Grupowanie lub rozgrupowywanie obiektów

Wybrane obiekty mogą być łączone w grupę, dzięki czemu zostaną potraktowane jako jedna całość. Grupę taką można następnie przesuwać lub przekształcać, bez zmieniania atrybutów jej elementów i wzajemnych relacji między nimi. Funkcja może być użyta do zgrupowania wszystkich obiektów stanowiących projekt znaku firmowego, które zostaną przesunięte i przeskalowane jako jedna całość.

Zgrupowane obiekty muszą być ułożone w stos na tej samej warstwie ilustracji, dlatego też grupowanie może zmienić rozmieszczenie obiektów na warstwach i ich kolejność w stosie na danej warstwie. Obiekty pochodzące z różnych warstw są grupowane na warstwie macierzystej obiektu położonego na wierzchu.

Grupy mogą być również zagnieżdżone, czyli zgrupowane wewnątrz innych obiektów lub grup, z którymi tworzą większe grupy. W panelu Warstwy, grupy są oznaczane jako elementy typu <Grupa>. Za pomocą panelu Warstwy można przenosić elementy do grup i z grup.

 1. Zaznacz obiekty, które mają utworzyć grupę, lub grupę, która ma zostać rozgrupowana.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj albo Obiekt > Rozgrupuj.

Rozwijanie obiektów

Rozwijanie obiektów to procedura dzielenia ich na wiele obiektów składowych. Na przykład rozwinięcie okręgu o pewnym wypełnieniu i obrysie powoduje powstanie dwóch oddzielnych obiektów: wypełnienia i obrysu. Rozwijanie kompozycji bardziej złożonych, na przykład obiektów wypełnionych wzorkami, prowadzi do wyodrębnienia wszystkich ścieżek definiujących obiekt.

Obiekt rozwija się przeważnie wtedy, gdy zachodzi potrzeba zmiany wyglądu pewnych jego elementów. Przydaje się ona również wtedy, gdy typowy obiekt programu Illustrator (np. obiekt siatkowy) trzeba przenieść do aplikacji, która go nie rozpoznaje.

Obiekt o wypełnieniu i obrysie przed (po lewej) i po rozwinięciu (po prawej)
Obiekt o wypełnieniu i obrysie przed (po lewej) i po rozwinięciu (po prawej)

Uwaga:

Funkcja rozwijania jest szczególnie użyteczna wtedy, gdy występują trudności z drukowaniem efektów przezroczystości, obiektów trójwymiarowych, wzorków, gradientów, obrysów, przejść, flar, kopert i symboli.

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń.

  Jeśli obiekt ma przypisane atrybuty wyglądu, polecenie Obiekt > Rozwiń jest wygaszone. W takim przypadku wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń wygląd, a następnie polecenie Obiekt > Rozwiń.

 3. Ustaw opcje i kliknij OK:

  Obiekt

  Rozwija obiekty złożone, w tym przejścia, formy, zestawy symboli i flary.

  Wypełnienie

  Rozwija wypełnienia.

  Obrys

  Rozwija obrysy.

  Siatka gradientu

  Rozwija gradienty do jednego obiektu siatki.

  Określ

  Ustawia tolerancję dla wartości kolorów pomiędzy krokami gradientu. Wartości większe pozwalają zachować ciągłe przejścia między kolorami; wartości mniejsze - przeciwnie.

  Uwaga:

  Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń, aby rozwinąć gradient zgodnie z opcjami ustawionymi ostatnio w oknie dialogowym Rozwiń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online