Overzicht

Dit document bevat een overzicht van en mogelijke foutopsporingsstappen voor verschillende fouten die u kunt tegenkomen wanneer u:

 • De Adobe Creative Cloud desktop-app of Adobe Setup Utility installeert
 • Apps of updates installeert of verwijdert die zijn verpakt met Creative Cloud Packager

Als u wilt begrijpen hoe u de oplossing van fouten in dit document vindt, raadpleegt u Een diagnose stellen van de fout.

Een diagnose stellen van de fout

Een diagnose stellen van installatiefouten

De installatie van een pakket bestaat uit drie stappen:

 1. Installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app of (als de Adobe Creative Cloud desktop-app is uitgeschakeld) de app Adobe Setup Utility (zelfs als de Adobe Creative Cloud desktop-app is geblokkeerd, wordt Adobe Setup Utility geïnstalleerd)
 2. Installatie van 
  1. Hoofdproducten die u hebt geselecteerd voor installatie.
  2. Producten die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd. U kunt deze apps herkennen aan het pictogram (). Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met dergelijke applicaties.

         
 3. Installatie van updates voor de apps

Wanneer er een installatiefout optreedt, stelt u een diagnose van de fout en lost u deze op met de volgende drie stappen:

 

Opmerking:

MSI-foutcode 1603, die wordt aangetroffen in de MSI-logbestanden, is een algemene code aan de hand waarvan de exacte pakketdistributiefout niet kan worden vastgesteld. In het geval van fout 1603 volgt u de diagnosestappen zoals beschreven in de onderstaande tabel om de hoofdoorzaak van de pakketdistributiefout te vinden.

Opmerking:

De retourcode 33 (niets om te verwijderen) die wordt geretourneerd door het Adobe-installatieproces betekent dat het product niet is geïnstalleerd en dat er daarom niets kan worden verwijderd. In het geval van fout 33 negeert u het foutbericht en volgt u de onderstaande diagnosestappen om de hoofdoorzaak van het probleem te vinden.

  Diagnosestap Indicatie van dit type fout Oplossing
1 Controleer of de fout is opgetreden tijdens de installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app/Adobe Setup Utility

Controleer of het bestand PDApp.log de volgende tekenreeks bevat:

"Het installatieproces wordt gestopt."

Als u dit vindt, zoekt u de volgende tekenreeks die de bovenstaande tekenreeks vergezelt:

"De retourcode van het Bootstrapper-proces is (XX).

Voor een oplossing zoekt u in dit document naar de relevante foutcode onder Gangbare Bootstrapper-foutcodes.
2 Controleer of de fout is opgetreden tijdens de installatie van de producten

Controleer of het bestand PDApp.log de volgende tekenreeks bevat:
"Het installatieproces wordt gestopt."

Indien gevonden, zoek dan volgende tekenreeks die de bovenstaande tekenreeks vergezelt:

"De retourcode van het Adobe-installatieproces is (XX)."

OF

"Installatie productmedia (XXXX, XX. X) mislukt..."

 

 

Als de foutcode 6 of 7 is, wordt in het  productspecifiekeinstallatielogbestand de naam weergegeven van het product waarvoor de installatie is mislukt.

Voor andere foutcodes dan 6 en 7 zoekt u in dit document de relevante foutcode onder Fout-\afsluitcodes tijdens de productinstallatie.

 

Voor applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd worden geen afzonderlijke logbestanden gemaakt. De logbastandinformatie is beschikbaar in het logbestand van PDApp.

3 Controleer of de fout is opgetreden tijdens de installatie van updates van de producten

In het bestand PDApp.log wordt aangegeven dat de updates zijn mislukt, zoals: "7 van 10 updates zijn toegepast", wat betekent dat de updates voor drie apps zijn mislukt.

In dit scenario mislukt het
pakket niet, maar wordt in het PDApp-logbestand het aantal mislukte updates weergegeven.

Controleer of de apps waarvoor u de updates toepast (1) zijn geïnstalleerd en (2) niet worden uitgevoerd wanneer u probeert de updates toe te passen.

Een diagnose stellen van fouten bij het verwijderen

Naast fouten tijdens het installeren en bijwerken van apps kunnen er ook fouten optreden wanneer u apps verwijdert. Zie Fouten tijdens het verwijderen van producten voor meer informatie over het opsporen en oplossen van de fouten.

De logbestanden analyseren

Het bestand PDapp.log van Creative Cloud analyseren

Het bestand PDApp.log bevat een indicatie van fouten die tijdens de installatie, het verwijderen en app-updates mogelijk zijn opgetreden. Voor meer informatie over de oorzaak en mogelijke oplossingen raadpleegt u de logbestanden die in dit document worden genoemd.

 1. Navigeer naar het bestand PDapp.log in een van de volgende mappen:

  Platform

  Aangemeld voor distributie

  Afgemeld voor distributie

  Win

  %temp%

  C:\Windows\Temp

  Mac

  ~/Bibliotheek/Logs

  /private/var/root/Library/Logs

  Opmerking:

  De mappen zijn standaard verborgen. Gebruik zo nodig Mapopties (Windows) of Terminal (Mac OS) om verborgen bestanden weer te geven.

 2. Open PDapp.log in een teksteditor, zoals WordPad (Windows) of Teksteditor (Mac OS).

  In PDapp.log worden installatiepogingen opeenvolgend weergegeven. Elke regel in het logbestand begint met een datum- entijdstempel, dat aangeeft wanneer is geprobeerd de installatie uit te voeren. Elke poging begint met het versienummer van een build.

  Opmerking:

  Wanneer u PDApp.log controleert, moet u altijd de laatste vermelding bekijken, aangezien de meest recente vermelding onderaan in het logbestand wordt toegevoegd. De vorige vermeldingen gaan over vorige problemen, die u mogelijk al hebt opgelost. Als u niet kunt bepalen welke poging het meest recent is, verwijdert u PDapp.log en voert u het installatieprogramma opnieuw uit.

Als de vermelding in het foutlogbestand er als volgt uitziet, "De retourcode van het Bootstrapper-proces is (XX). Het installatieproces wordt gestopt." is de fout opgetreden tijdens de installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app/Adobe Setup Utility. In dat geval raadpleegt u voor meer informatie over fouten, hun oorzaken en aanbevolen oplossingen en correcties Gangbare Bootstrapper-foutcodes.

Gangbare Bootstrapper-foutcodes

Hieronder ziet u een voorbeeld van een fout bij de installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app/Adobe Setup Utility zoals deze wordt weergegeven in het PDApp-logbestand.

12/04/15 05:41:38:850 | [WARN] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 5044 | De retourcode van het Bootstrapper-proces is (42).Het installatieproces wordt gestopt.

Foutcode

Aanbeveling

Hoofdoorzaak

-1

Start in de beheermodus.

Niet gestart in de beheermodus.

1

Dit is een algemene fout. Raadpleeg het bestand PDApp.log voor meer informatie over het exemplaar van de specifieke fout.  Omdat dit een algemene fout is, geeft het bestand PDApp.log de oorzaak aan van het specifieke exemplaar van de fout.

 

62

Wijzig de naam van de map PDApp op de clientcomputer en probeer het pakket te installeren.

Beschadiging in geïnstalleerde Adobe Setup Utility.

pim SQLite fout met database-initialisatie

50

Sluit alle Adobe-processen op clientcomputer en probeer daarna opnieuw te installeren.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, wijzigt u de naam van de map PDApp en probeert u opnieuw te installeren.

Het systeem kan geen back-up maken van bestaande middelen tijdens de installatie. 

81

Sluit alle Adobe-processen, wijzig de naam van de map PDApp.

Een ander Adobe-installatieprogramma wordt uitgevoerd.

 

82

Sluit alle Adobe-processen en wijzig de naam van de map PDApp.

AAM wordt uitgevoerd.

1001 Controleer de machtigingen van het pakket (voor elke map/elk bestand). Machtigingsprobleem met pakket

Anders, als het foutlogbestand er als volgt uitziet:

"De retourcode van het Adobe-installatieproces is (XX). Het installatieproces wordt gestopt.", 

OF

"Installatie productmedia (XXXX,XX.X) mislukt..."

is de fout opgetreden tijdens de installatie van de producten. 

Fout-/afsluitcodes tijdens de productinstallatie

Hier volgt een voorbeeld van een installatiefout die wordt weergegeven in het PDApp-logbestand.

Het vetgedrukte deel van het logbestand geeft het volgende aan:

 • Het medium (app-installatie) dat is mislukt, was Dreamweaver in voorbeeld 1 en Illustrator in voorbeeld 2
 • Het pakket wordt verwijderd.

Voorbeeld 1:

12/04/15 04:45:50:991 | [FATAAL] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | De retourcode van het Adobe-installatieproces is (XX).Het installatieproces wordt gestopt

12/04/15 04:45:50:991 | [FOUT] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | Media mislukt (DRWV16.0.0en_US)
12/04/15 04:45:50:991 | [INFO] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | De gedeeltelijk geïnstalleerde payloads worden opgeschoond.

Voorbeeld 2:

06-08-16 01:27:05:278 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | HDPIMWrapper |  |  | 3512 | Distribueren HD-media mislukt (ILST, 20.0.0), bibliotheek heeft geretourneerd (103)... 06/08/16 01:27:05:278 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3512 | Installatie productmedia (ILST, 20.0.0) mislukt...

Als de code in dit geval 6 of 7 is, raadpleegt u Productspecifieke foutcodes. Zo niet, dan raadpleegt u de fout-\afsluitcodes tijdens de productinstallatie voor details in de volgende tabel:

Tekenreeks die bij afsluitcode wordt weergegeven

Afsluitcode

Mogelijke oplossing

Kan opdrachtregelnietparseren.

 1

Zorg ervoor dat u de opdrachtregelargumenten correct hebt opgegeven.

Stille workflow is voltooid met fouten.

6

Sommige vereiste componenten zijn mislukt.

Zoek de fout in de logbestanden van het installatieprogramma voor despecifiekeoorzaak.

Kan stille niet voltooien

7

Een essentiële component is mislukt.

Zoek de fout in de logbestanden van het installatieprogramma voor despecifiekeoorzaak.

Niet-ondersteunde besturingssysteemversie

9

Controleer of de versie van het besturingssysteem wordt ondersteund

Niet-ondersteundbestandssysteem.

10

System (/Programma's), User (~), Installer locatie - mag zich niet bevinden in een

hoofdlettergevoelig bestandssysteem.

Er wordt nog een exemplaar uitgevoerd. Er kan slechts één exemplaar tegelijk worden uitgevoerd.

11

a) Sluit een ander actief exemplaar van Adobe Application Manager

b) Start de computer opnieuw op

Mislukt vanwege onvoldoende rechten.

14

Controleer of het installatieprogramma wordt uitgevoerd in de beheermodus

Synchronisatie media-DB mislukt.

15

Mediadatabase van installatieprogramma kan niet worden samengevoegdmetlokalemediadatabase.

a) Zorg ervoor dat hetinstallatieprogrammavan een vandeze databases niet beschadigd is (groottevan DB isniet nul)

b) Werk besturingssysteem bij

c) Start opnieuw op en probeer opnieuw

d) Controleer machtigingen voor lokale media-DB

e) Gebruik opschoonprogramma om oude installaties te verwijderen

Kan het distributiebestand niet laden.

16

 

Bootstrap voor Adobe Application Manager mislukt.

18

 

Conflicterende processen zijn actief.

19

a) Sluit alle conflicterende processen

b) Start opnieuw op en probeer opnieuw

Het bronpad voor de installatie bestaat niet.

20

a) Controleer of het installatieprogramma niet is beschadigd

(Media-DBis aanwezig in payloadsmap)

b) Maak een lokale kopie van installatieprogramma en probeer het opnieuw,

dit kan worden weergegeven in het geval van een probleem met de netwerktoegang

Controle van INSTALLDIR mislukt.

22

Selecteer een andere installatielocatie

Controle systeemvereisten mislukt voor sommige payloads.

23

Zorg dat aan de systeemvereisten wordt voldaan

Installatieprogramma heeft MAX_PATH-limiet overschreden.

25

Probeer te installeren in een kort pad

Sommige payloads kunnen niet worden gevonden. Controleer het installatieprogramma.

26

a) Als AAMEE: probeer installatiepakket opnieuw te maken om ervoor te zorgen dat alle

payloads aanwezig zijn in de payloadsmap

b) Bij uitvoeren vanuit Media: probeer een lokale kopie van het installatieprogramma te maken en probeer het opnieuw

(schijf is mogelijk niet toegankelijk)

c) Het installatieprogramma is mogelijk beschadigd, probeer nieuwe kopie van installatieprogramma te downloaden

d)Meerdere schijven:zorg dat u alle payloads vanaf schijf 2 naar een lokale kopie van schijf 1 hebt gekopieerd

Het basisproduct is niet geïnstalleerd.

28

Deze patch kan alleen worden uitgevoerd als het basisproduct op de computer is geïnstalleerd.

Installeer eerst het basisproduct.

Het basisproduct is verplaatst.

29

 

Installatie uitgevoerd met fouten vanwege onvoldoende schijfruimte.

30

Maak ruimte vrij voor de installatie van vereiste componenten

Installatie is mislukt wegens te weinig schijfruimte.

31

Maak ruimte vrij op geselecteerde installatielocatie en zorg dat er ook voldoende ruimte is op het systeemvolume om te zorgen dat essentiële componenten correct worden geïnstalleerd.

De patch is al toegepast.

32

a) Het product is bijgewerkt, zodat de patch niet kan worden uitgevoerd. 

b) Als u een probleem met betrekking tot inventaris vanupdateprogrammawilt oplossen, installeert u het product opnieuw en probeert u de patch opnieuw uit te voeren.

Payloadinformatie niet gevonden in Media_db.

34

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Sommige installatiebestanden ontbreken of zijn ongeldig.

35

 

Er wordt al een andere MSI-installatie uitgevoerd.

(Alleen Windows als een andere MSIwordt uitgevoerd)

36

a) Wacht tot andereMSI-installatie isvoltooid
b) Start opnieuw op en probeer opnieuw

Validatie mislukt. (Binair bestand in het pakket is mogelijk beschadigd.)

37

Maak het pakket opnieuw.

Maken van ARP-vermelding mislukt.

39

Start de computer opnieuw op en probeer het opnieuw

Oeps! Er is een catastrofale fout opgetreden.

9999

 

hdpim.db Lees-/schrijffout database

105

Als deze foutcode wordt weergegeven tijdens de installatie, probeer het pakket dan opnieuw te installeren:

Lees-/schrijffout database (beschadigde installatie/slechte machtigingen).

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Klantenondersteuning.

Er zijn conflicterende processen actief

131

Controleer het foutlogbestand voor de naam van het conflicterend proces. Sluit
het conflicterende proces en probeer het opnieuw.

Pakkethandtekening controleren is mislukt.

128

Pakket lijkt beschadigd. Maak het pakket opnieuw en probeer het opnieuw. 

Onvoldoende schijfruimte op de computer van de gebruiker 133 Maak schijfruimte vrij en probeer het pakket opnieuw te distribueren

Algemene installatiefout

136

Kan product niet installeren.Probeer opnieuw te installeren.

Systeem beschikt over onvoldoende geheugen, geheugentoewijzing mislukt

138

Product kan niet worden geïnstalleerd, omdat het systeem over onvoldoende geheugen beschikt.

Sluit een aantal apps, start opnieuw op probeer vervolgens opnieuw te installeren.

Geen machtiging binnen de installatiemap

140

Product kan niet worden geïnstalleerd, omdat de machtiging op de geselecteerde locatie ontbreekt.

Los het probleem op of selecteer een andere installatielocatie.

Pad naar het bronbestand binnen het zip-pakket bestaat niet

143

Kan het bestand niet kopiëren.
Controleer de machtigingen en probeer opnieuw te installeren.

Een of meer bestanden op de computer van de gebruikers zijn geblokkeerd door een ander proces.  146 Start opnieuw op en probeer het pakket opnieuw te distribueren.

Kan bestand niet kopiëren tijdens het installeren/verwijderen

147

Kan het bestand niet kopiëren. Controleer de machtigingen op en probeer het opnieuw.

De productspecifieke logbestanden analyseren

 1. Navigeer naar de logbestanden in de juiste map:

  • Windows, 32 bits: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows, 64 bits: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Bibliotheek/Logs/Adobe/Installers/

  De bestandsnaam van het logbestand bevat de productnaam en installatiedatum, gevolgd door ".log.gz". De extensie .gz geeft een gecomprimeerde indeling aan. 

  Opmerking:

  De volgende mappen zijn standaard verborgen. Gebruik zo nodig Mapopties (Windows) of Terminal (Mac OS) om verborgen bestanden weer te geven.

