Panel Obrys (Okno > Obrys) służy do określania tego, czy linia jest ciągła czy przerywana, czy ciąg kreseczek i innych udoskonaleń kreseczek jest przerywany, a także grubości obrysu, ułożenia obrysu, progu ścięcia, strzałek, profili szerokości oraz stylów połączeń oraz zakończeń linii.

Panel Obrys
Panel Obrys

Wybrane opcje obrysu można zastosować do całego obiektu. Przy użyciu grup aktywnego malowania można z kolei określić różne obrysy różnych krawędzi obiektu.

W tym filmie instruktor magazynu Layers, Dave Cross, pokazuje, jak stosować wypełnienie i obrys w programie Illustrator oraz przedstawia przydatne skróty do pracy z wypełnianiem i obrysowywaniem.

Stosowanie koloru, grubości i wyrównania obrysu

 1. Zaznacz obiekt. (Aby zaznaczyć krawędź grupy aktywnego malowania, użyj narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania).
 2. Kliknij pole Obrys w panelu Narzędzia, Kolor lub w Panelu sterowania. Wykonanie tej czynności oznacza, że operacja dotyczy raczej obrysu, niż wypełnienia.
  Pole Obrys
  Pole Obrys

 3. Zaznacz kolor w panelu Kolor albo próbkę w panelu Próbki lub Panelu sterowania. Możesz też dwukrotnie kliknąć pole Obrys i wybrać kolor z Próbnika kolorów.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz użyć bieżącego koloru z pola Obrys, możesz po prostu przeciągnąć go z pola Obrys na obiekt. Metody przeciągania nie można stosować do grup aktywnego malowania.

 4. Zaznacz wybraną grubość w panelu Obrys lub Panelu sterowania.
 5. Jeśli obiekt jest zamkniętą ścieżką (a nie grupą aktywnego malowania), zaznacz w panelu Obrys opcję odpowiedzialną za wyrównanie obrysu wzdłuż ścieżki:
  •  Wyrównaj obrys do środka 

  •  Wyrównaj obrys do wewnątrz 

  •  Wyrównaj obrys na zewnątrz 

  Uwagi:

  • W obecnej wersji programu Illustrator podczas tworzenia dokumentu internetowego domyślnie stosowana jest opcja Wyrównaj obrys do wewnątrz. W niektórych poprzednich wersjach programu Illustrator domyślnie stosowana była opcja Wyrównaj obrys do środka.
  • Ścieżki o różnych opcjach wyrównania obrysów mogą być wyrównywane niedokładnie. Jeśli zachodzi potrzeba dokładnego wyrównania, upewnij się, że opcje wyrównania ścieżek są identyczne.

Tworzenie obrysów o różnych szerokościach

Narzędzie Szerokość, dostępne w panelu Narzędzia, umożliwia tworzenie obrysów o zróżnicowanej szerokości i zapisywanie własnych szerokości w postaci profili, które można stosować w innych obrysach.

Gdy najedziesz kursorem myszy na obrys, korzystając z narzędzia Szerokość, na ścieżce z uchwytami pojawi się pusty romb. Możesz dostosować szerokość obrysu, przenieść punkt szerokości, powielić go oraz usunąć.

W przypadku wielu obrysów narzędzie Szerokość dostosowuje tylko aktywny obrys. Jeśli chcesz dostosować obrys, upewnij się, że zaznaczyłeś go w panelu Wygląd jako aktywny obrys.

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie z narzędzia Szerokość można obejrzeć pod adresem Używanie obrysów o różnych szerokościach.

Aby utworzyć lub zmodyfikować punkt szerokości przy użyciu okna dialogowego Edycja punktu szerokości, kliknij dwukrotnie dany obrys przy użyciu narzędzia Szerokość i zmodyfikuj wartości punktu szerokości. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Dostosuj przylegające punkty szerokości, zmiany wprowadzone w wybranych punktach szerokości zostaną również naniesione na sąsiednie punkty szerokości.

Aby automatycznie zaznaczyć pole wyboru Dostosuj przylegające punkty szerokości, naciśnij przycisk Shift i kliknij dwukrotnie dany punkt szerokości.

Podczas nanoszenia różnych szerokości narzędzie Szerokość odróżnia punkty szerokości stałe od przerywanych.

width-point-edit
Okno dialogowe Edycja punktu szerokości dla punktów stałych

Aby utworzyć przerywany punkt szerokości, wykonaj następujące czynności.

 1. Utwórz na obrysie dwa punkty szerokości o różnych szerokościach obrysu.

  discontinuous-width-points1
  Dwa utworzone punkty szerokości
 2. Przeciągnij jeden punkt szerokości na drugi, aby utworzyć przerywany punkt szerokości dla tego obrysu.

  discontinuous-width-points2
  Przerywany punkt szerokości utworzony poprzez przeciągnięcie jednego punktu szerokości na drugi

W przypadku przerywanych punktów szerokości okno dialogowe Edycja punktu szerokości pokazuje obydwa zestawy szerokości.

width-point-edit-discontinuous_1
Okno dialogowe Edycja punktu szerokości dla punktów przerywanych

Sterowanie narzędziem Szerokość

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby dostosować szerokość obrysu w danym miejscu ścieżki, uchwyty można przeciągać na zewnątrz lub do środka. Mając punkty szerokości utworzone w narożnikach lub w bezpośrednio zaznaczonym punkcie kontrolnym, podczas podstawowego edytowania ścieżki należy trzymać się punktu kontrolnego.
 • Aby zmienić położenie punktu szerokości, przeciągnij dany punkt wzdłuż ścieżki.
 • Aby zaznaczyć wiele punktów szerokości, naciśnij klawisz Shift i kliknij. W oknie dialogowym Edycja punktu szerokości określ wartości dla Strona 1 i Strona 2 wielu punktów szerokości. Wszelkie dopasowania względem punktów szerokości zostaną naniesione na wszystkie zaznaczone punktu szerokości.
 • Aby globalnie dostosować grubość obrysu dla wszystkich punktów szerokości, określ grubość obrysu w wysuwanym menu Grubość w panelu Obrys.

Zapisywanie profili szerokości

Po zdefiniowaniu szerokości obrysu zapisz profil zmiennej szerokości, korzystając z panelu Obrys, Panelu sterowania lub panelu Właściwości.

width-profiles
A. Opcja Profil stałej szerokości B. Ikona Zapisz profil szerokości C. Ikona Usuń profil szerokości D. Ikona Wyzeruj profil szerokości 

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby stosować profile szerokości w zaznaczonych ścieżkach, wybierz je z wysuwanego menu Profil szerokości w Panelu sterowania lub panelu Obrys. Gdy zaznaczony jest obrys bez żadnej zmiennej szerokości, na liście wyświetlona jest opcja Stały. Opcję Stały można wybrać w celu usunięcia z obiektu profilu zmiennej szerokości.
 • Aby przywrócić domyślny zestaw profilu szerokości, u dołu wysuwanego menu Profile kliknij przycisk Wyzeruj profile.

Uwaga:

Przywrócenie domyślnego zestawu profilu szerokości, ustawionego w oknie dialogowym Opcje obrysu, usuwa wszelkie własne, zapisane profile.

O zastosowaniu profilu zmiennej szerokości wobec obrysu informuje gwiazdka (*) w panelu Wygląd.

W przypadku pędzli Artystycznego i Wzorka opcja Punkty szerokości / Profile jest automatycznie zaznaczana dla rozmiaru w oknie dialogowym Opcje obrysu po zmodyfikowaniu ścieżki pędzla za pomocą narzędzia Zmienna szerokość lub zastosowaniu ustawienia domyślnego Profil szerokości. Aby usunąć wszelkie zmiany w profilach szerokości, zaznacz opcję Stały dla rozmiaru lub jeden z kanałów danych tabletu, takich jak Nacisk. To spowoduje przywrócenie opcji danych tabletu.

Tworzenie linii kropkowanej lub przerywanej

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
Mordy Golding

Linie kropkowane lub kreskowane można tworzyć poprzez edycję atrybutów obrysu obiektu.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. W panelu Obrys zaznacz opcję Linia przerywana. Jeśli opcja Linia przerywana nie jest wyświetlona, wybierz z menu panelu Obrys opcję Pokaż opcje.
 3. Kliknij ikonę: Wyrównaj kreski do rogów i końcówek ścieżek, dostosowując długość do wymiaru . Opcja ta pozwala ustawiać kreski w narożnikach i zakończeniach ścieżek w jednorodny i przewidywalny sposób. Jeśli musisz zachować wygląd kresek bez ich wyrównywania, wybierz ikonę Zachowaj dokładną długość kresek i odstępów .
  Udoskonalenia linii na rogach
  Udoskonalenia linii na rogach

  A. Zachowane dokładne długości linii i odstępu B. Wyrównane linie na rogach i końcówkach ścieżek, dostosowując długości do wymiarów 
 4. Określ częstość kresek, podając ich długość i odstępy między nimi.

