Opcje Adobe PDF podzielone są na kategorie. Zmiana opcji w dowolnej kategorii powoduje zmianę nazwy stylu na Własny. Kategorie te są wymienione po lewej stronie okna dialogowego Zapisz Adobe PDF; wyjątek stanowią opcje Standard i Zgodność, które znajdują się na górze okna dialogowego.

Określanie opcji Adobe PDF

Opcje Adobe PDF podzielone są na kategorie. Zmiana opcji w dowolnej kategorii powoduje zmianę nazwy stylu na Własny. Kategorie te są wymienione po lewej stronie okna dialogowego Zapisz Adobe PDF; wyjątek stanowią opcje Standard i Zgodność, które znajdują się na górze okna dialogowego.

Standard

Określa standard PDF dla pliku.

Zgodność

Określa wersję PDF dla pliku.

Ogólne

Określa podstawowe opcje plików.

Kompresja

Kategoria Kompresja umożliwia określenie, czy grafika powinna być kompresowana, a jeżeli tak, to jaką metodą i z jakimi ustawieniami.

Znaczniki i spady

Definiowanie znaczników drukarskich oraz obszaru spadu i informacji o pracy w plikach PDF Chociaż opcje te są takie same, jak w oknie dialogowym Drukuj, to obliczenia różnią się nieco, ponieważ PDF nie jest wysyłany na znany rozmiar strony.

Wyjście

Określa zasady zapisywanie kolorów i profili wyjścia PDF/X dla pliku PDF.

Zaawansowany

Określa zasady zapisywania czcionek, nadrukowywania i przezroczystości w pliku PDF.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie pliku PDF

Podsumowanie

Wyświetla podsumowanie dla bieżących ustawień PDF. Aby zapisać podsumowanie w pliku tekstowym ASCII, kliknij Zapisz podsumowanie.

Informacje o standardach PDF/X

Standardy PDF/X są definiowane przez międzynarodową organizację standaryzacyjną ISO. Dotyczą wymiany materiałów graficznych. Podczas konwersji na PDF, przetwarzany plik jest weryfikowany pod kątem zgodności ze wskazanym standardem. Jeżeli plik PDF nie spełnia wymogów wybranego standardu ISO, pojawia się komunikat dający do wyboru dwie opcje. Można anulować konwersję, albo kontynuować i utworzyć plik pozbawiony zgodności ze standardem. W obiegu pracy związanym z drukiem używa się najczęściej następujących standardów PDF/X: PDF/X‑1a, PDF/X‑3 oraz PDF/X‑4.

Uwaga:

Więcej informacji o standardzie PDF/X znajduje się w serwisie ISO oraz w serwisie firmy Adobe.

Poziomy zgodności PDF

Przystępując do tworzenia plików PDF, należy wybrać odpowiednią wersję tego formatu. Wersję PDF można zmienić przełączając ustawienia lub wybierając opcję zgodności, podczas zapisywania pliku PDF lub edycji predefiniowanego ustawienia PDF.

Zazwyczaj, jeśli nie ma szczególnej potrzeby zapewniania zgodności ze starszymi wersjami, powinno używać się najnowszej wersji (w tym przypadku wersji 1.7). Najnowsza wersja zawiera wszystkie ostatnio wprowadzone funkcje i możliwości. Jeśli jednak tworzy się dokumenty, które mają być dystrybuowane na szeroką skalę, warto wybrać ustawienie Acrobat 5.0 (PDF 1.4) lub Acrobat 6.0 (PDF 1.5). Zagwarantuje to, że dokument będą mogli wyświetlić i wydrukować wszyscy użytkownicy.

W poniższej tabeli zestawiono różnice między plikami PDF o różnych ustawieniach zgodności.

Uwaga:

Program Acrobat w wersji 8.0 i 9.0 również używa formatu PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) oraz Acrobat X (PDF 1.7)

Pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 3.0 i Acrobat Reader 3.0 oraz ich nowszych wersjach.

Pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 3.0 i Acrobat Reader 3.0 oraz ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Większość plików PDF można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 oraz w ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Większość plików PDF można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 oraz w ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Pliki nie mogą zawierać żadnych kompozycji z efektami przezroczystości. Przed konwersją pliku na format PDF 1.3 wszelkie obiekty przezroczyste muszą zostać spłaszczone.

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Warstwy nie są obsługiwane.

Warstwy nie są obsługiwane.

Jeśli pliki PDF są tworzone w aplikacjach obsługujących generowanie warstw, takich jak Illustrator CS i InDesign CS (oraz ich nowsze wersje), wszelkie oryginalne warstwy są zachowywane.

Jeśli pliki PDF są tworzone w aplikacjach obsługujących generowanie warstw, takich jak Illustrator CS i InDesign CS (oraz ich nowsze wersje), wszelkie oryginalne warstwy są zachowywane.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 8 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 8 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 31 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 31 składowych.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane. (Podczas osadzania program Distiller konwertuje czcionki.)

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Obsługiwane są 40-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4 i 128-bitowe zabezpieczenia AES (Advanced Encryption Standard).

Ogólne opcje formatu PDF

W sekcji Ogólne, okna dialogowego Zapisz Adobe PDF można ustawić następujące opcje:

Opis

Wyświetla opis z wybranego zestawu i umożliwia edycję tego opisu. Opis może być wklejony ze schowka. Edycja opisu zestawu powoduje dodanie wyrazu „(zmodyfikowany)” do nazwy tego zestawu. Natomiast zmiana ustawień w konfiguracji predefiniowanej zmienia opis na „[Oparty na <Nazwa aktualnego ustawienia predefiniowanego>]”.

Zachowaj możliwości edycyjne programu Illustrator

W pliku PDF są zapisywane wszystkie dane specyficzne dla programu Illustrator. Zaznacz tę opcję, jeśli plik PDF będzie w przyszłości otwierany i edytowany w programie Adobe Illustrator.

Uwaga: opcja Zachowaj możliwości edycyjne programu Illustrator przeciwdziała intensywnej kompresji i próbkowaniu. Opcji nie należy zaznaczać, gdy istotna jest wielkość pliku.

Osadzaj miniaturki stron

Osadza miniaturowy podgląd każdej ze stron dokumentu PDF, co zwiększa objętość pliku. Usuń zaznaczenie tego ustawienia, jeśli plik PDF będzie otwierany i drukowany przez użytkowników programu Acrobat 5.0 oraz jego nowszych wersji. Wersje te generują miniatury w sposób dynamiczny przy każdorazowym kliknięciu panelu Strony danego pliku PDF.

Optymalizuj do szybkiego wyświetlania w Internecie

Plik PDF jest optymalizowany pod kątem szybkiego wyświetlania w przeglądarkach internetowych.

Wyświetl PDF po zapisaniu

Otwiera nowo utworzony plik PDF w domyślnej przeglądarce plików tego typu.

Utwórz warstwy programu Acrobat Warstwy z najwyższego poziomu

Warstwy najwyższego poziomu są zapisywane w pliku PDF jako warstwy programu Acrobat. Dzięki temu użytkownicy programu Adobe Acrobat 6, 7 i 8 mogą generować na podstawie pojedynczego pliku różne wersje dokumentu.

Uwaga: opcja ta jest dostępna tylko pod warunkiem ustawienia opcji Zgodność na Acrobat 6 (1.5), Acrobat 7 (1.6) lub Acrobat 8 (1.7).

Opcje kompresji i próbkowania dla plików PDF

Podczas zapisywania kompozycji w formacie Adobe PDF, możesz skompresować tekst i grafikę liniową, a także skompresować i pobrać próbki obrazków bitmapowych. W zależności od wybranych ustawień, kompresja i ponowne próbkowanie mogą znacznie zmniejszyć rozmiar pliku Adobe PDF, przy niewielkiej lub żadnej utracie szczegółów i dokładności.

Obszar odpowiadający opcji Kompresja w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF jest podzielony na trzy części. Każda sekcja zawiera następujące opcje kompresji i ponownego próbkowania występujących w dokumencie obrazków w kolorze, skali szarości i monochromatycznych.

Uwaga:

Opcja Zachowaj możliwości edycyjne programu Illustrator (dostępna w obszarze preferencji ogólnych) przeciwdziała intensywnej kompresji i próbkowaniu. Opcji nie należy zaznaczać, gdy istotna jest wielkość pliku.

Próbkowanie

Jeśli plik PDF ma być wykorzystywany w sieci Web, można zastosować próbkowanie, które stanowi pewną metodę kompresji. Jeżeli plik ma być drukowany w wysokiej rozdzielczości, nie należy stosować próbkowania. Wyłączenie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich funkcji próbkowania.

Próbkowanie w dół oznacza redukcję liczby pikseli w obrazie. Aby przeprowadzić próbkowanie w dół obrazów kolorowych, w skali szarości lub monochromatycznych, wybierz metodę interpolacji — uśredniające próbkowanie w dół, próbkowanie dwusześcienne lub podpróbkowanie — oraz podaj pożądaną rozdzielczość (w pikselach na cal). Wpisz wartość w polu Dla obrazów powyżej. Wszystkie obrazki o rozdzielczości większej niż podana wartość graniczna będą próbkowane.

O sposobie usuwania pikseli decyduje wybrana metoda interpolacji:

Uśredniające próbkowanie w dół

Oblicza średnią z pikseli w obszarze próbki, a następnie zastępuje cały obszar pikselem w uśrednionym kolorze o zadanej rozdzielczości.

Podpróbkowanie

Wybiera piksel na środku obszaru próbki i zastępuje cały obszar kolorem tego piksela. Podpróbkowanie znacznie skraca czas przetwarzania w porównaniu z próbkowaniem w dół, ale jego rezultaty są mniej płynne.

Próbkowanie dwusześcienne

Określa kolor piksela na podstawie średniej ważonej i na ogół daje lepsze rezultaty niż prosta metoda próbkowania uśrednianego. Metoda ta jest wolniejsza, ale zapewnia większą precyzję i łagodniejsze przejścia między kolorami.

Kompresja

Opcja określa typ kompresji. Wybór ustawienia Automatyczna powoduje, że do kompozycji zawartej w pliku będzie stosowany najlepszy możliwy rodzaj i stopień kompresji. W przypadku większości plików Adobe PDF, opcja ta daje zadowalające rezultaty. Ustawienie Automatyczna (JPEG) zapewnia najwyższy stopień zgodności. Ustawienie Automatyczna (JPEG2000) zapewnia najwyższy stopień kompresji.

Kompresja ZIP

Kompresja ZIP dobrze nadaje się do obrazów zawierających duże obszary jednolitego koloru albo powtarzające się wzory, a także do obrazów czarno-białych zawierających powtarzające się wzory. W zależności od ustawienia jakości, kompresja ZIP może mieć charakter stratny lub bezstratny.

Kompresja JPEG

JPEG nadaje się do obrazów kolorowych i w skali szarości. Kompresja formatu JPEG jest stratna, co oznacza, że usuwa dane obrazu. Może to negatywnie wpłynąć na jego jakość. Z drugiej strony, metoda ta dąży do redukcji rozmiaru pliku przy minimalnej utracie informacji. Ponieważ kompresja JPEG dopuszcza usuwanie danych, uzyskane w jej wyniku rozmiary plików mogą być dużo mniejsze niż w przypadku kompresji ZIP.

JPEG2000

to nowy, międzynarodowy standard kompresji danych obrazków. Podobnie jak kompresja typu JPEG metoda JPEG2000 jest użyteczna w przypadku obrazów kolorowych i w skali szarości. Standard ten ma także dodatkowe zalety, takie jak wyświetlanie postępowe.

Kompresja CCITT oraz Run Length

Dostępna tylko dla obrazów bitmapowych monochromatycznych. Kompresja CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) jest odpowiednia dla obrazków czarno-białych i obrazków skanowanych z głębokością 1 bita. Group 4 to metoda do zastosowań ogólnych, która zapewnia dobrą kompresję większości obrazków monochromatycznych. Metoda Group 3, używana przez większość faksów, kompresuje obrazy monochromatyczne po jednym wierszu na raz. Kompresja Run Length daje najlepsze rezultaty dla obrazków, które zawierają duże obszary jednolitej czerni lub bieli.

Jakość obrazu

Określa stopień zastosowanej kompresji. Dostępne opcje zależą od metody kompresji. W przypadku kompresji JPEG są dostępne ustawienia Minimalna, Niska, Średnia, Wysoka i Maksymalna. W przypadku kompresji ZIP, dostępne są ustawienia jakości 4-bitowej i 8-bitowej. Gdy używa się kompresji 4-bitowej ZIP dla 4-bitowych obrazów, albo kompresji 8-bitowej ZIP dla 4- lub 8-bitowych obrazów, metoda kompresji jest bezstratna. Oznacza to, że z obrazu nie są usuwane żadne dane, aby zmniejszyć rozmiar pliku. Jakość obrazu nie ulega więc zmianie. Jednak użycie 4-bitowej kompresji ZIP do 8-bitowych danych może wpłynąć na jakość, ponieważ dochodzi do utraty danych.

Rozmiar segmentu

Opcja ta jest włączona dla kompresji JPEG2000. Określa rozmiar płytek pokazywanych podczas progresywnego wyświetlania obrazów.

Kompresuj tekst i grafikę liniową

Powoduje zastosowanie kompresji do całego tekstu i całej grafiki w pliku. Metoda nie powoduje żadnej utraty szczegółów ani jakości.

Opcje znaczników i spadów dla formatu PDF

Spad jest obszarem kompozycji wychodzącym poza obwiednię drukowania lub poza linie cięcia i znaczniki przycięcia. Spad może pełnić w kompozycji funkcję tzw. marginesu błędu — zapewnia, że po przycięciu strony farba będzie dochodzić do samych jej brzegów.

W obszarze Znaczniki i spad okna dialogowego Zapisz Adobe PDF można określić rozciągnięcie spadu, a także ustawić różne opcje znaczników drukarskich.

Wszystkie znaczniki drukarskie

W pliku PDF są uaktywniane wszystkie znaczniki drukarki (znaczniki przycięcia, pasery, paski kolorów i informacje o stronie).

Rodzaj znaczników drukarki

Możesz wybrać łacińskie znaczniki lub znaczniki japońskie (używane w przypadku tekstów w językach azjatyckich).

Znaczniki przycięcia

W każdym narożniku obszaru przycinania jest umieszczany znacznik określający obwiednię pola przycięcia.

Grubość znaczników przycięcia

Opcja pozwala określić grubość obrysu znaczników przycięcia.

Pasery

Na zewnątrz obszaru roboczego są umieszczane znaczniki pozwalające wyrównać różne rozbarwienia.

Przesunięcie

Opcja pozwala określić odległość znaczników drukarki od brzegu obszaru roboczego. Najbliżej obszaru ilustracji są umieszczane znaczniki przycięcia.

Paski koloru

Dla każdego koloru dodatkowego i podstawowego jest umieszczany na stronie mały kwadracik. Kolory dodatkowe, które przekonwertowano na kolory podstawowe, są przedstawiane przy użyciu kolorów podstawowych. Usługodawca używa tych znaczników do dostosowania gęstości farby na maszynie drukarskiej.

Informacje o stronie

Informacje te są umieszczane poza obszarem roboczym strony. Informacje te obejmują: nazwę pliku, numer strony, bieżącą datę i godzinę, nazwę rozbarwienia.

Ustawienia polecenia Użyj spadów dokumentu

Używa ustawień spadów tego dokumentu, a nie ustawień spadów podanych w tym oknie dialogowym.

Górna, dolna, lewa i prawa krawędź spadu

Opcja reguluje wielkość spadu. Gdy przycisk jest zaznaczony, wszystkie cztery wartości są współzależne – zmiana jednej z nich powoduje zmianę trzech pozostałych.

Zarządzanie kolorami i opcje PDF/X dla plików PDF

W sekcji Wyjście, okna dialogowego Zapisz Adobe PDF można ustawić następujące opcje: Wzajemne oddziaływanie opcji wyjściowych zależy od tego, czy jest włączone zarządzanie kolorem oraz od tego, jaki wybrano standard PDF.

Konwersja kolorów

Ustawienia w sekcji Kolor określają sposób, w jaki w pliku Adobe PDF mają być odwzorowane informacje o kolorze. Przy konwersji obiektów kolorowych na RGB lub CMYK, wybierz również z menu profil docelowy. Konwersja zachowuje wszystkie informacje o kolorach dodatkowych; a zmiany dotyczą tylko przekształcania odpowiedników kolorów podstawowych na określoną przestrzeń docelową.

Brak konwersji

Zachowuje dane kolorów w niezmienionej postaci. Jest to opcja domyślna dla standardu PDF/X3.

Konwertuj na profil docelowy (Zachowaj wartości liczbowe)

Zachowuje wartości kolorów dla zawartości bez znaczników w tej samej przestrzeni kolorów, co profil docelowy (poprzez przypisanie profilu docelowego, a nie konwersje na niego). Reszta zawartości jest konwertowana na przestrzeń docelową. Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli zarządzanie kolorem jest wyłączone. Profil jest osadzany lub nie, w zależności od zasady dołączania profilu.

Konwertuj na profil docelowy

Konwertuje wszystkie kolory na profil zaznaczony w części Docelowy. Profil jest osadzany lub nie, w zależności od zasady dołączania profilu.

Uwaga: jeśli opcja Konwertuj na profil docelowy jest zaznaczona i profil docelowy nie pokrywa się z profilem dokumentu, to obok opcji jest wyświetlona ikona ostrzeżenia.

Cel

Definiuje przestrzeń docelowego urządzenia RGB lub CMYK, np. monitor lub standard SWOP. Za pomocą tego profilu program Illustrator konwertuje informacje o kolorach dokumentu (zdefiniowane przez profil źródłowy w sekcji Przestrzenie robocze, w oknie dialogowym Ustawienia kolorów) na przestrzeń koloru docelowego urządzenia wyjściowego.

Zasada dołączania profilów

Określa zasady dołączania profilu koloru do pliku.

Nazwa profilu wyjściowego

Określa charakterystyczne warunki druku dokumentu. Profil wyjściowy jest wymagany przy tworzeniu plików zgodnych z PDF/X. Menu jest dostępne tylko po wybraniu standardu lub zestawu ustawień PDF/X w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF. Dostępność opcji jest uzależniona od włączenia lub wyłączenia zarządzania kolorem. Na przykład, jeżeli zarządzanie kolorem jest wyłączone, to menu wyświetla dostępne profile drukarek. Jeżeli zarządzanie kolorem jest włączone, to menu wyświetla profil wybrany jako Profil docelowy (w przypadku wyjścia na urządzenie CMYK), a także inne gotowe profile drukarek.

Warunek wyjściowy Nazwa

Opcja pozwala określić warunek drukowania. Ustawia się go z myślą o odbiorcy dokumentu PDF.

Identyfikator warunku wyjściowego

Wskazówka do innych informacji na temat planowanych warunków druku. Identyfikator jest automatycznie wprowadzany dla warunków druku dołączonych do rejestru ICC.

Nazwa rejestru

Podaje adresy internetowe zawierające dodatkowe informacje na temat rejestru. Adres URL jest wprowadzany automatycznie w przypadku nazw rejestrów ICC.

Oznacz jako zalewki

Pozwala określić stan zalewkowania w dokumencie. Warunkiem koniecznym zgodności pliku ze standardem PDF/X jest wartość Tak lub Nie. Dokumenty nie spełniające powyższego wymagania są oznaczane jako niezgodne.

Opcje czcionek i spłaszczania dla PDF

W sekcji Zaawansowane, okna dialogowego Zapisz Adobe PDF można ustawić następujące opcje:

Podstaw osadzone czcionki, jeśli procent używanych znaków jest mniejszy od

Opcja pozwala określić, ile znaków danej czcionki musi być używanych w dokumencie, aby można było osadzić całą czcionkę (a nie tylko jej wykorzystywane znaki). Na przykład, jeśli czcionka obejmuje 1000 znaków, a w dokumencie występuje tylko dziesięć z nich, użytkownik może zrezygnować z osadzania czcionki (zwłaszcza, że zwiększa to rozmiar pliku).

Nadruki

Opcja pozwala określić sposób zapisu kolorów nakładających się, które ustawiono do nadrukowywania. Użytkownik może zachować nadruki lub zrezygnować z nich. Jeśli opcja Zgodność (w górnej części okna dialogowego) jest ustawiona jako Acrobat 4 (PDF 1.3), można symulować nadruki przy użyciu spłaszczania.

Predefiniowane ustawienie

Jeśli opcja Zgodność (w górnej części okna dialogowego) jest ustawiona jako Acrobat 4 (PDF 1.3), a kompozycja zawiera obiekty przezroczyste, użytkownik może określić gotowy zestaw opcji spłaszczania przezroczystości. Kliknij Własny i utwórz własny zestaw ustawień spłaszczania.

Uwaga:

Formaty Acrobat 5 (PDF 1.4), Acrobat 6 (PDF 1.5) i Acrobat 7 (PDF 1.6) automatycznie zachowują przezroczystość grafiki. Dlatego też dla tych poziomów zgodności opcje Predefiniowane ustawienie i Własny nie są dostępne.

Wprowadzanie zabezpieczeń plików PDF

Zapisując plik w formacie PDF, można zabezpieczyć go hasłem i wprowadzić ograniczenia dostępu. Ograniczenia mogą dotyczyć nie tylko otwierania pliku, ale także kopiowania i wydzielania zawartości, drukowania dokumentu oraz innych funkcji.

Plik PDF może wymagać hasła do otwarcia dokumentu (hasło otwierania dokumentu) i do zmiany ustawień zabezpieczenia (hasło przyzwolenia). Jeśli w pliku ustawiane są ograniczenia dostępu, powinny zostać ustawione obydwa hasła; w innym przypadku, każdy kto otworzy plik będzie mógł usunąć ograniczenia. Jeśli plik zostanie otwarty z hasłem przyzwolenia, ograniczenia dostępu są tymczasowo wyłączane.

Metoda zabezpieczania RC4 z RSA Corporation jest używana do plików PDF chronionych hasłem. Zależnie od ustawień zgodności (w kategorii Ogólne), poziom szyfrowania może być wysoki lub niski.

Uwaga:

Predefiniowane ustawienia Adobe PDF nie obsługują haseł ani ustawień zabezpieczenia. Jeśli w oknie dialogowym Eksport Adobe PDF, wybierzesz hasła i ustawienia zabezpieczeń, następnie klikniesz Zapisz ustawienie, to hasła ani ustawienia zabezpieczenia nie zostaną zachowane.

Opcje zabezpieczeń

Tworząc plik PDF lub nadając hasło ochrony dokumentowi PDF, można korzystać z następujących opcji. Dostępne opcje zależą od ustawienia opcji Zgodność. Dla standardów i ustawień predefiniowanych PDF/X opcje zabezpieczeń nie są dostępne.

Zgodność

Określa typ szyfrowania, które będzie stosowane przy otwieraniu dokumentu chronionego hasłem. Wartość 'Acrobat 6 i nowszy' umożliwia uwzględnianie metadanych w wyszukiwaniu.

Należy jednak pamiętać, że użytkownicy wcześniejszych wersji programu Acrobat nie będą mogli otwierać dokumentów PDF, którym nadano wyższe ustawienie zgodności. Na przykład, wybranie opcji Acrobat 8 powoduje, że nie będzie można otworzyć dokumentu w programie Acrobat 6.0 i starszych wersjach.

Wymagaj hasła do otwarcia tego dokumentu

Zaznacz tę opcję, jeśli użytkownicy powinni znać hasło, aby móc otwierać ten dokument.

