הצגת רשתות

הרשתות משמשות ליישור מדויק של מלל ועצמים במסמך. כשהרשת מופעלת, היא מוצגת מעל המסמך. האפשרות Snap To Grid מיישרת את העצם ביחס לקו הרשת הקרוב ביותר כאשר מזיזים את העצם.

תצוגה והסתרה של הרשת

 1. בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Rulers & Grids ‏> Grid. כשהרשת מוצגת, סימן תיוג מופיע ליד הפקודה בתפריט.

הפעלה או ביטול של האפשרות Snap To Grid

 1. בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Rulers & Grids ‏> Snap To Grid. כשהרשת מוצגת, סימן תיוג מופיע ליד הפקודה בתפריט.

שינוי המראה של רשת

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences תחת Categories, בחרו Units & Guides.

 2. כדי לשנות קביעות רשת, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות את המרווח בין קווי רשתת, הזינו ערך עבור Width Between Lines ו- Height Between Lines.

  • כדי לשנות את מקור הרשת, הזינו ערך עבור Grid Offset From Left Edge ו- Grid Offset From Top Edge.

  • כדי לשנות את מספר חלוקות המשנה בתוך כל ריבוע רשת, הזינו ערך ב- Subdivisions. קווי חלוקת משנה בהירים יותר מקווי רשת.

  • כדי לשנות את צבע קווי הרשת, לחצו על הריבוע Grid Line Color ובחרו צבע חדש מהתפריט הנפתח Color.

יצירת קווי עזר בסרגל

סרגלים אופקיים ואנכיים מאפשרים לבדוק גודל של עצמים במסמך. ניתן גם ליצור במסמך קווי עזר, שהם שימושיים במיוחד ליישור עצמים, כגון שדות טופס. ניתן לשנות את יחידת המידה והצבע המשמשים בסרגל.

יצירת קווי עזר חדשים בסרגל

 1. בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Rulers & Grids ‏> Rulers.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו כלפי מטה מהסרגל האופקי ליצירת קו עזר אופקי, או גררו ימינה מהסרגל האנכי ליצירת קו עזר אנכי.

  • לחצו פעמיים על נקודה כלשהי בסרגל האופקי ליצירת קו עזר אנכי, או לחצו פעמיים על נקודה כלשהי בסרגל האנכי ליצירת קו עזר אופקי.

הצגה או הסתרה של קווי עזר

 1. בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Rulers & Grids ‏> Guides.

הזזה או מחיקה של קווי עזר

 1. כדי להזיז קו עזר, לחצו על קו העזר כדי לבחור אותו ולאחר מכן גררו אותו למיקום חדש.

 2. כדי למחוק קו עזר, לחצו על קו העזר כדי לבחור אותו והקישו על המקש Delete.

 3. כדי למחוק את כל קווי העזר, לחצו לחיצה ימנית על אזור הסרגל ובחרו Clear All Guides או Clear Guides On Page.

שינוי הצבעים של קווי עזר

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences תחת Categories, בחרו Units & Guides.

 2. לחצו על הריבוע Guide Color ובחרו צבע חדש בתפריט הנפתח Color.

מדידת גובה, רוחב או שטח של עצמים

היעזרו בכלי המדידה למדידת מרחקים ושטחים של עצמים במסמכי PDF. כלי המדידה שימושיים לתצוגת מרחקים ושטחים הקשורים לעצמים בטופס או בשרטוט ממוחשב (CAD). ניתן להשתמש בכלים אלה גם כדי למדוד אזורים מסוימים במסמך לפני שליחתו לבית דפוס מקצועי. כלי המדידה זמינים למשתמשי Acrobat Reader DC רק אם יוצר מסמך PDF הפעיל את תכונת המדידה למשתמשי Reader.

כאשר משתמשים בכלי המדידה, החלונית Measurement Info מציגה מידע על המדידה, כגון המדידה הנוכחית, ערכי דלתא ויחסי גודל. Acrobat DC מוסיף הערות לערכים שחושבו עבור מרחק, היקף או אזור.

כלי מדידה ב- Acrobat
כלי מדידה

A. סרגל הכלים Measuring‏ B. ‏עצם נמדד C. החלונית Measurement Info‏ 
 1. בחרו Tools ‏> Measure.

  ערכת כלי המדידה מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Measuring Tool.

  סרגל הכלים Measuring והחלונית Measurement Info מוצגים.  

 3. כדי למדוד אזורים במסמך PDF, בחרו באחד מסוגי המדידה הבאים:
  • בחרו בכלי Distance tool כדי למדוד מרחק בין שתי נקודות. לחצו על הנקודה הראשונה, הזיזו את המצביע לנקודה השנייה ולחצו שוב.

  • בחרו בכלי Perimeter tool כדי למדוד מרחקים בין מספר נקודות. לחצו על כל נקודה שברצונכם למדוד. לאחר מכן, לחצו פעמיים על הנקודה האחרונה. 

  • בחרו בכלי Area tool כדי למדוד את השטח בתוך מקטעי קו ששורטטו. לחצו על כל נקודה שברצונכם למדוד. אחרי שתלחצו על שתי נקודות לפחות, לחצו על הנקודה הראשונה כדי להשלים את מדידת השטח. 

 4. במהלך מדידת עצמים, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להצמיד את המדידה לקצה של קו, בחרו Snap To Paths .

  • כדי להצמיד את המדידה לנקודת הקצה של קו, בחרו Snap To Endpoints .

  • כדי להצמיד את המדידה לנקודת האמצע של קו, בחרו Snap To Midpoints .

  • כדי להצמיד את המדידה לנקודת ההצטלבות של כמה קווים, בחרו Snap To Intersections 

  • כדי להגביל את קווי המדידה למרווחים של 45‎º‎‎, החזיקו את מקש Shift לחוץ.

  • כדי להפסיק מדידה, לחצו לחיצה ימנית ובחרו באפשרות Cancel Measurement.

  • כדי למחוק סימון מדידה, לחצו עליו בעזרת הכלי Measurement Tool והקישו על המקש Delete.

אפשרויות כלי מדידה

כדי לקבוע אפשרויות כלי מדידה, בחרו בכלי ולאחר מכן לחצו לחיצה ימנית בכל מקום ב- PDF כדי להציג את האפשרויות.

Change Scale Ratio

שנו את יחסי הגודל (למשל, 3:2) ואת יחידת המדידה באזורי השרטוט.

Change Markup Label

הוספה או שינוי של מלל המוצג יחד עם המדידה.

Disable/Enable Measurement Markup

כשסימוני המדידה מופעלים, קווי המדידה שאתם משרטטים נוספים למסמך PDF. כשהם אינם מופעלים, קווי המדידה נעלמים כשמודדים עצם אחר או בוחרים בכלי אחר.

Turn Ortho On/Off

כשאפשרות זו מופעלת, קווי המדידה הם קווים אורתוגרפיים בלבד.

Show/Hide Rulers

מציג או מסתיר סרגלים אופקיים או אנכיים בעמוד. (לאפשרות זו יש תוצאה זהה לבחירה ב- View ‏> Show/Hide ‏> Rulers & Grids ‏> Rulers.)

Snap To Page Content/Don’t Snap To Page Content

הפעלה או ביטול של כל אפשרויות ה- Snap Enables.

Export Measurement Markup To Excel

שומר את המידע לכל המדידות שבמסמך PDF בקובץ CSV.

Preferences

פותח את העדפות המדידה (דו-ממדי).

העדפות מדידה

שינוי העדפות 2‎D Measuring כדי לקבוע כיצד למדוד נתוני דו-ממד.

הערה:

ב- Acrobat Reader DC, העדפות המדידה יחולו על מסמכי PDF שהופעלה בהם האפשרות להוספת הערות.

Use Scales And Units From Document (When Present)‎‏

כשאפשרות זו מופעלת, נעשה שימוש במדידות המבוססות על יחידות שנוצרו במסמך המקורי, אם הן קיימות. בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי לציין את יחידות המדידה באופן ידני.

Use Orthographic Lines

כשאפשרות זו מופעלת, קווי המדידה הם קווים אורתוגרפיים בלבד.

Measuring Line Color

מציין את צבע הקו המוצג במהלך השרטוט.

Enable Measurement Markup

כשסימוני המדידה מופעלים, קווי המדידה שאתם משרטטים נוספים למסמך PDF. כשהם אינם מופעלים, קווי המדידה נעלמים כשמודדים עצם אחר או בוחרים בכלי אחר. ניתן להשתמש בתוויות המדידה של ברירת המחדל או לציין תוויות משלכם.

Use Default Leader Length (הכלי Distance בלבד)

כשמבטלים את הסימון באפשרות זו, בכל פעם שמבצעים מדידת מרחק, מזיזים את העכבר כדי לקבוע את אורך המוביל.

Default Line Ending (הכלי Distance בלבד)

מציין את מראה קצות הקווים במדידות מרחק.

Caption Style (הכלי Distance בלבד)

מציין אם הכיתוב למדידת המרחק יהיה בתוך או על קו המדידה.

Default Leader Length (הכלי Distance בלבד)

מציין את אורך מוביל הקו המוצג בצד אחד של נקודות המדידה.

Default Leader Extension Above Line (הכלי Distance בלבד)

מציין את אורך התפרסות המוביל המוצג מעל לקו המדידה.

Default Leader Offset From Line Points (הכלי Distance בלבד)

מציין את כמות הרווח המוצג בין נקודות מדידה והמוביל.

2D Snap Settings

ציון התנהגות הצמדה. ערך Sensitivity מציין את מידת הקרבה הדרושה בין המצביע לפריט שמתבצעת אליו הצמדה. הצמדה של Hint Color מציינת את צבע קו ההצמדה המופיע כאשר עומדים עם המצביע מעל העצם.

תצוגת קואורדינטות סמן

Cursor Coordinates הן קואורדינטות המציינות את מיקום המצביע בחלון המסמך. מספור המיקום מתחיל בפינה השמאלית העליונה של המסמך. בחלונית Cursor Coordinates מוצגים גם הרוחב והגובה של עצם שנבחר כשמשנים את גודלו.

תצוגת קואורדינאטות X ו- Y

 1. בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Cursor Coordinates.

 2. הזיזו את המצביע כך שיציג את הקואורדינטות X ו- Y.

שינוי יחידות המידה של קואורדינטות סמן

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences תחת Categories, בחרו Units & Guides.

 2. בחרו יחידת מידה אחרת מהרשימה הנפתחת Page & Ruler Units.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת