Eksportowanie kompozycji

  1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.

  2. Wybierz położenie dla pliku i wpisz nazwę pliku.

  3. Wybierz format z rozwijanego menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS).

  4. Kliknij przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS).

Film przedstawiający eksportowanie zawartości z programu Illustrator można obejrzeć w artykule Zapisywanie plików do druku.

Formaty plików do eksportu kompozycji

Uwaga:

Większą ilość obszarów roboczych można wyeksportować tylko do następujących formatów: SWF, JPEG, PSD, PNG i TIFF.

Formaty Rysunek AutoCAD oraz Plik wymiany AutoCAD (DWG i DXF)

Rysunek AutoCAD jest standardowym formatem do zapisywania grafiki wektorowej, utworzonej w programie AutoCAD. AutoCAD jest formatem przeznaczonym do eksportowania rysunków AutoCAD lub importowania rysunków w innych aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w opisie opcji eksportowania AutoCADUwaga: białe obrysy i wypełnienia w programie Illustrator są domyślnie eksportowane do formatów AutoCAD jako czarne obrysy i wypełnienia. Natomiast czarne obrysy i wypełnienia programu Illustrator są eksportowane do formatu AutoCAD jako białe.

BMP

Standardowy format obrazów Windows. Możesz określić model kolorów, rozdzielczość i ustawienie wygładzania przy rasteryzacji kompozycji oraz format (Windows lub OS/2) i głębię bitów dla określenia liczby kolorów (lub odcieni szarego) dopuszczalnej w danym obrazie. Dla obrazów 4-bitowych i 8-bitowych w formacie Windows można również wybrać kompresję RLE.

Metaplik wzbogacony (EMF)

Szeroko stosowany przez aplikacje Windows jako format do eksportu danych graficznych. Podczas eksportowania kompozycji do formatu EMF Illustrator może zmienić niektóre dane wektorowe na rastry.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Używany często do zapisu zdjęć. W przeciwieństwie do formatu GIF, JPEG zachowuje wszystkie informacje o kolorze, ale kompresuje plik przez selektywne odrzucanie danych. JPEG jest standardowym formatem przeznaczonym do wyświetlania obrazów w sieci. Więcej informacji można znaleźć w opisie opcji eksportowania JPEG. Obraz można zapisać w pliku JPEG także za pomocą polecenia Zapisz dla Internetu i urządzeńUwaga: każdorazowe zapisanie pliku do formatu JPEG skutkuje wprowadzeniem do niego zakłóceń wynikających z kompresji, takich jak faliste wzory lub mozaikopodobne linie. Dlatego też w formacie JPEG zawsze zapisuj oryginalne obrazy (a nie obrazy już zapisane w formacie JPEG).

PICT Macintosh

Używany przez aplikacje graficzne i układu stron systemu Mac OS, do transferu obrazków pomiędzy aplikacjami. Format PICT szczególnie wydajnie kompresuje obrazy z dużymi obszarami jednolitego koloru.

Flash (SWF)

Format graficzny oparty na wektorach i przeznaczony dla interaktywnych, animowanych grafik internetowych. Kompozycje wyeksportowane w formacie Flash (SWF) można wykorzystać podczas projektowania stron WWW i wyświetlać za pomocą dowolnych przeglądarek wyposażonych w wtyczkę Flash Player. Więcej informacji można znaleźć w opisie opcji eksportowania formatu Flash. Obraz można też zapisać w pliku SWF za pomocą polecenia Zapisz dla Internetu i urządzeń. Tekst można eksportować jako dynamiczny Flash lub tekst wprowadzany (zobacz Oznaczanie tekstu do wyeksportowania w formacie Flash). Oprócz eksportowania kompozycji w formacie Flash, możesz także skopiować kompozycję w programie Illustrator, po czym wkleić ją w programie Flash. W schowku zachowywana jest dokładność kompozycji.

Photoshop (PSD)

Standardowy format programu Photoshop. Jeśli kompozycja zawiera dane, które nie mogą być eksportowane do formatu programu Photoshop, Illustrator zachowuje wygląd kompozycji poprzez połączenie warstw w dokumencie lub rasteryzację kompozycji. Z tego powodu, mimo wyboru odpowiedniej opcji eksportu, mogą zdarzyć się sytuacje, w których wymienione wyżej elementy nie zostaną zachowane. Więcej informacji można znaleźć w opisie opcji eksportowania formatu Photoshop.

PNG (Portable Network Graphics)

Używany do kompresji bezstratnej i wyświetlania obrazów w sieci. W odróżnieniu od formatu GIF, format PNG obsługuje obrazy 24-bitowe i pozwala uzyskać przezroczyste tło bez postrzępionych krawędzi. Niestety, niektóre przeglądarki WWW nie obsługują tego formatu. PNG zachowuje przezroczystość w obrazach w skali szarości i kolorze RGB. Więcej informacji można znaleźć w opisie opcji eksportowania formatu PNG. Obraz można zapisać w pliku PNG także za pomocą polecenia Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Targa (TGA)

Przeznaczony do systemów używających karty graficznej Truevision®. Możesz określić model kolorów, rozdzielczość i ustawienie wygładzania przy rasteryzacji kompozycji oraz głębię bitów dla określenia liczby kolorów (lub odcieni szarego) dopuszczalnej w danym obrazie.

Format tekstowy (TXT)

Używany do eksportu tekstu w ilustracji do pliku tekstowego. (Zobacz Eksport tekstu do pliku tekstowego).

TIFF (Tagged-Image File Format)

Używany jest do wymiany plików między aplikacjami i różnymi platformami sprzętowymi. TIFF to elastyczny format obrazów rastrowych, obsługiwany przez praktycznie wszystkie programy graficzne i aplikacje DTP. Większość skanerów biurkowych może tworzyć pliki TIFF. Więcej informacji można znaleźć w opisie opcji eksportowania formatu TIFF.

Metaplik Windows (WMF)

Bezpośredni format wymiany danych dla 16-bitowych aplikacji systemu Windows. Format WMF jest obsługiwany przez prawie wszystkie aplikacje graficzne systemu Windows. Ponieważ jednak tylko w ograniczonym stopniu obsługuje grafikę wektorową, wszędzie gdzie jest to możliwe, należy zastępować go formatem EMF.

Opcje eksportowania formatu AutoCAD

Podczas eksportowania kompozycji do formatu DXF lub DWG można ustawić następujące opcje:

Wersja AutoCAD

Określa wersję programu AutoCAD, która będzie obsługiwać eksportowany plik.

Skaluj

Wpisz wartości w pola Jednostki skali, aby określić, jak program Illustrator ma interpretować dane o długości podczas zapisywania pliku AutoCAD.

Skaluj grubości linii

Skaluje grubości linii wraz z resztą rysunku.

Liczba kolorów

Określa głębię koloru eksportowanego pliku.

Format pliku rastra

Określa, czy obrazy i obiekty rasteryzowane podczas eksportowania mają zostać zapisane w formacie PNG, czy JPEG. Tylko format PNG obsługuje przezroczystość. Jeżeli trzeba jak najwierniej zachować wygląd kompozycji, wybierz format PNG.

Zachowaj wygląd

Zaznacz tę opcję, jeśli trzeba zachować wygląd kompozycji i nie zamierzasz edytować eksportowanego pliku. Zaznaczenie tej opcji może bowiem znacznie utrudnić edycję. Na przykład, tekst może być obrysowany i efekty zostaną zrasteryzowane. Możesz zaznaczyć albo tę opcję, albo opcję Maksymalne możliwości edycji, ale nie obie na raz.

Maksymalne możliwości edycji

Zaznacz tę opcję, jeśli konieczność zachowania możliwości edycji pliku w programie AutoCAD jest ważniejsza, niż zachowanie jego wyglądu. Zastosowanie tej opcji może spowodować znaczną utratę wyglądu, zwłaszcza jeśli zastosowano efekty stylów. Można zaznaczyć albo tę opcję, albo opcję Zachowaj wygląd, ale nie obie na raz.

Eksportuj tylko zaznaczone grafiki

Eksportuje tylko te kompozycje, które podczas eksportowania były zaznaczone. Jeżeli nie zaznaczono żadnej kompozycji, to eksportowany jest pusty plik.

Zmień ścieżki do wyświetlania

W razie potrzeby zmienia ścieżki w programie AutoCAD, aby zachować oryginalny wygląd. Na przykład, jeżeli podczas eksportowania ścieżka nachodzi na inne obiekty i zmienia ich wygląd, to po włączeniu tej opcji, ścieżka zostanie zmodyfikowana tak, aby zachować wygląd obiektów.

Kontur tekstu

Przed eksportowaniem konwertuje cały tekst na ścieżki, aby zachować jego wygląd. Illustrator i AutoCAD mogą w różny sposób interpretować atrybuty tekstu. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zachować maksymalną wierność wizualną kosztem utraty możliwości edycji. Jeśli tekst trzeba będzie edytować w programie AutoCAD, nie zaznaczaj tej opcji.

Opcje eksportowania formatu Flash

Podczas eksportowania kompozycji do formatu SWF można ustawić następujące opcje podstawowe i zaawansowane. Do formatu SWF można wyeksportować wiele obszarów roboczych.

W dowolnym momencie możesz kliknąć Podgląd WWW, aby obejrzeć plik w domyślnej przeglądarce WWW (w przeglądarce musi być zainstalowana wtyczka Flash Player),lub kliknąć Device Central, aby obejrzeć podgląd pliku w programie Flash Player dla konkretnego telefonu komórkowego lub urządzenia przenośnego.

Uwaga: jeśli chcesz przenieść kompozycję z programu Illustrator do dokumentu Flash, możesz ją po prostu wkleić. Zachowane zostaną wówczas wszystkie ścieżki, obrysy i gradienty, tekst (określony jako Flash Text), maski, efekty (np. cienie tekstu) i symbole. Co więcej, można określić sposób importowania warstw przy wklejaniu: mogą być importowane jako warstwy Flash, klatki albo symbole graficzne. 

Przed kliknięciem przycisku Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS) w oknie dialogowym Eksport, określ sposób eksportowania większej ilości obszarów roboczych. Jeśli chcesz eksportować obszary robocze jako osobne pliki SWF, wybierz opcję Użyj obszarów roboczych w oknie dialogowym Eksport. Aby wyeksportować tylko pewien przedział obszarów roboczych, określ ten przedział. Następnie kliknij przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS) i określ następujące opcje:

Predefiniowane ustawienie

Określa plik z konfiguracją ustawień predefiniowanych, który ma zostać użyty podczas eksportowania. Jeśli zmieni się ustawienia domyślne, to opcja ta przybiera postać 'Niestandardowe'. Niestandardowe ustawienia opcji można zapisać jako nowe ustawienie predefiniowane, aby w przyszłości wykorzystać je dla innych plików. Aby zapisać ustawienia opcji jako ustawienie predefiniowane, kliknij przycisk Zapisz predefiniowane ustawienie.

Eksportuj jako

Określa, jak konwertować warstwy programu Illustrator:

Plik AI do pliku SWF

Eksportuje kompozycję do pojedynczej ramki. Zaznacz tą opcji, aby zachować maskę przycinającą warstwy.

Warstwy AI do ramek SWF

Eksportuje kompozycję każdej warstwy do oddzielnej ramki SWF, tworząc animowany SWF.

Warstwy AI do plików SWF

Eksportuje kompozycję każdej warstwy do oddzielnego pliku SWF. W rezultacie powstaje wiele plików SWF, z których każdy zawiera jedną ramkę z kompozycją pojedynczej warstwy programu Illustrator.

Warstwy AI na symbole SWF

Konwertuje kompozycje na poszczególnych warstwach na symbole i eksportuje do pojedynczego pliku SWF. Warstwy AI są eksportowane jako symbole klipu filmowego SWF. Nazwy symboli pochodzą od nazw warstw.

