Om indholdsfortegnelser

En indholdsfortegnelse kan vise indholdet af en bog, et blad eller andre publikationer, vise en liste over illustrationer, annoncører eller fotografnavne eller medtage andre oplysninger til at hjælpe læseren med at finde oplysninger i et dokument eller en bogfil. Et dokument kan indeholde flere indholdsfortegnelser - f.eks. en liste over kapitler og en liste over illustrationer.

Hver indholdsfortegnelse er en separat tekstenhed, der består af en overskrift og en liste over indgange sorteret efter sidetal eller alfabetisk. Indgange, inklusive sidetal, tages direkte fra indholdet i dit dokument og kan til enhver tid opdateres - selv på tværs af flere dokumenter i en bogfil.

Processen til oprettelse af en indholdsfortegnelse kræver tre hovedtrin. For det første skal du oprette og anvende afsnitsformaterne, du vil bruge som grundlag for indholdsfortegnelsen. For det andet skal du angive, hvilke formater der anvendes i indholdsfortegnelsen, og hvordan indholdsfortegnelsen er formateret. For det tredje skal du indarbejde indholdsfortegnelsen ind i dit dokument.

Indgange i indholdsfortegnelsen kan føjes automatisk til bogmærkepanelet til brug i dokumenter eksporteret som Adobe PDF.

Tip til planlægning af en indholdsfortegnelse

Overvej følgende, når du strukturerer en indholdsfortegnelse:

 • Nogle indholdsfortegnelser er bygget på indhold, der ikke vises i det udgivne dokument, f.eks. en liste over annoncører i et blad. Hvis du vil gøre sådan i InDesign, skal du indtaste indhold på et skjult lag og medtage det, når du genererer en indholdsfortegnelse.

 • Du kan indlæse indholdsfortegnelsesformater fra andre dokumenter eller bøger for at generere nye indholdsfortegnelser med samme indstillinger og formatering. (Du kan få brug for at redigere et importeret indholdsfortegnelsesformat, hvis navnene på afsnitsformaterne i dokumentet ikke passer til de tilsvarende i kildedokumentet).

 • Du kan oprette afsnitsformater for indholdsfortegnelsens titel og indgange, herunder tabulatorstop og -fyldtegn, hvis du vil. Du kan derefter anvende disse afsnitsformater, når du genererer indholdsfortegnelsen.

 • Du kan oprette tegnformater for at formatere sidetallene og de tegn, der adskiller dem fra indgangene. Hvis du f.eks. vil have sidetallene til at stå med fed skrift, skal du oprette et tegnformat, der indeholder attributten for fed skrift, og derefter vælge dette tegnformat, når du opretter indholdsfortegnelsen.

Oprette indholdsfortegnelser i bøger

For at opnå det bedste resultat skal du sørge for at gøre følgende, før du opretter en indholdsfortegnelse til en bog:

 • Inden du opretter indholdsfortegnelsen, skal du sikre dig, at boglisten er komplet, at alle dokumenter står i den korrekte rækkefølge, og at alle overskrifter er formateret med de korrekte afsnitsformater.

 • Sørg for at anvende afsnitsformater konsekvent i hele bogen. Undgå at oprette dokumenter med formater, der har de samme navne, men forskellige definitioner. Hvis der er flere formater med samme navn, men forskellige formatdefinitioner, bruger InDesign formatdefinitionen i det aktuelle dokument (hvis den findes her), eller den første forekomst af formatet i bogen.

 • Hvis de påkrævede formater ikke vises i rullemenuerne i dialogboksen Indholdsfortegnelse, kan det være nødvendigt at synkronisere bogen, så formaterne kopieres til dokumentet med indholdsfortegnelsen.

 • Hvis der skal vises præfiksnumre, f.eks. 1-1, 1-3 osv., i tabellen, skal du bruge sektionsnummerering frem for kapitelnummerering. Sektionsnummerpræfikser kan medtages i en indholdsfortegnelse.

Generere en indholdsfortegnelse

Før du genererer en indholdsfortegnelse, skal du beslutte, hvilke afsnit, der skal med (f.eks. kapiteltitler og afsnitsoverskrifter), og derefter definere afsnitsformater for hvert af disse. Sørg for, at disse formater anvendes på alle relevante afsnit i dokumentet eller bogdokumenterne.

Når du genererer indholdsfortegnelsen, kan du også bruge afsnits- og tegnformater til at formatere indholdsfortegnelsen.

Generere en indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelser uden afsnitsformater (til venstre) og med afsnitsformater, der anvendes på indgange (til højre)

Hvis afsnit, der skal medtages i indholdsfortegnelsen, vises i forskellige tekstenheder på samme side, bestemmes deres rækkefølge i indholdsfortegnelsen af deres placering på siden.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du opretter en indholdsfortegnelse for et enkelt dokument, vil du muligvis gerne tilføje en ny side i starten af dokumentet.

  • Hvis du opretter en indholdsfortegnelse for flere dokumenter i en bog, skal du oprette eller åbne det dokument, der skal bruges til indholdsfortegnelsen, og sørge for, at det er inkluderet i bogen. Åbn derefter bogfilen.

 2. Vælg Layout > Indholdsfortegnelse.

  Hvis du har defineret et format til indholdsfortegnelsen, der har den rette indstilling til din indholdsfortegnelse, kan du vælge den i menuen Indholdsfortegnelsesformat.

 3. I feltet titel skal du angive en titel på din indholdsfortegnelse (f.eks. Indhold eller Liste over figurer). Titlen vil komme til at stå øverst i indholdsfortegnelsen. Vælg et format i menuen Format for at formatere titlen.
 4. Marker Medtag bogdokumenter for at oprette en enkelt indholdsfortegnelse for alle dokumenter på boglisten og for at omnummerere bogens sider. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du kun vil generere en indholdsfortegnelse for det aktuelle dokument. (Denne indstilling er nedtonet, hvis det aktuelle dokument ikke er del af en bogfil).
 5. Bestem, hvilket indhold der skal medtages i indholdsfortegnelsen ved at dobbeltklikke på afsnitsformaterne på listen Andre formater for at tilføje dem til listen Medtag afsnitsformater.
 6. Marker Erstat eksisterende indholdsfortegnelse for at erstatte alle indholdsfortegnelsestekstenheder i dokumentet. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du vil generere en ny indholdsfortegnelse, f.eks. en liste over figurer.
 7. Angiv indstillinger for at bestemme, hvordan hvert enkelt afsnitsformat i indholdsfortegnelsen skal formateres.

  Bemærk:

  Det er en god idé at definere et indholdsfortegnelsesformat, der indeholder formatering og andre indstillinger for indholdsfortegnelsen, især hvis du vil medtage flere indholdsfortegnelser i dokumentet. For at gøre det skal du klikke på Arkiver format. Du kan også oprette indholdsfortegnelsesformater ved at vælge Layout > Indholdsfortegnelsesformater.

 8. Klik på OK.

  Der vises en markør for indlæst tekst . Før du klikker eller trækker, kan du gå til en anden side eller oprette en ny side uden at miste den indlæste tekst.

 9. Klik på eller træk markøren til indlæst tekst til en side for at placere den nye indholdsfortegnelsestekstenhed.

Bemærk:

Undgå at sammenkæde indholdsfortegnelsens ramme med andre tekstrammer i dokumentet. Hvis du erstatter den eksisterende indholdsfortegnelse, vil hele tekstenheden blive erstattet af den opdaterede indholdsfortegnelse.

Oprette indholdsfortegnelsesformater til flere lister

Brug indholdsfortegnelsesformater, hvis du vil oprette forskellige indholdsfortegnelser i dokumentet eller bogen. Du kan f.eks. bruge et indholdsfortegnelsesformat til en liste over indholdet og et andet til en liste over annoncører, illustrationer eller fotografnavne. Opret et indholdsfortegnelsesformat til hver listetype.

Oprettelse af indholdsfortegnelsesformater er også nyttigt, hvis du vil bruge den samme formatering i et andet dokument.

Bemærk:

Du må ikke forveksle indholdsfortegnelsesformater med afsnitsformater med et "indholdsfortegnelses"-præfiks. Afsnitsformater med indholdsfortegnelsespræfiks (f.eks. "indholdsfortegnelsesoverskrift") anvendes til at formatere selve indgangene i indholdsfortegnelsen. Et indholdsfortegnelsesformat er derimod en samling indstillinger, som anvendes til automatisk at oprette en indholdsfortegnelse.

Oprette et indholdsfortegnelsesformat

 1. Vælg Layout > Indholdsfortegnelsesformater.
 2. Klik på Nyt.
 3. Indtast et navn til det indholdsfortegnelsesformat du opretter.
 4. I feltet titel skal du angive en titel på din indholdsfortegnelse (f.eks. Indhold eller Liste over figurer). Titlen vil komme til at stå øverst i indholdsfortegnelsen. Vælg et format i menuen Format for at angive et titelformat.
 5. Vælg de afsnitsformater, der repræsenterer indhold, du gerne vil inkludere i indholdsfortegnelsen i listen Andre formater. Klik dernæst på Tilføj for at tilføje dem til listen Medtag afsnitsformater.
 6. Angiv indstillinger for at bestemme, hvordan hvert afsnit formateres.

Importere indholdsfortegnelsesformater fra et andet dokument

 1. Vælg Layout > Indholdsfortegnelsesformater.
 2. Klik på Indlæs, marker InDesign-filen med de indholdsfortegnelsesformater, du vil kopiere, og klik derefter på Åbn.
 3. Klik på OK.

Bemærk:

Hvis afsnitsformaterne i dit dokument ikke passer til afsnitsformaterne i det indholdsfortegnelsesformat, du importerer, skal du redigere indholdsfortegnelsesformatet, før du genererer en indholdsfortegnelse.

Formateringsindstillinger til indholdsfortegnelse

Når du genererer eller redigerer en indholdsfortegnelse, skal du bruge disse indstillinger for at bestemme udseendet af teksten til den indholdsfortegnelse, som bliver genereret. Nogle af disse indstillinger er kun tilgængelige, når du klikker på Flere indstillinger i dialogboksen.

Bemærk:

Indstillingerne i sektionen Format anvendes kun på det format, der aktuelt er valgt under Medtag afsnitsformater. Du kan angive forskellige formateringsindstillinger for hvert format.

Indgangsformat

For hvert format i Medtag afsnitsformater, skal du vælge et afsnit, der skal anvendes til de tilhørende indholdsfortegnelsesindgange.

Sidetal

Du vil muligvis gerne oprette et tegnformat, der formaterer sidetallet. Du kan derefter vælge dette format i rullemenuen Format til højre for Sidetal. (Se Tilføje afsnits- og tegnformater.)

Hvis du vil have indholdsfortegnelsens sidenumre til at indeholde præfikser, eller hvis du vil bruge en anden nummereringsmetode, se Definere sektionsnummerering.

Mellem indgang og tal Angiv, hvilke tegn der skal være mellem indholdsfortegnelsesindgangen og dens sidetal. Standardtegnet er ^t, som giver InDesign besked om at indsætte en tabulator. Du kan vælge andre specialtegn i rullemenuen, f.eks. Tabulator for højre indrykning eller Langt mellemrum.

Bemærk:

Vælg den eksisterende tekst i boksen, før du vælger et andet specialtegn for at sikre, at du ikke medtager begge tegn.

Du vil muligvis gerne oprette et tegnformat, der formaterer mellemrummet mellem indgangen og sidetallet. Du kan i det tilfælde vælge dette format i rullemenuen Format til højre for Mellem indgang og tal. (Se Tilføje afsnits- og tegnformater.)

Hvis indgangens afsnitsformat omfatter en indstilling for tabulatorfyldtegn, og hvis tabulatortegnet (^t) er valgt, vises der et tabulatorfyldtegn i den genererede indholdsfortegnelse.

Formateringsindstillinger for indholdsfortegnelse
Du kan angive et tegn, der adskiller en indgang og et sidetal, og du kan angive et format til et tegn.

Sortere indgange i alfabetisk orden

Marker denne indstilling for at sortere indgange til indholdsfortegnelse i det markerede format alfabetisk. Denne indstilling er praktisk ved oprettelse af enkle lister, f.eks. lister over annoncører. Indrykkede indgange (niveau 2 eller 3) sorteres alfabetisk i deres gruppe (henholdsvis niveau 1 eller 2).

Bemærk:

Sorteringsrækkefølgen i en indholdsfortegnelse fastsættes af dokumentets standardsprogindstillinger. For at ændre standardsprogindstillingen skal du sørge for at intet er valgt og derefter vælge et sprog i menuen Sprog i panelet Tegn.

Niveau

Hvert element, der føjes til boksen Medtag afsnitsformater, indsættes som standard et niveau under det element, der befinder sig umiddelbart ovenover. Du kan ændre dette hierarki ved at angive et nyt niveaunummer for det valgte afsnitsformat. Denne indstilling justerer kun visningen i dialogboksen. Den har ingen indflydelse på den endelige indholdsfortegnelse, medmindre den er i alfabetisk rækkefølge, hvor indgangene således er sorteret efter niveau.

Oprette PDF-bogmærker

Vælg denne indstilling, hvis du vil vise indholdsfortegnelsens indgange i panelet Bogmærker i Adobe Acrobat eller Adobe Reader®, når dokumentet eksporteres til PDF.

Kompakt

Vælg denne indstilling, hvis du vil have alle indholdsfortegnelsesindgange kombineret i ét afsnit. Et semikolon fulgt af et mellemrum (; ) adskiller indgangene.

Medtag tekst på skjulte lag

Marker kun denne indstilling, hvis du vil medtage afsnittene på skjulte lag i din indholdsfortegnelse. Dette er nyttigt, når man opretter en liste over annoncører eller illustrationer, der måske ikke fremstår som synlig tekst i selve dokumentet. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du har brugt lag til at opbevare forskellige versioner eller oversættelser af den samme tekst.

Nummererede afsnit

Hvis din indholdsfortegnelse omfatter et afsnitsformat, der bruger nummerering, skal du angive om indholdsfortegnelsesindgangen omfatter hele afsnittet (både nummer og tekst), kun numrene eller kun afsnittet.

