Program Illustrator zapewnie wiele opcji służących do formatowania znaków azjatyckich. Użytkownik może na przykład ustawić atrybuty czcionki Asian Open Type, użyć tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari i kurikaeshi moji shori. Dodatkowo można również łączyć czcionki azjatyckie oraz romańskie i tworzyć czcionki kompozytowe.

Uwaga:

Informacje o włączaniu obsługi czcionek GB18030 w systemie Windows XP można znaleźć w pliku readme, który znajduje się w folderze Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030.

Wyświetlanie opcji tekstu azjatyckiego

Przy domyślnej konfiguracji programu Illustrator, w panelach Typografia, Akapit, OpenType i menu Tekst wszystkie opcje tekstu azjatyckiego są ukryte.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo Illustrator > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Pokaż opcje azjatyckie i kliknij OK.

  Możesz również kontrolować, która nazwa czcionki ma być wyświetlana — angielska lub oryginalna (azjatycka), wybierając polecenie Pokaż nazwy czcionek po angielsku.

Uwaga:

System operacyjny musi obsługiwać języki, które mają być używane. Dodatkowymi informacjami dysponują producenci oprogramowania systemowego.

Ustawianie atrybutów azjatyckich czcionek OpenType

Czcionki azjatyckie typu OpenType mogą zawierać wiele elementów, które nie są dostępne w tradycyjnych czcionkach typu PostScript i TrueType. Oprócz tego, azjatyckie czcionki OpenType posiadają alternatywne glify dla wielu znaków.

 1. Zaznacz znaki lub obiekty, wobec których ma zostać zastosowane ustawienie. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType.

  Sprawdź w menu Tekst > Czcionka; czcionki OpenType wyświetlają ikonę .

 3. W panelu OpenType określ wybrane opcje:

  Proporcjonalne metryki

  Kerning zgodny z metryką proporcjonalną czcionki.

  Styl poziomy lub pionowy

  Włączenie czcionek hiragana, które zawierają różne glify znaków pionowych lub poziomych odpowiadające na przykład podwójnym spółgłoskom i indeksom fonetycznym.

  Łacińskie - kursywa

  Połówkowe znaki alfanumeryczne są zamieniane na kursywę.

Zastępowanie znaków azjatyckich glifami o innej formie

 1. Zaznacz znaki, które mają być zastąpione.
 2. Wybierz opcję z menu panelu Glify. Jeśli opcje nie są widoczne, zaznacz opcję Pokaż opcje azjatyckie, w preferencjach Tekst. Jeśli opcja jest wygaszona, odpowiadająca jej forma glifu nie jest dostępna:

  Formularze tradycyjne

  Zastępuje zaznaczone znaki tradycyjnymi formami.

  Kształty eksperckie

  Zastępuje zaznaczone znaki formami eksperckimi.

  Formularze JIS 04

  Zastępuje zaznaczone znaki formami JIS 04.

  Formularze JIS 90

  Zastępuje zaznaczone znaki formami JIS 90.

  Formularze JIS 78

  Zastępuje zaznaczone znaki formami JIS 78.

  Formularze JIS 83

  Zastępuje zaznaczone znaki formami JIS 83.

  Formularze półfiretowe z czcionką o stałej szerokości

  Zamienia glify zaznaczonych znaków łacińskich na hankaku o stałej szerokości (półfiretowe).

  Formularze 1/3 firetu z czcionką o stałej szerokości

  Zamienia glify zaznaczonych znaków łacińskich na znaki o stałej szerokości (1/3 firetu).

  Formularze 1/4 firetu z czcionką o stałej szerokości

  Zamienia glify zaznaczonych znaków łacińskich na znaki o stałej szerokości (1/4 firetu).

  Wskazówka: aby przekształcić alternatywne glify ponownie na formy domyślne, zaznacz je i wybierz polecenie Przywróć domyślne formularze, w menu panelu Glify. Metody tej nie można zastosować do glifów alternatywnych, które uzyskano za pomocą stylu znaków.

Określanie sposobu pomiaru interlinii w tekście azjatyckim

 1. Zaznacz akapit do dostosowania.
 2. W menu panelu Akapit zaznacz opcję interlinii.

  interlinia od linii bazowych, interlinia typu góra-do-góry w tekście azjatyckim, tekst azjatycki: interlinia typu góra-do-góry

  Interlinia jest mierzona od górnej krawędzi jednego wiersza do górnej krawędzi następnego wiersza. Gdy jest używana opcja interlinii typu góra-do-góry, pierwsza linia tekstu w akapicie jest wyrównywana do górnej krawędzi obwiedni.

