Edycja segmentów ścieżek we wszystkich aplikacjach firmy Adobe przebiega podobnie. Segment ścieżki można zmienić w dowolnej chwili; edycja istniejących segmentów różni się jednak od ich rysowania. Podczas edycji segmentów należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Jeżeli punkt kontrolny łączy dwa segmenty, to przeniesienie tego punktu zawsze zmodyfikuje oba te segmenty.

 • Podczas rysowania za pomocą narzędzia Pióro wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i uaktywnij w ten sposób ostatnio używane narzędzie do zaznaczania (Illustrator) lub narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (InDesign i Photoshop). Dzięki temu można będzie wprowadzić zmiany w już narysowanych segmentach.

 • Jeśli pewien gładki punkt został narysowany za pomocą narzędzia Pióro, to przeciąganie punktu kierunkowego powoduje zmianę długości linii kierunkowej po obu stronach punktu. Jednak podczas edycji istniejącego punktu gładkiego za pomocą narzędzia do zaznaczania bezpośredniego, zmienia się długość linii kierunkowej tylko po tej stronie, po której się ją przeciąga.

Przesuwanie segmentów prostych

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zaznacz segment, który chcesz dopasować.
 2. Przeciągnij zaznaczony segment w nowe miejsce.

Dopasowywanie długości lub kątów segmentów prostych

 1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie  zaznacz punkt kontrolny segmentu, który chcesz dopasować.
 2. Przeciągnij punkt kontrolny w wybrane miejsce. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć dopasowanie do wielokrotności kąta 45°.

  Uwaga:

  Jeśli wprowadzane zmiany w programach Illustrator i InDesign polegają na rozszerzeniu lub zwężeniu prostokąta, to łatwiej jest zaznaczyć go narzędziem Zaznaczanie i zmienić wielkość za pomocą jednego z uchwytów boków obwiedni.

Dopasowywanie położenia lub kształtu segmentów krzywych

 1. Zaznacz segment krzywej lub punkt kontrolny na którymś z końców segmentu krzywej przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Pojawiają się linie kierunkowe, o ile są obecne. (Niektóre segmenty krzywych mają tylko jedną linię kierunkową).
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij segment, aby dopasować jego położenie. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć dopasowanie do wielokrotności kąta 45°.
  Kliknij, aby zaznaczyć segment krzywej, a następnie przeciągnij, aby go dopasować
  Kliknij, aby zaznaczyć segment krzywej. Przeciągnij, żeby go dopasować.

  • Aby zmienić kształt segmentu po obu stronach zaznaczonego punktu kontrolnego, przeciągnij punkt kontrolny lub punkt kierunkowy. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć ruch do kąta o wielokrotności 45°.
  Przeciągnij punkt kontrolny (po lewej) lub punkt kierunkowy (po prawej)
  Przeciągnij punkt kontrolny lub punkt kierunkowy.

  Uwaga:

  Do segmentu i punktu kontrolnego można stosować również przekształcenia, takie jak skalowanie lub obracanie.

Usuwanie segmentu

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zaznacz segment, który chcesz usunąć.
 2. Wciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS), aby usunąć zaznaczony segment. Ponowne wciśnięcie Backspace lub Delete usuwa pozostałą część ścieżki.

Rozwijanie ścieżki otwartej

 1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać wydłużona. Kursor ulega zmianie, kiedy jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.
 2. Kliknij punkt końcowy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć punkt narożny, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment i kliknij. Jeżeli wydłuża się ścieżkę zakończoną punktem gładkim, to nowy segment będzie zakrzywiony zgodnie z istniejącą linią kierunkową.

  Uwaga:

  Jeżeli w programie Illustrator wydłuża się ścieżkę zakończoną punktem gładkim, to nowy segment będzie prosty.

  • Aby utworzyć punkt gładki, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment krzywej i przeciągnij.

Łączenie dwóch ścieżek otwartych

 1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać połączona z inną ścieżką. Kursor ulega zmianie, kiedy jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.
 2. Kliknij punkt końcowy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby połączyć ścieżkę z inną ścieżką otwartą, kliknij punkt końcowy tej drugiej ścieżki. Gdy kursor narzędzia Pióro znajdzie się dokładnie nad punktem końcowym innej ścieżki, pojawi się obok niego mały symbol scalania .
  • Aby połączyć nową ścieżkę ze ścieżką już istniejącą, narysuj nową ścieżkę obok istniejącej i przesuń kursor narzędzia Pióro na punkt końcowy (nie zaznaczony) istniejącej ścieżki. Kliknij punkt końcowy, kiedy mały symbol scalania pojawi się obok kursora.

Łączenie dwóch punktów końcowych

 1. Zaznacz wybrane punkty końcowe.

  Jeżeli punkty nakładają się na siebie, możesz je zaznaczyć przeciągnięciem wokół nich ramki zaznaczenia.

 2. Kliknij przycisk Złącz wybrane punkty końcowe  w panelu sterowania.

  Łączenie punktów końcowych w programie Illustrator
  Łączenie punktów końcowych

  A. Zaznaczanie i łączenie pokrywających się punktów końcowych B. Zaznaczanie i łączenie punktów końcowych nie pokrywających się 

  Uwaga:

  W programie Illustrator otwarte ścieżki można łączyć tylko za pomocą łączeń narożnych.

Łączenie dwóch lub większej liczby ścieżek

W programie Illustrator dostępna jest opcja łączenia dwóch lub większej liczby otwartych ścieżek. Aby połączyć jedną lub więcej otwartych ścieżek, użyj narzędzia Zaznaczanie i zaznacz otwarte ścieżki, a następnie kliknij opcję Obiekt > Ścieżka > Połącz. W tym celu możesz także wykorzystać skrót klawiaturowy Ctrl+J (Windows) lub Cmd+J (Macintosh).

Jeśli punkty kontrolne nie pokrywają się, program Illustrator dodaje segment linii, tworzący mostek pomiędzy ścieżkami, które mają zostać złączone. Podczas łączenia więcej niż dwóch ścieżek program Illustrator w pierwszej kolejności wyszukuje i łączy ścieżki, których punkty końcowe znajdują się najbliżej siebie. Proces ten jest powtarzany aż do chwili złączenia wszystkich ścieżek. Jeśli do połączenia zaznaczysz tylko jedną ścieżkę, zostanie ona przekształcona w ścieżkę zamkniętą.

Uwaga:

W procesie tym mogą zostać utracone skomplikowane aspekty stylów kompozycji.

Ścieżka końcowa przyjmuje wygląd ścieżki znajdującej się na wierzchu zaznaczenia.

Opcja połączenia tworzy tylko złączenia narożników niezależnie od tego, czy do połączenia wybierzesz punkty kontrolne czy całą ścieżkę. W przypadku nakładających się punktów kontrolnych, jeśli chcesz, aby opcja ta zaznaczała złączenie łagodne lub narożnika, użyj kombinacji Ctrl+Shift+Alt+J (Windows) lub Cmd+Shift+Option+J (Mac OS).

Przesuwanie lub popychanie punktów kontrolnych czy segmentów przy użyciu klawiatury

 1. Zaznacz punkt kontrolny lub segment ścieżki.

  Uwaga:

  W programie Photoshop można w ten sposób przesuwać tylko punkty kontrolne.

 2. Kliknij lub przytrzymaj dowolny z klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przesunąć punkt o jeden piksel zgodnie z kierunkiem strzałki.

Aby przesunąć punkt o 10 pikseli, należy przytrzymać klawisz strzałki wraz z klawiszem Shift.

Uwaga:

W programie Illustrator i InDesign można zmienić dystans o jaki popychamy punkt poprzez zmianę opcji Przyrost preferencji klawiatury. Po zmianie domyślnej wartości przyrostu, należy przytrzymując klawisz Shift popchnąć punkt 10 razy o wyznaczony dystans.

Rozciąganie części ścieżki bez zmiany kształtu figury

 1. Zaznacz całą ścieżkę.

 2. Zaznacz narzędzie Przekształcanie  (widoczne pod narzędziem Skalowanie ).

 3. Ustaw kursor nad punktem kontrolnym lub segmentem ścieżki, który ma pełnić funkcję punktu odniesienia (tj. punktu, względem którego są “wyciągane” zaznaczone segmenty ścieżki), i kliknij go.

  Po kliknięciu na segmencie ścieżki zostanie umieszczony podświetlony punkt kontrolny (widoczny w kwadracie).

 4. Wciśnij klawisz Shift i klikaj kolejne punkty kontrolne lub segmenty ścieżek, które mają być punktami odniesienia. Można wyróżnić nieograniczoną liczbę punktów kontrolnych i segmentów ścieżek.

 5. Przeciągnij wyróżnione punkty kontrolne, aby zmodyfikować ścieżkę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online