Oprettelse af en bogfil

En bogfil er en samling af dokumenter, der kan dele formater, farveprøver, mastersider og andre elementer. Du kan nummerere siderne i bogens dokumenter fortløbende, udskrive udvalgte dokumenter i en bog eller eksportere dem til PDF. Et dokument kan høre til flere forskellige bogfiler.

Et af dokumenterne i en bogfil er formatkilden. Som standard er formatkilden det første dokument i en bog, men du kan til enhver tid vælge en ny formatkilde. Når du synkroniserer dokumenter i en bog, erstatter de angivne formater og farveprøver fra formatkilden formater og farveprøver i andre dokumenter i bogen.

Michael Murphy viser et videoselvstudium om oprettelse af bøger på Grundlæggende om bøger.

 1. Vælg Filer > Nyt > Bog.
 2. Indtast et navn på bogen, angiv en placering, og klik på Arkiver.

  Bogpanelet kommer frem. Bogfilen arkiveres med filtypenavnet .indb.

 3. Føj dokumenter til bogfilen.

Tilføjelse af dokumenter til en bogfil

Når du opretter en bogfil, åbner den i bogpanelet. Bogpanelet er arbejdsområdet for en bogfil, hvor du tilføjer, fjerner eller omorganiserer dokumenter.

 1. Vælg Tilføj dokument i bogpanelets menu, eller klik på plusknappen  nederst på bogpanelet.
 2. Vælg de(t) Adobe InDesign-dokument(er), du vil tilføje, og klik på Åbn.

  Bemærk:

  Du kan trække filer over på bogpanelet fra Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS). Du kan også trække et dokument fra en bog til en anden. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at kopiere dokumentet.

 3. Hvis du har medtaget dokumenter, der er oprettet i tidligere versioner af InDesign, konverteres de til Adobe InDesign CS5-format, når de bliver føjet til bogen. I dialogboksen Arkiver som skal du angive et nyt navn til det konverterede dokument (eller lade navnet blive) og klikke på Arkiver.

  Bemærk:

  Du skal konvertere Adobe PageMaker- eller QuarkXPress-dokumenter, før du føjer dem til bogfilen.

 4. Du kan om nødvendigt ændre rækkefølgen på dokumenterne i panelet ved at trække dem op eller ned til den ønskede plads i listen.
 5. For at angive et dokument som formatkilde skal du klikke på feltet ved siden af dokumentnavnet i panelet.

For at åbne et dokument i en bogfil skal du dobbeltklikke på dokumentnavnet i bogpanelet.

Styring af bogfiler

Hver åben bogfil kommer frem på sin egen fane i bogpanelet. Hvis flere bøger er åbne på samme tid, skal du klikke på en fane for at bringe den pågældende bog frem og få adgang til dens panelmenu.

Ikoner i panelet Bog indikerer et dokuments aktuelle status, f.eks. åben , mangler  (dokumentet er flyttet, omdøbt eller slettet), ændret  (dokumentet er blevet redigeret, eller antallet af sider eller afsnit er ændret, mens bogen var lukket) eller i brug  (hvis andre har dokumentet åbent i et styret arbejdsforløb). Der er ikke noget ikon ved siden af lukkede dokumenter.

Bemærk:

For at få vist stinavnet til et dokument i en bog skal du holde musemarkøren over dokumentets navn, indtil der kommer et værkstøjstip frem. Eller du kan vælge Dokumentoplysninger i bogpanelets menu.

Arkivering af en bogfil

Bogfiler er ikke det samme som dokumentfiler. Når du f.eks. vælger kommandoen Arkiver bog, gemmer InDesign ændringerne i bogen, ikke dokumenterne i bogen.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil arkivere en bog under et nyt navn, skal du vælge Arkiver bog som i bogpanelets menu, angive en placering og et filnavn og klikke på Arkiver.

  • Hvis du vil arkivere en eksisterende bog under det samme navn, skal du vælge Arkiver bog i bogpanelets menu eller klikke på knappen Arkiver  nederst på bogpanelet.

Bemærk:

Hvis du deler bogfiler med andre på en server, skal du sørge for, at der findes et filstyringssystem, så I ikke kommer til at arkivere hen over hinandens ændringer.

Lukning af en bogfil

 • For at lukke en enkelt bog skal du vælge Luk bog i bogpanelets menu.
 • Klik på lukkeknappen i bogpanelets titellinje for at lukke alle åbne bøger, der er forankret i samme panel.