  Interlinia od linii bazowych

  W przypadku tekstu poziomego mierzy odległość pomiędzy wierszami tekstu od linii bazowej tekstu. Gdy jest używana opcja interlinii typu dół-do-dołu, pierwsza linia tekstu jest odsunięta od obwiedni. Symbol zaznaczania określa wybraną opcję.

  Uwaga: opcje interlinii nie mają wpływu na liczbę interlinii między wierszami, tylko na sposób ich poprowadzenia.

Obracanie znaków o szerokości połówkowej w tekście pionowym

Orientację znaków o szerokości połówkowej, np. znaków łacińskich i liczb, w tekście pionowym należy zmienić. Domyślnie, znaki o szerokości połówkowej są obracane indywidualnie.

Aby wyłączyć obracanie znaków o szerokości połówkowej, usuń zaznaczenie opcji Standardowe wyrównanie znaków łacińskich w pionie, w menu panelu Typografia.

Znaki łacińskie przed obróceniem i po obróceniu
Znaki łacińskie przed obróceniem i po obróceniu

Korzystanie z bloków tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (nazywana również kumimoji i renmoji) jest schematem tekstu poziomego nałożonego na wiersz tekstu pionowego. Bloki tate-chu-yoko ułatwiają czytanie znaków o połówkowej szerokości, takich jak liczby, daty i krótkie słowa obce.

Liczebniki bez zastosowania tate-chu-yoko (po lewej) i liczebniki po zastosowaniu tate-chu-yoko (po prawej)
Liczebniki bez zastosowania tate-chu-yoko (po lewej) i liczebniki po zastosowaniu tate-chu-yoko (po prawej)

 1. Zaznacz znaki i wybierz opcję Tate-Chu-Yoko z menu panelu Typografia. (Zaznacz opcję ponownie, aby wyłączyć Tate-chu-yoko).
 2. Zaznacz dowolne ustawienia tate-chu-yoko z menu panelu Typografia:

  Góra/Dół

  Określa dodatnie wartości przesunięcia w górę i ujemne dla przesunięcia w dół.

  Od lewej do prawej

  Określa dodatnie wartości przesunięcia na prawo i ujemne dla przesunięcia w lewo.

  Wskazówka: aby dopasować odstępy między znakami w blokach tate-chu-yoko, przejdź na panel Typografia i zastosuj odstępy tsume, bądź światło.

  Uwaga: jeśli nie pokazuje się opcja Tate-chu-yoko, zaznacz opcję Pokaż opcje azjatyckie w preferencjach Tekst.

Stosowanie Aki

Aki jest białą przestrzenią przed lub za znakiem. Zwykle, pomiędzy znakami umieszczana jest określona stała przestrzeń, zgodna z ustawieniem mojikumi dla akapitu. W przypadku znaków specjalnych, ustawienie mojikumi można zmienić przy pomocy opcji Wstaw Aki, dostępnych w panelu Typografia. Na przykład, aby dodać puste miejsce przed nawiasem otwierającym, użyj opcji Wstaw Aki (z lewej).

Nawias bez odstępu aki (po lewej) i nawias z odstępem aki (po prawej)
Nawias bez odstępu aki (po lewej) i nawias z odstępem aki (po prawej)

 1. Wybierz narzędzie Tekst i zaznacz wybrane znaki, a następnie wykonaj dowolne czynności w panelu Typografia:
  • Aby dodać aki przed lub po znaku, określ wielkość aki w menu Wstaw Aki (po lewej)  lub Wstaw Aki (po prawej) , w panelu Typografia. Na przykład, wybór opcji 2bu spowoduje ustawienie odstępu na pół szerokości spacji, a wybór opcji 4bu – na ćwierć szerokości spacji.

  • Aby zmniejszyć aki pomiędzy znakami, określ procent Tsume . Im wyższy będzie procent, tym węższe będą odstępy aki między znakami.

  Uwaga:

  Jeśli opcje Wstaw aki lub Tsume nie są widoczne, zaznacz opcję Pokaż opcje azjatyckie, w preferencjach Tekst.

  Znak bez zastosowania tsume (po lewej) i znak po zastosowaniu tsume (po prawej)
  Znak bez zastosowania tsume (po lewej) i znak po zastosowaniu tsume (po prawej)

Stosowanie Warichu

Opcja Warichu, w panelu Typografia umożliwia zmniejszenie rozmiaru kroju czcionki danego tekstu do określonego ułamka wielkości kroju czcionki oryginału i umieszczenie go w dwóch liniach w poziomie lub pionie, w zależności od orientacji tekstu.

Tekst pionowy i poziomy z warichu
Tekst pionowy i poziomy z warichu

 1. Wybierz polecenie Warichu, w menu panelu Typografia. (Zaznacz opcję ponownie, aby ją wyłączyć).
 2. Zaznacz dowolne ustawienia warichu, z menu panelu Typografia:

  Linie

  Opcja określająca liczbę linii (wierszy lub kolumn) zawierających znaki warichu.

  Odstęp wiersza

  Określa odległość pomiędzy wierszami ze znakami warichu.

  Skaluj

  Określa rozmiar znaków warichu jako pewien procent tekstu podstawowego.

  Wyrównanie

  Określa wyrównanie znaków warichu. Na przykład, gdy tekst znajduje się w ramce pionowej, wybór wyrównania do góry spowoduje wyrównanie początku znaków warichu do górnej krawędzi ramki. Wyrównywanie tekstu warichu jest przeprowadzane w odniesieniu do tekstu podstawowego.

  Opcje łamania wiersza

  Określa minimalną liczbę znaków, które muszą poprzedzać podział linii i minimalną liczbę znaków, które mają następować po nim.

Wyrównywanie znaków azjatyckich z mojisoroe

Mojisoroe jest wyrównaniem znaków w tekście azjatyckim. Gdy linia (wiersz lub kolumna) tekstu zawiera znaki o różnych rozmiarach, możesz określić sposób wyrównania tekstu do znaków największych: do górnej, dolnej lub środkowej krawędzi ramki pola znaku, do linii bazowej znaków łacińskich, do górnej lub dolnej krawędzi pola ICF (prawej lub dolnej w przypadku ramek pionowych). ICF (Ideographic Character Face) to średnia wysokość i szerokość używana przez autorów czcionek do projektowania znaków idiograficznych, które składają się na czcionkę.

Opcje wyrównania znaków
Opcje wyrównania znaków

A. Małe znaki wyrównane do dołu B. Małe znaki wyrównane do środka C. Małe znaki wyrównane do góry 
 1. Przejdź do menu panelu Typografia i wybierz jedną z opcji podmenu Wyrównanie znaków:

  Linia bazowa znaków łacińskich

  Małe znaki są wyrównywane do znaków dużych.

  Prawe górne pole znaku, Środkowe pole znaku, Dolne lewe pole znaku

  Małe znaki są wyrównywane względem określonego położenia dużego pola znaku. W przypadku pionowych ramek tekstowych opcja Prawe górne pole znaku powoduje wyrównanie tekstu do prawej krawędzi ramki pola znaku, a opcja Dolne lewe pole znaku powoduje wyrównanie tekstu do lewej krawędzi ramki pola znaku.

  Górna/Prawa krawędź pola ICF i Dolna/Lewa krawędź pola ICF

  Małe znaki są wyrównywane do pola ICF dużych znaków. W przypadku pionowych ramek tekstowych opcja Górna/Prawa krawędź pola ICF powoduje wyrównanie tekstu do prawej krawędzi pola ICF, a opcja Dolna/Lewa krawędź pola ICF powoduje wyrównanie tekstu do lewej krawędzi pola ICF.

Stosowanie mojikumi

Mojikumi jest to zbiór reguł odpowiedzialnych za odstępy między znakami, znakami łacińskimi, przestankowymi, specjalnymi, początku i końca, numerami i innymi kategoriami znaków w piśmie japońskim. Zestaw pozwala też określić wcięcia akapitów.

Istniejące w programie Illustrator zasady odstępów między znakami są zgodne ze specyfikacją JIS (Japanese Industrial Standards), JISx4051‑1995. Program Illustrator zawiera gotowe zestawy mojikumi.

Co więcej, można tworzyć swoje zestawy mojikumi. W zestawie tym będzie można zmienić ustawienia niektórych odstępów, np. odstępu między kropką i nawiasem otwierającym. Można też utworzyć zestaw do celów specjalnych, np. zestaw, w którym pytania będą poprzedzane myślnikami, a odpowiedzi będą ujmowane w nawiasy.

Zaznaczanie ustawienia mojikumi dla akapitu

 1. W panelu Typografia określ wartość opcji Światło na zero.
 2. Przejdź na panel Akapit i wybierz opcję z menu wysuwanego Zestaw Mojikumi: 

  Uwaga: wyłącza funkcję mojikumi.

  YakumonoHankaku mojikumi — zestaw YakumonoHankaku używa odstępów połówkowych.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi — zestaw GyoumatsuYakumonoHankaku używa pełnych odstępów (nie dotyczy to ostatniego znaku w wierszu).

  YakumonoHankaku (po lewej) i GyoumatsuYakumonoHankaku (po prawej)
  YakumonoHankaku (po lewej) i GyoumatsuYakumonoHankaku (po prawej)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi — zestaw GyoumatsuYakumonoZenkaku używa pełnych odstępów (również w przypadku ostatniego znaku w wierszu).

  YakumonoZenkaku mojikumi — zestaw YakumonoZenkaku używa pełnych odstępów.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (po lewej) i YakumonoZenkaku (po prawej)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (po lewej) i YakumonoZenkaku (po prawej)

Tworzenie zestawu mojikumi

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Tekst > Ustawienia Mojikumi.

  • Przejdź na panel Akapit i wybierz z menu wysuwanego zestawów mojikumi polecenie Ustawienia Mojikumi.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia Mojikumi kliknij Nowy.
 3. Wprowadź nazwę nowego zestawu mojikumi, określ jego zestaw bazowy i kliknij OK.
 4. Z menu Jednostki wybierz polecenie Użyj procentów (%) lub Bu.
 5. Dla każdej opcji określ wartości pożądane, minimalne i maksymalne. Wartość minimalna jest używana do kompresji linii kinsoku (określ wartość mniejszą od pożądanej). Wartość maksymalna jest wykorzystywana przy justowaniu (określ wartość większą od pożądanej).

  Uwaga:

  Aby pozostawić odstępy między znakami bez zmian, podaj takie same wartości pożądane, maksymalne i minimalne.

 6. Zapisz ustawienia, klikając na Zapisz lub OK. Aby nie zapisywać ustawień, kliknij Anuluj.

  Uwaga:

  Jeśli w tej tekście japońskim występuje dużo spacji połówkowych lub nawiasów łacińskich, mogą nasilić się problemy ze składaniem tekstu. Z tego względu nie należy ich używać. Nawiasów łacińskich należy używać tylko wtedy, gdy w tekście japońskim występują dość długie zdania japońskie lub jeśli ich brak powoduje problemy jeszcze poważniejsze.

Korzystanie z zestawów mojikumi

 1. W oknie dialogowym Ustawienia Mojikumi, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyeksportować zestaw, kliknij Eksportuj, określ położenie pliku, wpisz nazwę pliku i kliknij Zapisz. Program Illustrator zapisze plik w formacie MJK.

  • Aby zaimportować zestaw, kliknij Importuj, zaznacz plik MJK i kliknij Otwórz.

  • Aby usunąć zestaw, zaznacz go w menu Mojikumi i kliknij Usuń. Wszystkim znakom, do których stosował się zestaw mojikumi, zostaną przywrócone ustawienia domyślne.

  Uwaga:

  Nie można usuwać gotowych (predefiniowanych) zestawów mojikumi.

Stosowanie kinsoku

Kinsoku to zestaw reguł odpowiedzialnych za łamanie wierszy w tekście japońskim. Znaki, których nie można umieszczać ani na początku, ani na końcu linii, są nazywane znakami kinsoku. Program Illustrator zawiera twarde i miękkie zestawy kinsoku, a program Photoshop posiada zestawy słabe i maksymalne. W miękkich zestawach kinsoku nie występują symbole długich samogłosek i małych znaków hiragana. Możesz skorzystać z istniejących zestawów lub utworzyć nowe.

Możesz także definiować znaki wiszące dla japońskiej interpunkcji wiszącej i znaki, które nie mogą być rozdzielane przy przekraczaniu pojemności wiersza.

Kolejna możliwość to określenie, czy tekst ma być ściągany, czy wypychany.

Wybieranie ustawień kinsoku dotyczących akapitów

 1. Przejdź na panel Akapit i wybierz opcję z menu wysuwanego Zestaw Kinsoku:

  Brak

  Funkcja kinsoku shori jest wyłączana.

  Miękki lub twardy

  Opcja zapobiega umieszczaniu następujących znaków na początku lub na końcu wiersza:

Tworzenie zestawu kinsoku

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Tekst > Ustawienia Kinsoku Shori.

  • Z menu Zestaw Kinsoku, w panelu Akapit, wybierz polecenie Ustawienia Kinsoku.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia Kinsoku Shori, kliknij Nowy zestaw.
 3. Wprowadź nazwę zestawu kinsoku, określ jego zestaw bazowy i kliknij OK.
 4. Zaznacz pole, w którym ma być dodany znak, i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź znak w polu Wejście i kliknij Dodaj.

  • Określ system kodowania (Shift JIS, JIS, Kuten lub Unicode), wprowadź kod i kliknij Dodaj.

 5. Aby usunąć znak z pola, zaznacz znak i kliknij Usuń. Ten sam efekt daje wciśnięcie klawisza Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS).
 6. Aby sprawdzić kod zaznaczonego znaku, wybierz opcję Shift JIS, JIS, Kuten lub Unicode i wyświetl system kodowania.
 7. Zapisz ustawienia, klikając na Zapisz lub OK. Aby nie zapisywać ustawień, kliknij Anuluj.

Stosowanie zestawów kinsoku

 1. W oknie dialogowym Ustawienia Kinsoku Shori wykonaj dowolne operacje:
  • Aby wyeksportować zestaw kinsoku, kliknij Eksportuj. Wybierz miejsce zapisania pliku, podaj jego nazwę i kliknij Zapisz.

   Program Illustrator zapisze plik w formacie KSK.

  • Aby zaimportować zestaw kinsoku, kliknij Importuj. Zaznacz plik KSK i kliknij Otwórz.

  • Aby usunąć zestaw kinsoku, zaznacz wybrany zestaw w menu. Następnie kliknij Usuń zestaw.

   Uwaga: nie można usuwać gotowych (predefiniowanych) zestawów kinsoku.

Określanie opcji łamania wiersza kinsoku

Aby użyć tych opcji zakończenia wierszy, zaznacz wcześniej opcję kinsoku shori lub mojikumi.

 1. W menu panelu Akapit, zaznacz opcję Tekst kinsoku shori i wybierz jedną z następujących metod:

  Umieść najpierw wewnątrz

  Przenosi znaki do wcześniejszego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków.

  Umieść najpierw na zewnątrz

  Przenosi znaki do następnego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków.

  Umieść tylko na zewnątrz

  Zawsze przenosi znaki do następnego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków. Umieszczanie wewnątrz nie jest wykonywane.

  Symbol zaznaczania określa wybraną opcję.

Włączanie lub wyłączanie zestawu bunri-kinshi

Gdy zaznaczona jest funkcja Bunri-kinshi, znaki określone w obszarze Bunri-Kinshi okna dialogowego Ustawienia Kinsoku Shori nie będą dzielone.

 1. Przejdź na panel Akapit i wybierz z jej menu opcję Bunri-kinshi.

  Uwaga:

  Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona funkcja kinsoku shori.

Określanie opcji burasagari

Burasagari zezwala na postawienie jednobajtowych i dwubajtowych kropek, a także jednobajtowych i dwubajtowych przecinków na zewnątrz obwiedni akapitu.

 1. Z menu panelu Akapit, wybierz opcję Burasagari.
 2. Wybierz jedną z opcji podmenu:

  Brak

  Wyłącza wiszącą interpunkcję.

  Zwykły

  Włącza wiszącą interpunkcję, ale bez przyciągania linii do krawędzi obwiedni.

  Wymuszony

  Wymusza wiszącą interpunkcję. Linie, które znajdują się wewnątrz obwiedni i kończą się jednym z wyróżnionych znaków interpunkcyjnych.

  Uwaga: opcje Burasagari nie są dostępne, gdy opcja Kinsoku Shori jest ustawiona na Brak.

Stosowanie opcji kurikaeshi moji shori

Powtarzające się znaki w tekście zapisanym w języku japońskim są obsługiwane przez opcję Kurikaeshi Moji Shori, umieszczoną w panelu Akapit. Domyślnie, drugi z powtarzających się znaków jest zastępowany w tekście głównym odpowiednim znakiem. Jeśli opcja jest zaznaczona, to oba znaki są wyświetlane, jeśli zostały rozdzielone pomiędzy dwa wiersze.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (po lewej) i YakumonoZenkaku (po prawej)
Tekst bez zaznaczonej opcji Kurikaeshi Moji Shori (po lewej) i tekst z zaznaczoną opcją Kurikaeshi Moji Shori (po prawej)

 1. Zaznacz narzędziem tekstowym akapit, do którego będzie stosowana obsługa powtarzających się znaków. Jeśli plik nie zawiera jeszcze tekstu, opcja będzie zastosowana do nowego tekstu.
 2. Z menu panelu Akapit wybierz opcję Kurikaeshi Moji Shori.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online