Om forløb

Et forløb er en graderet blanding af to eller flere farver eller af to nuancer af samme farve. Den outputenhed, du bruger, påvirker den måde, et forløb farvesepareres på.

Forløb kan omfatte papir, procesfarver, specialfarver eller blandede trykfarver i alle farvetilstande. Forløb defineres af en række farvestop i forløbslinjen. Et stop er det punkt, hvor et forløb ændres fra en farve til den næste. Det kan identificeres vha. en farvet firkant under forløbslinjen Et forløb har som udgangspunkt to farver og et midtpunkt ved 50%.

Bemærk:

Når du opretter et forløb ved hjælp af farver fra forskellige tilstande og derefter udskriver eller farveseparerer forløbet, konverteres alle farverne til CMYK-procesfarver. Farverne ændres muligvis pga. farvetilstandsændringen. Du opnår det bedste resultat ved at angive forløbene vha. CMYK-farver.

Oprettelse af en forløbsfarveprøve

Du kan oprette, navngive og redigere forløb vha. den samme farveprøvepanel, som du bruger til at arbejde med massive farver og nuancer. Du kan også oprette forløb vha. panelet Forløb.

 1. Vælg Ny forløbsfarveprøve i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Indtast et navn til forløbet under Farveprøvenavn
 3. Vælg Lineær eller Radial under Type.
 4. Vælg det første farvestop i forløbet.
  Oprettelse af en forløbsfarveprøve
  Første farvestop

 5. Gør et af følgende under Stopfarve:
  • Du kan vælge en farve, som allerede findes i panelet Farveprøver, ved at vælge Farveprøver og derefter vælge en farve på listen.

  • Du kan blande en ny unavngivet farve til forløbet ved at vælge en farvetilstand og indtaste farveværdier eller trække i skydeknapperne.

   Tip: Det første stop på forløbet er som standard indstillet til hvid. Anvend papirfarveprøven for at gøre den gennemsigtig.

 6. Du kan ændre den sidste farve i forløbet ved at markere det sidste farvestop og gentage trin 5.
 7. Du kan justere forløbsfarvernes placering ved at gøre et af følgende:
  • Træk i farvestoppene, som findes under linjen.

  • Du kan markere et farvestop under linjen og indtaste en placeringsværdi for at angive en placering for den pågældende farve. Denne placering repræsenterer procenten for afstanden mellem den forrige farve og den næste farve.

 8. Du kan justere midtpunktet mellem to forløbsfarver (det punkt, hvor farverne er på 50%) ved at gøre et af følgende:
  • Træk i diamantikonet, som er placeret over linjen.

  • Du kan markere diamantikonet over linjen og indtaste en placeringsværdi for at angive en placering for den pågældende farve. Denne placering repræsenterer procenten for afstanden mellem den forrige farve og den næste farve.

 9. Klik på OK eller Tilføj. Forløbet lagres i panelet Farveprøver under sit navn.

Anvendelse af et unavngivet forløb ved hjælp af panelet Forløb

Selvom panelet Farveprøver er det anbefalede panel til oprettelse og lagring af forløb, kan du også arbejde med forløb i panelet Forløb (Vindue > Farve > Forløb). Du er måske bekendt med dette, hvis du også bruger Adobe Illustrator. Du kan til enhver tid tilføje det aktuelle forløb til panelet Farveprøver. Panelet Forløb er praktisk til oprettelse af et unavngivet forløb, der ikke skal bruges så ofte.

Panelet Forløb
Panelet Forløb

A. Forløbsfyld B. Menuen Forløbstype C. Knappen Omvend D. Farvestop begynder E. Midtpunkt F. Farvestop slutter 

Bemærk:

Hvis du markerer et objekt, der anvender et navngivet forløb, ændres farven kun på det pågældende objekt, når forløbet redigeres vha. panelet Forløb. Du kan redigere hver forekomst af et navngivet forløb ved at dobbeltklikke på dets farveprøve i panelet Farveprøver.

 1. Vælg det objekt eller de objekter, du vil ændre.
 2. Klik på fyld- eller stregfeltet i panelet Farveprøver eller i værktøjspanelet. (Hvis forløbsfyldfeltet ikke er synligt, skal du vælge Vis indstillinger i menuen i panelet Forløb).
 3. Hvis du vil åbne panelet Forløb, skal du vælge Vindue > Farve > Forløb eller dobbeltklikke på farveforløbsværktøjet  i værktøjspanelet.
 4. Du kan definere et forløbs startfarve ved at klikke på farvestoppet yderst til venstre under forløbslinjen og derefter gøre et af følgende:
  • Træk en farveprøve fra panelet Farveprøver og slip den på farvestoppet.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på en farveprøve i panelet Farveprøver.

  • Du kan oprette en farve vha. skydeknapperne eller farvekontrolfeltet i panelet Farve.

 5. Du kan definere forløbets slutfarve ved at klikke på farvestoppet yderst til højre under forløbslinjen. Vælg derefter den ønskede farve som beskrevet i forrige trin.
 6. Marker enten Lineær eller Radial i menuen Type, og juster farve- og midtpunktplaceringerne som forklaret i Oprettelse af en forløbsfarveprøve.
 7. Du kan justere forløbsvinklen ved at indtaste en værdi for vinklen.

Ændring af forløb

Du kan ændre forløb ved at tilføje farver for at oprette flerfarvede forløb og ved at justere farvestop og midtpunkter. Det er en god ide at fylde et objekt med det forløb, du vil justere, så du kan få vist effekten på objektet på skærmen, mens du justerer forløbet.

Bemærk:

Du kan ændre forløb, der er indsat fra Adobe Illustrator, forudsat at forløbet er indsat med AICB (Adobe Illustrator Clipboard)-formatet. (Se Sådan indsætter du Illustrator-grafik i InDesign). For at vælge et forløb skal du bruge værktøjet Direkte markering.

Bemærk:

Hvis du redigerer en farveprøve, vil alle forløbsstop, som anvender den pågældende farveprøve, blive opdateret tilsvarende, hvilket ændrer forløbet.

Tilføjelse af mellemliggende farver til et forløb

 1. Dobbeltklik på en forløbsfarveprøve i panelet farveprøver, eller få vist panelet Forløb.
 2. Klik et vilkårligt sted under forløbslinjen for at angive et nyt farvestop. Det nye farvestop defineres automatisk af farveværdierne ved placeringen langs det eksisterende forløb.
 3. Juster det nye farvestop.

  Bemærk:

  Du kan også definere et nyt farvestop ved at trække en farveprøve fra panelet Farveprøver og over på forløbslinjen i panelet Forløb.

Fjernelse af en mellemliggende farve fra et forløb

 1. Marker det mellemliggende farvestop, og træk det til kanten af panelet.

Vending af en forløbsfarves progression

 1. Aktiver et forløb.
 2. Klik på knappen Omvend  i panelet Forløb.

Justering af et forløb med forløbsværktøjerne

Når du har fyldt et objekt med et forløb, kan du ændre forløbet med værktøjet Forløbsfarveprøve  eller Forløbsudtynding  ved at trække langs en imaginær linje for at "genfarve" fyldet. Forløbsværktøjerne gør det muligt at ændre et forløbs retning, dets start- og slutpunkt og at anvende et forløb på tværs af flere objekter. Du kan bruge værktøjet Forløbsudtynding til at udjævne forløbet i den retning, du trækker.

 1. Marker fyld- eller stregfeltet i panelet Farveprøver eller værktøjspanelet afhængigt af, hvor det oprindelige forløb blev anvendt.
 2. Vælg værktøjet Forløbsfarveprøve eller Forløbsudtynding, og placer det på det sted, hvor du vil angive forløbets startpunkt. Træk det over objektet i den retning, du ønsker at tilføje forløbet. Hold Shift nede for at begrænse værktøjet til 45 grader.

  Når du trækker værktøjet Forløbsudtynding hen over forløbet, udjævnes farverne gradvist i forløbet i det område, du trækker.

 3. Slip museknappen på det sted, hvor du vil angive forløbets slutpunkt.

Anvendelse af et forløb på tværs af flere objekter

 1. Kontroller, at alle de markerede objekter allerede bruger et forløb.
 2. Vælg fyld- eller stregfeltet i værktøjspanelet.
 3. Vælg farveforløbsværktøjet , og placer det på det sted, hvor du vil angive forløbets startpunkt. Træk det over objektet i den retning, du ønsker at tilføje forløbet. Hold Shift nede for at begrænse værktøjet til 45 grader.
 4. Slip museknappen på det sted, hvor du vil angive forløbets slutpunkt.
Anvendelse af et forløb på tværs af flere objekter
Standardforløbsfyld (til venstre) og forløb, som er tilføjet på tværs af objekter (til højre)

Bemærk:

Hvis en sammensat kurve med et forløb er markeret, kan du redigere forløbet på tværs af alle dets underkurver ved kun at anvende panelet Forløb, uden at det er nødvendigt at bruge forløbsværktøjet.

Anvendelse af forløb i tekst

I en enkelt tekstramme kan du oprette flere udsnit af forløbstekst ved siden af sort standardtekst og farvet tekst.

Et forløbs slutpunkter er altid fastgjort til ankerpunkter i forhold til afgrænsningsrammen for forløbets kurve eller tekstramme. Individuelle teksttegn viser den del af forløbet, de er placeret over. Hvis du tilpasser størrelsen på tekstrammen eller foretager andre ændringer, der får teksttegnene til at genombrydes, omfordeles tegnene på tværs af forløbet, og farverne på de enkelte tegn ændres i overensstemmelse hermed.

Arbejde med forløbsfyldte teksttegn
Arbejde med forløbsfyldte teksttegn

A. Underliggende forløbsfyld B. Teksttegn med tilføjet forløb C. Tilføjet tekst og tekst med ændret placering i forhold til forløbsfyldet 

Hvis du vil justere et forløb, så dets samlede farveudsnit strækker sig over et specifikt udsnit af teksttegn, har du to muligheder:

 • Brug forløbsværktøjet til at nulstille forløbets slutpunkter, så de kun strækker sig over de tegn, du markerede, da du tilføjede forløbet.

 • Marker teksten, og konverter den til konturer (kurver, som kan redigeres), og tilføj derefter et forløb til konturerne. Dette er den bedste indstilling for et kort oplag af displaytekst i dens egen tekstramme. Forløbet fastgøres med permanente ankerpunkter til konturerne, ikke til tekstrammen, og konturerne vil fortsat ombrydes med resten af teksten. Konturerne vil dog fungere som et enkelt indbygget grafikelement i tekstrammen, så du kan ikke redigere teksten. Typografiske indstillinger vil ikke længere være gældende. For eksempel deles tekst, som er konverteret til konturer, ikke.

Tilføjelse af forløb i tekst
Tekst, som skifter placering, ændres som standard i forhold til dens forløb (til venstre). Når tekst konverteres til konturer, flyttes et anvendt forløb med teksten (til højre).

Se Oprettelse af kurver fra tekstkonturer for at få oplysninger om konvertering af tekstkonturer til kurver.

Flere forløb i en enkelt tekstramme

I en enkelt tekstramme kan du markere forskellige udsnit af tekst og tilføje et unikt forløb til hvert udsnit. Hvert forløb føjes til tekstrammen og reguleres generelt separat med de tegn, du markerede, da du anvendte hvert forløb. Forløbets slutpunkter er dog stadig forankrede til tekstrammens afgrænsningsramme, ikke til individuelle udsnit af tekst.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online