Fjernelse af bogdokumenter

 1. Vælg dokumentet i bogpanelet.
 2. Vælg Fjern dokument i bogpanelets menu.

Når du fjerner et dokument fra bogfilen, sletter du ikke filen på drevet – dokumentet fjernes kun fra bogfilen.

Erstatning af bogdokumenter

 1. Vælg dokumentet i bogpanelet.
 2. Vælg Erstat dokument i bogpanelets menu, find det dokument, du vil have i stedet for, og klik på Åbn.

Åbning af en bogfil in Stifinder eller Finder

 1. Marker et dokument i bogpanelet.

 2. Vælg Vis i Stifinder (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS) i bogpanelmenuen.

Den markerede fil vises i et browservindue.

Synkronisering af bogdokumenter

Når du synkroniserer dokumenter i en bog, kopieres de elementer, du angiver, f.eks. formater, variabler, mastersider, diffuseringsformater, krydshenvisningsformater, betingede tekstindstillinger, nummererede lister og farveprøver, fra formatkilden til de angivne dokumenter i bogen og erstatter alle elementer med identiske navne.

Hvis elementer i formatkilden ikke findes i de dokumenter, der synkroniseres, tilføjes de. Elementer, der ikke findes i formatkilden forbliver som de er i dokumentet, der synkroniseres.

Vælg elementer, der skal synkroniseres

 1. Vælg Synkroniseringsindstillinger i bogpanelets menu.
 2. Vælg de elementer, du vil kopiere fra formatkilden til andre bogdokumenter.

  Sørg for at markere alle de formater, der findes i definitionerne for andre formater. Et objektformat kan f.eks. indeholde afsnits- og tegntyper, der indeholder farveprøver.

 3. Vælg Smart-match-formatgrupper for at undgå at kopiere entydigt navngivne formater, der er blevet flyttet ind eller ud af formatgrupperne.

  Forudsæt, at formatkilden omfatter en tegntype i en formatgruppe, og at de dokumenter, der synkroniseres, indeholder den samme tegntype uden for formatgruppen. Hvis denne indstilling vælges, flyttes tegntypen ind i formatgruppen i de synkroniserede dokumenter.

  Hvis denne indstilling ikke vælges, oprettes der en ekstra forekomst af tegntypen i formatgruppen med de indstillinger, der svarer til formatkilden. Tegntypen uden om formatgruppen ændres ikke.

  Bemærk:

  Hvis et dokument indeholder flere formater med det samme navn (f.eks. Tegntype 1 i en formatgruppe og Tegntype 1 uden for en formatgruppe) anser InDesign denne indstilling for ikke at være valgt. Det bedste resultat opnås ved at oprette formater med entydige navne.

 4. Klik på OK.

Synkronisering af dokumenter i en bogfil

Du kan synkronisere bogen, mens bogens dokumenter er lukkede. InDesign åbner de lukkede dokumenter, foretager de nødvendige ændringer og arkiverer og lukker dokumenterne igen. De dokumenter, der er åbne, mens du synkroniserer, bliver ændret men ikke gemt.

 1. På bogpanelet skal du klikke i det tomme felt ved siden af det dokument, der skal være formatkilden. Formatkildeikonet  angiver, hvilket dokument der er formatkilden.
  Valgt formatkilde
  Valgt formatkilde

 2. Sørg for, at de elementer, du vil have kopieret fra formatkilden, er valgt i dialogboksen Synkroniseringsindstillinger.
 3. Marker på bogpanelet de dokumenter, der skal synkroniseres med formatkildedokumentet. Hvis der ikke er valgt noget dokument, synkroniseres hele bogen.

  Bemærk:

  Klik på det tomme, grå område under bogdokumenterne for at kontrollere, at der ikke er markeret nogen dokumenter. Det kan være nødvendigt at scrolle eller gøre bogpanelet større. Du kan også holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på et markeret dokument for at fravælge det.

 4. Vælg Synkroniser markerede dokumenter eller Synkroniser bog i bogpanelets menu, eller klik på synkroniseringsknappen  nederst på bogpanelet.

Bemærk:

Hvis du vælger Rediger > Fortryd, fortrydes kun ændringer i de dokumenter, der var åbne under synkroniseringen.

