Importowanie tekstu

Program Illustrator pozwala importować do kompozycji teksty utworzone w innych aplikacjach. Illustrator obsługuje następujące formaty plików tekstowych:

 • Microsoft® Word dla systemów 97, 98, 2000, 2002, 2003 oraz 2007

 • Microsoft Word dla Mac OS X, 2004 oraz 2008

 • RTF (Rich Text Format)

 • Zwykły tekst (ASCII) z kodowaniem ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Chińskim Big 5, Cyrylica, GB18030, Greckim, Tureckim, Bałtyckim i Środkowoeuropejskim.

  Jedna z zalet importowania tekstu, w odróżnieniu od jego kopiowania i wklejania , polega na tym, że operacja pozwala zachować oryginalne formatowanie znaków i akapitów. Na przykład tekst zaimportowany z pliku RTF zachowuje w programie Illustrator te same specyfikacje czcionek i stylów. Importując tekst ze zwykłych plików tekstowych, można natomiast wybrać własne opcje kodowania i formatowania.

  Uwaga: importując tekst z plików RTF i plików utworzonych w programie Microsoft Word, należy upewnić się, że w używanym systemie są dostępne wszystkie oryginalne czcionki. Brakujące czcionki i style (wraz z czcionkami o takiej samej nazwie, ale innym formacie: Type 1, TrueType lub CID) mogą wywołać nieoczekiwane rezultaty. W systemach japońskich, różnice pomiędzy zestawami znaków mogą wstrzymać w systemie Mac OS wyświetlanie tekstu wpisanego w systemie Windows.

Importowanie tekstu do nowego pliku

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Zaznacz wybrany plik tekstowy, a następnie kliknij opcję Otwórz.

Importowanie tekstu do istniejącego pliku

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść. Zaznacz plik tekstowy wybrany do importu i kliknij opcję Umieść.
 2. Jeśli umieszczany jest zwykły plik tekstowy (.txt), wykonaj opisane dalej czynności i kliknij OK:
  • Określ zestaw znaków i platformę, na której utworzono plik.

  • Zaznacz opcję Dodatkowe znaki nowego wiersza, aby określić sposób traktowania importowanych dodatkowych znaków nowego wiersza.

  • Zaznacz opcję Odstępy dodatkowe, aby Illustrator zastępował ciągi spacji znakami tabulacji. Wpisz liczbę spacji, która będzie zastępowana jednym znakiem tabulacji.

Eksportowanie tekstu

Eksport tekstu do pliku tekstowego

 1. Zaznacz tekst przeznaczony do eksportu narzędziem tekstowym.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksport.
 3. W oknie dialogowym Eksportuj, wybierz miejsce zapisania pliku i podaj jego nazwę.
 4. W polu formatu pliku, wybierz format tekstowy (TXT).
 5. Wpisz nazwę nowego pliku tekstowego w polu przeznaczonym na nazwę i kliknij Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS).
 6. Wybierz platformę i metodę kodowania, po czym kliknij Eksportuj.

Znakowanie tekstu przed eksportem do Flash

Tekst może być eksportowany z programu Illustrator do programu Adobe Flash na różne sposoby. Tekst można eksportować w postaci statycznej, dynamicznej lub jako tekst wejściowy. Tekst dynamiczny umożliwia określenie URL-a dla witryny otwieranej po kliknięciu tego tekstu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tekstu dynamicznego i tekstu wejściowego zobacz Pomoc dla programu Flash.

Tekst Flash może zawierać tekst punktowy, tekst akapitowy lub tekst na ścieżce; tekst tego typu jest konwertowany na tekst w formacie SWF. Obwiednie pozostają bez zmian, a wszelkie zastosowane przekształcenia zostają zachowane w formacie SWF. Obiekty tekstu powątkowanego są eksportowane oddzielnie; przed oznakowaniem i wyeksportowaniem wszystkich obiektów w wątku, zaznacz i oznacz każdy z nich. Niemieszczący się tekst jest importowany do Flash Player bez zmian.

Po oznakowaniu tekstu można zaimportować go do programu Flash poprzez wyeksportowanie tekstu z programu Illustrator lub skopiowanie i wklejenie.

Film przedstawiający efektywne używanie tekstu między programami Illustrator i Flash można obejrzeć na stronie internetowej http://www.adobe.com/go/vid0199_pl.

Uwaga:

Znakowanie i usuwanie znakowania tekstu nie zmienia tekstu oryginalnego w programie Illustrator. Znacznik może być zmieniany w dowolnym czasie bez wprowadzania zmian do oryginału.

