Informacje o narzędziu Shaper

Narzędzie Shaper ułatwia tworzenie złożonych i atrakcyjnych wizualnie kształtów z wykorzystaniem rysowania, tworzenia stosów i umieszczania kształtów, a następnie ich łączenia, scalania, usuwania i przesuwania. Za pomocą prostych i intuicyjnych gestów można osiągać efekty, wykonując operacje wymagające wcześniej wielu działań.

Za pomocą narzędzia Shaper można tworzyć kształty wektorowe przy użyciu gestów. Za pomocą myszki lub urządzenia dotykowego można tworzyć wielokąty, prostokąty lub okręgi. Rysowane kształty są kształtami aktywnymi. Ta funkcja jest włączona w tradycyjnych przestrzeniach roboczych oraz wyspecjalizowanej dotykowej przestrzeni roboczej.

Korzystanie z narzędzia Shaper (rysowanie kształtów)

 1. W przyborniku programu Illustrator kliknij narzędzie Shaper (Shift+N).

 2. Narysuj kształt w dokumencie. Może to być surowy prostokąt, okrąg, elipsa, trójkąt lub inny wielokąt.

 3. Geometria narysowanego kształtu zostanie automatycznie skorygowana. Narysowany kształt jest aktywny i w pełni edytowalny.

  Konwertowanie swobodnych gestów na kształty wektorowe
  Konwertowanie swobodnych gestów na kształty wektorowe

Korzystanie z narzędzia Shaper (tworzenie lub wycinanie kształtów)

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz w dokumencie kilka nachodzących na siebie kształtów.
  • Za pomocą jednego z narzędzi narysuj nachodzące na siebie kształty.
  • Za pomocą narzędzia Shaper (Shift + N) możesz szybko narysować prostokąt, okrąg lub wielokąt.
 2. Wybierz narzędzie Shaper (Shift + N), jeśli nie jest aktywne.

 3. Przy użyciu myszy (podłączonej do urządzenia bez interfejsu dotykowego) lub palca rysuj odręcznie na obszarze, który chcesz scalić, usunąć lub wykroić.

  Następujące zasady dotyczą wykrawania lub scalania kształtów i decydują o ich kolorze:

  • Jeśli rysunek odręczny mieści się w jednym kształcie, zostanie wykrojony jego obszar.
  • Jeśli rysunek odręczny nachodzi na dwa lub więcej przecinających się kształtów, zostaną wykrojone przecinające się obszary.
  • Jeśli rysunek odręczny zaczyna się od kształtu znajdującego się z przodu:
   • kształt z przodu zostanie wykrojony od obszaru nienachodzącego do nachodzącego;
   • kształty zostaną scalone od obszaru nachodzącego do nienachodzącego, przy czym obszar scalony będzie mieć kolor punktu wyjściowego rysunku odręcznego.
  • Jeśli rysunek odręczny zaczyna się od kształtu znajdującego się z tyłu:
   • kształty zostaną scalone od obszaru nienachodzącego do nachodzącego, przy czym obszar scalony będzie mieć kolor punktu wyjściowego rysunku odręcznego.
  Przykłady rysunków odręcznych stworzonych za pomocą narzędzia Shaper
  Rysowanie (z lewej) Shaper Groups (z prawej)

Zaznaczanie kształtów w Shaper Group

Kształty należące do Shaper Group pozostają edytowalne, nawet jeśli ich fragmenty zostały wykrojone lub scalone. Następujące działania umożliwiają zaznaczenie poszczególnych kształtów lub grupy:

Tryb wyboru frontu

 1. Wybierz narzędzie Shaper.

 2. Dotknij lub kliknij Shaper Group. Shaper Group zostanie zaznaczona i pojawi się obwiednia z widżetem Strzałka .

 3. Dotknij kształtu ponownie (także pojedynczego, jeśli istniej). Zostanie włączony tryb wyboru frontu.

 4. Jeśli Shaper Group zawiera kształty scalone, front kształtu jest matowy. Użytkownik może zmienić kolor wypełnienia kształtów.

  Tryb wyboru frontu
  Tryb wyboru frontu

Tryb konstruowania

 1. Po zaznaczeniu Shaper Group wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dotknij lub kliknij widżet Strzałka, aby wskazywał kierunek do góry .
  • Kliknij dwukrotnie kształt.
  • Kliknij raz obrys kształtu.
 2. Po zaznaczeniu obiektu składowego można zmodyfikować dowolną z właściwości jego wyglądu.

  Tryb konstruowania w programie Illustrator
  Tryb konstruowania

Usuwanie kształtu z Shaper Group

 1. Wykonaj kroki niezbędne do włączenia trybu konstruowania.
 2. Przeciągnij i upuść kształt poza obwiednię.

Informacje o narzędziu Generator kształtów

Narzędzie Generator kształtów to interaktywne narzędzie służące do tworzenia złożonych kształtów poprzez łączenie i wymazywanie prostszych kształtów. Działa na prostych i złożonych ścieżkach.

W intuicyjny sposób podświetla krawędzie i strefy wybranej kompozycji, które można scalić w celu utworzenia nowego kształtu. Krawędź definiowana jest jako sekcja ścieżki, która nie krzyżuje się z żadną inną ścieżką zaznaczonych obiektów. Strefa to zamknięty obszar otoczony krawędziami.

Domyślnie narzędzie to działa w trybie scalania, co pozwala łączyć ścieżki i strefy. Możesz również przełączyć się do trybu wymazywania, aby usunąć wszelkie niechciane krawędzie lub strefy, naciskając Alt (Windows) lub Option (Mac).

Film poświęcony tworzeniu nowych kształtów przy użyciu narzędzia Generator kształtów można obejrzeć od adresem www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_pl.

Ustawianie opcji narzędzia Generator kształtów

Aby uzyskać możliwość łączenia i lepszy dostęp do informacji graficznych, możesz skonfigurować i dostosować różne opcje, takie jak wykrywanie odstępów, oznaczanie źródła kolorem i podświetlanie.

Aby ustawić te opcje w oknie dialogowym Opcje narzędzia Generator kształtów, w panelu Narzędzia dwukrotnie kliknij ikonę narzędzia Generator kształtów.

Okno dialogowe opcji narzędzia Generator kształtów
Okno dialogowe opcji narzędzia Generator kształtów

Wyszukiwanie odstępów

Ustaw długość odstępu korzystając z wysuwanego menu Długość odstępu. Dostępne wartości to Mała (3 punkty), Średnia (6 punktów) i Duża (12 punktów).

Zaznacz pole wyboru Własne, jeśli chcesz podać dokładną długość odstępu.

Po zaznaczeniu danej długości odstępu program Illustrator wyszukuje tylko odstępy o wartości zbliżonej do podanej. Upewnij się, że wartość długości odstępu jest zbliżona (mniej więcej) do faktycznej długości odstępu kompozycji. Możesz sprawdzić, czy odstępy są wykrywane, podając inne wartości długości odstępu tak długo, aż odstępy w kompozycji zaczną być wykrywane.

Na przykład, jeśli ustawisz długość odstępu na 12 punktów, podczas gdy kształt, który musisz scalić, zawiera odstępy 3-punktowe, program Illustrator może ich nie wykryć.

Wyszukiwanie odstępów
Podświetlony obszar wskazuje, że odstęp został zlokalizowany i że uważany jest za strefę

Otwarte, wypełnione ścieżki traktuj jako zamknięte

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to dla otwartej ścieżki tworzona jest niewidzialna krawędź, tworząca pewną strefę. Po kliknięciu wewnątrz strefy tworzony jest kształt.

W trybie scalania kliknięcie obrysu dzieli ścieżkę

Zaznacz pole wyboru W trybie scalania kliknięcie obrysu dzieli ścieżkę. Opcja ta pozwala podzielić ścieżkę nadrzędną na dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka tworzona jest z krawędzi, którą kliknąłeś, druga jest pozostałą częścią ścieżki nadrzędnej z wyłączeniem pierwszej ścieżki. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, wskaźnik zmienia się na podczas dzielenia ścieżki.

Pobierz kolor z

Możesz nadać obiektom kolor, korzystając z próbek kolorów lub kolorów użytych w istniejącej kompozycji. Aby zaznaczyć opcję Próbki kolorów lub Kompozycja z wysuwanego menu, wybierz opcję Pobierz kolor z.

Jeśli wybierzesz opcję Próbki kolorów, otrzymasz opcję Kursor podglądu próbki. Aby uzyskać podgląd i wybierać kolory, możesz zaznaczyć pole wyboru Kursor podglądu próbki. Wybór tej opcji zapewnia dostęp do kursora Aktywnego malowania. Zezwala on na iteracje (przy użyciu klawiszy strzałek) i wybieranie koloru z panelu próbek.

Uwaga: iterację można wykonywać przy pomocy klawiszy strzałek, nawet jeśli opcja Kursor podglądu próbki jest wyłączona.

Aby zmienić kolor obrysu, przesuń wskaźnik nad krawędź obiektu, aby podświetlić i zmienić kolor obrysu. Opcja ta działa tylko, jeśli zaznaczona jest opcja W trybie scalania, Kliknięcie obrysu dzieli ścieżkę.

Kolor wypełnienia strefy można wybrać, klikając dowolne miejsce dokumentu.

Uwaga: kursor podglądu próbki nie jest wyświetlany podczas scalania, aby zapewnić dobrą widoczność kształtów.

Jeśli zaznaczysz opcję Kompozycja, program Illustrator użyje tych samych reguł, które użyte zostały dla innych stylów kompozycji w scalanych obiektach. Więcej informacji można znaleźć w kroku 6 w sekcji Tworzenie kształtów przy użyciu narzędzia Generator kształtów.

Wypełnienie

Pole wyboru Wypełnienie jest domyślnie zaznaczone. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, ścieżka lub strefa, które możesz scalić, są podświetlane na szaro po najechaniu kursorem na wybraną ścieżkę. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, wygląd wybranej strefy lub ścieżki pozostaje normalny.

Podświetlić obrys, gdy jest edytowalny

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, program Illustrator podświetla obrysy, które można edytować. Edytowalny obrys zaznaczany jest kolorem wybranym z wysuwanego menu Kolor.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online