Można określić, w jaki sposób słowa i linie mają być łamane, poprzez automatyczne dostosowanie ustawień dzielenia wyrazów lub użycie słownika dzielenia.

Program Illustrator używa takich samych metod łamania linii i słów, z jakich korzysta także program Adobe InDesign. Więcej informacji o korzystaniu z tych funkcji znajduje się w pomocy w Internecie.

Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów

Ustawienia dzielenia wyrazów mają wpływ na poziome odstępy między wierszami i ogólny wygląd tekstu na stronie. Opcje dzielenia określają, czy słowa mogą być dzielone, a jeśli tak, to w jakich miejscach.

 1. Aby zastosować automatyczne dzielenie wyrazów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne dzielenie wyrazów, zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Dziel wyrazy, w panelu Akapit.

  • Dzielenie wyrazów można stosować w wybranych akapitach. W tym celu zaznacz tylko te akapity na warstwie tekstowej, które mają zostać objęte dzieleniem.

  • Aby wybrać słownik dotyczący dzielenia wyrazów, przejdź na panel Typografia, wysuń menu Języki i wybierz język.

 2. Aby określić opcje, wybierz polecenie Dziel wyrazy, w menu palety Akapit i określ następujące opcje:

  Wyrazy dłuższe niż

  Minimalna długość wyrazów objętych dzieleniem.

  Po pierwszych _ literach i Przed ostatnimi _ literami

  Minimalną liczbę znaków na początku lub na końcu słowa, które może zostać podzielone. Na przykład, jeśli obie opcje będą miały wartość 3, wyraz aromaty zostanie podzielony na aro- maty, a nie ar- omaty lub aroma- ty.

  Ograniczenie dzielenia wyrazów

  Określa maksymalną liczbę następujących po sobie wierszy, w których mogą wystąpić dzielone wyrazy. Wartość 0 oznacza nieograniczoną liczbę występujących po sobie wierszy z dzielonymi wyrazami.

  Strefa dzielenia wyrazów

  Określa odległość od prawej krawędzi akapitu, oddzielającą część wiersza, w której nie może być dzielonego wyrazu. Wartość zerowa zezwala na dzielenie w każdym miejscu. Opcję tą można stosować tylko wtedy, kiedy jest używany układacz jednowierszowy.

  Dzielenie wyrazów zapisanych wielkimi literami

  Zaznaczenie opcji chroni przed dzieleniem wyrazy zapisane wielką literą.

Uwaga:

Ustawienia dzielenia stosują się tylko do znaków łacińskich; znaki dwubajtowe, dostępne w czcionkach chińskich, japońskich i koreańskich, nie podlegają im.

Stosowanie słownika dzielenia

Decyzje co do sposobu dzielenia wyrazów są podejmowane na podstawie słowników. Słowniki te umożliwiają wybranie innego języka nawet dla pojedynczego znaku w tekście. Jeśli nie zadecydujesz inaczej, obowiązuje słownik domyślny. Aktualny słownik można dostosować do swoich potrzeb za pomocą okna dialogowego Preferencje.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dzielenie wyrazów (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Dzielenie wyrazów (Mac OS).
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wybrać domyślny słownik dzielenia, zaznacz opcję Język domyślny i kliknij OK.

  • Aby dodać wyraz do listy wyjątków, wpisz je w polu Nowa pozycja i kliknij Dodaj.

  • Aby usunąć wyraz z listy wyjątków, zaznacz go i kliknij Usuń.

Ochrona wyrazów przed dzieleniem

Użytkownik ma możliwość zabezpieczenia słów przed dzieleniem na końcu wiersza. Dotyczy to na przykład nazw własnych lub słów, których podział spowoduje utratę ich sensu. Po pierwsze, gdy na końcu wiersza stoi pewien szczególny wyraz, np. nazwa własna, po drugie, kiedy w tekście występuje grupa wyrazów tworzących jedną niepodzielną całość, np. czyjeś imię i nazwisko.

 1. Zaznaczyć te znaki, które nie mogą być podzielone.
 2. Z menu panelu Typografia wybierz polecenie Bez dzielenia.

  Uwaga:

  Jeśli zastosujesz opcję Bez dzielenia do zbyt wielu znaków sąsiadujących ze sobą, może wystąpić zawinięcie tekstu w środku któregoś z wyrazów. Jeśli jednak zastosujesz opcję Bez dzielenia do więcej niż jednej linijki tekstu, tekst nie pojawi się.

Metody składu

Wygląd tekstu na stronie zależy od złożonych oddziaływań procesów nazywanych składem. Na podstawie wybranych przez użytkownika opcji odstępów (między wyrazami, literami i glifami) oraz opcji dzielenia wyrazów, Illustrator wyznacza zbiór możliwych podziałów wierszy i wybiera podział optymalny.

Możesz wybrać spośród dwóch metod składu: Układacz wielowierszowy i Układacz jednowierszowy. Oba narzędzia wyznaczają zbiór możliwych podziałów wierszy i wybierają z niego taki podział, który jest najbardziej zgodny z wybranymi opcjami justowania akapitu i dzielenia wyrazów. Metoda składu obejmuje tylko zaznaczony akapit lub akapity; dlatego też, dla różnych akapitów można określać różne metody kompozycji.

Układacz wielowierszowy

Określony zakres wierszy jest analizowany pod kątem możliwych punktów podziału. Analiza ta stanowi podstawę do optymalizacji podziałów wcześniejszych wierszy akapitu.

Narzędzie Układacz wielowierszowy proponuje najlepszy układ tekstu na podstawie wcześniejszego zidentyfikowania punktów podziału wierszy i przypisaniu tym punktom pewnych wag (będących tak naprawdę punktami karnymi):

 • W przypadku tekstów wyrównanych do lewej, do prawej lub do środka, wiersze bliższe prawej krawędzi akapitu są faworyzowane i uzyskują mniej punktów karnych.

 • W przypadku tekstów justowanych, największa waga jest przywiązywana do równomiernego rozmieszczenia liter i równomiernych odstępów.

 • Liczba podziałów wyrazów powinna być jak najmniejsza.

Układacz jednowierszowy

Narzędzie to układa tekst w sposób tradycyjny, wiersz po wierszu. Opcja ta jest użyteczna, jeśli trzeba ręcznie kontrolować miejsca łamania wierszy. Układacz jednowierszowy wyznacza punkty podziału wierszy na podstawie następujących zasad:

 • Wiersze dłuższe są przedkładane nad wiersze krótsze.

 • W przypadku tekstów justowanych, zmniejszanie lub zwiększanie odstępów między wyrazami jest przedkładane nad dzielenie wyrazów.

 • W tekście bez justowania, dzielenie wyrazów jest bardziej pożądane niż zwiększanie lub zmniejszanie odstępów między literami.

 • Jeśli odstęp musi być dostosowany, jego zmniejszenie jest lepsze niż zwiększenie.

  Aby wybrać jedną z tych metod, należy zaznaczyć jej opcję w menu panelu Akapit. Aby zastosować metodę do wszystkich akapitów, najpierw należy zaznaczyć obiekt tekstowy; aby zastosować metodę tylko do bieżącego akapitu, najpierw należy umieścić kursor w tym akapicie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online