  Wpisane liczby są automatycznie powtarzane w sekwencji, a zatem wystarczy ustalić wzór bez wypełniania wszystkich pól tekstowych.

 5. Zaznacz opcję końca, która określa zakończenia kresek. Opcja Kreseczka na styk  zapewnia kreski zakończone kwadratowo, opcja Zaokrąglone zakończenie  zapewnia zaokrąglone kreski lub kropki, a opcja Koniec wystający  zapewnia kreski o wystających końcach.
  Opcje odstępów
  Linie przerywane o rozmiarze 6 punktów z odstępami 2, 12, 16, 12

  A. Kreseczka B. Koniec zaokrąglony C. Koniec wystający 

  Film przedstawiający tworzenie idealnych przerywanych obrysów można obejrzeć w artykule Tworzenie linii przerywanych wyrównanych do narożników.

Zmiana zakończeń i złączeń linii

Zakończenie jest to koniec linii otwartej; złączenie jest to miejsce, w którym linia prosta łączy się z inną linią (albo zmienia kierunek). Końce i zgięcia linii można zmienić poprzez zmianę atrybutów obrysu danego obiektu.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. W panelu Obrys zaznacz odpowiednią opcję zakończenia i złączenia.

  Aby wyświetlić wszystkie opcje, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu.

  Kreseczka na styk 

  Tworzy obrysowane linie z kwadratowymi końcami.

  Zaokrąglone zakończenie 

  Tworzy obrysowane linie z półokrągłymi końcami.

  Koniec wystający 

  Tworzy obrysowane linie z kwadratowymi końcami, wystającymi poza koniec ścieżki na połowę grubości linii. Opcja umożliwia równomierne rozłożenie grubości obrysu ze wszystkich stron linii.

  Zgięcie ostre 

  Tworzy obrysowane linie z ostro zakończonymi końcami. Wprowadź próg ścięcia, od 1 do 500. Próg ścięcia decyduje o tym, kiedy złączenie ostre ma przechodzić w złączenie fazowane. Domyślnym progiem ścięcia jest 10 (program przechodzi od złączeń ostrych do fazowanych, gdy długość punktu jest ponad dziesięć razy większa od grubości obrysu). Próg ścięcia równy 1 daje narożniki fazowane.

  Zaokrąglone złącze 

  Tworzy obrysowane linie z zaokrąglonymi końcami.

  Złączenie ukośne 

  Tworzy obrysowane linie z kwadratowymi końcami.

Dodawanie strzałek

W programie Illustrator w panelu Obrys można uzyskać dostęp do strzałek i sterowania wielkością. Domyślne strzałki dostępne są w wysuwanym menu Strzałki w panelu Obrys. Używając panelu Obrys można również łatwo zamieniać strzałki.

Strzałki w panelu Obrys
Strzałki w panelu Obrys

Rozmiar końcówki i końca strzałki można zmieniać niezależnie, korzystając z opcji Skaluj. Jeśli chcesz połączyć początek i koniec skali strzałek, kliknij ikonę Połącz początek i koniec skal strzałek, która znajduje się obok opcji Skaluj.

Korzystając z opcji Wyrównaj, możesz również dostosować ścieżkę, tak aby dokonać wyrównania do końcówki lub końca strzałki. Dostępne opcje to:

 • Rozszerz końcówkę grotu strzałki poza koniec ścieżki

 • Umieść końcówkę grotu strzałki na końcu ścieżki

  Uwaga: aby usunąć strzałki z obiektów, z wysuwanego menu wybierz opcję Brak strzałki.

Dostosowywanie strzałek

Aby zdefiniować własne strzałki, otwórz plik Arrowheads.ai znajdujący się w ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\ (komputery Mac) i \Support Files\Required\Resources\<locale>\ (Windows). Aby utworzyć własne strzałki, postępuj zgodnie z poleceniami w pliku.

Umieść zaktualizowany plik Arrowheads.ai w: <Illustrator home>\Plug-ins\, unikając zastąpienia istniejącego pliku Arrowheads.ai.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online