Synkronisering af mastersider

Mastersider synkroniseres på samme måde som andre elementer – mastersider med samme navn (såsom A-Master) som dem i formatkilden udskiftes. Synkronisering af mastere er nyttigt til dokumenter, der bruger samme designelementer, f.eks. fortløbende sidehoveder og sidefødder. Hvis du vil beholde sideelementer på en masterside i dokumenter ud over formatkilden, skal du enten undlade at synkronisere mastersider eller oprette mastersider med forskellige navne.

Mastersideelementer, der tilsidesættes på dokumentsider, efter du synkroniserer mastere for første gang, vil blive frigjort fra masteren. Hvis du har tænkt dig at synkronisere mastersider i din bog, er det derfor en god idé at synkronisere alle dokumenter i din bog i starten af designprocessen. På denne måde vil tilsidesatte mastersideelementer beholde deres forbindelse til mastersiden og vil fortsat blive opdateret fra ændrede mastersideelementer i formatkilden.

Det er også en god ide kun at bruge en formatkilde til synkronisering af mastersider. Hvis du synkroniserer fra en anden formatkilde, kan tilsidesatte mastersideelementer blive frigjort fra mastersiden. Hvis du har behov for at synkronisere ved hjælp af en anden formatkilde, skal du fravælge indstillingen Mastersider i dialogboksen Synkroniseringsindstillinger inden synkronisering.

Konvertering af bogfiler fra tidligere InDesign-versioner

Du kan konvertere en bogfil, der er oprettet i en tidligere version af InDesign, ved at åbne og gemme den i InDesign CS5. Når du synkroniserer, opdaterer nummerering, udskriver, pakker eller eksporterer en konverteret bog, konverteres de indeholdte dokumenter også til InDesign CS5-format. Du kan afgøre, om du vil overskrive eller beholde de originale dokumentfiler.

Konvertering af en bogfil til brug i InDesign CS5

 1. I InDesign CS5 skal du vælge Filer > Åbn.
 2. Vælg den bogfil, der blev oprettet i en tidligere version af InDesign, og klik på OK.

  Der vises en advarsel, hvis bogfilen indeholder dokumenter, der arkiveret i et tidligere InDesign-format.

 3. Vælg Arkiver bog som i bogpanelets menu. Angiv et nyt navn til den konverterede bogfil, og klik på Arkiver.

Konvertering af dokumenter i en bogfil

 1. Åbn bogfilen i InDesign CS5.
 2. I bogpanelmenuen:
  • Hvis du vil have at de originale dokumenter overskrives under konverteringen, skal du vælge Automatisk dokumentkonvertering.

  • Hvis du vil beholde de originale dokumenter og gemme de konverterede dokumenter med nye navne, skal du fravælge Automatisk dokumentkonvertering. (Boglisten vil blive opdateret til at inkludere de konverterede filer og ikke originalerne).

 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at konvertere dokumenterne:
 4. Hvis der ikke er valgt Automatisk dokumentkonvertering, beder InDesign dig om at arkivere hvert konverteret dokument under et nyt navn.

Bemærk:

Dokumenter konverteres også, når du udskriver eller eksporterer den til Adobe PDF.

Nummerering af sider, kapitler og afsnit i en bog

Du kan fastsætte, hvordan sider, kapitler og afsnit skal nummereres i en bog. I en bogfil, fastsættes nummereringsformaterne og sider og kapitlers startnumre ud fra hvert dokuments indstillinger i dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger eller dialogboksen Indstillinger for dokumentnummerering. Du kan åbne en af disse dialogbokse ved at vælge Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger i dokumentet eller ved at vælge Indstillinger for dokumentnummerering i panelmenuen Bog.

Der er oplysninger om tilføjelse af sidenummerering i et dokument i Tilføje grundlæggende sidenummerering.

Ved nummererede afsnit, f.eks. lister over figurer, er nummerering fastsat af formatdefinitionen for nummereret liste i afsnitstypen.

Udsnittet af sider vises ved siden af hvert dokumentnavn på bogpanelet. Som standard opdaterer InDesign side- og sektionsnummerering i bogpanelet, når du tilføjer eller fjerner sider i bogdokumenter, eller hvis du foretager ændringer i bogfilen, såsom omorganisering, tilføjelse eller fjernelse af dokumenter. Hvis du deaktiverer indstillingen for automatisk opdatering af side- og sektionsnumre, kan du manuelt opdatere nummerering i en bog.

Hvis bogen opdateres, og nummereringen forekommer forkert, kan årsagen til problemet være, at der vises absolutte numre i stedet for sektionsnumre i de generelle indstillinger. Se Visning af absolut nummerering eller sektionsnummerering i panelet Sider.

Hvis et dokument mangler eller ikke kan åbnes, vises sideudsnittet som "?" på stedet, hvor det manglende dokument skulle være til slutningen af bogen, hvilket indikerer, at det rette sideudsnit er ukendt. Fjern eller erstat det manglende dokument, før du opdaterer nummereringen. Hvis ikonet I brug  vises, er dokumentet åbent på en anden computer i et styret workflow. Dokumentet skal lukkes, før du kan opdatere nummereringen.

Skift side- og kapitelnummerering for hvert dokument

 1. Vælg dokumentet i bogpanelet.
 2. Vælg Nummereringsindstillinger for dokument i bogpanelets menu, eller dobbeltklik på dokumentets sidenumre i bogpanelet.
 3. Angiv nummereringsindstillingerne for side, afsnit og kapitel. (Se Nummereringsindstillinger for dokument).
 4. Klik på OK.

Bemærk:

Hvis du angiver et startsidetal i et bogdokument i stedet for at vælge Automatisk sidenummerering, begynder bogdokumentet på den angivne side. Efterfølgende dokumenter i bogen omnummereres i henhold hertil.

Start af nummerering på en ulige eller lige side

Du kan starte dokumentnummereringen på lige eller ulige sider i bogdokumenter.

 1. Vælg Indstillinger for bogsidenummerering i bogpanelets menu.
 2. Vælg Fortsæt på næste ulige side eller Fortsæt på næste lige side.
 3. Vælg Indsæt tom side for at føje en tom side til slutningen af et dokument, hvor det følgende dokument skal starte på en lige eller ulige side, og klik på OK.

Deaktivering af automatisk sidenummerering i en bog

 1. Vælg Indstillinger for bogsidenummerering i bogpanelets menu.
 2. Fravælg Opdater side- og sektionsnumre automatisk og klik derefter på OK.
 3. For at opdatere sidenummerering manuelt skal du vælge Opdater nummerering > Opdater alle numre i bogpanelets menu.

  Du kan også nøjes med at opdatere side- og sektionsnumre eller kapitel- og afsnitsnumre.

Anvendelse af fortløbende nummerering af afsnit i bøger

For at bruge fortløbende nummerering af afsnit til lister over figurer, tabeller eller andre elementer skal du først definere en nummereret liste, der bruges i en afsnitstype. Den nummererede liste, du definerer, bestemmer om afsnitsnummereringen bibeholder fortløbende nummerering på tværs af dokumenter i en bog.

 1. Åbn det dokument, der er brugt som formatkilde til bogen.
 2. Vælg Tekst > Punktopstillede og nummererede lister > Definer lister.
 3. Klik på Ny for at definere en liste, eller vælg en eksisterende liste og vælg Rediger.
 4. Marker både Fortsæt nummerering på tværs af tekstenheder og Fortsæt nummerering fra forrige dokument i bogen.
 5. Klik på OK.
 6. Definer en afsnitstype, der bruger en nummereret liste, og anvend det i teksten i hvert dokument, der indeholder listen. (Se Oprettelse af en afsnitstype til fortløbende opstillinger).

Bemærk:

For at sikre, at den samme indstilling for nummererede lister bruges på tværs af alle dokumenter i bogen, skal du vælge indstillingerne Afsnitstyper og Nummererede lister i dialogboksen Synkroniseringsindstillinger, og derefter synkronisere bogen.

En af fordelene ved at bruge en bogfil er, at du kan nøjes med en enkelt kommando til output – udskrivning, forhåndskontrol, pakning eller eksport til EPUB eller PDF – af udvalgte bogdokumenter eller hele bogen.

 1. Gør et af følgende i bogpanelet:
  • Marker de ønskede dokumenter for at udskrive bestemte dokumenter.

  • Hvis du vil udskrive hele bogen, skal du sørge for, at der ikke er markeret nogen dokumenter.

 2. Vælg en udskrivningskommando (f.eks. Udskriv bog eller Udskriv markerede dokumenter) i bogpanelets menu.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online