Informacje o rozbarwieniach

Ostateczny wydruk obrazów kolorowych lub ciągłotonowych jest poprzedzany zwykle rozbiciem kompozycji na cztery pliki wyjściowe (zwane kolorami podstawowymi) — każdy z nich jest drukowany za pomocą atramentu odmiennej barwy, tj. niebieskozielonego, karmazynowego, żółtego i czarnego. Niekiedy w procesie tym uwzględnia się także własne farby (nazywane kolorami dodatkowymi). W takim wypadku są tworzone dodatkowe rozbarwienia i dodatkowe klisze dla każdego z kolorów dodatkowych. Po wypełnieniu odpowiednim kolorem i wydrukowaniu kolory te łączą się w kombinacje odpowiadające oryginalnej kompozycji.

Proces dzielenia obrazu na dwa lub więcej kolorów nazywa się rozbarwianiem, klisze, z których wykonuje się wyciągi, nazywane są rozbarwieniami.

Obraz kompozytowy wydrukowany na kolorowej drukarce laserowej i cztery płyty rozbarwień wydrukowane na naświetlarce
Obraz kompozytowy wydrukowany na kolorowej drukarce laserowej i cztery płyty rozbarwień wydrukowane na naświetlarce.

Uwaga:

Przygotowując kompozycję do rozbarwienia, warto też kontaktować się na bieżąco z wykwalifikowanymi pracownikami drukarni. Film przedstawiający korzystanie z panelu Podgląd rozbarwień można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_pl.

Przygotowywanie kompozycji do rozbarwienia

Przed wykonaniem rozbarwienia kompozycji w programie Illustrator warto wykonać następujące czynności przygotowawcze:

 • Określ system zarządzania kolorem, włącznie ze skalibrowaniem monitora i wybraniem Ustawienia kolorów programu Illustrator.

 • Wykonaj próbę wstępną dla sprawdzenia wyglądu wydruku na urządzeniu wyjściowym. Wybierz Okno > Podgląd rozbarwień, aby zobaczyć podgląd rozbarwionych kolorów.

 • Jeśli dokument jest w trybie RGB, wybierz polecenie Plik > Tryb kolorów dokumentu > CMYK i przekonwertuj go na tryb CMYK.

 • Jeśli kompozycja zawiera przejścia kolorów, należy zoptymalizować je tak, by umożliwić poprawne drukowanie (bez pasków kolorów).

 • Jeśli kompozycja wymaga zalewkowania, ustaw odpowiednie wartości nadruku i zalewkowania.

 • Jeśli kompozycja zawiera obszary przezroczystych, nakładających się kolorów, sprawdź na podglądzie, które kolory zostaną spłaszczone i określ optymalne opcje spłaszczania.

Uwaga:

Użyj okna dialogowego Aktywny kolor, aby globalnie przekonwertować i zredukować kolory. Na przykład, aby przekonwertować kolor podstawowy dokumentu na 2 kolory dodatkowe, użyj części Przydziel w oknie Aktywny kolor, wybierz kolory i określ sposób w jaki zostaną przydzielone do istniejących kolorów.

Podgląd rozbarwień kolorów

Za pomocą panelu Podgląd rozbarwień można wyświetlać podglądy rozbarwień i nadruku. Film przedstawiający korzystanie z panelu Podgląd rozbarwień można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_pl.

Wyświetlanie na monitorze podglądu rozbarwień umożliwia zapoznanie się z podglądem obiektów w kolorach podstawowych oraz z następującymi opcjami:

Głęboka czerń

Podgląd rozbarwień umożliwia rozpoznanie obszarów, które będą drukowane głęboką czernią, czyli farbą czarną (K) z zestawu standardowych kolorów drukarskich zmieszaną z farbami w innych kolorach w celu uzyskania lepszego krycia i głębi koloru.

Nadruki

Program umożliwia wyświetlanie podglądu mieszania, przezroczystości i nadruku na rozbarwieniach. Efekty nadruku są również widoczne na wydruku z urządzenia kompozytowego.

Uwaga:

Panel Podgląd Rozbarwień w programie Illustrator różni się nieco od tych samych paneli w programach InDesign oraz Acrobat. Na przykład panel Podgląd w programie Illustrator przeznaczony jest wyłącznie dla trybu dokumentów CMYK.

 1. Wybierz polecenie Okno > Podgląd rozbarwień.
 2. Zaznacz Podgląd nadruku.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ukryć na ekranie farbę rozbarwienia, kliknij ikonę oka po lewej stronie nazwy rozbarwienia. Kliknij jeszcze raz, aby zobaczyć rozbarwienia.

  • Aby ukryć na ekranie wszystkie farby rozbarwienia poza jedną, kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) ikonę oka znajdującą się z lewej strony tego rozbarwienia. Aby ponownie wyświetlić wszystkie rozbarwienia, kliknij jeszcze raz ikonę oka przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby wyświetlić jednocześnie wszystkie klisze podstawowe, kliknij ikonę CMYK .

 4. Aby powrócić do normalnego widoku, odznacz Podgląd nadruku.

Chociaż podgląd rozbarwień na ekranie może pomóc w uniknięciu problemów bez potrzeby ponoszenia kosztów druku, to nie umożliwia obejrzenia efektów ustawień zalewkowania, emulsji, znaków drukarskich oraz rastrów i rozdzielczości. Ustawienia te należy zweryfikować we współpracy z drukarnią, używając próby laminatowej lub warstwowej. Ustawienie wyświetlania lub ukrycia farb w panelu Podgląd rozbarwień nie ma wpływu na sam proces rozbarwiania. Ma ono tylko wpływ na ich wyświetlanie w trakcie podglądu.

Uwaga:

Podgląd nie obejmuje obiektów umieszczonych na warstwach ukrytych.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz drukarkę i plik PPD. Aby wydrukować do pliku zamiast na drukarce, zaznacz opcję Plik Adobe PostScript® lub Adobe PDF.
 3. W lewej części okna dialogowego Drukuj wybierz opcję Wyjście.
 4. W części Tryb, zaznacz Rozbarwienia (na bazie hosta) lub Rozbarwienia In-RIP.
 5. Określ emulsję, ekspozycję obrazu i rozdzielczość drukarki dla rozbarwień.
 6. Określ opcje dla klisz barwnych wybranych do rozbarwiania:
  • Aby wyłączyć drukowanie kliszy barwnej, kliknij ikonę drukarki  obok tego koloru, umieszczoną na liście Opcje farb dokumentu. Powtórne kliknięcie przywraca opcję drukowania tego koloru.

  • Aby przekonwertować wszystkie kolory dodatkowe na podstawowe tak, by były drukowane jako część klisz kolorów podstawowych, a nie oddzielne klisze kolorów dodatkowych, zaznacz opcję Konwertuj wszystkie kolory dodatkowe na podstawowe.

  • Aby przekonwertować kolor dodatkowy na podstawowy, przejdź na listę Opcje farb dokumentu i kliknij ikonę koloru dodatkowego . Pojawi się czterokolorowa ikona koloru podstawowego . Ponowne kliknięcie zamienia kolor na dodatkowy.

  • Aby nadrukować całą czarną farbę, zaznacz opcję Nadruk czarnego.

  • Aby zmienić liniaturę rastra, kąt rastra i kształt punktu rastra dla kliszy, dwukrotnie kliknij nazwę farby. Lub kliknij istniejące ustawienie na liście Opcje farb dokumentu i wprowadź określone zmiany. Domyślne kąty i liniatury są określone zgodnie z zaznaczonym plikiem PPD. Przed zmianą ustawień należy skonsultować się z drukarnią w sprawie optymalnych liniatur i kątów dla maszyn drukarskich w danej drukarni.

   Wskazówka: Jeśli kompozycja zawiera więcej niż jeden kolor dodatkowy, a zwłaszcza interakcje między dwoma lub większą ilością kolorów dodatkowych, przydziel różne kąty rastra dla każdego koloru dodatkowego.

 7. Określanie dodatkowych opcji w oknie dialogowym Drukuj.

  Zwróć szczególną uwagę na rozmieszenie, skalowanie i przycinanie kompozycji, określ znaczniki drukowania i spady oraz wybierz ustawienia spłaszczania dla kompozycji przezroczystej.

 8. Kliknij przycisk Drukuj.

Uwaga:

Film przedstawiający korzystanie z panelu Podgląd rozbarwień można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_pl.

Tryby rozbarwiania

Program Illustrator obsługuje dwa procesy PostScript i tryby do tworzenia rozbarwień kolorów. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że w pierwszym przypadku rozbarwienia są tworzone na bazie hosta (przy użyciu programu Illustrator i sterownika drukarki), a w drugim przypadku — na urządzeniu wyjściowym, np. drukarce (przy użyciu procesora RIP).

W tradycyjnej metodzie na bazie hosta program Illustrator generuje dane PostScript dla wszystkich potrzebnych rozbarwień dokumentu i wysyła je do urządzenia wyjściowego.

Nowsza metoda tworzenia rozbarwień polega na powierzeniu większości zadań procesorowi RIP urządzenia wyjściowego: to on generuje dane o rozbarwieniach, zalewkach i dane dotyczące zarządzania kolorem. Komputer zostaje odciążony. Dzięki temu, Illustrator potrzebuje o wiele mniej czasu na wygenerowanie pliku, a ponadto wysyła mniej danych. Na przykład, zamiast wysyłać dane PostScript dotyczące czterech stron rozbarwianych przez hosta, Illustrator może wysłać dane dotyczącego jednego pliku kompozytowego PostScript (dla potrzeb realizującego rozbarwienia procesora RIP).

Informacje o emulsji i ekspozycji obrazu

Emulsja to warstwa światłoczuła pokrywająca kliszę lub papier. Emulsją w górę (prawocztelny) oznacza, że tekst na obrazie jest czytelny (nieodwrócony, „prawoczytelny”), gdy patrzy się na stronę światłoczułą nośnika. Emulsją w dół (prawoczytelny) oznacza, że tekst będzie czytelny, gdy klisza zostanie ułożona warstwą światłoczułą do dołu. Obrazy drukowane na papierze są zwykle drukowane emulsją w górę, podczas gdy obrazy drukowane na kliszy są często drukowane emulsją w dół. Skonsultuj się z naświetlarnią, aby ustalić która opcja emulsji jest przez nich preferowana.

Chcąc ustalić, czy patrzy się na stronę nośnika (np. papieru) pokrytą emulsją, czy też na stronę bez emulsji (znanej też pod nazwą baza) obejrzyj nośnik przy jasnym oświetleniu. Jedna strona jest bardziej b³yszcz¹ca niż druga. Ta matowa strona to strona z emulsją; błyszcząca strona to baza.

Ekspozycja obrazu to zasady drukowania kompozycji: jako pozytywu lub negatywu. Drukarnie w USA wymagają zazwyczaj filmów negatywowych, a naświetlarnie europejskie i japońskie preferują filmy pozytywowe. Dla pewności należy skonsultować się w tej sprawie z wybraną drukarnią.

Jeśli wybrany obiekt ma być wydrukowany na wszystkich wyciągach w danym procesie drukowania wraz z kliszami kolorów dodatkowych, to można go przekonwertować na kolor registration. Pasery, znaczniki przycięcia i informacje o stronie mają automatycznie przydzielane kolory registration.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. W panelu Próbki kliknij próbkę koloru Registration , domyślnie umieszczoną w pierwszym rzędzie próbek.

  Uwaga:

  Aby zmienić kolor registration z domyślnie ustawionego na czarny, skorzystaj z panelu Kolor. Wybrany kolor będzie używany do obiektów w kolorach registration, wyświetlanych na ekranie. Obiekty z takimi kolorami będą zawsze drukowane na kompozytach na szaro, z równymi tintami wszystkich farb na rozbarwieniach.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online