Zarządzanie oknami i panelami

Własną przestrzeń roboczą można utworzyć poprzez przesuwanie oraz zmienianie okien dokumentów oraz paneli. Można także zapisać własne przestrzenie robocze i przełączać się między nimi.

Zmiana kolejności, dokowanie i uruchamianie okien dokumentu

Po otwarciu większej liczby plików okna dokumentów zostają oznaczone.

 • Aby zmienić kolejność oznaczonych okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.
 • Aby oddokować (uruchomić lub wyciągnąć z zakładki) okno dokumentu z grupy okien, przeciągnij zakładkę okna poza grupę.
 • Aby zadokować okno dokumentu w osobnej grupie okien, przeciągnij zakładkę okna do tej grupy.
 • Aby utworzyć grupę dokumentów ułożonych na stosie lub sąsiadująco, przeciągnij okno do jednej ze stref upuszczania u szczytu, u dołu lub po bokach innego okna. Możesz określić sposób ułożenia grupy używając przycisku Układ, który znajduje się na pasku aplikacji.
 • Aby w czasie zaznaczania przełączyć się na inny dokument w grupie z zakładką, przeciągnij na chwilę zaznaczenie nad zakładką dokumentu.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Można zadokować i oddokować panele poprzez przemieszczanie ich do i ze stacji dokowania.

 • Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go przy użyciu jego zakładki do stacji dokowania na górze, na dole lub pomiędzy innymi panelami.

 • Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je przy użyciu ich paska tytułu (jednolity pusty pasek powyżej zakładki) do stacji dokowania.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli, przeciągnij go poza stację dokowania przy użyciu zakładki lub paska tytułu. Można także przeciągnąć go do innej stacji dokowania lub umożliwić mu swobodne przemieszczanie się.

Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania
Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania, wskazanej przez niebieskie pionowe podświetlenie

Panel Nawigator we własnej stacji dokowania
Panel Nawigator we własnej stacji dokowania

Uwaga:

Można uniemożliwić panelom zapełnianie całej przestrzeni w stacji dokowania. Przeciągnij dolną krawędź stacji dokowania do góry tak, aby nie stykała się z krawędzią przestrzeni roboczej.

Przesuwanie paneli

W trakcie przesuwania paneli można zobaczyć podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można przesunąć panel. Można na przykład przesunąć panel do góry lub w dół w stacji dokowania, poprzez przeciągniecie go do wąskiej niebieskiej strefy powyżej lub poniżej panelu. Jeśli przesuniesz go do obszaru, który nie jest strefą upuszczania, panel będzie się swobodnie przemieszczał w przestrzeni roboczej.

Uwaga:

Strefę upuszczania aktywuje położenie myszy, a nie położenie panelu. Jeśli nie widać strefy upuszczania, spróbuj przeciągnąć wskaźnik myszy w miejscu, gdzie strefa ta powinna się znajdować.

 • Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.

 • Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.

Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.
Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Próbki będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Kolor.

A. Pasek tytułowy B. Zakładka C. Strefa upuszczania 

Uwaga:

Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby uchronić go od dokowania. Naciśnij klawisz Esc w trakcie przesuwania panelu, aby anulować operację.

Dodawanie i usuwanie paneli

Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Dok można utworzyć poprzez przesunięcie paneli do prawej krawędzi przestrzeni roboczej tak, aby pojawił się obszar upuszczenia.

 • Aby usunąć panel, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przycisk Control (Mac) jego zakładkę i wybierz opcję Zamknij lub usuń zaznaczenie w menu Okno.

 • Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj gdziekolwiek.

Obsługa grupy paneli

 • Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania w grupie.

Dodawanie panelu do grupy paneli
Dodawanie panelu do grupy paneli

 • Ponowne ułożenie paneli w grupie jest możliwe dzięki przeciągnięciu zakładek paneli na inne miejsce w grupie.

 • Aby usunąć panel z grupy umożliwiając mu swobodne przemieszczanie się, należy przeciągnąć jego zakładkę poza grupę.

 • Aby przesunąć grupę, przeciągnij pasek tytułowy (obszar nad zakładkami).

Składowanie przemieszczających się paneli

W czasie przeciągania panelu z jego stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania, panel swobodnie przemieszcza się. Panel przemieszczający się można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Przemieszczające się panele oraz grupy paneli można układać w stos — tak, aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie
Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie

 • Aby umieścić na stosie przemieszczające się panele, przeciągaj je używając ich zakładek do strefy upuszczania znajdującej się na dole innego panelu.

 • Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół używając jego zakładki.

  Uwaga: upuść zakładkę nad wąską strefą upuszczania znajdującą się pomiędzy panelami, a nie nad szeroką strefą upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli ze stosu, tak by mógł się przemieszczać swobodnie, przeciągnij go poza stos używając jego zakładki lub paska tytułu.

Zmiana rozmiarów paneli

 • Kliknij dwukrotnie zakładkę, aby zminimalizować lub zmaksymalizować panel, grupę paneli lub stos paneli. Można także dwukrotnie kliknąć obszar zakładek (wolna przestrzeń obok zakładek).

 • Aby zmienić rozmiary panelu, przeciągnij dowolną jego część. Rozmiary niektórych paneli, np. panelu Kolor w programie Photoshop, nie mogą być zmieniane metodą przeciągania.

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli

Można zwinąć panele do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach, panele są zwinięte do postaci ikon w domyślnych ustawieniach przestrzeni roboczej.

Panele zwinięte do postaci ikon
Panele zwinięte do postaci ikon

Panele rozwinięte z postaci ikon
Panele rozwinięte z postaci ikon

 • Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.
 • Kliknij ikonę panelu aby ją rozwinąć.
 • Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst. Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.
 • Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku tytułu panelu.
 • Aby dodać pływający panel lub grupę paneli do stosu ikon, przeciągnij go używając zakładki lub paska tytułu. (Panele zwijają się automatycznie do ikon, jeśli są dodane do stosu ikon).
 • Aby przesunąć ikonę panelu (lub ikonę grupy paneli), przeciągnij ją. Ikony paneli można przeciągać w górę i w dół stosu, do innych stosów (gdzie pojawiają się w stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako ruchome ikony).

Korzystanie z menu panelu

Przejdź do menu panelu, klikając ikonę , która znajduje się w prawym górnym rogu panelu.

Menu panelu (panel Symbole)
Menu panelu (panel Symbole)

Ustawianie koloru interfejsu użytkownika

Można wybierać z dostępnych ustawień kolorów interfejsu: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny lub jasny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja >Preferencje > Interfejs użytkownika.
  • (Mac OS) Wybierz polecenie Illustrator > Preferencje > Interfejs użytkownika.
 2. Wybierz żądany kolor interfejsu z następujących opcji jasności: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny i jasny.

  Set UX color
  Dostępne opcje kolorów interfejsu

 3. Wybierz kolor obszaru roboczego z następujących opcji:

  • Dopasuj jasność interfejsu użytkownika Umożliwia ustawienie koloru obszaru roboczego na wybrany poziom jasności.
  • Biały Umożliwia ustawienie białego koloru obszaru roboczego.

   

Skalowanie interfejsu

Można także skalować interfejs programu Illustrator na podstawie rozdzielczości ekranu. W przypadku uruchomienia programu Illustrator z nowymi ustawieniami preferencji program identyfikuje rozdzielczość ekranu i odpowiednio dopasowuje współczynnik skali aplikacji.

Uwaga: skalowanie interfejsu nie jest obsługiwane w przypadku systemu Windows 7 i ekranów o niskiej rozdzielczości.

Aby skalować interfejs na ekranie, należy wykonać następujące czynności:

 1. Aby otworzyć preferencje interfejsu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja >Preferencje > Interfejs użytkownika.
  • (Mac OS) Wybierz polecenie Illustrator > Preferencje > Interfejs użytkownika.
 2. Na karcie preferencji interfejsu użytkownika kliknij suwak Skalowanie interfejsu, aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę interfejsu na podstawie rozdzielczości ekranu.

  Uwaga:

  • liczba przejść wyświetlanych na suwaku zależy od rozdzielczości ekranu. W przypadku ekranów o wyższej rozdzielczości wyświetlane jest więcej przejść. 
  • Program Illustrator skaluje adnotacje w przypadku ustawienia współczynnika skalowania na piąte przejście lub wyżej. 

  Można sprawdzić podgląd skalowanego interfejsu, który jest wyświetlany obok suwaka, w sposób pokazany na następującym rysunku:

  Scaled_UI
 3. Wybierz opcję Skaluj kursor proporcjonalnie, aby skalować ikony kursora proporcjonalnie do interfejsu.

 4. Uruchom ponownie program Illustrator, aby zastosować zaktualizowane ustawienia. Jeśli program Illustrator nie zostanie uruchomiony ponownie od razu, zmiany zostaną zastosowane przy następnym uruchomieniu programu Illustrator.

Zmiana nazwy lub powielanie przestrzeni roboczej

 1. Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zarządzanie przestrzeniami roboczymi.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij OK:
  • Aby zmienić nazwę obszaru roboczego, zaznacz go i przeprowadź edycję tekstu.

  • Aby powielić obszar roboczy, zaznacz go i kliknij przycisk Nowy.

Film przedstawiający dostosowywanie obszaru roboczego w oparciu o różne obiegi pracy można obejrzeć pod adresem www.adobe.com/go/vid0032_pl.

Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych

Dzięki zapisaniu bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej, możliwe jest przywrócenie przestrzeni roboczej, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel. Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych są wyświetlane w przełączniku na pasku aplikacji.

Zapisywanie własnej przestrzeni roboczej

 1. Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zapisz przestrzeń roboczą.

 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

Wyświetlanie lub przełączanie między przestrzeniami roboczymi

 1. Wybierz przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

Usuwanie własnej przestrzeni roboczej

Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zarządzaj przestrzeniami roboczymi, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij ikonę Usuń.

Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej

 1. Za pomocą przełącznika na pasku aplikacji wybierz domyślną przestrzeń roboczą lub przestrzeń roboczą Istotne elementy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online