Hasło otwierania dokumentu

Podaj hasło, które trzeba będzie wpisać, aby otworzyć ten plik PDF.

Uwaga: jeżeli zapomni się hasła, nie ma sposobu na odzyskanie go z dokumentu. Na wypadek takiej sytuacji warto przechowywać hasła w innym, bezpiecznym miejscu.

Skorzystaj z hasła, aby zaostrzyć zabezpieczenia przed edycją oraz ustawienia przyzwoleń

Ogranicza dostęp do ustawień bezpieczeństwa pliku PDF. Po otwarciu pliku w programie Adobe Acrobat, użytkownik będzie mógł wyświetlić dokument, ale w celu zmiany ustawień zabezpieczenia i przyzwoleń niezbędne będzie podanie hasła przyzwoleń. Do otwarcia tego pliku w programie Illustrator, Photoshop lub InDesign użytkownik będzie musiał podać hasło przyzwoleń, gdyż w aplikacjach tych nie można otworzyć pliku w trybie tylko do przeglądania.

Hasło przyzwolenia

Podaj hasło, które będzie wymagane do zmiany przyzwoleń. Opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu poprzedniej opcji.

Dopuszczalne drukowanie

Określa poziom drukowania dopuszczalnego dla dokumentów PDF.

Brak

Nie zezwala użytkownikom na drukowanie dokumentu.

Niska rozdzielczość (150 dpi)

Użytkownicy nie mogą drukować z rozdzielczością większą niż 150 dpi. Drukowanie może trwać dłużej, ponieważ każda strona jest drukowana jako obraz bitmapowy. Opcja ta jest dostępna tylko pod warunkiem ustawienia opcji Zgodność na Acrobat 5 (PDF 1.4) i nowszy.

Wysoka rozdzielczość

Umożliwia druk w dowolnej rozdzielczości oraz kierowanie materiałów wektorowych o wysokiej jakości na wyjście PostScript i inne drukarki obsługujące zaawansowane funkcje druku w wysokiej rozdzielczości.

Dopuszczalne zmiany

Definiuje rodzaje czynności edycyjnych dozwolonych w danym pliku PDF.

Brak

Ustawienie Brak powoduje, że użytkownicy nie mogą wprowadzać w dokumencie żadnych zmian uwzględnionych na liście Dopuszczalne zmiany (np. nie mogą wypełniać pól formularzy i dodawać komentarzy).

Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

Umożliwia umieszczanie, usuwanie i obracanie stron oraz tworzenie zakładek i miniaturek. Opcja jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu kodowania (128-bitowy RC4 lub AES).

Wypełnianie pól formularzy i podpisywanie

Umożliwia wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani dodawania komentarzy. Opcja jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu kodowania (128-bitowy RC4 lub AES).

Komentowanie, wypełnianie pól formularzy i podpisywanie

Umożliwia dodawanie komentarzy, wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani przesuwania obiektów na stronie.

Każde z wyjątkiem wydzielania stron

Umożliwia edytowanie dokumentu, tworzenie i wypełnianie pól formularzy, dodawanie komentarzy i podpisów elektronicznych.

Włącz kopiowanie tekstu, obrazów oraz innych treści

Użytkownicy będą mogli zaznaczać i kopiować zawartość pliku PDF.

Włącz dostęp tekstu urządzeń do czytania ekranu dla niedowidzących

Użytkownicy niedowidzący będą mogli korzystać z czytników ekranu, aby odczytać ten dokument. Jednak nie będzie można kopiować ani wydzielać zawartości dokumentu. Opcja jest dostępna tylko dla plików z wysokim poziomem szyfrowania (128-bitowe RC4 lub AES).

Włącz metadane dla zwykłego tekstu

Umożliwia kopiowanie i wyciąganie treści z pliku PDF. Opcja ta jest dostępna tylko pod warunkiem ustawienia opcji Zgodność na Acrobat 6 lub nowszy. Zaznaczenie tej opcji umożliwi systemom pamięci masowej i wyszukiwania korzystanie z metadanych dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online