Obszary robocze AI do plików SWF

Eksportuje każdy z wybranych obszarów roboczych do osobnego pliku SWF. Jest to jedyna dostępna opcja, jeśli chcesz zachować wiele obszarów roboczych w oknie dialogowym Zapisz jako. Jeśli zapisujesz gotowe ustawienia z zaznaczeniem tej opcji, możesz użyć tych gotowych ustawień tylko na plikach mających wiele obszarów roboczych.

Wersja

Określa wersję programu Flash Player do wyszukiwania zaimportowanych plików. Opcja Kompresuj plik jest niedostępna w wersjach Flash 5 i wcześniejszych. Opcje tekstu dynamicznego i tekstu wprowadzanego nie są dostępne w wersji 3 i wcześniejszych.

Przytnij do wielkości obszaru roboczego

Eksportuje kompozycję Illustratora w zaznaczonych granicach obszaru roboczego do pliku SWF. Fragmenty kompozycji wychodzące poza granice strony są obcinane. Ta opcja jest zaznaczona i wyłączona, gdy eksportowana jest większa ilość obszarów roboczych.

Zachowaj wygląd

Zaznaczenie tej opcji powoduje spłaszczenie kompozycji do pojedynczej warstwy. Ogranicza to możliwości edytowania pliku.

Kompresja pliku

Kompresuje dane SWF, zmniejszając rozmiar pliku. Pamiętaj o tym, że odtwarzacze Flash sprzed wersji Flash Player 6 nie mogą otwierać i wyświetlać plików skompresowanych. Opcja ta nie powinna być używana, jeśli nieznana jest wersja odtwarzacza Flash dla danego pliku.

Eksportuj symbole na panelu

Eksportuje wszystkie symbole na panelu Symbole. Jeśli symbol nie ma aktywnej instancji w kompozycji, to nie jest dołączany do eksportowanych klatek. Będzie jednak dostępny w bibliotece symboli Flash i będzie można go używać w środowisku produkcyjnym Flash.

Eksportuj tekst jako kontury

Konwertuje tekst na ścieżki wektorowe. Opcja jest przeznaczona do zachowania wyglądu tekstu we wszystkich odtwarzaczach Flash. Jeśli preferujesz maksymalne zachowanie możliwości edycyjnych, usuń zaznaczenie tej opcji.

Ignoruj dane kerningu tekstu

Eksportuje tekst bez wartości kerningu.

Dołącz metadane

Eksportuje metadane związane z plikiem. Eksportowane informacje XMP są ograniczane do minimum, aby zachować mały rozmiar pliku. Np. nie są dołączane miniaturki.

Chroń przed importem

Powoduje, że użytkownicy nie będą mogli modyfikować eksportowanego pliku SWF.

Hasło

Wpisz hasło chroniące pliki przed otwarciem przez niepowołane osoby w aplikacjach innych niż Adobe Flash.

Jakość krzywej

Określa dokładność krzywych Beziera. Mniejsze wartości powodują zmniejszenie rozmiarów eksportowanych plików, przy niewielkiej utracie jakości krzywej. Wyższe wartości powodują zwiększenie dokładności odtwarzania krzywych Beziera, ale również zwiększenie rozmiarów pliku.

Kolor tła

Określa kolor tła dla eksportowanego pliku SWF.

Zabezpieczenie odtwarzania lokalnego

Określa, czy ten plik ma podczas odtwarzania korzystać tylko z plików lokalnych, czy z plików sieciowych.

Aby określić zaawansowane opcje, kliknij pozycję Zaawansowane i określ następujące opcje:

Format obrazu

Określa sposób kompresji kompozycji. Zastosowanie kompresji bezstratnej pozwala utrzymać najwyższą jakość obrazu, ale zwiększa rozmiar wynikowego pliku SWF. Kompresja stratna (JPEG) prowadzi do mniejszego pliku SWF, ale dodaje do obrazu pewne sztuczne elementy. Jeśli plik będzie nadal opracowywany w programie Flash, wybierz kompresję bezstratną. Jeśli eksportujesz ostateczną wersję pliku SWF, wybierz kompresję stratną.

Jakość JPEG

Określa liczbę szczegółów w eksportowanym obrazie. Im wyższa jakość, tym większy rozmiar pliku. (Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano kompresję stratną).