 1. Zaznacz obiekt tekstowy i kliknij opcję Tekst Flash w panelu sterowania.
 2. W panelu Tekst Flash zaznacz jedną z opcji menu Rodzaj:

  Tekst statyczny

  Eksportuje tekst do Flash Player w postaci zwykłego obiektu tekstowego, który nie może być zmieniony dynamicznie lub na drodze programowania w programie Flash. Zawartość i wygląd tekstu statycznego jest określana przy autoryzacji tekstu.

  Tekst dynamiczny

  Eksportuje tekst w postaci Tekstu dynamicznego, który może być uaktualniany na drodze programowania przy pomocy poleceń i znaczników skryptu Operacja. Tekst dynamiczny może być używany do zapisywania wyników meczów, indeksów giełdowych, wiadomości i innych informacji często uaktualnianych.

  Tekst wejściowy

  Eksportuje tekst w postaci Tekstu wejściowego, który posiada funkcje Tekstu dynamicznego, ale dodatkowo umożliwia edycję tekstu w programie Flash Player. Tekst wejściowy może być używany w formularzach, ankietach i innych dokumentach wymagających wprowadzania lub edycji tekstu.

 3. (Opcjonalnie) Wpisz nazwę dla obiektu tekstowego. Brak nazwy obiektu spowoduje zastosowanie domyślnej nazwy w panelu Warstwy, która będzie stosowana do opracowywania obiektu w programie Flash.
 4. Określanie rodzaju renderingu. Opcja Użyj czcionek urządzenia konwertuje glify na czcionki urządzenia (wygładzanie nie jest dostępne dla czcionek urządzenia).

  Uwaga:

  Nazwy czcionek są zwykle używane dosłownie i przekazywane bezpośrednio do systemu odtwarzania czcionek platformy w celu wyszukania tych czcionek. Istnieje jednak kilka specjalnych nazw niebezpośrednich, które są mapowane na inne nazwy czcionek stosowanie do platformy odtwarzającej je. Takie niebezpośrednie mapowanie stanowi sztywne kodowanie dla każdego portu Flash Player dla danej platformy; czcionki dla każdej platformy są wybierane z domyślnych czcionek systemowych lub innych czcionek, które mogą być dostępne. Po drugie, mapowanie niebezpośrednie jest nastawione na maksymalizację podobieństwa czcionek niebezpośrednich na różnych platformach.

  Animacja

  Optymalizuje tekst dla wyjścia do animacji.

  Czytelność

  Optymalizuje tekst dla czytelności.

  Własny

  Pozwala podać własne wartości parametrów tekstu Grubość i Ostrość.

  Użyj czcionek urządzenia

  Konwertuje glify na czcionki urządzenia. Wygładzanie nie jest dostępne dla czcionek urządzenia.

  _sans, _serif oraz _typewriter

  Mapuje łacińskie czcionki niebezpośrednie na różnych platformach dla zapewnienia podobieństwa wyglądu.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono) oraz Mincho

  Mapuje japońskie czcionki niebezpośrednie na różnych platformach dla zapewnienia podobieństwa wyglądu.

  Uwaga:

  Dodatkowe informacje na temat czcionek niebezpośrednich znajdują się specyfikacji programu Flash, dostępnej na Adobe.com.

 5. (Opcjonalnie) Zaznacz dowolną z następujących opcji:

  Zaznaczalny 

  Umożliwia zaznaczanie tekstu eksportowanego w programie Flash.

  Pokaż ramkę dookoła tekstu 

  Umożliwia wyświetlenie obwiedni tekstu w programie Flash.

  Edytuj opcje typografii 

  Otwiera okno Osadzanie znaków, które umożliwia osadzenie określonych znaków w obiekcie tekstowym. Znaki wybrane do osadzenia mogą być zaznaczone na podanej liście, wpisane w polu Dołącz te znaki, wybrane automatycznie po kliknięciu opcji Auto-wypełnianie lub poprzez połączenie tych opcji.

 6. (Opcjonalnie) Oznakowanie tekstu jako Tekstu dynamicznego umożliwia określenie łącza URL strony, która będzie otwierana po kliknięciu danego tekstu i wybranie docelowego okna dla wczytywanej strony:

  _self

  Określa bieżącą ramką w oknie bieżącym.

  _blank

  Określa nowe okno.

  _parent

  Określa ramkę nadrzędną dla bieżącej.

  _top

  Określa ramkę najwyżej umieszczoną w oknie bieżącym.

 7. Jeśli tekst został określony jako Tekst wejściowy, to podaj Maksymalną liczbę znaków, dopuszczalną w obiekcie tekstowym.

Uwaga:

Po oznakowaniu tekstu jako Flash można zaznaczyć cały tekst wybierając polecenie Zaznacz > Obiekt > Dynamiczny tekst Flash lub Tekst wejściowy Flash.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online