Een PDF-revisie starten

Verzamel automatisch de opmerkingen van iedereen in één PDF-bestand. Houd de vorderingen bij en consolideer de opmerkingen.
 

Een PDF delen voor revisie met behulp van de revisieservice van Adobe Document Cloud

Beschikbaar in: Acrobat DC

Gebruik de revisieservice van Adobe Document Cloud om moeiteloos PDF-bestanden te delen voor revisie vanuit de bureaubladtoepassing van Acrobat DC, vanuit Document Cloud of vanuit de mobiele app van Acrobat Reader. Wanneer revisoren op de URL in de e-mailuitnodiging op hun computer klikken, kunnen ze eenvoudig feedback geven in een browser, zonder zich te hoeven aanmelden of extra software te hoeven gebruiken.

U kunt de service op een van de volgende manieren gebruiken om PDF-bestanden te delen voor revisie:

Met een anonieme of openbare koppeling zijn de bestanden toegankelijk voor iedereen die op de koppeling klikt. Voer onderstaande stappen uit om een revisiekoppeling te maken en deze vervolgens te delen via uw e-mailclient.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat DC.

 2. Klik op het pictogram Een koppeling naar dit bestand delen ().

  Een koppeling naar het bestand delen

  Opmerking:
  • De computer moet zijn verbonden met internet om een gedeelde revisie te kunnen starten in Acrobat.
  • U kunt een gedeelde revisie ook rechtstreeks starten vanuit andere toepassingen die werken met PDFMaker, zoals Microsoft Word. Kies Acrobat > Maken en verzenden voor revisie.
 3. Standaard is de schakeloptie Opmerkingen toestaan ingeschakeld. Als u het bestand alleen voor weergave wilt delen, klikt u op de schakelknop om de optie uit te schakelen. Klik op Koppeling maken.

  Koppeling kopiëren en delen

  Bij het verzoek Een koppeling ophalen wordt de voortgang weergegeven.

  Voortgang van uploaden en delen van bestanden

 4. De koppeling wordt standaard gemaakt en gekopieerd. Deel de koppeling met de overige ontvangers. Het gedeelde bestand wordt geopend in Acrobat-viewer nadat de koppeling is gemaakt. U kunt ook een van de volgende handelingen uitvoeren vanuit het rechterdeelvenster:

  • Personen toevoegen met wie u het document wilt delen
  • Bestand niet meer delen
  • Een kopie van het bestand opslaan
  De gemaakte koppeling delen met andere ontvangers

Aan de kant van de revisor

De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een koppeling naar de revisie-PDF. Wanneer ze klikken op de knop Reviseren in de uitnodiging, wordt de PDF in een webbrowser geopend. Ze kunnen de gereedschappen voor opmerkingen gebruiken om commentaar toe te voegen in de PDF. Ze kunnen ook de Acrobat Reader DC- of Acrobat DC-bureaubladtoepassingen gebruiken om opmerkingen toe te voegen. 

Zie Deelnemen aan een PDF-revisie voor meer informatie.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat DC.

 2. Klik op het pictogram Dit bestand delen met anderen ().

  Personen uitnodigen voor weergave of opmerkingen

  Opmerking:
  • De computer moet zijn verbonden met internet om een gedeelde revisie te kunnen starten in Acrobat.
  • U kunt een gedeelde revisie ook rechtstreeks starten vanuit andere toepassingen die werken met PDFMaker, zoals Microsoft Word. Kies Acrobat > Maken en verzenden voor revisie.
 3. Voer de e-mailadressen van de ontvangers in of kies ontvangers in het adresboek. De schakelknop Opmerkingen toestaan is standaard ingeschakeld.

 4. (Optioneel) Voer een bericht in voor de ontvangers.

 5. (Optioneel) Voeg indien nodig een deadline en herinnering toe voor de ontvangers. Selecteer de datum en tijd en klik op Gereed.

 6. Klik op Verzenden. De koppeling wordt meteen naar de ontvangers verzonden. U hoeft niet te wachten totdat het bestand is geüpload naar de cloud.

Een revisie starten met @-vermelding in een PDF

Gebruik @-vermelding in uw persoonlijke notities met opmerkingen om een revisie te starten. De @-vermeldingen bevatten uw zakelijke contactpersonen en uw gesynchroniseerde lijst met persoonlijke contactpersonen. Zodra u @mention in een PDF-bestand gebruikt, wordt de revisiemodus ingeschakeld. De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met een koppeling naar het gedeelde Document Cloud-revisiebestand.