Metoda

Określa rodzaj kompresji JPEG. Ustawienie Linia bazowa (Standard) powoduje zastosowanie standardowej kompresji. Ustawienie Linia bazowa optymalizowana powoduje dodatkowo zastosowanie optymalizacji. (Opcja te są dostępne tylko wtedy, gdy wybrano kompresję stratną).

Rozdzielczość

Określa rozdzielczość obrazów bitmapowych. Rozdzielczość eksportowanych plików SWF może zawierać się w przedziale od 72 do 600 ppi. Wyższe rozdzielczości zapewniają większą jakość obrazów, ale zwiększają też rozmiary plików.

Szybkość odtwarzania

Określa częstotliwość odtwarzania animacji w przeglądarce Flash Player. (Opcja jest dostępna tylko dla opcji Warstwy AI do ramek SWF).

Zapętlanie

Powoduje odtwarzanie animacji w sposób ciągły (bez zatrzymywania) w przeglądarce Flash Player. (Opcja jest dostępna tylko dla opcji Warstwy AI do ramek SWF).

Animacja przejść

Określa status animacji dla obiektów z przejściami. Efekt tej opcji jest taki sam, jak odręczne przeniesienie obiektów z mieszaniem do warstw, przed wykonaniem eksportu. Elementy mieszania są zawsze animowane od początku do końca, bez względu na kolejność warstw.

Po zaznaczeniu opcji Animacja przejść, wybierz metodę eksportowania przejść:

W kolejności

Eksportuje każdy obiekt mieszania na oddzielną klatkę animacji.

W projekcie

Tworzy złożoną sekwencję obiektów w klatkach animacji. Na przykład, najniższy obiekt w mieszaniu jest wyświetlany w każdej klatce, a obiekt najwyżej położony w mieszaniu pojawia się tylko w klatce ostatniej.

Kolejność warstw

Decyduje o odtwarzaniu animacji. Opcja Odwróć kolejność umożliwia eksportowanie warstw poczynając od warstwy najniżej umieszczonej na panelu Warstwy. Opcja Z góry na dół umożliwia eksportowanie warstw poczynając od warstwy najwyżej umieszczonej na panelu Warstwy. (Opcja jest dostępna tylko dla opcji Warstwy AI do ramek SWF).

Eksportuj warstwy statyczne

Określa jedną lub kilka warstw lub podwarstw, które będą używane w eksportowanych ramkach SWF jako zawartość statyczna. Zawartość z zaznaczonych warstw lub podwarstw będzie obecna w formie tła w każdej eksportowanej ramce SWF. (Opcja jest dostępna tylko dla opcji Warstwy AI do ramek SWF).

Opcje eksportu JPEG

Jeśli dokument zawiera większą ilość obszarów roboczych, określ sposób eksportowania większej ilości obszarów roboczych zanim klikniesz przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS). Aby wyeksportować każdy obszar roboczy jako osobny plik JPEG, zaznacz opcję Użyj obszarów roboczych w polu dialogowym Eksport. Aby wyeksportować tylko pewien przedział obszarów roboczych, określ ten przedział. Następnie kliknij przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS) i określ następujące opcje:

Jakość

Określa jakość i rozmiar pliku JPEG. Wybierz opcję z menu Jakość lub wpisz w polu Jakość wartość z przedziału od 0 do 10.

Model kolorów

Określa model kolorów pliku JPEG.

Metoda i skany

Opcja Standardowy powoduje, że użyty zostanie format rozpoznawany przez większość przeglądarek internetowych. Opcja Standardowy zoptymalizowany powoduje zapisanie obrazu ze zoptymalizowanymi kolorami i w pliku o nieco mniejszym rozmiarze. Opcja Progresywny powoduje wyświetlanie podczas pobierania obrazu serii przejść o coraz wyższej jakości (liczbę przejść można podać). Nie wszystkie przeglądarki obsługują obrazki JPEG zapisane z opcją Standardowy optymalizowany i Progresywny.

Głębia

Określa rozdzielczość obrazu JPEG. Aby podać własną rozdzielczość, wybierz opcję Własny.

Wygładzanie

Usuwa z kompozycji postrzępione krawędzie poprzez jej próbkowanie. Brak zaznaczenia tej opcji pomaga w utrzymaniu prostych krawędzi grafiki liniowej, gdy jest ona rasteryzowana.

Mapa obrazu

Opcja generuje kod map obrazków. Typ generowanego pliku można określić, zaznaczając opcję Po stronie klienta (.html) lub Po stronie serwera (.map).

Osadź profile ICC

Zapisuje profile ICC w pliku JPEG.

Opcje eksportu programu Photoshop

Jeśli dokument zawiera większą ilość obszarów roboczych, określ sposób eksportowania większej ilości obszarów roboczych zanim klikniesz przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS). Aby wyeksportować każdy obszar roboczy jako osobny plik PSD, zaznacz opcję Użyj obszarów roboczych w polu dialogowym Eksport. Aby wyeksportować tylko pewien przedział obszarów roboczych, określ ten przedział. Następnie kliknij przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS) i określ następujące opcje:

Model kolorów

Określa model koloru eksportowanego pliku. Eksportowanie dokumentu CMYK w postaci RGB (i odwrotnie) może spowodować nieoczekiwane zmiany wyglądu obszarów przezroczystych, zwłaszcza tych, które zawierają tryby ewolucji. Jeśli zmieni się model kolorów, kompozycję można wyeksportować wyłącznie w postaci obrazu spłaszczonego (opcja Zapisz warstwy jest niedostępna).

Rozdzielczość

Określa rozdzielczość eksportowanego pliku.

Płaski obraz

Wszystkie warstwy są scalane, a kompozycja jest eksportowana w postaci obrazka zrasteryzowanego. Wybranie tej opcji umożliwia zachowanie wizualnego wyglądu kompozycji.

Zapisuj warstwy

Eksportuje grupy, kształty złożone, warstwy zagnieżdżone i plasterki jako odrębne, edytowalne warstwy programu Photoshop. Warstwy zagnieżdżone o głębokości ponad pięciu warstw są scalane w jedną warstwę programu Photoshop. Wybierz opcję 'Maksymalne możliwości edycji', jeżeli chcesz wyeksportować obiekty przezroczyste (tzn. obiekty z maską kryjącą, z kryciem stałym mniejszym niż 100% albo z trybem mieszania innym niż normalny) jako aktywne i edytowalne warstwy programu Photoshop.

Zachowaj możliwość edycji tekstu

Eksportuje tekst poziomy i pionowy na warstwach (w tym warstwach zagnieżdżonych do pięciu poziomów głębokości) jako tekst edytowalny w programie Photoshop. Jeśli taka procedura źle wpływa na wygląd kompozycji, można wyłączyć tę opcję i eksportować tekst zrasteryzowany.

Maksymalne możliwości edycji

Powoduje, że każda podwarstwa najwyższego poziomu jest zapisywana w postaci oddzielnej warstwy programu Photoshop, jeśli tylko nie pogorszy to wyglądu kompozycji. Warstwy najwyższego poziomu stają się zestawami warstw programu Photoshop. Obiekty przezroczyste pozostają edytowalnymi obiektami przezroczystymi. Dla każdego kształtu złożonego w warstwie najwyższego poziomu powstaje oddzielna warstwa kształtu w programie Photoshop, jeśli tylko nie pogorszy to wyglądu kompozycji. Aby zapisać kształty złożone o z ciągłymi obrysami, zmień typ Złącze na Zaokrąglenie. Niezależnie od zaznaczenia tej opcji, wszystkie warstwy mające ponad 5 poziomów głębokości są scalane w jedną warstwę programu Photoshop. Uwaga: program Illustrator nie może eksportować kształtów złożonych, do których zastosowano style graficzne, obrysy kreskowe i pędzle. Takie kształty złożone są rasteryzowane.

Wygładzanie

Usuwa z kompozycji postrzępione krawędzie poprzez jej próbkowanie. Wyłączenie tej opcji pomaga w utrzymaniu prostych krawędzi grafiki liniowej, gdy jest ona rasteryzowana.