Rammeretning

Angiv skriveretningen for den tekstramme, du vil bruge til at oprette en indholdsfortegnelse med.

Oprette indholdsfortegnelsesindgange med tabulatorfyldtegn

Indgange i en indholdsfortegnelse er ofte formateret med prikker eller tabulatorfyldtegn, der adskiller indgangen fra det tilknyttede sidetal.

Indholdsfortegnelse med prikfyldtegn
Indholdsfortegnelse med prikfyldtegn

 1. Oprette et afsnitsformat med et tabulatorfyldtegn.

 2. For at opdatere indholdsfortegnelsen skal du gøre et af følgende:
  • Vælg Layout > Indholdsfortegnelsesformat. Marker et indholdsfortegnelsesformat, og klik på Rediger.

  • Vælg Layout > Indholdsfortegnelse (hvis du ikke bruger et indholdsfortegnelsesformat).

 3. Marker det element, der skal vises med et tabulatorfyldtegn i indholdsfortegnelsen under Medtag afsnitsformater.
 4. Marker det afsnitsformat, der indeholder tabulatorfyldtegnet, under Indgangsformat.
 5. Klik på Flere indstillinger.
 6. Kontroller, at Mellem indgang og tal er indstillet til ^t (repræsenterer en tabulator). Klik på OK eller Arkiver for at afslutte.
 7. Opdater om nødvendigt indholdsfortegnelsen ved at vælge Layout > Opdater indholdsfortegnelse. Du kan også vælge at indsætte den ny indholdsfortegnelsestekstenhed.

Oprette et afsnitsformat med et tabulatorfyldtegn

 1. Vælg Vindue > Formater > Afsnitsformater for at få vist panelet Afsnitsformater.
 2. Gør et af følgende på afsnitsformatpanelet:
  • Dobbeltklik på navnet på det afsnitsformat, der skal anvendes på indgangene i indholdsfortegnelsen.

  • Vælg Nyt afsnitsformat i panelmenuen.

 3. Skriv om nødvendigt et navn på afsnitsformatet.
 4. Klik på Tabulatorer.
 5. Markér det højrejusterede tabulatorikon , og klik derefter på linealen for at indsætte tabulatorstoppet.

  Hvis de afsnit, du anvender formatet på, indeholder opstillinger med nummerering, skal du huske at medtage to tabulatorindstillinger – den første for det tal, der skal vises, og den anden for tabulatorfyldtegnet.

 6. Ved Fyldtegn skal du skrive et punktum (.).
 7. Marker andre formatindstillinger efter behov, og klik på OK.

Opdatere og redigere en indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen er en oversigt over indholdet i dit dokument. Hvis sidetallene i dokumentet ændres, eller hvis du redigerer overskrifter eller andre elementer, der er knyttet til indholdsfortegnelsens indgange, skal du generere indholdsfortegnelsen igen for at opdatere den.

Opdatere en indholdsfortegnelse

 1. Åbn dokumentet med indholdsfortegnelsen.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre i indholdsfortegnelsens indgange, skal du redigere dokumentet eller bogdokumenterne og ikke i selve indholdsfortegnelsestekstenheden.

  • Hvis du vil ændre den formatering, der anvendes på indholdsfortegnelsens overskrift, indgange eller sidetal, skal du redigere de afsnits- eller tegnformater, der er knyttet til disse elementer.

  • Hvis du vil ændre på sidenummereringen (f.eks. 1, 2, 3 eller i, ii, iii), skal du ændre sektionsnummereringen i dokumentet eller bogen. Se Nummerere sider, kapitler og afsnit i en bog.

  • Hvis du vil angive en ny overskrift, medtage andre afsnitsformater i indholdsfortegnelsen eller formatere indholdsfortegnelsens indgange yderligere, skal du redigere indholdsfortegnelsesformatet.

 3. Vælg eller placer indsætningspunktet i den tekstramme, der indeholder indholdsfortegnelsen, og vælg derefter Layout > Opdater indholdsfortegnelse.
 4. Hvis du har flere indholdsfortegnelser i dokumentet, f.eks. en liste over figurer og en liste over annoncører, skal du markere den tekstramme, der indeholder en anderledes liste, og derefter vælge Layou > Opdater indholdsfortegnelse.

Redigere en indholdsfortegnelse

Hvis indholdsfortegnelsen kræver redigering, skal du redigere de faktiske afsnit i dokumentet – ikke indholdsfortegnelsestekstenheden – og derefter generere en ny indholdsfortegnelse. Hvis du redigerer indholdsfortegnelsestekstenheden, går ændringerne tabt, når du genererer en ny indholdsfortegnelse. Af samme grund bør du redigere de formater, der er brugt til formatering af indholdsfortegnelsesindgangene, frem for at formatere indholdsfortegnelsen direkte.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online