Przyciąganie do glifów japońskich

Informacje o tym, jak precyzyjnie przyciągać i rysować obiekty wokół granic aktywnego glifu japońskiego.

Funkcja Przyciągaj do glifów umożliwia precyzyjne przyciąganie elementów ilustracji do tekstu bez konieczności tworzenia konturów lub linii pomocniczych. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję przyciągania, co spowoduje wyświetlenie linii pomocniczych glifu na aktywnym tekście podczas rysowania, obracania, skalowania lub przesuwania obiektów. Wykonaj następujące procedury, aby precyzyjnie przyciągać do aktywnego tekstu.

Funkcji przyciągania do glifu można teraz używać nie tylko w przypadku znaków alfabetu łacińskiego, ale także glifów i czcionek japońskich. W tym artykule opisano sposób wyświetlania i używania inteligentnych linii pomocniczych glifów japońskich.

Jak uzyskać dostęp do inteligentnych linii pomocniczych glifów japońskich

Opcje przyciągania do glifów
Opcje przyciągania do glifów

Aby uzyskać dostęp do inteligentnych linii pomocniczych glifów japońskich:

 • Wybierz opcje Preferencje > Tekst > Opcje językowe i zaznacz pole wyboru Pokaż opcje wschodnioazjatyckie.
 • Zainstaluj japońską wersję językową programu Illustrator.

Jeśli otworzysz teraz panel Typografia, w sekcji Przyciągaj do glifu będą widoczne opcje przyciągania dotyczące języka japońskiego. Są one domyślnie włączone.

 Aby można było używać tej funkcji, muszą być włączone opcje Przyciąganie do glifów (Widok Przyciągaj do glifów) oraz Inteligentne linie pomocnicze (Widok > Inteligentne linie pomocnicze).

Przyciąganie do glifów nie działa, jeśli włączono opcję Widok > Przyciągaj do siatki, wyłączono opcję Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze > Linie pomocnicze wyrównania, a opcję Tolerancja przyciągania ustawiono na wartość 0.

Przyciąganie do linii pomocniczych glifów japońskich

Użyj następujących opcji w sekcji Przyciągaj do glifów na panelu Typografia. Opcje specyficzne dla języka japońskiego to Pole znaku oraz Środek pola znaku. Pozostałe opcje działają zarówno z glifami łacińskimi, jak i japońskimi.

Przyciąganie do glifu w przypadku czcionek japońskich

A. Pole znaku B. Obwiednia glifu C. Środek pola znaku D. Obwiednia glifu E. Pole znaku 

Opcja

Opis

(Pole znaku) Powoduje, że podczas rysowania, przesuwania lub skalowania obiekty będą przyciągane do pola znaku czcionki japońskiej. Gdy ta opcja jest zaznaczona, prowadnice są wyświetlane na górze i dole pola znaku w tekście poziomym albo po lewej i prawej stronie w tekście pionowym w języku japońskim.

(Środek pola znaku) Powoduje, że podczas rysowania, przesuwania lub skalowania obiekty będą przyciągane do środka pola znaku czcionki lub glifu w tekście japońskim. Gdy ta opcja jest zaznaczona, prowadnice są wyświetlane na środku pola znaku zarówno w poziomym, jak i w pionowym tekście japońskim.

(Granice glifu): Przyciąga do górnej, dolnej, lewej i prawej granicy glifu.

(Linia bazowa): Przyciąga do podstawy glifu.

(Prowadnice kątowe): Przyciąga do linii pomocniczych wyświetlanych podczas obracania ramki tekstowej i po wybraniu z menu kontekstowego glifu zawierającego segmenty pochyłe.

Ważne uwagi:

 • W sytuacji, gdy dwie linie pomocnicze tekstu japońskiego znajdują się bardzo blisko siebie lub w tym samym położeniu, co wynika z użycia opcji Pole znaku i Obwiednia glifu (w tekście poziomym lub pionowym) albo Środek pola znaku i Linia bazowa (w tekście pionowym), wyświetlana będzie tylko jedna linia pomocnicza na zasadzie pierwszeństwa.
 • Opcje obwiedni glifów, linii bazowej, prowadnic kątowych i punktów kontrolnych mają wpływ także na znaki w czcionkach japońskich.
 • Linie pomocnicze wysokości x oraz zbliżeniowe linie pomocnicze będą wyświetlane w oparciu o opcje przyciągania do glifów łacińskich, zanim zostaną włączone preferencje opcji wschodnioazjatyckich.
 • Linie pomocnicze glifów nie uwzględniają obrysów, wypełnień wzorków, efektów i ustawień wyglądu zastosowanych w tekście aktywnym. Linie pomocnicze glifów są generowane na podstawie oryginalnego kształtu glifu.

Linie pomocnicze przyciągania jednocześnie do glifów japońskich i łacińskich

Jeśli do glifów w tym samym polu tekstowym zastosowano czcionkę japońską oraz czcionkę łacińską, to będą wyświetlane linie pomocnicze dotyczące obu tych czcionek.

Linie pomocnicze czcionek łacińskich wskazują granice glifów, linię bazową i wysokość x, natomiast linie czcionek japońskich wskazują tylko granice glifów.

Przyciąganie do glifów japońskich i łacińskich

Ważne uwagi:

 • Scenariusze dotyczące przypadków użycia mieszanych czcionek mają zastosowanie tylko w tekście punktowym.
 • Wysokość x jest widoczna tylko wtedy, gdy w polu tekstowym znajdują się znaki łacińskie (x, v, w, z) i opcja ta została włączona w ustawieniach przyciągania do glifów łacińskich przed przełączeniem na opcje wschodnioazjatyckie.
 • Obecnie nie jest możliwe obliczenie wartości wysokości x, pola znaku i środka pola znaku, jeśli w tym samym polu tekstowym zostaną umieszczone znaki japońskie i łacińskie używające różnych czcionek w różnej wielkości.
 • W przypadku korzystania z czcionek kompozytowych obsługiwana jest tylko opcja punktów kontrolnych.
 • Jeśli opcja Tate-chu-yoko jest włączona, będą wyświetlane tylko obwiednie glifów.
 • Jeśli opcja Warichu jest włączona, będą wyświetlane tylko obwiednie glifów.

Przyciąganie do pojedynczego glifu po zaznaczeniu

Aby przyciągać obiekty do pojedynczego glifu w tekście:

 • Kliknij glif prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przyciągaj do glifu <nazwa-glifu>.
  Wybrany glif zostanie podświetlony. Na aktywnym glifie zostaną wyświetlone jego linie pomocnicze — wokół granic, na środku, na liniowych i ukośnych segmentach (zależy to od geometrii glifu).
Przyciąganie do prowadnic kątowych
Przyciąganie do zaznaczonego glifu

Ważne uwagi:

 • Obecnie nie można obliczyć wartości pola znaku i środka pola znaku dla wybranego pojedynczego glifu japońskiego.
 • Linie pomocnicze glifów są generowane tylko na segmentach prostych (liniowych i pod kątem), a nie na krzywych glifu.
 • Glif nie jest podświetlany po zaznaczeniu, jeśli do aktywnego tekstu zastosowano obrys, wypełnienie wzorkiem, efekty lub wygląd. 

Zwalnianie wybranego glifu

Aby zwolnić wybrany pojedynczy glif i wyłączyć przyciąganie do niego

 • Kliknij glif prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zwolnij przyciąganie do glifu <nazwa-glifu>.
 • Kliknij przycisk Zwolnij glif na panelu Sterowanie.
 • Wybierz inny glif, aby wyłączyć przyciąganie do poprzedniego glifu.

Każda inna operacja, na przykład edycja tekstu, spowoduje automatyczne zwolnienie glifu.

Zaznacz i zwolnij glif za pomocą menu otwieranego prawym przyciskiem myszy

Przyciąganie do prowadnic kątowych

Przyciąganie do pojedynczego glifu
Przyciąganie do prowadnic kątowych, gdy ramka tekstowa jest obrócona

Opcja Przyciągaj do glifów > Prowadnice kątowe umożliwia przyciąganie obiektów do glifu pod określonym kątem podczas ich skalowania, przesuwania lub obracania, a także podczas rysowania narzędziem Pióro. Prowadnice kątowe są wyświetlane tylko wtedy, gdy:

 • do przyciągania wybrano pojedynczy glif z segmentami biegnącymi pod kątem;
 • do ramki tekstowej lub konkretnego glifu zastosowano obrót pod kątem.

Obecnie obiekty ustawione pod kątem będą przyciągane od obwiedni i środka obiektu.

Rysowanie z przyciąganiem do punktów kontrolnych glifu

Opcja Przyciągaj do glifuPunkty kontrolne na panelu Typografia umożliwia rysowanie i przyciąganie kształtu na glifie. 

Przyciąganie do punktów kontrolnych jest możliwe tylko podczas korzystania z narzędzia Pióro lub przesuwania obiektu w pobliże punktu kontrolnego na glifie.

 Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Pióro i zatrzymaj wskaźnik nad glifem, aby wyświetlić punkty kontrolne.
 2. Narysuj kształt za pomocą narzędzia Pióro. Rysowany kształt będzie przyciągany do punktów kontrolnych tekstu.

Przyciąganie do punktów kontrolnych

Przyciąganie do tekstu akapitowego

Funkcja Przyciągaj do glifu działa zarówno w przypadku tekstu punktowego, jak i tekstu akapitowego. Jeśli jest tylko jeden wiersz tekstu, wyświetlane będą wszystkie linie pomocnicze i punkty kontrolne tego wiersza. Jeśli jest to cały akapit tekstu, wyświetlane są tylko granice glifów, aby uprościć pracę. Aby precyzyjnie przyciągnąć do glifu w akapicie, zaznacz ten glif, a następnie skorzystaj z linii pomocniczych glifów.

Jeśli opcja Warichu jest włączona w tekście akapitowym, będą wyświetlane tylko obwiednie glifów.

Przyciąganie do tekstu akapitowego
Przyciąganie do tekstu akapitowego

Zmiana koloru linii pomocniczych glifów

Domyślnie linie pomocnicze glifów są wyświetlane w kolorze zielonym. Aby zmienić kolor linii pomocniczej glifu, przejdź do sekcji Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze > Prowadnice glifów i wybierz kolor z rozwijanego menu.


Powiązane tematy

Masz pytanie lub pomysł?

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie poznamy Twoje opinie i zobaczymy utworzone przez Ciebie dzieła.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online