Osadź profile ICC

Tworzy dokument z zarządzanymi kolorami.

Opcje eksportu PNG

Jeśli dokument zawiera większą ilość obszarów roboczych, określ sposób eksportowania większej ilości obszarów roboczych zanim klikniesz przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS). Aby wyeksportować każdy obszar roboczy jako osobny plik PNG, zaznacz opcję Użyj obszarów roboczych w polu dialogowym Eksport. Aby wyeksportować tylko pewien przedział obszarów roboczych, określ ten przedział. Następnie kliknij przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS) i określ następujące opcje:

Rozdzielczość

Określa rozdzielczość obrazu zrasteryzowanego. Wyższe rozdzielczości zapewniają większą jakość obrazów, ale zwiększają też rozmiary plików. Uwaga: w niektórych aplikacjach pliki PNG są otwierane z rozdzielczością 72 ppi, niezależnie od rozdzielczości podanej przez użytkownika. W aplikacjach takich zmieniają się wymiary obrazów. (Na przykład kompozycja zapisana z rozdzielczością 150 ppi jest dwa razy większa od kompozycji zapisanej z rozdzielczością 72 ppi). Rozdzielczość zmieniaj więc tylko wtedy, gdy wiadomo, że aplikacja docelowa obsługuje inne rozdzielczości niż 72 ppi.

Kolor

Opcja pozwala określić kolor wypełniający obiekty przezroczyste. Aby zachować obiekty przezroczyste, wybierz ustawienie Przezroczystość, aby wypełnić je bielą – ustawienie Biały, aby wypełnić je czernią – ustawienie Czarny, aby użyć innego koloru wypełnienia – ustawienie Inny.

Wygładzanie

Usuwa z kompozycji postrzępione krawędzie poprzez jej próbkowanie. Brak zaznaczenia tej opcji pomaga w utrzymaniu prostych krawędzi grafiki liniowej, gdy jest ona rasteryzowana.

Z przeplotem

Powoduje, że podczas wczytywania obrazka w przeglądarce jest wyświetlana jego wersja uproszczona (w niskiej rozdzielczości). Przeplot powoduje, że pobieranie obrazka wydaje się szybsze, ale też zwiększa rozmiar pliku.

Opcje eksportu TIFF

Jeśli dokument zawiera większą ilość obszarów roboczych, określ sposób eksportowania większej ilości obszarów roboczych zanim klikniesz przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS). Aby wyeksportować każdy obszar roboczy jako osobny plik TIFF, zaznacz opcję Użyj obszarów roboczych w polu dialogowym Eksport. Aby wyeksportować tylko pewien przedział obszarów roboczych, określ ten przedział. Następnie kliknij przycisk Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS) i określ następujące opcje:

Model kolorów

Określa model koloru eksportowanego pliku.

Rozdzielczość

Określa rozdzielczość obrazu zrasteryzowanego. Wyższe rozdzielczości zapewniają większą jakość obrazów, ale zwiększają też rozmiary plików.

Wygładzanie

Usuwa z kompozycji postrzępione krawędzie poprzez jej próbkowanie. Brak zaznaczenia tej opcji pomaga w utrzymaniu prostych krawędzi grafiki liniowej, gdy jest ona rasteryzowana.

Kompresja LZW

Powoduje zastosowanie kompresji bezstratnej LZW, która nie prowadzi do utraty szczegółów obrazka. Zaznaczenie tej opcji zapewnia mniejszy rozmiar pliku niż w przypadku innych opcji.

Kolejność bitów

Opcja decyduje o wyborze odpowiedniej kolejności zapisu bajtów obrazu – odpowiedniej ze względu na używany system. Program Illustrator i większość nowszych aplikacji może odczytywać pliki z dowolną kolejnością bajtów. Jeżeli jednak nie wiadomo, w jakim programie plik będzie otwierany, wybierz platformę używaną do odczytywania tego pliku.

Osadź profile ICC

Tworzy dokument z zarządzanymi kolorami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online