Importowanie plików EPS

Format EPS (Encapsulated PostScript) jest wykorzystywany najczęściej do przenoszenia między aplikacjami kompozycji wektorowych. Przenoszenie kompozycji zawartych w plikach EPS do dokumentów programu Ilustrator umożliwiają polecenia Otwórz, Umieść i Wklej, a także metoda przeciągania i upuszczania.

Pracując z kompozycjami w formacie EPS, należy pamiętać o następujących sprawach:

  • Przy otwieraniu lub osadzaniu pliku EPS, utworzonego w innej aplikacji, program Illustrator konwertuje wszystkie jego obiekty na obiekty rodzime. Jeśli jednak w pliku znajdują się jakieś dane nierozpoznawalne przez program Illustrator, niektóre z nich mogą zostać utracone. Dlatego też, o ile nie zachodzi potrzeba edycji indywidualnych obiektów w pliku EPS, najlepiej plik połączyć (a nie otwierać go czy osadzać).

  • Format EPS nie obsługuje przezroczystości; dlatego też przezroczyste kompozycje pochodzące z innych aplikacji nie powinny być umieszczane w dokumentach programu Ilustrator. Do tego celu można wykorzystać format PDF 1.4.

  • Podczas drukowania lub zapisywania kompozycji, która zawiera połączone pliki EPS w formacie binarnym (np. w domyślnym formacie EPS programu Photoshop), może pojawić się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji albo zapisz pliki EPS w formacie ASCII, osadź pliki połączone w kompozycji, i skieruj wydruk do portu binarnego (a nie do portu ASCII), albo zapisz kompozycję w formacie AI lub PDF (a nie EPS).

  • Przy zarządzaniu kolorem ilustracji pamiętaj, że osadzone rysunki EPS stanowią część dokumentu i również podlegają zmianom koloru przy wysyłaniu na urządzenie wyjściowe. Natomiast obrazki połączone EPS nie podlegają zmianom barw, nawet jeżeli proces zarządzania kolorem został włączony dla całego dokumentu.

  • Przy importowaniu z pliku EPS koloru o tej samej nazwie, ale o innej definicji niż kolor istniejący w dokumencie, na ekranie pojawi się ostrzeżenie. Aby zastąpić kolor w dokumencie kolorem dołączonego pliku EPS, wybierz opcję Korzystaj z połączonych plików koloru. Wszystkie obiekty w dokumencie, które używają tego koloru, zostaną odpowiednio zmienione. Aby pozostawić próbkę bez zmian i zlikwidować konflikt poprzez użycie kolorów dokumentu, wybierz Korzystaj z koloru dokumentu. Podgląd pliku EPS nie zostanie zmieniony, może więc wyświetlać nieprawidłowe barwy, ale plik zostanie wydrukowany na właściwych separacjach. Po wybraniu opcji Zastosuj dla wszystkich, konflikty koloru zostaną rozwiązane przez użycie definicji z dokumentu lub pliku dołączonego, w zależności od dokonanego wyboru.

  • Niekiedy podczas drukowania dokumentów zawierających osadzone obrazki EPS może się pojawić komunikat ostrzegawczy. Jeżeli program Illustrator nie może odnaleźć oryginalnego obrazka EPS, poprosi użytkownika o wyciągnięcie go z dokumentu. Włącz opcję Rozłożone w tym oknie dialogowym, która powoduje wyciągnięcie obrazka do katalogu, w którym znajduje się dokument. Chociaż plik osadzony nie będzie wyświetlany w dokumencie, to zostanie prawidłowo wydrukowany.

  • Podgląd połączonych plików EPS prezentowany jest domyślnie w wysokiej rozdzielczości. Jeśli połączony plik EPS nie jest widoczny w oknie dokumentu, mogło się zdarzyć, że zaginął podgląd pliku. (Tego rodzaju utrata danych występuje niekiedy podczas przesyłania plików EPS z podglądami PICT z systemu Mac OS do systemu Windows). Aby przywrócić podgląd, ponownie zapisz plik EPS z podglądem TIFF. Jeśli po umieszczeniu pliku EPS wydajność spada, zmniejsz rozdzielczość podglądu: wybierz Edycja > Preferencje > Obsługa plików i schowka (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Obsługa plików i schowka (Mac OS) i wybierz polecenie Użyj niskiej rozdzielczości podglądu połączonych plików EPS.

Importowanie plików DCS

Format Desktop Color Separations (DCS) jest wersją standardowego formatu EPS. Format DCS 1.0 obsługuje tylko obrazki CMYK, podczas gdy format DCS 2.0 obsługuje wielokanałowe pliki CMYK. (Farby dodatkowe pojawiają się na panelu Próbki programu Illustrator jako kolory dodatkowe). Program Illustrator rozpoznaje ścieżki odcinania w plikach DCS 1.0 i DCS 2.0 utworzonych w programie Photoshop. Pliki DCS można połączyć z dokumentem programu Illustrator, ale nie można ich osadzać ani otwierać.

Uwaga:

Aby w panelu Łącza zobaczyć Interakcje przeźroczystości DCS, wybierz Opcje panelu z menu panelu Łącza i wybierz polecenie Pokaż interakcje przeźroczystości DCS.

Importowanie plików AutoCAD

Uwaga:

Pliki AutoCAD zapisane w wersji nowszej niż AutoCAD 2007 nie zostaną otwarte w programie Illustrator.

Pliki AutoCAD mogą mieć format DXF lub DWG. Importować można pliki AutoCAD z wersji od 2.5 do 2007. Podczas importowania można określić skalę, odwzorowanie jednostek (niestandardowa jednostka do interpretacji wszystkich danych o długości z pliku AutoCAD), czy skalować grubości linii, które układy mają zostać zaimportowane oraz czy kompozycja ma zostać wyśrodkowana.

Program Illustrator obsługuje większość danych AutoCAD, w tym obiekty trójwymiarowe, kształty i ścieżki, odniesienia zewnętrzne, obiekty-regiony, obiekty łącznikowe (przypisane do obiektów typu krzywe Beziera, które zachowują swój oryginalny kształt), obiekty rastrowe oraz obiekty tekstowe. Importując plik AutoCAD, który zawiera odniesienia zewnętrzne, program Illustrator wczytuje zawartość takiego odniesienia i umieszcza je w odpowiednim miejscu w dokumencie programu Illustrator. Jeżeli odniesienia zewnętrznego nie znaleziono, otworzy się okno dialogowe Brakujące łącze, które pozwala wyszukać i pobrać ten plik.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online