 2. Gebruik een decompressieprogramma zoals Winzip of StuffIt om het .gz-bestand te decomprimeren. Nadat het logbestand is gedecomprimeerd, is het een gewoon tekstbestand.

 3. Open het logbestand met WordPad (Windows) of Teksteditor (Mac OS).

  Opmerking:

  Logbestanden worden standaard geopend in de Console in Mac OS. Selecteer alle tekst door te drukken op Command+A en kopieer en plak de tekst in een teksteditor voordat u verdergaat.

 4. Blader naar de onderkant van het logbestand. Zoek in het gedeelte --- Samenvatting --- naar regels die beginnen met FOUT: of FATAAL en duiden op een fout tijdens het installatieproces.

  Opmerking:

  Secties die worden aangegeven met "Waarschuwing", duiden niet op een fout en kunnen worden genegeerd.

  Belangrijk: Sommige vermeldingen die beginnen met FOUT of FATAAL zijn foutberichten die geen vervolgstappen aangeven. Sommige FOUT- en FATAAL-berichten geven alleen de component aan die is mislukt en niet wat de oorzaak van de fout is. Zie Informatieve FOUT- en FATAAL-vermeldingen.


  Er kunnen meerdere fouten zijn. Foutberichten zien er als volgt uit:

  FOUT: 1 Fout met het terugdraaien van de opdracht ARKCreateDirectoryCommand
  FOUT: 2 Kan directory "E:ProgramFilesAdobeAdobe Contribute CC" niet maken

Informatieve FOUT- en FATAAL-vermeldingen

De volgende vermeldingen voor Windows-gebruikers geven aan dat 64-bits componenten niet konden worden geïnstalleerd en kunnen worden genegeerd op een 32-bits systeem:

 • FOUT: De payload met AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} heeft een vereiste afhankelijkheid op:
 • FOUT: Family: CoreTech 
 • FOUT: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • FOUT: MinVersion: 0.0.0.0 
 • FOUT: Aan deze afhankelijkheid wordt niet voldaan, omdat deze payload x64 is en niet wordt ondersteund op deze computer.

De volgende vermeldingen geven aan dat een installatiecomponent is mislukt, maar geven de oorzaak van de fout niet aan. U kunt items zoals de volgende negeren:

 • FOUT: Deze afhankelijkheid wordt uit de lijst verwijderd. Product werkt mogelijk onjuist. 
 • FOUT: - AdobeColorJA CC: Installatie mislukt 
 • FOUT: - Adobe ReviewPanel CC: Installatie mislukt 
 • FOUT: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Installatie mislukt 
 • FOUT: - Adobe Photoshop CC Core_x64: Mislukt wegens fout met installatie van taalpakket

Het logbestand PDApp van Creative Cloud analyseren bij fouten tijdens het verwijderen

Wanneer u apps probeert te verwijderen, kan er een fout optreden. 

Opmerking:

Als er geen apps zijn geïnstalleerd door het pakket en u probeert apps te verwijderen, kan er een fout optreden. In dat geval kunt u de fout negeren.

Voorbeeld van fout tijdens het verwijderen

De retourcodevan het Adobe-installatie procesis (16).Het verwijderproces wordt gestopt.

Voorbeeld van tekenreeks in PDApp-foutlogbestand

12/04/15 04:45:53:830 | [FATAAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  |3316 | De retourcode van het Adobe-installatieproces is (16).Het verwijderproces wordt gestopt. Dit zijn de details van de retourcode bij fouten met installeren/verwijderen van product

Gangbare fout-/afsluitcodes

Tekenreeks die bij afsluitcode wordt weergegeven

Afsluitcode

Mogelijke oplossing

Situatie

De gebruiker heeft het installeren/verwijderen/opnieuw installeren geannuleerd.

24

 

De gebruiker heeft het verwijderproces mogelijk geannuleerd.

Het product is niet geïnstalleerd, kan niet verwijderen.

33

A) U probeert een product te verwijderen dat momenteel niet is geïnstalleerd. 

B) Indien alleen ARP-vermelding aanwezig is, probeert u het product opnieuw te installeren en daarna te verwijderen.

Gewoonlijk wordt deze fout gemeld door de eindgebruiker van de apps.
Verwijderen is om onbekende reden mislukt 135
Probeer opnieuw te verwijderen  

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid