Informacje o plasterkach

Strony WWW mogą zawierać wiele elementów — np. tekst w formacie HTML, obrazy bitmapowe i grafikę wektorową. W programie Illustrator można korzystać z plasterków, aby zdefiniować granice poszczególnych elementów WWW w kompozycji. Na przykład, jeśli pewna kompozycja zawiera obraz bitmapowy, który trzeba zoptymalizować w formacie JPEG, a reszta obrazu ma być zoptymalizowana w formacie GIF, obraz bitmapowy można wyróżnić za pomocą cięcia na plasterki. Zapisując kompozycję za pomocą polecenia Zapisz dla Internetu i urządzeń, można zapisywać poszczególne plasterki jako niezależne pliki (w ich własnym formacie, z własnymi ustawieniami i z własną tablicą kolorów).

Plasterki w dokumencie programu Illustrator odpowiadają komórkom tabeli na otrzymanej stronie internetowej. Domyślnie, obszar plasterka jest eksportowany jako plik obrazu zawierający się w komórce tabeli. Jeśli komórka tabeli ma zawierać tekst HMTL i kolor tła zamiast pliku obrazu, zmień typ cięcia na plasterki na Bez obrazu. Aby przekonwertować tekst programu Illustrator na HTML, zmień rodzaj cięcia na plasterki na Tekst HTML.

Kompozycja pocięta na plasterki różnego typu
Kompozycja pocięta na plasterki różnego typu

A. Cięcie na plasterki Bez obrazu B. Cięcie na plasterki Obraz C. Cięcie na plasterki Tekst HTML 

Plasterki można oglądać na obszarze roboczym oraz w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń. Program Illustrator numeruje plasterki od lewej do prawej i od góry do dołu, począwszy od lewego górnego rogu kompozycji. Jeśli zmienisz ułożenie lub całkowitą liczbę plasterków, program uaktualni numerację.

Podczas tworzenia plasterków, program Illustrator generuje plasterki automatyczne dla sąsiednich fragmentów kompozycji. Dzięki temu, gdy kompozycja będzie zapisywana jako strona WWW, zostanie utworzona poprawna tabela HTML. Plasterki automatyczne dzielą się na dwa rodzaje: auto-plasterki i plasterki podrzędne. Auto-plasterki odpowiadają tym obszarom kompozycji, których nie zdefiniowano jeszcze za pomocą plasterków. Przy każdym dodawaniu plasterków i każdej ich edycji, auto-plasterki są generowane ponownie. Plasterki podrzędne obrazują sposób podziału plasterków zachodzących na siebie. Chociaż są one numerowane i oznaczane symbolem plasterka, nie można zaznaczyć ich bez zaznaczania plasterka nadrzędnego. Program Illustrator generuje je ponownie przy każdej zmianie kolejności cięcia na plasterki.

Tworzenie plasterków

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz przynajmniej jeden obiekt na obszarze roboczym i wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Utwórz.

  • Wybierz narzędzie Cięcie na plasterki  i przeciągnij jego kursor nad obszarem, gdzie ma powstać plasterek. Aby plasterek miał kształt kwadratu, przeciągaj kursor z wciśniętym klawiszem Shift. Aby rysować od środka, podczas przeciągania przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Zaznacz przynajmniej jeden obiekt na obszarze roboczym i wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Utwórz z zaznaczenia.

  • Umieść linie pomocnicze w miejscach, w których chcesz pociąć kompozycję na plasterki. Wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Utwórz z linii pomocniczych.

  • Zaznacz istniejący plasterek i wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Powiel plasterek.

   Wskazówka: aby wymiary plasterka były zgodne z wymiarami granic elementu w kompozycji, wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Utwórz. Przy każdym przesunięciu lub przekształceniu elementu, obszar cięcia na plasterki zostanie automatycznie dostosowany. Polecenie to pozwala też zachować podstawowe własności formatu obiektów tekstowych.

   Wskazówka: jeśli wymiary plasterka mają być niezależne od umieszczonej pod spodem kompozycji, użyj narzędzia Cięcie na plasterki, polecenia Utwórz z zaznaczenia lub Utwórz z linii pomocniczych. Utworzone w ten sposób plasterki są wyświetlane w postaci elementów panelu Warstwy. Można je przesuwać, usuwać i zmieniać ich rozmiary tak samo jak w przypadku obiektów wektorowych.

Zaznaczanie plasterków

Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków  i zaznacz plasterek w oknie ilustracji lub oknie Zapisz dla Internetu i urządzeń.

 • Aby zaznaczyć pojedynczy plasterek, kliknij go.
 • Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia zaznaczenie dodatkowych plasterków. (W oknie Zapisz dla Internetu i urządzeń można także przeciągać z wciśniętym klawiszem Shift).
 • W przypadku plasterków zachodzących na siebie, kliknij widoczną część plasterka.

  Oprócz tego, plasterki mogą być zaznaczane w oknie ilustracji poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

 • Aby zaznaczyć plasterek utworzony za pomocą polecenia Obiekt > Plasterek > Utwórz, zaznacz odpowiednią kompozycję na obszarze roboczym. Jeśli plasterek jest związany z grupą lub warstwą, przejdź do panelu Warstwy i zaznacz ikonę obok tej grupy lub warstwy.
 • Aby zaznaczyć plasterek utworzony przy pomocy narzędzia Cięcie na plasterki, polecenia Utwórz z zaznaczenia lub Utwórz z linii pomocniczych, naceluj ten plasterek w panelu Warstwy.
 • Kliknij ścieżkę plasterka kursorem narzędzia Zaznaczanie .
 • Aby zaznaczyć segment ścieżki plasterka lub punkt kontrolny plasterka, kliknij jeden z tych elementów za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

  Uwaga: nie można usuwać auto-plasterków. Plasterki tego typu są nieaktywne.

Ustawianie opcji plasterków

Opcje cięcia na plasterki określają zasady wyświetlania zawartości cięcia na plasterki i ich funkcjonowanie na zbudowanej stronie internetowej.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków i wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Zaznacz plasterek w oknie ilustracji i wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Opcje plasterka.

  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków i dwukrotnie kliknij plasterek w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

 2. Zaznacz typ cięcia na plasterki i określ dodatkowe opcje:

  Obraz

  Typ ten jest przeznaczony dla cięcia na plasterki, którego obszar ma być na otrzymanej stronie internetowej plikiem obrazu. Jeśli obraz ma być łączem HTML, wpisz URL i docelowy zestaw ramek. Możesz także wpisać komunikat wyświetlany w obszarze statusu przeglądarki po umieszczeniu kursora myszy nad tym obrazem. Tekst ten może być także wyświetlany, gdy obraz jest niewidoczny.

  Bez obrazu

  Typ ten jest przeznaczony dla cięcia na plasterki, którego obszar ma zawierać tekst HTML i kolor tła zbudowanej strony internetowej. Wpisz tekst w polu Tekst wyświetlony w komórce i sformatuj go przy pomocy standardowych znaczników HTML. Nie wpisuj więcej tekstu, niż można wyświetlić w obszarze cięcia na plasterki. Jeśli wpisze się za dużo tekstu, jego cześć zostanie przeniesiona do sąsiednich plasterków, a to zaburzy planowany układ strony WWW. Ponieważ jednak tekstu nie można przeglądać w obszarze ilustracji, efekt nadmiaru tekstu ujawni się dopiero po wyświetleniu strony w przeglądarce internetowej. Określ opcje Poziomo i Pionowo dla zmiany wyrównania tekstu w komórce tabeli.

  Tekst HTML

  Typ ten jest dostępny tylko dla plasterków utworzonych z zaznaczonego obiektu tekstowego poleceniem Obiekt > Plasterek > Utwórz. Tekst programu Illustrator jest konwertowany na tekst HTML z podstawowymi atrybutami formatowania w utworzonej stronie internetowej. Aby przeprowadzić edycję tekstu, uaktualnij go w kompozycji. Określ opcje Poziomo i Pionowo dla zmiany wyrównania tekstu w komórce tabeli. Możesz także zmienić kolor tła komórek tabeli.

  Wskazówka: aby edytować tekst w plasterkach typu Tekst HTML w oknie dialogowym Opcje plasterka, trzeba zmienić typ plasterka na Bez obrazu. W ten sposób zostanie przerwane połączenie z obiektem tekstowym w obszarze ilustracji. Aby pominąć formatowanie tekstu, właściwy tekst poprzedź wyrazem <unformatted> (bez formatowania).

Blokowanie plasterków

Zablokowanie plasterków uniemożliwia ich przypadkowe zmiany, np. zmiany rozmiarów czy przesunięcia.

 • Aby zablokować wszystkie plasterki, wybierz polecenie Widok > Zablokuj plasterki.
 • Aby zablokować wybrane plasterki, kliknij ich kolumnę edycji w panelu Warstwy.

Regulowanie granic plasterków

Jeśli plasterek utworzono za pomocą polecenia Obiekt > Plasterek > Utwórz, to jego położenie i rozmiar są związane z kompozycją, którą zawiera. Dlatego też, przeniesienie lub zmiana rozmiaru kompozycji oznacza automatyczne dopasowanie cięcia na plasterki.

W przypadku plasterków utworzonych przy pomocy narzędzia Cięcie na plasterki, Utwórz z zaznaczenia lub Utwórz z linii pomocniczych, zmiany mogą być wprowadzane na kilka sposobów:

 • Aby przenieść plasterek, przeciągnij go w nowe miejsce kursorem narzędzia Zaznaczanie plasterków . Wciśnięcie klawisza Shift ogranicza ruchy do pionowych, poziomych lub pod kątem 45°.
 • Aby zmienić rozmiar plasterka, zaznacz go przy pomocy narzędzia Zaznaczenie plasterków i przeciągnij wybrany narożnik lub bok. Zmiany rozmiarów mogą być wprowadzane także przy pomocy narzędzia Zaznaczanie i panelu Przekształć.
 • Aby wyrównać lub rozmieścić plasterki, użyj panelu Wyrównanie. Wyrównanie plasterków może spowodować usunięcie niepotrzebnych auto-plasterków, co z kolei sprzyja utworzeniu mniejszego pliku HTML.
 • Aby zmienić kolejność plasterków, przeciągnij wybrany plasterek w nowe miejsce na palecie Warstwy lub wybierz polecenie Obiekt > Ułóż.
 • Aby podzielić plasterek, zaznacz go i wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Podziel plasterki.

  Łączenie plasterków może dotyczyć elementów rożnych rodzajów. Zaznacz odpowiednie plasterki i wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Połącz plasterki. Wynikowe cięcie na plasterki uzyskuje wymiary i położenie prostokąta powstałego poprzez połączenie zewnętrznych krawędzi plasterków składowych. Jeśli łączone plasterki nie sąsiadują ze sobą, ewentualnie mają inne proporcje lub wyrównania, nowy plasterek może zachodzić na pozostałe.

  Aby dopasować rozmiar wszystkich plasterków do krawędzi obszaru roboczego, wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Przytnij do obszaru roboczego. Plasterki, które wychodzą poza obszar ilustracji, zostaną przycięte, auto-plasterki, które znajdują się w obszarze roboczym, zostaną rozciągnięte; całość kompozycji pozostanie bez zmian.

Usuwanie plasterków

Plasterki można usuwać lub zwalniać z odpowiadającej im kompozycji.

 • Aby usunąć plasterek, zaznacz go i kliknij Usuń. Jeśli plasterek utworzono za pomocą polecenia Obiekt > Plasterek > Utwórz, operacja usunięcia spowoduje usunięcie odpowiadającej mu kompozycji. Aby zachować kompozycję, zwolnij plasterek, a nie usuwaj.
 • Aby usunąć wszystkie plasterki, wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Usuń wszystko. Plasterki utworzone za pomocą polecenia Obiekt > Plasterek > Utwórz są zwalniane, a nie usuwane.
 • Aby zwolnić plasterek, zaznacz go i wybierz polecenie Obiekt > Plasterek > Zwolnij.

Pokazywanie i ukrywanie plasterków

 • Aby ukryć plasterki w oknie ilustracji, wybierz polecenie Widok > Ukryj plasterki.
 • Aby wyświetlić lub ukryć wszystkie plasterki w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń, kliknij przycisk Przełącz widoczność plasterków .
 • Aby ukryć numery plasterków i zmienić kolor linii, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze > Plasterki (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze > Plasterki (Mac OS).

Tworzenie map obrazu

Mapy obrazów umożliwiają łączenie jednego lub kilku obszarów obrazu (zwanego hiperłączem) z adresem URL. Gdy użytkownik kliknie punkt aktywny, przeglądarka wczyta odpowiedni plik połączony.

Najważniejsza różnica między tworzeniem połączeń za pomocą map obrazów i za pomocą plasterków tkwi w sposobie eksportowania kompozycji jako strony WWW. Gdy używa się map obrazów, kompozycja pozostaje zapisana w jednym pliku, a gdy używa się plasterków, kompozycja jest eksportowana do oddzielnych plików. Inna różnica polega na tym, że mapy obrazów pozwalają łączyć zarówno prostokątne, jak i wielokątne obszary kompozycji, a plasterki tylko obszary prostokątne. Jeśli zachodzi potrzeba łączenia tylko obszarów prostokątnych, lepiej posłużyć się plasterkami.

Uwaga:

Aby uniknąć pewnych nieoczekiwanych zachowań programu, nie należy tworzyć punktów aktywnych map obrazów w plasterkach zawierających łącza URL—w niektórych przeglądarkach będą ignorowane łącza map obrazów lub łącza plasterków.

 1. Zaznacz obiekt, który ma być połączony z adresem URL.
 2. W panelu Atrybuty, wybierz jeden z kształtów w menu Mapa obrazu.
 3. Wpisz względny lub pełny adres URL w polu tekstowym URL, albo wybierz z listy jeden z dostępnych adresów URL. Adres URL można sprawdzić, klikając na przycisku Przeglądarka.

  Uwaga:

  Aby zwiększyć liczbę pozycji widocznych w menu URL, wybierz panel Opcje z menu panelu Atrybuty. Wprowadź liczbę od 1 do 30, określającą liczbę adresów wyświetlanych na liście URL.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online