@-vermeldingen gebruiken om een revisie te starten

Aan de kant van de revisor

De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een koppeling naar de revisie-PDF. Wanneer ze op de koppeling of op de knop Openen in de uitnodiging klikken, wordt de PDF in een webbrowser geopend. Ze kunnen de tools voor opmerkingen gebruiken om commentaar toe te voegen in de PDF. Ze kunnen ook de bureaubladtoepassing Acrobat Reader DC of Acrobat DC openen om opmerkingen toe te voegen.

Zie Deelnemen aan een PDF-revisie voor meer informatie.

Zie PDF-revisies bijhouden en beheren voor meer informatie over het volgen van de activiteit van de revisoren in het document.

Een PDF delen voor revisie door deze te hosten in SharePoint, op een WebDAV-server of in een netwerkmap

Beschikbaar in: Acrobat DC, Acrobat 2020 en DC 2017 (Classic)

 1. Als u Acrobat 2020 of Acrobat DC 2017 (Classic) gebruikt, gaat u verder met de volgende stap. Als u Acrobat DC gebruikt, voert u de volgende handelingen uit voordat u de revisie start:

  1. Kies Bewerken > Voorkeuren. Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Reviseren. Schakel in de sectie Opties voor gedeelde revisie het selectievakje bij Delen voor revisie met Adobe Document Cloud uit en klik op OK.
 2. Kies Gereedschappen > Verzenden voor revisie. De gereedschapset Verzenden voor opmerkingen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

  Opmerking:

  U kunt een gedeelde revisie ook rechtstreeks starten vanuit andere toepassingen die werken met PDFMaker, zoals Microsoft Word. Kies Adobe PDF > Converteren naar Adobe PDF en verzenden voor gedeelde opmerkingen. Kies voor Office 2010-toepassingen Acrobat > Maken en verzenden voor gedeelde opmerkingen.

 3. Klik in de secundaire werkbalk op Verzenden voor gedeelde opmerkingen.

  Opmerking:

  Selecteer bij de aanwijzing een PDF-bestand dat u wilt verzenden voor gedeelde revisie.

 4. Selecteer de manier waarop u opmerkingen van de revisor wilt verzamelen en klik op Volgende.

 5. Selecteer hoe u het gedeelde revisiebestand wilt hosten en geef de locatie op.

  • Netwerkmappen: als alle ontvangers zich binnen een lokaal netwerk bevinden, zijn netwerkmappen en SharePoint-servers de beste keuze voor een opmerkingenserver. Netwerkmappen zijn in het algemeen het goedkoopst en het betrouwbaarst.
  • SharePoint-/Office 365-subsites: u kunt uw eigen interne serverlocatie gebruiken, zoals een Microsoft SharePoint-site, als uw ontvangers achter een firewall werken en allemaal toegang hebben tot een gemeenschappelijke server. Zie Gedeelde revisies hosten op SharePoint-/Office 365-sites voor meer informatie.
  • WebDAV-servers: WebDAV-servers (webservers die het WebDAV-protocol gebruiken) kunt u het best alleen gebruiken als revisoren zich buiten de firewall of het lokale netwerk bevinden. Voor meer informatie over hoe u Acrobat kunt configureren voor het gebruik van een WebDAV-service gaat u naar Een gedeelde revisie hosten: een alternatief voor Acrobat.com.
 6. Kies een distributie- en verzamelingsmethode. Klik op Volgende.

 7. Voer een nieuwe profielnaam in en klik op Volgende. Of klik op Volgende om de standaardinstelling te gebruiken.

 8. Geef in het e-mailscherm de gewenste instellingen op:

  Bezorgingsmethode

  Klik om een andere bezorgings- en verzamelmethode op te geven dan de geselecteerde methode.

  Aan, CC

  Voer de e-mailadressen in van de revisoren. Voeg na elk adres een puntkomma of Return in. Klik op de knop Aan of CC om e-mailadressen te selecteren in het adresboek van uw e-mailtoepassing.

  Onderwerp, Bericht

  Bekijk een voorbeeld van de e-mail en breng zo nodig wijzigingen aan in het onderwerp en de tekst van het bericht. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden opgeslagen en de volgende keer dat u een document voor revisie verzendt, weergegeven. Klik op Standaardbericht opnieuw instellen als u het standaard-e-mailbericht wilt gebruiken.

  Deadline revisie

  Klik om een andere datum of geen deadline op te geven. Nadat de deadline van de revisie is verlopen, kunnen revisoren geen opmerkingen meer publiceren.

  Opmerking:

  Als de deadline van de revisie verloopt terwijl een revisor het document geopend heeft in Acrobat, kan de revisor de opmerkingen publiceren voordat hij of zij het document sluit.

 9. Klik op Verzenden.

De gedeelde PDF die u verzendt, bevat de deelvensters Annotaties en Markeringen voor tekeningen, en aanwijzingen op de documentberichtenbalk.

Een kopie van het bestand voor gedeelde revisie, met de naam [oorspronkelijke bestandsnaam]_revisie.pdf, wordt gemaakt in dezelfde map als het originele bestand dat u hebt gekozen voor de revisie.

Een e-mailrevisie starten

Beschikbaar in: Acrobat DC, Acrobat 2020 en DC 2017 (Classic)

Wanneer u een e-mailrevisie start, stuurt u een bijgehouden exemplaar van de PDF uit, zodat u gemakkelijk de opmerkingen die u ontvangt erin kunt samenvoegen. Formuliervelden in een PDF kunnen tijdens de revisie niet worden ingevuld. Nadat u een gedeelde revisie hebt gestart, kunt u ook een e-mailrevisie starten voor dezelfde PDF.

Voordat u een e-mailrevisie start, moet u ervoor zorgen dat de e-mailtoepassing of het webmailaccount is geconfigureerd voor Acrobat.

 1. Als u Acrobat 2020 of Acrobat DC 2017 (Classic) gebruikt, gaat u verder met de volgende stap. Als u Acrobat DC gebruikt, voert u de volgende handelingen uit voordat u de revisie start:

  1. Kies Bewerken > Voorkeuren. Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Reviseren. Schakel in de sectie Opties voor gedeelde revisie het selectievakje bij Delen voor revisie met Adobe Document Cloud uit en klik op OK.
 2. Kies Gereedschappen > Verzenden voor revisie.

  De gereedschapset Verzenden voor opmerkingen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 3. Klik op Verzenden voor opmerkingen per e-mail.

 4. Typ desgevraagd gegevens in het dialoogvenster Identiteitsinstellingen.

 5. Als er nog geen PDF is geopend, geeft u er een op en klikt u op Volgende. De PDF die u opgeeft wordt het hoofdbestand. Voeg de opmerkingen die u van de revisoren ontvangt in dit bestand samen.

 6. Geef revisoren op door hun e-mailadres te typen. Voeg tussen de verschillende adressen een puntkomma of Return in. Klik op Adresboek om e-mailadressen te selecteren in het adresboek van uw e-mailtoepassing of webmail.

 7. Bekijk een voorbeeld van de e-mailuitnodiging en bewerk deze zo nodig. Klik vervolgens op Uitnodiging verzenden.

 8. Selecteer een e-mailclient voor het verzenden van de uitnodiging en klik op Doorgaan.

  Een kopie van de PDF wordt als bijlage naar de revisoren verzonden. Wanneer deze PDF-bijlage wordt geopend, zijn in het venster opmerkingsgereedschappen en instructies beschikbaar.

Nadat u opmerkingen hebt ontvangen van revisoren, kunt u de opmerkingen samenvoegen in de hoofd-PDF.

 1. Nadat u opmerkingen hebt ontvangen van een revisor, opent u het bijgevoegde bestand in de e-mailtoepassing. Als de oorspronkelijke versie van de PDF niet kan worden gevonden in de e-mailtoepassing, wordt u gevraagd ernaar te bladeren.
  Opmerking:

  U kunt opmerkingen doorsturen naar de aanvrager als u de revisie niet hebt gestart. Voeg deze opmerkingen eerst samen in uw exemplaar van de PDF. Verstuur vervolgens de opmerkingen (zie Opmerkingen verzenden per e-mail). Als u al opmerkingen hebt verzonden, ontvangt de aanvrager alleen de nieuwe opmerkingen. In samengevoegde opmerkingen blijft de naam van de oorspronkelijke auteur behouden.

 2. Als u de aanvrager van de revisie bent, verschijnt het dialoogvenster Opmerkingen samenvoegen. Kies een van de volgende opties:

  Ja

  De hoofd-PDF wordt geopend en alle opmerkingen worden erin samengevoegd. Sla de hoofd-PDF op zodra de opmerkingen zijn samengevoegd.

  Nee, alleen dit exemplaar openen

  De PDF met opmerkingen van de revisor wordt geopend. Als u deze optie inschakelt, kunt u nog steeds opmerkingen samenvoegen met de opdracht Opmerkingen > Opmerkingen samenvoegen in hoofd-PDF.

  Annuleren

  De PDF met opmerkingen van de revisor wordt gesloten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account