Drukarki PostScript używają pliku PPD (PostScript Printer Description, czyli Opis drukarki PostScript) do kontrolowania działania sterownika danej drukarki PostScript. Plik PPD zawiera informacje o drukarce, dotyczące między innymi: czcionek rezydentnych drukarki, dostępnych rozmiarów i orientacji nośników, zoptymalizowanych liniatur rastra, kątów rastra, rozdzielczości i obsługi kolorów. Przed rozpoczęciem drukowania należy skonfigurować właściwy plik PPD (jest to bardzo ważne). Wybór pliku odpowiadającego używanej drukarce lub naświetlarce PostScript daje pewność, że w oknie dialogowym Drukuj staną się dostępne właściwe opcje urządzenia wyjściowego.

Informacje o plikach PPD

Plik PPD (PostScript Printer Description, czyli plik Opisu drukarki PostScript) kontroluje działanie sterownika konkretnej drukarki PostScript. Plik ten zawiera informacje o drukarce, dotyczące między innymi: czcionek rezydentnych drukarki, dozwolonych rozmiarów i orientacji nośników, zoptymalizowanych liniatur rastra, kątów rastra, rozdzielczości i obsługi kolorów. Przed rozpoczęciem drukowania należy skonfigurować właściwy plik PPD (jest to bardzo ważne). Wybór pliku odpowiadającego używanej drukarce lub naświetlarce PostScript daje pewność, że w oknie dialogowym Drukuj staną się dostępne właściwe opcje urządzenia wyjściowego. Możesz w razie potrzeby zmienić plik PPD. Aplikacje wykorzystują plik PPD do ustalenia, jakie informacje PostScript mają być wysłane do urządzenia wyjściowego podczas drukowania dokumentu.

Firma Adobe zaleca uzyskanie od producenta najnowszej wersji pliku PPD używanego urządzenia wyjściowego. Wielu usługodawców świadczących usługi drukowania zapewnia pliki PPD do oferowanych naświetlarek. Pliki PPD należy przechowywać w miejscu wymaganym przez system operacyjny. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja systemu.

Zmiana pliku PPD

W trakcie drukowania do drukarki PostScript, pliku PostScript lub pliku PPD, program Illustrator automatycznie używa domyślnego pliku PPD (PostScript Printer Description) dla danego urządzenia. Możesz w razie potrzeby zmienić plik PPD.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Z menu PPD wybierz jedną z następujących opcji:
  • Plik PPD, który odpowiada bieżącemu urządzeniu wyjściowemu.

  • Inne Opcja umożliwia zastosowanie niestandardowego pliku PPD, np. plik dostarczony przez drukarnię. Nazwa pliku odpowiada nazwie i modelowi urządzenia (drukarki lub naświetlarki) i może mieć rozszerzenie .ppd (w zależności od konfiguracji systemu). Odszukaj wybrany plik PPD, zaznacz go i kliknij Otwórz.

   Uwaga: pewne funkcje opisywane w plikach PPD naświetlarek mogą być niedostępne z poziomu okna dialogowego Drukuj programu Illustrator. Aby ustawić te funkcje, kliknij w oknie dialogowym Drukuj na opcji Ustawienia (Windows) lub Drukarka (Mac OS).

Dodawanie pliku PPD

Firma Adobe zaleca uzyskanie od producenta najnowszej wersji pliku PPD używanego urządzenia wyjściowego. Wielu usługodawców świadczących usługi drukowania zapewnia pliki PPD do oferowanych naświetlarek. Pliki PPD należy przechowywać w miejscu wymaganym przez system operacyjny. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja systemu.

 1. W systemie Windows i Mac OS plik PPD zaznacza się w taki sam sposób, jak dodaje się drukarkę. Zaznaczanie pliku PPD przebiega różnie na różnych platformach. Szczegółowe instrukcje instalacyjne znajdują się w dokumentacji systemu operacyjnego.

Drukowanie długich, złożonych ścieżek

W czasie drukowania dokumentów programu Adobe Illustrator zawierających nadmiernie długie lub skomplikowane ścieżki na ekranie może pojawić się informacja o błędzie drukarki lub dokument może się w ogóle nie wydrukować. Ścieżki takie można jednak uprościć, dzieląc je na ścieżki krótsze i mniej złożone. Można też zmienić liczbę segmentów liniowych aproksymujących krzywe i dostosować rozdzielczość drukarki.

Zmiana liczby segmentów linii użytych do druku obiektów wektorowych

Krzywe w kompozycji definiowane są przez interpretatora języka PostScript jako małe segmenty, a im mniejsze są te segmenty, tym dokładniejsze są krzywe. Wraz ze wzrostem liczby segmentów rośnie jednak złożoność krzywej. Jeśli drukarka nie ma wystarczająco pojemnej pamięci, krzywe zbyt złożone mogą okazać się zbyt trudne do zrasteryzowania. W takich wypadkach występuje błąd “ograniczenia” języka PostScript i krzywa nie jest drukowana.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W części Drukarka zaznacz drukarkę PostScript, Plik Adobe PostScript® lub Adobe PDF.
 3. W lewej części okna dialogowego Drukuj, wybierz opcję Grafika.
 4. Usuń zaznaczenie opcji Automatyczne i użyj suwaka Płaskość do określenia dokładności krzywych.

  Wartości mniejsze (w kierunku ustawienia Jakość) zapewniają więcej krótszych segmentów prostoliniowych, a zatem dają większą dokładność aproksymacji. Wartości większe (w kierunku ustawienia Szybkość) zapewniają dłuższe i mniej liczne segmenty prostoliniowe, a zatem dają gorszą jakość aproksymacji, ale zwiększają szybkość jej generowania.

Dzielenie ścieżek do druku

Podzielone ścieżki w kompozycji są dla programu Illustrator oddzielnymi obiektami. Aby zmienić kompozycję po podzieleniu ścieżek, pracuj na oddzielnych kształtach lub ponownie połącz ścieżki i utwórz jeden kształt.

Przed podzieleniem ścieżek warto zapisać kopię kompozycji. Dzięki temu, zawsze będzie można sięgnąć do oryginalnej kompozycji bez podzielonych ścieżek.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby podzielić obrysowaną ścieżkę, użyj narzędzia Nożyczki .

  • Aby usunąć ścieżkę złożoną, wybierz polecenie Obiekt > Ścieżki złożone > Zwolnij. Rozdzielić ścieżkę na elementy przy pomocy narzędzia Nożyczki i przedefiniować fragmenty ścieżek złożonych.

  • Aby rozdzielić maskę, wybierz polecenie Obiekt > Maska przycinająca > Zwolnij. Rozdzielić ścieżkę na elementy przy pomocy narzędzia Nożyczki i przedefiniować fragmenty masek.

   Wskazówka: aby ponownie złączyć ścieżkę podzieloną, zaznacz wszystkie elementy obiektu oryginalnego i kliknij przycisk Dodaj do obszaru kształtu, w palecie Odnajdywanie ścieżek. Ścieżka zostanie połączona ponownie, a w miejscu połączeń fragmentów zostaną umieszczone punkty kontrolne.

Kontrola wczytywania czcionek do drukarki

Czcionki wbudowane to czcionki zapisane w pamięci drukarki albo na podłączonym do niej twardym dysku. Czcionki Type 1 i TrueType mogą być przechowywane albo w drukarce, albo w komputerze; czcionki rastrowe są przechowywane tylko w komputerze. Program Illustrator pobiera czcionki w sposób właściwy, przy założeniu, że są one zainstalowane na dysku twardym komputera.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W części Drukarka zaznacz drukarkę PostScript, Plik Adobe PostScript® lub Adobe PDF.
 3. W lewej części okna dialogowego Drukuj wybierz opcję Grafika i zaznacz opcję Pobierz:

  Brak

  Umieszcza w pliku PostScript odwołanie do czcionki, informujące procesor RIP lub post-procesor, gdzie czcionka ta powinna się znajdować. Opcja ta jest odpowiednia w sytuacji, gdy czcionki znajdują się w urządzeniu drukującym. Czcionki TrueType są nazywane zgodnie z nazwą postscriptową w czcionce; jednak nie wszystkie aplikacje potrafią zinterpretować te nazwy. Aby zagwarantować prawidłową interpretację czcionek TrueType użyj innej opcji pobierania czcionek.

  Podzbiór

  Opcja ta powoduje, że są pobierane tylko znaki (glify) użyte w dokumencie. Glify pobierane są jednokrotnie dla każdej strony. Jeśli opcja ta jest stosowana do dokumentów jednostronicowych lub krótkich dokumentów z małą ilością tekstu, zapewnia zwykle mniejsze i szybciej tworzone pliki PostScript.

  Wszystko

  Wszystkie czcionki wymagane przez dokument są pobierane na początku zadania wydruku. Opcja zapewnia najlepsze wyniki, tj. szybsze tworzenie i mniejsze rozmiary plików PostScript, w przypadku dokumentów wielostronicowych.

  Uwaga: niektórzy producenci czcionek narzucają pewne ograniczenia na osadzanie plików czcionek. Ograniczenia te dotyczą oprogramowania do kopiowania czcionek. Każdy użytkownik powinien przestrzegać praw autorskich i warunków umów licencyjnych. W przypadku oprogramowania licencjonowanego przez firmę Adobe umowa licencyjna przewiduje, że użytkownik może kopiować czcionki na użytek druku, zaś usługodawca świadczący usługi drukowania może używać w przekazywanych mu plikach określonych czcionek pod warunkiem, że poinformuje zleceniodawcę o posiadaniu uprawnień do korzystania z konkretnego oprogramowania. W przypadku oprogramowania o innym pochodzeniu skontaktuj się z jego dostawcą.

Zmiana poziomu druku PostScript

W przypadku drukowania do Postscriptu lub pliku PDF, Illustrator automatycznie wybiera poziom Postscriptu dla danego urządzenia wyjściowego. Aby zmienić poziom Postscriptu lub format danych dla plików Postscript, wykonaj następujące operacje:

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W części Drukarka, zaznacz Plik Adobe PostScript® lub Adobe PDF.
 3. W lewej części okna dialogowego Drukuj, wybierz opcję Grafika.
 4. W części PostScript określ poziom zgodności z interpretatorem języka PostScript urządzenia drukującego.

  Level 2 (poziom 2) pozwala zwiększyć szybkość i jakość drukowania na urządzeniach typu PostScript Level 2 lub nowszych. Level 3 (poziom 3) zapewnia największą szybkość i najwyższą jakość na urządzeniu typu PostScript 3.

 5. (Opcjonalnie) Po wybraniu pliku Adobe PostScript® jako drukarki, zaznacz opcję Format danych i określ zasady wysyłania danych obrazka z komputera do drukarki przez program Illustrator.

  Binarne – dane obrazka są eksportowane w kodzie binarnym, który jest bardziej oszczędny niż kod ASCII, ale nie jest obsługiwany przez wszystkie systemy. ASCII – dane obrazka są wysyłane w postaci kodu ASCII, który jest obsługiwany przez starsze sieci drukarki równoległe, a nadaje się najlepiej do reprezentowania grafiki, która będzie wyświetlana na różnych platformach. Opcja stanowi też najlepszy wybór w przypadku dokumentów, które będą używane wyłącznie w systemie Mac OS.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online