Adobe Acrobat מוסיף כלים מתוחכמים להפקת הדפסה שמאפשרים יצירת תהליך עבודה מלא להפקת פלט צבעוני באיכות גבוהה. ניתן לגשת לכלי הפקת ההדפסה על-ידי בחירה ב- Tools ‏> Print Production.   

פתיחת כלי הפקת ההדפסה

  1. בחרו Tools ‏> Print Production.

    כלי הפקת ההדפסה מוצגים בחלונית הימנית.

    כלי הפקת הדפסה ב- Acrobat
    כלי הפקת ההדפסה בחלונית הימנית.

Output Preview

שילוב תצוגה מקדימה של הפרדות צבע, הגהת מסך, אזהרות צבע ועוד, כל זאת בתיבת דו-שיח נוחה אחת.

Preflight

מתן אפשרות לביצוע יותר מ- 400 בדיקות מוגדרות מראש לכל שגיאות הפלט הנפוצות, ולתיקון של כל השגיאות הניתנות לתיקון.

Edit Object

מתן אפשרות לבחירה, הזזה ועריכה של עצמי רישות ועצמים וקטוריים. ניתן לערוך מאפייני עצמים נפרדים, כגון תגיות, מרחב צבע או יעד רינדור.

Convert Colors

מתן אפשרות להמרת כל מרחב צבע במסמך במרחב הצבע של היעד.

Flattener Preview

מתן אפשרות להגדרה ולהחלה של קביעות שיטוח בעצמים שקופים. כולל תצוגה מקדימה להצגת עצמים שקופים ולהצגת ההשפעות של הקביעות שתבחרו על עצמים אלה. ניתן לשמור קביעות כקביעות מוגדרות מראש כדי להחיל אותן על עמודים נוספים או קובצי PDF נוספים.

Save As PDF/X

מתן אפשרות לשמירת המסמך הנוכחי בהתאם לתקני PDF/X.

Set Page Boxes

מתן אפשרות להגדרת תיבות החיתוך, הקיטום, הגלישה (Bleed), הגרפיקה והמדיה בעמוד. רכיבים אלה חשובים לצורך מיקום נכון של העמוד ומיקום נכון של סימני מדפסת, במיוחד לסידור עמודים בגיליון לפני ההדפסה (Imposition).

Add Printer Marks

הוספת סימני מדפסת רגילים לעמוד PDF לצורך מיקום. סימנים אלה מוטמעים במסמך PDF.

Fix Hairlines

בהתאם לקביעות המשתמש, מחפש קווי עזר ומחליפם בקווים עבים יותר.

Ink Manager

משנה את אופן הטיפול בצבעי דיו בזמן שמסמך PDF פתוח. Acrobat Ink Manager משתמש באפשרויות ופקדים זהים לאלה שקיימים ביישומים אחרים של Adobe.

Trap Presets

מאפשר ליצור ולהחיל קביעות השמנה שיבוצעו בשלב מאוחר יותר על-ידי Adobe RIP שמספק רישוי להשמנת In-RIP של Adobe.

Add Article Box

מתן אפשרות להגדרת סדרה של תיבות מאמרים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת