Dowiedz się więcej na temat Podstawowego i Zaawansowanego paska narzędzi oraz tego, jak dostosować i tworzyć nowy pasek narzędzi, oraz jak zarządzać wieloma paskami narzędzi.

Po uruchomieniu programu Illustrator po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlony pasek narzędzi, zawierający różne narzędzia używane podczas pracy nad dokumentem. Narzędzia na pasku narzędzi umożliwiają wykonywanie różnych zadań, np. tworzenie i wybieranie obiektów, a także manipulowanie nimi oraz zaznaczanie, wprowadzanie tekstu, malowanie, rysowanie, próbkowanie, edytowanie i przenoszenie obrazów. 

Typy pasków narzędzi

W programie Illustrator są dostępne następujące typy pasków narzędzi:

 • Podstawowy: ten pasek narzędzi jest wyświetlany domyślnie po uruchomieniu programu Illustrator. Zawiera on konfigurowalny zestaw narzędzi często używanych podczas pracy w programie Illustrator. Aby wyświetlić pełną listę narzędzi, kliknij ikonę Edytuj pasek narzędzi (...) wyświetlaną w dolnej części podstawowego paska narzędzi. Zostanie wówczas wyświetlona szuflada Wszystkie narzędzia zawierająca listę wszystkich narzędzi dostępnych w programie Illustrator.
 • Zaawansowany: ten pasek narzędzi zawiera wszystkie narzędzia dostępne w programie Illustrator. Aby przełączyć się z Podstawowego paska narzędzi na Zaawansowany, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Okna Paski narzędzi Zaawansowany.
  • Wybierz pozycję Zaawansowany z wysuwanego menu szuflady.

Podstawowy pasek narzędzi zostanie zastąpiony Zaawansowanym.

Uwaga:

(W przypadku ustawień regionalnych MENA) Jeśli nie można wyświetlić narzędzi tekstowych MENA na Podstawowym pasku narzędzi, który jest wyświetlany domyślnie, należy wykonać jedną z następujących czynności, aby użyć tych narzędzi:

 • Otwórz szufladę Wszystkie narzędzia na Podstawowym pasku narzędzi, klikając przycisk Edytuj pasek narzędzi i przeciągając narzędzia tekstowe MENA z szuflady na pasek narzędzi.
 • Otwórz Zaawansowany pasek narzędzi.

toolbar-types_4
A. Podstawowy pasek narzędzi B. Zaawansowany pasek narzędzi C. Szuflada Wszystkie narzędzia D. Wysuwane menu E. Kategoria narzędzi F. Narzędzie dostępne w pasku narzędzi G. Narzędzie dostępne w szufladzie 

Kategoria narzędzi na pasku narzędzi

Narzędzia w programie Illustrator są ogólnie pogrupowane w następujące kategorie:

 • Zaznaczanie
 • Rysowanie
 • Tekst
 • Malowanie
 • Modyfikowanie
 • Nawigowanie
Tool-bar-chart
Narzędzia w programie Illustrator

Dostosowywanie paska narzędzi

Pasek narzędzi można dostosowywać poprzez przenoszenie narzędzi między paskiem narzędzi a szufladą. Do paska narzędzi można też dodać więcej narzędzi z szuflady lub usunąć narzędzia z paska.

Narzędzia można dodawać, usuwać lub zmieniać ich układ na pasku narzędzi tylko wtedy, gdy szuflada jest otwarta. Po zamknięciu szuflady paska narzędzi nie można edytować.

Dodawanie i usuwanie narzędzi

Do paska narzędzi można grupowo dodać jedno lub wiele narzędzi z szuflady Wszystkie narzędzia.

 • Aby dodać jedno narzędzie na raz do paska narzędzi, przeciągnij je i upuść na linii podziału między narzędziami.

Aby usunąć narzędzie z paska narzędzi, przeciągnij narzędzie z paska i upuść je w dowolnym miejscu w szufladzie. Narzędzie zostanie automatycznie dodane do odpowiedniej kategorii.

Aby powrócić do ustawień oryginalnych, kliknij przycisk Resetuj z wysuwanego menu szuflady.

add-single-tool_1
A. Dodawanie narzędzia jako grupy do paska narzędzi B. Dodawanie pojedynczego narzędzia do paska narzędzi 

Dodawanie wielu narzędzi w grupie

Z szuflady można wybrać wiele narzędzi, niezależnie od kategorii, do których należą, i dodać je jako jedną grupę narzędzi na pasku narzędzi.

Aby wybrać kilka narzędzi razem i dodać je jako jedną grupę niestandardową, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz Shift i kliknij narzędzia, które chcesz dodać do paska narzędzi. Możesz też kliknąć z naciśniętym klawiszem Ctrl (system Windows) lub kliknąć z naciśniętym klawiszem Cmd (system macOS), aby zaznaczyć wiele narzędzi.
 2. Przeciągnij wybrane narzędzia i upuść na linii rozdzielającej pomiędzy narzędziami na pasku narzędzi.

Na pasku narzędzi wyświetlana jest ikona wybranego narzędzia.

Analogicznie, aby usunąć kilka narzędzi na raz, możesz wybrać je za pomocą klawisza Shift i przeciągnąć je z paska narzędzi do szuflady.

add-multiple-tools_2
A. Dodawanie wielu narzędzi jako grupy w obrębie narzędzia na pasku narzędzi B. Dodawanie wielu narzędzi w osobnej grupie do paska narzędzi 

Przeglądanie narzędzi w grupie narzędzi

Aby wyświetlić listę wszystkich narzędzi w grupie narzędzi, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij lewym przyciskiem myszy narzędzie, aby wyświetlić listę wszystkich narzędzi z grupy narzędzi.
 • Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij narzędzie tak, by przejrzeć wszystkie ukryte narzędzia i wybrać jedno z nich.

 • Naciśnij skrót klawiaturowy narzędzia. Pojawi się on w podpowiedzi dotyczącej narzędzia oraz szufladzie Wszystkie narzędzia. Na przykład naciśnięcie klawisza V umożliwia zaznaczenie narzędzia Przesuwanie.

View-tools-in-a-tool-group
Przeglądanie narzędzi w grupie narzędzi

Wskazówka: aby ukryć podpowiedź dotyczącą narzędzia, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (macOS) i usuń zaznaczenie opcji Pokaż podpowiedzi.

Uwaga:

W przypadku instalowania jakichkolwiek narzędzi innych firm domyślnie będą one wyświetlane na pasku narzędzi. Jeśli dodasz więcej niestandardowych pasków narzędzi, narzędzia innych firm będą dostępne w swoich szufladach.

Pokazywanie i ukrywanie elementów sterujących

Na pasku narzędzi można wyświetlić lub ukryć następujące elementy, wybierając ich ikony w sekcji Pokaż na dole szuflady:

 • Kontroluj widoczność panelu sterowania trybów wypełniania i obrysu
 • Kontroluj widoczność panelu sterowania kolorystyką
 • Kontroluj widoczność panelu sterowania trybu rysowania
 • Kontroluj widoczność panelu sterowania trybu ekranu
Toolbar_show

Zmiana trybów rysowania i ekranu za pomocą paska narzędzi

Kliknij ikony na dole paska narzędzi w celu zmiany trybu rysowania z Rysuj normalne () na Rysuj z tyłu () lub Rysuj wewnątrz ().

Możesz też zmienić tryb ekranu przez kliknięcie ikony Zmień trybu ekranu () u dołu paska narzędzi i wybranie pożądanego trybu.

Aby przełączyć Zaawansowany pasek narzędzi, będący kompletnym paskiem narzędzi zawierającym wszystkie narzędzia, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Wybierz polecenie Okna Paski narzędzi Zaawansowany.
 • Wybierz pozycję Zaawansowany z wysuwanego menu szuflady.

Podstawowy pasek narzędzi zostanie zastąpiony zaawansowanym.

Tworzenie pasków narzędzi i zarządzanie nimi

Aby utworzyć własne, niestandardowe paski narzędzi, wykonaj następujące czynności:

 • Z szuflady paska narzędzi wybierz pozycję Nowy pasek narzędzi z menu wysuwanego.
 • Wybierz kolejno: Okna> Narzędzia > Nowy pasek narzędzi

Po podaniu nazwy i kliknięciu przycisku OK zostanie utworzony pusty pasek narzędzi. Kliknij przycisk Edytuj pasek narzędzi, aby otworzyć szufladę i dodać narzędzia do paska narzędzi.

Zarządzanie paskami narzędzi

Jeśli dostępnych jest wiele pasków narzędzi, należy wykonać następujące czynności w celu zarządzania nimi:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj paskiem narzędzi:
  • Kliknij Okna > Narzędzia > Paski narzędzi.
  • Wybierz pozycję Zarządzaj paskiem narzędzi z wysuwanego menu szuflady.
  Manage_toolbars
 2. W oknie dialogowym Zarządzaj paskiem narzędzi wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmień nazwę: wybierz z listy pasek narzędzi, wpisz w polu tekstowym nową nazwę paska, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Nowy/Kopiuj: wybierz z listy pasek narzędzi, kliknij przycisk kopiowania, w razie potrzeby zmień nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli żaden pasek narzędzi nie zostanie wybrany, utworzony zostanie nowy pasek.
  • Usuń: wybierz z listy pasek narzędzi, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Praca z paskiem narzędzi

Wyświetlanie ukrytych narzędzi

Rozwinięcie niektórych narzędzi umożliwia wyświetlanie narzędzi ukrytych pod nimi. Mały trójkąt w prawym dolnym rogu narzędzia informuje, że w danej kategorii znajdują się narzędzia ukryte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na widocznym narzędziu, aby wyświetlić narzędzia ukryte pod nim.

Wyświetlanie opcji narzędzia

Niektóre narzędzia na pasku narzędzi zawierają opcje wyświetlane na pasku Właściwości. Ponadto można dwukrotnie kliknąć narzędzie na pasku narzędzi, aby wyświetlić i zmienić jego ustawienia.

Przesuwanie paska narzędzi

Pasek narzędzi można przenieść, przeciągając jego pasek tytułowy.

Wyświetlanie paska narzędzi w podwójnym stosie lub pojedynczej kolumnie

Aby przełączyć widok paska narzędzi z podwójnego stosu na pojedynczą kolumnę, kliknij podwójną strzałkę na pasku tytułu.

Ukrywanie paska narzędzi

Aby pokazać lub ukryć pasek narzędzi, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Okno > Narzędzia.
 • Kliknij przycisk zamykania umieszczony na pasku tytułu.

Zaznaczanie narzędzia w pasku narzędziowym

Aby wybrać narzędzie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij narzędzie w pasku narzędziowym. Jeśli w prawym dolny rogu panelu znajduje się mały trójkąt, naciśnij przycisk myszy tak, aby zobaczyć ukryte narzędzia i kliknij wybrane narzędzie.

 • Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij narzędzie tak, by przejrzeć wszystkie ukryte narzędzia i wybrać jedno z nich.

 • Wciśnij skrót klawiaturowy narzędzia. Skrót ten jest wyświetlany w dymku pomocy narzędzia. Na przykład, wciśnięcie klawisza V umożliwia zaznaczenie narzędzia Przenieś.

Wskazówka: aby ukryć podpowiedź dotyczącą narzędzia, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS) i usuń zaznaczenie opcji Pokaż podpowiedzi.

Zmiana kursora narzędzia

Kursor większości narzędzi pokrywa się z obrazkiem ich ikon. Każdy domyślny kursor ma inny tzw. hotspot: punkt aktywny, którym rozpoczyna się zaznaczenie lub działanie. W przypadku większości narzędzi można korzystać z kursorów precyzyjnych, które mają postać celownika z punktem aktywnym w środku i zapewniają większą precyzję wykonywanych operacji. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (macOS), a następnie zaznacz opcję Użyj precyzyjnych kursorów.
 • Naciśnij klawisz Caps Lock na klawiaturze.

Uwaga:

Pasek narzędzi znajduje się na stałe w przestrzeni roboczej, w której został utworzony. Jeżeli zmienisz przestrzeń roboczą na inną, a następnie wrócisz do poprzedniej, wszystkie utworzone w niej paski narzędzi zostają zachowane i ponownie otwarte.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online