ograniczenia dla formatów rastrowych zostały wymienione poniżej i zostały one wyeliminowane w wersji CS3 programu Illustrator i późniejszych.

  • TIFF: Illustrator CS2 nie importuje kolorów dodatkowych w plikach TIFF. Importowana jest tylko część CMYK, RGB lub Skala szarości. Illustrator w wersji CS3 i nowszych importuje kolory dodatkowe w plikach TIFF eksportowanych z programu Photoshop.
  • PSD w trybie bichromii: Nie można zalinkować ani osadzić pliku PSD w trybie bichromii w programie Illustrator CS2. Operacje te powodują komunikat o błędzie, a funkcja Umieść kończy pracę niepowodzeniem, bez widocznych rezultatów. Pliki PSD w trybie bichromii można linkować i osadzać w programie Illustrator CS3, a kolory dodatkowe zostają zachowane.
  • EPS w trybie bichromii: Illustrator CS2 konwertuje kolory dodatkowe w osadzonych plikach EPS w trybie bichromii na kolory podstawowe. Ilustrator w wersji CS3 i późniejszych zachowuje kolory dodatkowe w osadzonych plikach EPS w trybie bichromii.
  • EPS DCS 2.0: Illustrator CS2 nie obsługuje kolorów dodatkowych, ani danych w wysokiej rozdzielczości, zawartych w plikach EPS DCS, gdy plik EPS DCS oddziałuje z przezroczystością. W takim przypadku zachowane zostają tylko dane kompozytowe. Illustrator CS2 obsługuje EPS DCS tylko w nietransparentnych wydzielonych obiegach pracy. Illustrator CS3 obsługuje pliki EPS DCS 2.0 oraz zachowuje kolory dodatkowe zarówno w transparentnych jak i nietransparentnych obiegach pracy oddzielonych od hosta. Pliki EPS DCS 1.0 nadal są ograniczone do nietransparentnych obiegów pracy oddzielonych od hosta, zarówno w programie Illustrator CS3 i CS2(CS2 i nowsze).

Uwaga: Więcej informacji na temat kompozycji nienatywnych można znaleźć w sekcji Importowanie obrazów monochromicznych, bichromicznych i trichromicznych z plików Adobe PDF” w pomocy do programu Illustrator CS3, CS2.

Przezroczystość kanału alfa

Illustrator w wersji CS2 i nowszych zachowuje kolory dodatkowe, które wchodzą w interakcję z przezroczystością kanału alfa (na przykład, maski krycia, aktywne efekty rastrowe czy obrazy przezroczyste). W starszych wersjach programu Illustrator, w takich sytuacjach kolory dodatkowe konwertowane są na kolory podstawowe.

Przestarzałe formaty

Przy zapisywaniu plików w formacie programu Illustrator w wersji 8 lub wcześniejszej, z zaznaczoną opcją Zachowaj wygląd i nadruki w oknie dialogowym Zapisz, wszystkie obiekty w kolorach dodatkowych zostaną skonwertowane do obiektów w kolorach podstawowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online